Stöd för närståendevård för äldre och personer med minnessjukdom

I närståendevården tar en anhörig eller närstående hand om en äldre person som behöver vård och omsorg hemma dagligen.

På den här sidan

Stödet för närståendevård omfattar vårdarvode till närståendevårdaren, ledighet och annan service som stöd för närståendevården. Vi beviljar stöd för närståendevård när en äldre person behöver en anhörigs vård och omsorg dagligen för att kunna bo hemma.

Närståendevårdaren kan vara en anhörig eller någon annan närstående person. Närståendevårdaren måste vara tillräckligt frisk och ha tillräckligt god funktionsförmåga för att ta hand om sin närstående.

Vid bedömning av servicebehovet bedömer vi den individuella situationen i familjen och behovet av närståendevård baserat på ansökan, läkarutlåtande och hembesök. I bedömningen beaktar vi hur krävande och bindande närståendevården är och i vilken omfattning den vårdbehövande behöver tillsyn och handledning. Vi fattar beslutet om stöd för närståendevården baserat på bedömningen. Du får beslutet om stöd för närståendevården via Maisa eller hem per brev.

Vi ingår ett avtal om närståendevården med närståendevårdaren.

- Om du vill veta mer om stödet för närståendevården, kontakta Seniorinfo.

- Om du vill bedöma om du kan få stöd för närståendevård, gör bedömningen av närståendevården i Omaolo.

- Om du vill ansöka om stöd för närståendevård, fyll i ansökningsblanketten i klientportalen Maisa. Bifoga till ansökan ett aktuellt (mindre än ett år gammalt) utlåtande från hälsovården, som beskriver situationen tillräckligt, exempelvis ett C-utlåtande av en läkare, där den vårdbehövandes diagnos, nuvarande hälsotillstånd och funktionsförmåga framgår.

- Alternativt kan du fylla i formuläret som kan skrivas ut eller be Seniorinfo skicka formuläret till dig.

Vårdberoendegrupp och vårdarvode bestäms enligt hur bindande och krävande vården är

När vi fattar beslut om stöd för närståendevård fastställer vi samtidigt vårdberoendegruppen baserat på hur stort vårdbehov din närstående har.  

Vi fastställer vårdberoendegruppen enligt hur omfattande, bindande och krävande den dagliga vården eller handledningen är i följande dagliga behov: 

  • personlig hygien 
  • måltider 
  • rörlighet 
  • läkemedelsbehandling 
  • på- och avklädning 
  • toalettbesök 
  • andra uppgifter i anslutning till hälso- och sjukvård 
  • den vårdbehövandes övriga stödbehov, till exempel vård under natten. 

Vi fastställer vårdberoendegruppen baserat på kriterierna för beviljande av stöd för närståendevård.  

Vårdberoendegruppen avgör storleken på närståendevårdarens vårdarvode och antalet lagstadgade lediga dagar. Det finns tre vårdberoendegrupper. 

Närståendevårdarens arvode betalas månatligt och är skattepliktig inkomst. De lagstadgade lediga dagarna påverkar inte närståendevårdarens arvode. 

I grupp 1 kräver vården närståendevårdarens arbetsinsats dygnet runt. Den vårdbehövande kan inte lämnas ensam mer än korta stunder och hen behöver hjälp i så gott som alla dagliga funktioner, även på natten. I grupp 1 kan närståendevårdaren inte ha ett jobb utanför hemmet. I grupp 1 uppgår närståendevårdarens vårdarvode år 2024 till högst 1999,57 euro i månaden. I denna grupp har närståendevårdaren tre lagstadgade lediga dagar i månaden.

Vården av personer som hör till grupp 2 är antingen fysiskt tung eller psykiskt belastande. Den vårdbehövande behöver vård flera nätter i veckan. Den vårdbehövande kan lämnas ensam hemma under korta stunder, till exempel när man ska handla. I grupp 2 uppgår närståendevårdarens vårdarvode år 2024 till högst 922,69 euro i månaden. I denna grupp har närståendevårdaren tre lagstadgade lediga dagar i månaden.

I grupp 3 behöver den vårdbehövande vård och omsorg flera gånger om dagen. På nätterna behöver den vårdbehövande hjälp högst vid enstaka tillfällen och under dagtid klarar hen sig ensam hemma flera timmar. Närståendevårdaren behöver inte nödvändigtvis bo med den vårdbehövande, utan närståendevårdaren besöker personen flera gånger per dag. Närståendevårdaren kan arbeta. I grupp 3 uppgår närståendevårdarens vårdarvode år 2024 till högst 508,41 euro i månaden. I denna grupp har närståendevårdaren två lagstadgade lediga dagar i månaden.