Studierna

I Tölö gymnasium strävar vi efter en arbetsmiljö där alla känner att de är delaktiga i det arbete vi utför. En förutsättning för det är kommunikation och öppen dialog – mellan lärare och studerande, mellan representanter för de olika linjerna som arbetar i skolhusen.

Vi vill ge alla en möjlighet att vara sig själva, att samarbeta och komplettera varandra. Vi vill ha en vardag där ”det är rätt att göra fel” för att ha mod att pröva nytt och utvecklas. Då kan vi uppnå visionen om det kreativa gymnasiet där vetenskapen, konsten och människan möts i arbetet med lärandet.

Gymnasiestudierna är kursbundna och varje period avlägger den studerande ett antal studieavsnitt enligt ett individuellt schema. 

Se videorna om förnyelsen av gymnasiets läroplan.

Studentexamen

Studentexamen är gymnasiets slutexamen. Studentskrivningarna arrangeras samtidigt i alla gymnasier två gånger om året, på våren och hösten. Studentexamen kan avläggas vid ett enda examenstillfälle, vid två examenstillfällen eller vid tre examenstillfällen som följer direkt på varandra.

Studentexamsnämnden(Länk leder till extern tjänst)

För att få ditt studentexamensbetyg måste du ha avlagt alla studieavsnitt i de ämnen som är obligatoriska i gymnasiet. Detta betyder att du:

  • ska ha minst  150 avlagda studiepoäng
  • ska ha alla obligatoriska studieavsnitt avlagda
  • ska ha avlagt minst 20 studiepoäng bland de nationella valfrie studieavsnitten (gäller den allmänna linjen)
  • får ha max 1/3 av lärokursen underkänd i ett ämne

För att få ditt studentexamensbetyg på våren ska du ha alla studieavsnitt på avgångsbetyget avklarade och godkända under period 3. För att få studentexamensbetyget på hösten måste lärokurserna vara avklarade under föregående läsår.

Studentexamen omfattar minst fem prov, av vilka provet i modersmålet är obligatoriskt för alla. De övriga obligatoriska proven väljer examinanden bland följande prov:

  • provet i det andra inhemska språket,
  • provet i ett främmande språk,
  • provet i matematik och
  • provet i realämnena.

Examinanden får oberoende av studierna i gymnasiet välja nivå på de prov hen deltar i. Minst ett av de obligatoriska proven i examen ska vara ett mer krävande prov. Utöver de obligatoriska proven kan examinanden delta i ett eller flera extra prov. 

Deltagande i studentexamen förutsätter att examinanden har avlagt de obligatoriska studieavsnitten i det ämne som provet gäller. Men en studerande som genomgår gymnasiets lärokurs kan delta i ett prov i ett realämne i vilket obligatoriska studieavsnitt saknas, efter att ha studerat fyra studiepoäng i ämnet. Om provet i ett främmande språk bygger på en lärokurs som inte innehåller obligatoriska studieavsnitt, kan studerande som genomgår gymnasiets lärokurs delta i provet efter att ha läst sex studiepoäng.

Anmälning till examen sker personligen till studiehandledare eller rektor efter att anmälningsblanketten ifyllts i Wilma. Anmälningstiden till vårens skrivningar är i november och till höstens skrivningar i maj, exakta datum ges på Wilmas anslagstavla.