Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan esittely

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen (sotepe) tehtävänä on tuottaa hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille. Kannustamme kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Samalla annamme jokaiselle asukkaalle tarvitsemaansa apua.

Tutustu sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialaan

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen apulaispormestari on Daniel Sazonov. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen apulaispormestari on sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen jäsen.

Toimintaamme ohjaa ja valvoo sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta. Lautakunnalla on kaksi jaostoa: yksilöasioiden jaosto ja pelastusjaosto.

Toimialajohtaja on Juha Jolkkonen.

Palvelukokonaisuudet

Toimialalla on neljä palvelukokonaisuutta sekä niitä palveleva hallinto.

Perhe- ja sosiaalipalvelut huolehtii lapsiperheille tarkoitetuista sosiaali- ja terveyspalveluista, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten terveysneuvonnasta.

Osasto tarjoaa myös vammais- ja aikuissosiaalityön palveluja, myöntää toimeentulotukea, huolehtii talous- ja velkaneuvonnasta, työllistymisen tuesta, kuntouttavasta työtoiminnasta sekä maahanmuuttajapalveluista.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja on Maarit Sulavuori, puh. 09 310 62401 ja johdon assistentti puh. 09 310 62402

Omavalvontasuunnitelmat

Terveys- ja päihdepalvelut huolehtii perusterveydenhuollon avosairaanhoidosta ja aikuisten terveysneuvonnasta terveysasemilla, sisätautien poliklinikkatoiminnasta, päivystyksestä ja suun terveydenhuollosta.

Osasto tarjoaa myös aikuisille mielenterveys- ja päihdepalveluja sekä psykiatrisia erikoissairaanhoidon palveluja.

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja on Leena Turpeinen, puh. 09 310 52481 ja johdon assistentti puh. 09 310 29061.

Omavalvontasuunnitelmat

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut huolehtii kotihoidosta, iäkkäiden sosiaali- ja lähityöstä sekä omaishoidon tuesta, palvelukeskustoiminnasta, iäkkäiden päivätoiminnasta ja lyhytaikaishoidosta sekä iäkkäiden ja monisairaiden tehostetusta palveluasumisesta ja laitoshoidosta.

Osasto huolehtii myös lyhytaikaisesta ja kuntouttavasta sairaalahoidosta, fysiatrian, geriatrian, neurologian ja kuntoutuspoliklinikkapalveluista sekä fysio-, toiminta- ja puheterapiapalveluista ja veteraanikuntoutuksesta.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja on Seija Meripaasi, puh. 09 310 52482, ja johdon assistentti puh. 09 310 42618.

Omavalvontasuunnitelmat

Tuotamme turvallisuutta ja autamme hädän hetkellä. Palvelemme Suomen pääkaupungin toimintoja sekä siellä asuvia ja oleskelevia arvioimalla kaupungin onnettomuusriskejä, ehkäisemällä onnettomuuksia ja minimoimalla onnettomuus- ja hätätilanteiden vaikutukset ihmisille, infrastruktuurille ja ympäristölle sekä varautumalla ja ohjeistamalla omatoimiseen varautumiseen erilaisissa hätä- ja poikkeustilanteissa. Palvelumme ovat onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, ensihoito sekä väestönsuojelu ja varautuminen.

Helsingin pelastuslaitoksen johtaja on pelastuskomentaja Jani Pitkänen, puh 09 310 30000 ja johdon assistentin puh. on 09 310 30001

Hallinnon kokonaisuutta johtaa hallintojohtaja Tiina Mäki, puh. 09 310 52483 ja johdon assistentti puh. 09 310 43591.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointi on päätöksenteon ja sen valmistelun työkalu, jonka avulla jäsennetään näkökulmia päätöksen vaikutuksista. Se

  1. nostaa esille päätösten vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin
  2. käynnistää keskustelua päätöksen vaikutuksista
  3. parantaa väestön terveyden tasa-arvoa
  4. tuo esille yleisen edun
  5. lisää päätösten läpinäkyvyyttä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointi on osa normaalia valmisteluprosessia kaikilla toimialoilla, ja se perustuu lainsäädäntöön.

Miten vaikutusten arviointi tehdään?

Helsingissä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä korostetaan kaupungin kaikessa toiminnassa. Arvioinnin tekemisessä hyödynnetään ohjetta "Terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointi Helsingissä":

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointi Helsingissä (pdf)

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointi -ohjeen taustalla on laaja-alainen näkemys terveydestä ja hyvinvoinnista. Helsingissä ennakkoarvioinnissa on haluttu painottaa erityisesti terveys- ja hyvinvointieroihin, lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin sekä sukupuoleen tai yhdenvertaisuuteen kohdistuvien vaikutusten arviointia.

Mistä saan lisää tietoa ja ohjausta?

Lisätietoja ja ohjausta terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarvioinnin tekemisessä antaa sosiaali- ja terveystoimialan Tarja Saarinen, tarja.saarinen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

 

Sosiaalinen raportointi on osa rakenteellista sosiaalityötä. Rakenteellisella sosiaalityöllä pyritään vaikuttamaan kunnan asukkaiden elinympäristöön sekä yhteiskunnan ja palvelujen rakenteisiin. Sosiaalisen raportoinnin avulla tuotetaan sosiaaliseen hyvinvointiin ja sosiaalisiin ongelmiin liittyvää tietoa ja välitetään sitä johtamisen, päätöksenteon sekä palvelujen suunnittelun ja kehittämisen tueksi. 

Voit lukea sosiaali- ja terveystoimialalla tuotettua sosiaalista raportointia julkaisut.hel.fi-sivustolta.

Tutustu sosiaalisiin raportteihin julkaisut.hel.fi-sivustolla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)