De studerandes sida

Tölö gymnasium strävar vi efter en arbetsmiljö där alla känner att de är delaktiga i det arbete vi utför. En förutsättning för det är kommunikation och öppen dialog – mellan lärare och studerande, mellan representanter för de olika linjerna som arbetar i skolhusen.

Vi vill ge alla en möjlighet att vara sig själva, att samarbeta och komplettera varandra. Vi vill ha en vardag där ”det är rätt att göra fel” för att ha mod att pröva nytt och utvecklas. Då kan vi uppnå visionen om det kreativa gymnasiet där vetenskapen, konsten och människan möts i arbetet med lärandet.

Studierna i gymnasiet är kursbundna. Läsåret är indelat i fem perioder och varje period har sin egen kursbricka, varifrån de studerande väljer studieavsnitt i sitt studieprogram. Gymnasiets hela lärokurs ska bestå av minst 150 studiepoäng.

Vuxenlinjen har sina egna bestämmelser, se Vuxenstudier.

Stöd för studerande - Studerandevårdens kontaktuppgifter

Viktig information till studerande

Vi vuxna i skolan samarbetar aktivt för att handleda ungdomarna med respekt för den enskilda människans behov, men huvudansvaret ligger hos grupphandledaren och studiehandledaren. Handledningsrelationen börjar byggas upp när studerande inleder sina studier och den upprätthålls under hela gymnasietiden.

Grupphandledning

Problem med studierna

Ordningsreglerna gäller på skolans område och i omedelbar närhet av skolan och under evenemang som arrangeras av skolan, t.ex. lägerskolan och studieresor. Reglerna ska trygga arbetsron i skolan, de studerandes, lärarnas och personalens rättsskydd och skapa förutsättningar för en välfungerande skolmiljö.

Alla bör uppträda vänligt och hänsynsfullt mot varandra. Mobbning får inte förekomma.

Skolsamfundets medlemmar bör hålla skolans område snyggt och vara aktsamma med skolans och andras egendom. Skada anmäls genast till rektor eller grupphandledare. Den skyldiga kan bli tvungen att ersätta skadan. Stöld ska omedelbart anmälas till rektor. En studerande kan av rektor eller lärare beordras att städa upp efter sig inne i skolan och på gårdsplanen. Skolan ansvarar inte för de studerandes pengar eller värdesaker.

Tobaksrökning och snusanvändning är förbjuden inom hela skolområdet, (tobakslagen 20.8.2010/698 12§), liksom innehav och användning av alkohol, narkotika eller andra rusmedel. Innehav och användning av alkohol, narkotika och andra rusmedel är förbjudet.

För att vi alla ska kunna utföra vårt arbete bör du tänka på att

  • komma i tid till lektionerna och aldrig vara frånvarande utan giltig orsak.
  • alltid ta med dig de läromedel och den utrustning som undervisningen kräver.
  • telefoner och datorer används på lektioner när det är ändamålsenligt – följ lärarens instruktioner.
  • ge andra arbetsro.

Närvaro på lektionerna är obligatorisk. Att delta i ett studieavsnitt handlar inte bara om att inhämta den kunskap som erbjuds, utan också om att bidra med åsikter, erfarenheter och frågor. Tänk på att det finns studieavsnitt där undervisningen blir svår att förverkliga den dagen för att just du inte är på plats. Man är alltså skyldig att vara närvarande, trots att det finns riktlinjer för hur frånvaro påverkar bedömningen. Skolan är vår arbetsplats och på en sådan meddelar man alltid varför man är förhindrad att närvara.

Frånvaro under en studieavsnitt påverkar bedömningen. Följande riktlinjer gäller vid frånvaro:

  • Frånvaro på tre block eller mer inverkar på kursbedömningen.
  • Vid frånvaro på fler än fyra block mister man rätten att fullfölja studieavsnittet, vilket leder till en avbruten kurs (B). Observera att detta gäller all frånvaro, inte enbart olovlig frånvaro.
  • Också förseningar inverkar på bedömningen så att tre förseningar motsvarar ett frånvaroblock. En försening på mer än en halv timme räknas som en frånvaro.

Vid sjukdom informerar vårdnadshavaren samma dag grupphandledaren via Wilma. Myndiga studerande meddelar själva grupphandledaren. Sjukanmälningar görs för varje frånvarodag och vid långvarig sjukdom kontaktas rektor.

Om man av giltig orsak (t.ex. sjukdom) har varit frånvarande vid ett provtillfälle bedöms studieavsnittet med ett D (= deltagit). Om man är borta från ett prov är det extra viktigt att genast samma morgon informera grupphandledaren om orsaken till frånvaron. I annat fall mister man rätten att delta i förnyat förhör.

Resor i anslutning till studieavsnittet, t.ex. studiebesök, konserter och representationsuppdrag medför ofta frånvaro från andra studieavsnitt. Sådan frånvaro bör alltid diskuteras med den berörda ämnesläraren som har rätt att ge kompenserande uppgifter.

Förnyat förhör ordnas efter varje utvärderingsperiod, fem gånger per läsår. Tenttillfället inleds kl. 16.30 och avslutas kl. 19.30. Det förnyade förhöret gäller underkända studieavsnitt (4) och studieavsnitt som bedömts med deltagit (D). Anmälningen till förnyat förhör görs i Wilma.

Rekommendationen är att man skriver endast ett prov under förnyat förhör. I undantagsfall kan två prov skrivas per tenttillfälle, men kontakta i så fall alltid de berörda lärarna före anmälan. Efter det förnyade förhöret kan man inte längre komplettera ett studieavsnitt. Om man blir underkänd i det förnyade förhöret måste man avlägga kursen på nytt.

Kalender

Höjningstentamen

Höjningstentamen ordnas en gång per termin och gäller godkända studieavsnitt. Tentamenstillfället inleds kl. 16.30 och avslutas 19.30. Anmälningsblanketten finns på kansliet och på skolans hemsida. Blanketten lämnas in till den lärare man tenterar för senast tre veckor före tentamenstillfället. Du kan anmäla dig till endast ett ämne per tenttillfälle. På hösten höjs kurser från period 5 och 1, på våren från period 2, 3 och 4.

Kalender

Självständigt genomfört studieavsnitt

Kurstentamen ordnas fem gånger per läsår. Tentamenstillfället inleds kl. 16.30 och avslutas kl. 19.30. Tentamenstillfället gäller endast studieavsnitt du avlägger på egen hand. Blanketten lämnas in till den lärare du tenterar för senast tre veckor före tentamenstillfället. Du kan anmäla sig till endast en kurstentamen per tenttillfälle.

Både en höjningstentamen och en kurstentamen är omfattande, eftersom du ska visa att du har den kunskap som motsvarar kursens innehåll. Ämnesläraren bör därför kontaktas i god tid för att diskutera kraven, så att du hinner förbereda dig ordentligt. Läraren har också rätt att avslå din anhållan om dina grundkunskaper i ämnet inte är tillräckliga. Märk att alla studieavsnitt inte lämpar sig för självstudier.

En höjningstentamen och en kurstentamen kan omfatta också projekt och skriftliga rapporter, eller uppgifter som kompenserar sådant som görs under lektionerna. Sådana arbeten måste lämnas in till läraren på överenskommen tidpunkt före tentamenstillfället. Deltagande i kurstentamen förutsätter att du har lämnat in alla uppgifter i tid.

Då ett studieavsnitt avläggs som kurstentamen måste man få ett godkänt vitsord för att få räkna kursen tillgodo. Om du inte blir godkänd deltar du i undervisningen i vanlig ordning.

Lärokurstentamen

Lärokurstentamen innebär att du försöker höja ditt slutvitsord i ett läroämne, och omfattar därmed alla genomförda studieavsnitt i ämnet. Tentamen kan vara både muntlig och skriftlig. Den avläggs under april eller oktober, beroende på när man blir dimitterad. Lärokurstentamen är helt frivillig. Diskutera alltid lärokurskraven med din ämneslärare i god tid före tentamen.

Frånvaro av personliga orsaker kräver att man lämnar in en skriftlig ansökan på särskild blankett minst 5 arbetsdagar före frånvaron inleds. Lärarna är inte skyldiga att göra extra uppgifter för att en studerande ska kunna kompensera frånvaro av personliga orsaker.
Då man ansöker om ledighet gäller följande: 1-3 dagar kan beviljas av grupphandledaren, längre ledighet kan beviljas av biträdande rektor.

Observera att din ansökan om ledighet kan avslås.