Badvattnets kvalitet och blågröna alger

Vattenkvaliteten vid Helsingfors badstränder övervakas regelbundet under badsäsongen. Kontrollera situationen med blågröna alger och de aktuella resultaten från badvattenundersökningar på denna sida.

Miljötjänsterna övervakar hygienen och vattenkvaliteten vid 25 offentliga stränder i Helsingfors under badsäsongen den 15 juni–31 augusti. På varje badstrand finns det en anslagstavla där du kan hitta det senaste vattenundersökningsresultate och eventuella varningar. Information om vattenkvalitet finns online på Utemotionskartan.

Varför finns det badrestriktioner för badstränder?

Helsingfors miljötjänster rekommenderar att man undviker bad vid Stora Kallviks, Marudds och Rastböle badstränder, vars badvatten som utifrån provresultaten har klassificerats som dåligt. I vattenprov som tagits från badstränderna har man tidvis upptäckt förhöjda halter av tarmbakterier.

På grundval av provresultaten av badvattnet har badvattnets kvalitet vid badstränderna i Kallvik, Marudd, Rastböle och Lillforsen klassificerats som dålig. Klassificeringen bestäms enligt det logaritmiska medelvärdet på provresultaten från fyra föregående badsäsonger. Om badvattnet har klassificerats som dåligt ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ge en anvisning om att undvika badande, eller badandet måste förbjudas vid badstranden i fråga antingen under en viss tid eller permanent, minst under en badsäsong. 

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten bedömer och klassificerar badvattnets kvalitet vid varje badstrand på grundval av provresultaten efter att badsäsongen är över. Klassificering görs endast för de allmänna badstränderna, med andra ord så kallade EU-badstränder som under badsäsongen bedöms besökas av 100 simmare per dag. För små allmänna badstränder görs ingen klassificering. 

Helsingfors stads miljötjänster avråder fortfarande från bad vid Marudds badstrand. Under sommaren 2023 gäller rekommendationen också Kallviks och Rastböle badstränder vars badvattenkvalitet som på grundval av provresultaten klassificeras som dålig. En motsvarande rekommendation gällde Marudds badstrand också under sommaren 2021 och 2022. 

I vattenprov som tagits från badstränderna som klassificerats som dåliga har man tidvis upptäckt förhöjda halter av tarmbakterier. 

Vid Marudds badstrand har det i stor utsträckning gjorts riskbedömningar och utredningar i samarbete med idrottstjänsterna, miljöövervakningen och Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Sommare 2022 gjordes en kontinuerlig tryptofanmätning i samarbete med miljöövervakningen och en konsult och projektets mål var att klarlägga badvattnets verkliga hygieniska kvalitet. I projektet mättes förändringar i vattnets hygieniska kvalitet (tryptofanhalt) och andra variabler (syrehalt, salthalt, temperatur, grumlighet och humus). Även om flera mindre utsläppskällor torde finnas i området kunde man utifrån mätningarna bedöma att belastningen orsakas av ett avloppsläckage som sannolikt rinner till området via den närliggande Svartbäcken. HRM gjorde omfattande utredningar i området och längs Svartbäcken öster om Ring I hittades en korsanslutning i en fastighets dagvatten- och spillvattenavlopp. HRM har bland annat granskat och sanerat områdets avloppsnätverk samt pumpstationernas och avloppslinjernas larmgivares funktionsduglighet. 

Källan till de tarmbakterier som upptäckts i badvattnet vid Stora Kallviks och Rastböle badstränder är fortfarande oklar, men vid badstränderna som klassificerats som dåliga görs det som bäst utredningar, där man bland annat utreder kvaliteten på vattnet i de bäckar och dagvattenledningar som rinner till badsträndernas näromgivning. Dessutom kommer hanteringen av vattnet i staden att effektiviseras vid Helsingfors badstränder i samarbete med stadens olika organisationer och HRM. 

Marudds badstrands vattenkvalitet har enligt tryptofanprojektets påverkats av vattenkvaliteten i den närliggande Svartbäcken särskilt under regn. Vid Svartbäcken finns det en flödesmätare för kontinuerlig mätning som ger information om vattenflödet och beskriver därmed regnmängderna på bäckens avrinningsområden. Om flödet ökar anges det på webbplatsen ulkoliikunta.fi om detta kan försämra badstrandens vattenkvalitet. 

Helsingfors stads miljötjänster bedriver intensifierad övervakning av badvattenkvaliteten vid Marudds, Stora Kallviks och Rastböle badstränder under sommaren 2023. Dessutom har extra prov tagits vid Marudds badstrand. Utredningarna gällande badvattenkvaliteten kommer att fortsätta. 

Det rekommenderas att man inte badar vid Lillforsens, Baggböle och Staffansslättens badstränder vid kraftiga regn under sommaren 2023. Vid stränderna längs Vanda å försämras vattenkvaliteten under och efter kraftiga regn när regnvattnet sköljer mikrober från marken till åvattnet. På grundval av resultaten från sommaren 2022 har det fastställts att vattenkvaliteten vid badstränderna försämras vid kraftiga regn. Kraftigt regn innebär att det regnar minst 4,5 mm under ett dygn. 

Under badsäsongen 2021 gällde rekommendationen om att undvika bad vid stränderna längs Vanda å hela sommaren. Under badsäsongen 2022 lättade man på rekommendationen om att undvika bad bara vid kraftigt regn, eftersom man utifrån mer omfattande badvattenprov kunnat fastställa en tydlig koppling mellan otjänligt badvatten och kraftigt regn vid stränderna längs Vanda å. Störtregn definieras enligt regnmängder på följande sätt: 7,0 mm/1 timme, 10 mm/4 timmar eller 20 mm/dygn. Resultaten från sommaren 2022 visade dock att vattenkvaliteten längs Vanda å försämras redan under kraftiga regn (4,5 mm/dygn) och att regn vid övre lopp också påverkar och fördröjningen för badstränderna kan uppgå till en vecka. 

Helsingfors stads miljötjänster bedriver intensifierad övervakning av badvattenkvaliteten vid Lillforsens badstrand under sommaren 2023. Vid kraftiga regn informeras strandanvändarna på anslagstavlorna på badstränderna. 

Åtgärder för att förbättra badsträndernas vattenkvalitet undersöks i samarbete med olika parter. Lillforsens badstrand har klassificerats som dålig under badsäsongerna 2020, 2021 och 2022. Om badvattnet klassificeras som dåligt under fem på varandra följande år eller om orsaken till att vattnet är dåligt är sådan att det i praktiken eller till skälig kostnad är omöjligt att uppnå nivån tillfredställande, ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten permanent förbjuda bad vid badstranden för minst en badsäsong (social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid allmänna badstränder 177/2008, 7 §). 

Gör så här när det finns blågröna alger i vattnet

Vid stränderna finns det blågröna alger som kan vara giftiga nästan varje sommar. Mängden blågröna alger ökar vanligtvis i juli när vattnet värms upp och algläget kan förändras mycket snabbt.

Man kan känna igen blågröna alger av den gröna färgen på vattnet och de gröna algränder som syns vid stranden. En liten mängd blågröna alger syns i vattnet som små stickor och flingor.

Gör så här när det finns blågröna alger i vattnet:

  • Undvik att bada.
  • Låt inte små barn eller sällskapsdjur i vattnet. Se till att barn eller sällskapsdjur inte dricker vatten med blågröna alger.
  • Använd inte vatten med blågröna alger som tvätt- eller bastuvatten.
  • Om du simmar eller badar i vatten där det finns blågröna alger, skölj omedelbart din hud med rent vatten.

Hygien på badstranden

Man kan bli sjuk på badstranden om en person med magsjukdom sprider till exempel norovirus. Gå inte till stranden om du har symtom på magsjukdom eller förkylning.

God hygien är också viktigt på stranden. Tvätta eller desinficera händerna efter toalettbesök. Barnets blöja får inte bytas eller rumpan tvättas i badvattnet.

Bada inte om du har sår eller andra hål i hudens yta. Bakterier kommer in i badarens kropp genom trasig hud och kan orsaka infektion. Att gå till badvattnet rekommenderas inte för personer som har en hudinfektion, eftersom bakterierna kan sprida sig i badvattnet.

Anmäl om olägenhet i badvatten

Om du misstänker att badvattnet har orsakat en sjukdom eller en olägenhet kan du göra en anmälan i tjänsten Ilppa.

Anmälningar som skickas via Ilppa behandlas inte dagligen. I händelse av en akut nödsituation, rapportera den till badvakten eller ring nödnumret 112.

Anmäl om olägenhet i badvatten i tjänsten Ilppa(Länk leder till extern tjänst)

Observera att algobservationer inte ska rapporteras via Ilppa. Algobservationer kan rapporteras i karttjänsten vesi.fi.

Rapportera en algobservation i karttjänsten Vesi.fi(Länk leder till extern tjänst)

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/simvatten.