Lasten ja nuorten osallisuus

Helsinki on sitoutunut tekemään töitä sen eteen, että jokainen lapsi ja nuori kokee osallisuutta ja uskoo mahdollisuuksiinsa vaikuttaa ja että lasten ja nuorten ääni kuuluu monipuolisesti kaupungissa. 

Lasten ja nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen edistäminen Helsingissä

Helsingissä lapset ja nuoret harjoittelevat osallisuutta ja vaikuttamista kaupunkitasolla monin eri tavoin. Osallisuus lasten ja nuorten arjessa näkyy mm. keskustelu- ja neuvottelutaitojen harjoittelemisena, kuuntelemisena, uskona omiin kykyihin toimia, tutkia ja selvittää asioita ja oman oppimisen ohjaamisen harjoitteluna.

Vaikuttamista kouluissa, oppilaitoksissa ja vapaa-ajalla harjoitellaan oppilas- ja opiskelijakuntatoiminnan, hallitustyöskentelyn, johtokuntien, osallistuvan budjetoinnin prosessien sekä erilaisten kyselyjen, äänestysten ja palautteiden kautta. Oppijoita kannustetaan perustamaan omia ryhmiä, joiden avulla he oppivat vaikuttamaan ja edistämään itselleen tärkeitä asioita. 

Lähiympäristöön ja alueelliseen vaikuttamiseen perehdytään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa, erilaisten oppimisprojektien kautta, työharjoitteluissa ja harrastuksissa. Oppijoita kannustetaan hyödyntämään koko kaupunkia oppimisympäristönsä ja tutustumaan eri yhteistyötahoihin yli päiväkoti-, koulu- ja kaupunkirajojen.

Vanhempien toivotaan osallistuvan lasten varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja toimintaan henkilökunnan kanssa.

Vanhemmat voivat perustaa vanhempien toimikuntia, jotka tukevat ja täydentävät varhaiskasvatusta. Vanhempien toimikuntaan valitaan puheenjohtaja ja taloudenhoitaja hoidossa olevien lasten vanhemmista.

Vanhemmat tai vanhempien toimikunta voivat maksutta käyttää yksikön tiloja varhaiskasvatusta tukevien tilaisuuksien järjestämiseen. Lasten hoitovastuu on vanhemmilla, jos tilaisuus järjestetään yksikön toiminta-ajan ulkopuolella.

Vanhemmat tai vanhempien toimikunta rahoittaa oman toimintansa, ja sen kirjanpito järjestetään niin, että se on kaikkien vanhempien tarkastettavissa. Varhaiskasvatuksen henkilöstö ei kaupungin ohjeiden mukaisesti voi osallistua toimikunnan varojen keräämiseen tai hoitamiseen. 

Kodin ja koulun yhteistyön tavoitteena on tukea oppilaan terveen kasvun ja oppimisen edellytyksiä ja koko kouluyhteisön hyvinvointia. Onnistunut yhteistyö perustuu avoimeen, tasavertaiseen ja luottamukselliseen vuorovaikutukseen. Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta ja oppivelvollisuudesta. Koulun tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja oppimista kouluyhteisön jäsenenä.

Vanhemmat voivat tutustua toisiinsa koulun järjestämissä tilaisuuksissa tai vanhempien perustaman luokkatoimikunnan tapahtumissa. Usein kouluissa toimii myös vanhempainyhdistys, joka tukee koko koulun toimintaa. Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, johon kuuluvat vanhempien keskuudestaan ehdottamat edustajat ja oppilasedustaja.  

Johtokunnat ohjaavat ja kehittävät koulujen toimintaa. Peruskoulun ja lukion johtokunta koostuu vanhempien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025.

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, koulujen ja lukioiden johtokunta

  • hyväksyy vuosittain koulun ja lukion opetussuunnitelmaan perustuvan suunnitelman lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja
  • hyväksyy järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset
  • erottaa peruskoulun oppilaan sekä lukion opiskelijan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen, sekä päättää lukion opiskelijan oikeudesta osallistua opetukseen, jos tämä on tutkimuksen alaisena rikoksesta.