Undersökning av minnet

Glömska är ofta förbigående störningar i koncentrationsförmågan beroende på trötthet, jäkt elle stress. Även åldrande kan påverka minnesfunktionerna något.

På den här sidan

Om problemen med minnet fortgår eller ökar, bör man undersöka vad som ligger bakom. Behandlingen är mest effektiv när vården sätts in så tidigt som möjligt.

Om du märker tydliga tecken på att minnet försämrats, boka en tid till undersökning på din hälsostation. Om du är hemvårdens kund, tala om minnesproblemen med din vårdare eller läkare.

Det lönar sig att besöka undersökningen om t.ex.

 • du oroar dig för ditt minne
 • en anhörig är orolig för ditt minne
 • demenssymtom stör arbetet eller sysslor
 • du glömmer avtalade möten
 • du har svårt att hitta ord
 • din förmåga att fatta beslut och lösa problem försvagas
 • du har svårt att sköta din ekonomi eller försämrad tidsuppfattning
 • du tappar bort föremål eller har svårt att begripa deras ändamål
 • ditt humör ändras i och med att närminnet försämras
 • din initiativförmåga har försämrats
 • du irrar även i bekanta miljöer

Hälsovårdaren gör den grundläggande undersökningen som består av intervju, bedömning av demenssymtom samt minnes- och kapacitetstest. Undersökningen fortsätter på läkarmottagningen.

Om det behövs mer undersökning ger läkaren dig en remiss till neurologiska polikliniken eller geriatriska polikliniken (personer över 75 år). Du kallas till kliniken tillsammans med en anhörig eller din vårdare.

På kliniken undersöks brett hur ditt minne fungerar och din vardagliga kapacitet. I vår undersökning ingår vanligen hjärnröntgen.

Om dina symtom beror på en demenssjukdom utarbetar vi en individuell plan som bibehåller din funktionsförmåga. I planen beaktas mediciner, ansökning om förmåner samt vilka stödtjänster du behöver, såsom hemvård eller närståendevård.

Vi uppdaterar planen tillsammans med dig och dina anhöriga med jämna mellanrum.

Den fortsatta vården och kontrollerna sker på den egna hälsostationen eller inom hemvården.