Vuxenstudier

Antagning till Tölö gymnasiums vuxenlinje

Vid Tölö gymnasium kan du avlägga gymnasiets lärokurs enligt den nationella läroplanen för vuxna. Undervisningen sker som närundervisning.  Vuxenlinjens läsår är indelat i fem perioder, men de sammanfaller inte helt med daggymnasiernas perioder eftersom läsåret på vuxenlinjen är kortare.

Som studerande på vuxenlinjen kan du avlägga enskilda studieavsnitt som ämnesstuderande eller avlägga gymnasiets hela lärokurs och delta i studentexamen.

Ämnesstuderande

Du kan anmäla dig som ämnesstuderande när som helst under läsåret, men observera att vi behöver få din anmälan senast en vecka före kursstart. Kursutbudet, d.v.s. när de olika studieavsnitten går, hittar du i vuxenlinjens kursbricka.

Vid avslutad kurs kan du be om ett studieintyg från kansliet för att kunna räkna kurserna till godo t.ex. vid ett daggymnasium.

Studentexamensstuderande

Vi antar studerande som studentexamensstuderande två gånger per år, på hösten den 1 september och på våren den 2 januari. Ansökningstiden för höstens antagning är 1.8 – 15.8 och för vårens antagning 1.12 – 15.12.  För att kunna bli antagen som studentexamensstuderande ska man ha fyllt 18 år och ha grundskolans avgångsbetyg. Till ansökan ska bifogas grundskolans avgångsbetyg, eller ett skiljebetyg från daggymnasium eller yrkesutbildning. Tidigare avlagda studieavsnitt vid gymnasium kan räknas till godo.

Observera att du måste vara antagen senast den 1.9 om du ska bli student vid höstens dimission, och senast den 2.1 om du ska bli student på våren.

För mera information, kontakta rektor Marina Sjöholm.

Grundläggande utbildning för vuxna erbjuds av Helsingfors Arbis.

 

Viktig information till studeranden

Studierna är kursbundna och i varje period ska du avlägga de studieavsnitt som finns i din individuella studieplan. I regel ska du vara närvarande på lektionerna.  Att delta i ett studieavsnitt handlar inte bara om att inhämta den kunskap, utan också om att ställa frågor, bidra med argument och delta i diskussioner. Studieavsnitten kan ha olika upplägg och i en del studieavsnitt går det inte att kompensera frånvaro.

Stor frånvaro från ett studieavsnitt kan påverka bedömningen eftersom också det arbete som utförs under lektionerna ingår i bedömningen.

  • Vid frånvaro på fler än fyra block mister man i regel rätten att fullfölja kursen, vilket leder till en avbruten kurs (B). Detta gäller all frånvaro, också frånvaro på grund av sjukdom eller annat förhinder.
  • Förseningar ska undvikas. Tre förseningar motsvarar ett frånvaroblock.
  • Om du är sjuk ska du meddela samma dag till läraren via Wilma. Sjukanmälan ska göras för varje frånvarodag. Längre tids sjukdom meddelas till biträdande rektor. 

Om du av giltig orsak (t.ex. sjukdom) har varit frånvarande vid ett provtillfälle bedöms studieavsnittet med ett D (= deltagit). Du måste samma dag meddela läraren om orsaken till frånvaron. I annat fall mister du rätten att delta i det förnyade förhöret som ordnas efter periodens slut.

För kursens två första lektioner tillämpas obligatorisk närvaro. Är du borta då kan din plats på kursen ges till den som är på väntelista.

Om du vill gå snabbare fram eller missat något studieavsnitt kan du läsa på distans via Vasa Aftonläroverk, det enda svenskspråkiga gymnasiet som ger distanskurser. Du ansvarar själv för kontakterna med dina lärare i Vasa.