Inskrivning, anmälan och avgifter

Man kan skriva in sig när som helst under läsårets gång genom att fylla i blanketten Anmälan till vuxenstudier.

Fyll i blanketten(Länk leder till extern tjänst)

 Kontakta skolan om du har problem med att läsa blanketten.

Inom en vecka får du användarkoder till skolans nätbaserade program, såsom Wilma, e-post mm. All information från skolan till de studerande sker via Wilma eller skolans e-postadress (fornamn.efternamn@edu.hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)). Inloggning till e-posten sker via o365.edu.hel.fi. Kom ihåg att anmäla till kansliet om du avbryter studierna, byter adress eller telefonnummer.

Studentexamensstuderande

Studentexamensstuderande anhåller om studieplats senast två veckor innan periodstart med en fritt formulerad ansökan riktad till rektor eller biträdande rektor. Till ansökan ska bifogas kopia av grundskolebetyg och/eller skiljebetyg från daggymnasium eller yrkesutbildning.

Till vuxengymnasium kan antas studerande som fyllt 18 år och som har avlagt grundskolexamen samt har förutsättningar för gymnasiestudier. Ansökan ska vara inlämnad två veckor före perioden börjar. Studieplanering för hela läsåret görs tillsammans med studiehandledaren.

Om du vill göra ändringar i din studieplan ska det alltid gå via studiehandledaren. Som studentexamensstuderande måste du prestera omkring 15 godkända kurser per läsår beroende av din studieplan för hela studietiden.

Ämnesstuderande

Ämnesstuderande sköter inskrivning och anmälan till kurser via blanketten Anmälan till vuxenstudier. Anmälan är bindande.

Fyll i blanketten(Länk leder till extern tjänst)

 Kontakta skolan om du har problem med att läsa blanketten.

För ämnesstudier i enskilda kurser kan studerande under 18 år också antas. Ämnesstudierna kostar 50 €/ kurs (2sp), dock högst 150€ per läsår. Studerande på andra stadiet i Helsingfors betalar ingen avgift. För övriga studerande och arbetslösa betalas halva avgiften efter uppvisande av intyg.

Kursavgifterna faktureras i slutet av läsåret på basen av anmälan oberoende om man påbörjar kursen eller om man får godkänd prestation i den.  Intyg över avlagd kurs fås från kansliet på begäran. Ändringar i anmälan till kurser ska du göra via e-post till kansliet.