Svenskspråkig bedömning av servicebehov

Vi bedömer servicebehov tillsammans med svenskspråkgia äldre och deras anhöriga. Vi erbjuder också gerontologiskt socialarbete och stödtjänster för närståendevårdare.

När du letar efter service på svenska och stöd som är avsedda för äldre, kontakta Seniorinfo. Om din situation kräver en mer omfattande bedömning av servicebehovet, kontaktar vi dig från den svenskspråkiga klienthandledningen.
  
Vi gör omfattande bedömningar av servicebehov för att fastställa behovet av till exempel hemvård, närståendevård eller dygnetruntvård.

Vi utför också gerontologiskt socialt arbete. Med detta avses socialarbete och socialhandledning som stödjer de äldre och som hjälper till att hitta lösningar på problem som rör till exempel levnadskunskap, sociala relationer eller boende.
  
I vår enhet arbetar en ledande socialarbetare, klientrelationsansvarig, socialarbetare, klienthandledare, aven som stöd för närståendevårdare samt hemhjälp inom stöd för närståendevård.
  
Vi betjänar dig på svenska, Tjänsten är kostnadsfri för dig.

Serviceställen

Seniorinfo

Adress: Broholmsgatan 2, 00530 Helsingfors