Fiskebestämmelser

Fiskebestämmelserna i Helsingfors vattenområden styr fisket i stadens vatten. Bestämmelserna beskriver vattenområdenas fiskebegränsningar, tillstånd och fiskeregler.

Fiskebestämmelser för Helsingfors vattenområden

Särskilda bestämmelser som gäller fiske i Helsingfors stads vattenområden 2024: 

1. Mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla är allmänna fiskerättigheter som får utövas utan tillstånd på det i fiskelagen föreskrivna sättet (gäller inte Gammelstadsforsens lugnvatten. NTM-centralen i Egentliga Finland/Fiskeritjänster, beslut nr 288/5710/2020).

2. Vid fiske med drag med Helsingfors stads eller Helsingfors-Esbos tillstånd för handredskapsfiske eller turistfisketillstånd har antalet spön inte begränsats. När man fiskar från stranden får man fiska med högst tre spön med ett tillstånd från staden.

Undantag från och med 2024: Allt fiske förutom mete är förbjudet 15.5–15.6 i Gammelstadsviken, Botbyviken och Bredviken! För Gammelstadsforsen och lugnvattnet finns särskilda fiskebestämmelser.

3. Ljusterfiske är tillåtet med tillstånd för ljusterfiske under perioden 1.7–31.12 på samtliga stadsägda havsområden.

4. Ryckfiske, det vill säga fiske där fiskarna krokas från utsidan, är alltid förbjudet i alla vattenområden. Vid fiske ska man även ta hänsyn till personer som rör sig på stranden och på vattenområdet!

5. Stående fångstredskap
En person beviljas högst fyra (4) nättillstånd, ett (1) tillstånd för långrev med hundra krokar, tio (10) kroktillstånd och två (2) tillstånd för fiske med katsa. Tillstånden är personliga och får inte överlåtas till någon annan. Fångstredskapen ska märkas ut i enlighet med gällande bestämmelser (§ 48 i lagen om fiske, § 7 och 9 i statsrådets förordning om fiske). Fångstredskapets märkning med kontaktuppgifter ska fästas vid redskapets flaggstång.

6. Nätfiske
Det minsta tillåtna knutavståndet är 50 mm (ökar till 55 mm år 2026). Bestämmelsen gäller inte nät för strömming, vassbuk och nors. Det minsta tillåtna knutavståndet i laxnät som läggs ut i yt- och mellanvatten är 80 mm. Öringfiske med nät i ytvatten är förbjudet. Ett nättillstånd berättigar till användning av ett högst 30 meter långt nät. Nät får läggas i en rad med högst fyra (4) nät i följd. Läggning av nät gjorda av garn som är starkare än 0,20 mm (monofil), flätat garn eller starkt fibermaterial för fiske närmare än 50 meter från stranden är förbjudet 1.4–15.5 och 1.10–31.12 åren 2024–2030

7. Vanda å
Fiske är förbjudet i fors- och strömområdena mellan 1.9 och 30.11. Vid fiske i ån iakttas en kvot på fångst av högst två (2) laxbesläktade fiskar per dygn. Till de laxbesläktade fiskarna hör bland annat öring, lax, regnbåge, harr och sik. Öring, lax och sik är fredade i bäckar och åar som rinner ut i havet under perioden 1.9–30.11. Harren är fredad 1.4–31.5.
Öringar och laxar med fettfena ska alltid genast släppas fria.

Under perioden 1.12–30.4 är fiske i fors- och strömområdena tillåtet endast med drag och flugor försedda med krokar utan hullingar, och alla laxar och öringar som fångats måste släppas (även om de har klippt fettfena). Det är förbjudet att vada i fors- och strömområdena 1.9–15.6. Mete och pilkfiske är förbjudet i fors- och strömområdena. Obs! 15.6 är Långforsen reserverad för FM-uttagningstävlingar i flugfiske.

Gammelstadsforsen är ett separat område med separata tillstånd. För att fiska i Gammelstadsforsens lugnvatten krävs ett särskilt tillstånd, antingen lugnvattentillstånd för helsingforsare eller turisttillstånd för personer från andra orter.

8. Minimimått, kvoter och krokar: gös 42 cm (fr.o.m. 1.4.2026 45 cm), harr 35 cm och lax 60 cm. Minimimåttet för öring med klippt fettfena är 50 cm. Öring med fettfena är helt fredad både i åar och i sjöområden. Vid Gammelstadsforsens lugnvatten och fors är minimimåttet för öring med klippt fettfena 60 cm. Fångstkvoten för gös från och med 1.1.2024 är 3 st./dygn, med undantag för kommersiellt fiske och nätfiske. Handredskapsfiske av havsöring är tillåtet endast med drag som har en högst trearmad krok utan hullingar eller två enkelkrokar utan hullingar.

9. Det är förbjudet att utöva fiske som stör fartygs- och båttrafiken vid fartygs- och båtleder och på ankarplatser. Det är förbjudet att fiska vid badstränder och i båthamnar.

10. Områden med fiskebegränsningar har märkts ut på kartan över stadens fiskevatten: Området som begränsas av fiskeleden i Vanda å, Sörnäs strandväg, Hanaholmen, Havshagen, Sumparn och Tjärholmen samt Broholmssundet, Tölöviken, området norr om Nordsjö bro, Lillhoplax och Storhoplax: Fiske med stående redskap (ryssja, katsa, nät, långrev och krokar) är förbjudet året runt.

Fiske med allmänna fiskerättigheter (mete, pilkfiske och handredskapsfiske) är förbjudet året runt i strömmande vatten i Rutiåns, Hagabäckens, Viksbäckens, Svartbäckens, Mellungsbybäckens och Krabbäckens lugnvattenområden.

Gammelstadsviken, Silversundet, Kajsaniemiviken, Djurgårdsviken, Sumparsundet och Norra hamnen: Fiske med stående fångstredskap är förbjudet från 1.4 till 1.1 kl. 12.00.

Kronobergsfjärden (inklusive Hålviken och Håkansviken. Gräns i väster Ugnholmssundet och Ugnsmun, i söder Långörssundet och Gustavssvärd och i öster Hundören–Kalvholmen) och Turholmsfjärden: Fiske med stående fångstredskap är förbjudet från 1.5 till 30.9 kl. 12.00.

Botbyviken: Fiske med stående fångstredskap är förbjudet från 1.4 till 1.1 kl. 12.00. Norr om Nordsjö bro är fiske med stående fångstredskap förbjudet året om.

Bredviken: Fiske med stående fångstredskap är förbjudet från 1.4 till 1.1 kl. 12.

11. Vattenområdena kring Fagerö, Skogsholmen, Granö och Estlotan i Sibbo, Bredviken i Esbo samt Källvik i Kyrkslätt, Älgsjölandet i Ingå, Bengtsår i Hangö och vattenområdena i Vanda å: Enbart mete, pilkfiske och handredskapsfiske är tillåtet. I dessa områden gäller samma tillstånd för fiske med handredskap som i andra vattenområden.

Vid fiske ska man även ta hänsyn till personer som rör sig på stranden och på vattenområdet. Vi önskar dig god fiskelycka!

Begränsningar för fiske i naturskyddsområden 2024

Obs! Tillträde till samt landstigning och fiske på naturskyddsområdena har begränsats. Det är i regel förbjudet att fiska och stiga i land i fågelskyddsområden under perioden 1.4–15.8. Närmare information om respektive skyddsområde finns i Helsingfors stads naturdatasystem.

Bredviken: Alla former av fiske och rörelse i naturskyddsområdet i västra delen av Bredviken är förbjudna.

Vik-Gammelstadsviken: Alla former av fiske är förbjudna. Det är förbjudet att röra sig i området under öppet vatten, med undantag för markerade farleder. Området kring bastuviken: det är förbjudet att röra sig i området under perioden 1.3–30.11. Fiske samt att åka med båt, motordrivna anordningar och fordon är förbjudet året runt.

Grotens fors: Det är tillåtet att fiska från stranden på angivna platser. Mete och pilkfiske är förbjudet i fors- och strömområdena. På landområdena är det endast tillåtet att röra sig längs markerade rutter (informationsskyltar på området).

Långforsen: Det är förbjudet att fiska i Långforsens naturskyddsområde, som ägs av Helsingfors. Det är tillåtet att röra sig på området endast längs markerade stigar.

Notgrundet och Låghara: Det är förbjudet att stiga i land och komma närmare öarna än 25 meter under perioden 1.4–15.8. Fiske är helt förbjudet på området, med undantag för spinnfiske av havsöring, som är tillåtet under perioden 16.8–31.3.

Tirklacken: Landstigning är förbjuden året runt.

Råkobben, Kråkören, skären söder om Fölisön, Hundhällen, Halvvägsholmen, Borgmästarhästen, Vikaren, Sälkuten, Bergvikshällarna, Prinsessan, Rönnskärskobben, Mellangrunden, Lakören, Brudhällen, Borgmästargrunden och Högholmsklobben: Det är förbjudet att fiska, stiga i land och komma närmare öarna än 25 meter under perioden 1.4–15.8. Med undantag för vattenområdet nordost om Sälkuten (på Valens sida) som är fredat upp till tio meter från ön, och Bergvikshällarna, där vattenområdet kring de två skären som ligger närmast fastlandet på fastlandets sida inte har fredats.

Strandängen i och vattenområdet kring Lilla Bastön: Det är förbjudet att fiska eller röra sig i området under perioden 1.4–15.8. Det är förbjudet att röra sig utanför de markerade rutterna på landområdet.

Södra spetsen av Stora Räntan och Gamla Räntan: Det är förbjudet att fiska, stiga i land eller komma närmare öarna än sju meter från öster och nordost samt 25 meter från övriga väderstreck under perioden 1.4–15.8.

Stenholmsöarna: Det är förbjudet att stiga i land och komma närmare öarna än 25 meter under perioden 15.4–31.7.

Ratauddan: Det är förbjudet att fiska utanför de för fiske angivna platserna. Det är förbjudet att röra sig utanför stigarna under perioden 1.4–1.8.

Kloppgrundet, Bergholmskobben och Berggrundet: Det är förbjudet att fiska och stiga i land på holmarna under perioden 1.4–31.7.

Östersundom fågelvatten: Det är förbjudet att fiska eller köra motorfordon eller motorbåt i området. Det är förbjudet att röra sig utanför de i nyttjande- och vårdplanen angivna rutterna som markerats ut i terrängen under perioden 1.4–31.7.

Östra delen av Borgarstrandsviken: Fiske är förbjudet. Det är förbjudet att köra motorfordon i området under perioden 1.4–15.8 för att fåglarnas häckningsfrid ska kunna tryggas.

Topeliusviken: Det är förbjudet att fiska eller köra motorfordon i området.

Kallvikens grunda vatten: På sydvästra sidan om Kallviksudden är vistelse begränsad under perioden 15.3–30.4 och 15.8–30.9 samt körning med motorbåt begränsad året om. Fiskebåtar får inte ankras i områden med ankringsförbud. Se karta över området.

Fisketillstånd för forsområdet 2024

Fiske i forsområdet kräver Gammelstadsforsens forstillstånd. Information om tillstånd finns på sidan Fisketillstånd och priser, där du också kan köpa tillstånd. 

Flugfiske (udda dagar) 

Det största tillåtna krokgapet mätt från stommen till krokens ända är 8 mm. 

 • Fiske är tillåtet endast med redskap för flugfiske. 
 • Högst tre enkelkrokar eller en dubbel-/trekrok tillåts. 
 • 1.12–30.4 är det obligatoriskt att använda krokar utan hullingar. 
 • Det största tillåtna krokgapet mätt från stommen till krokens ända är 8 mm. 
 • Vadningsförbud under höstfredningen, 1.9.–15.6.
 • Fiskarna ska hålla ett säkerhetsavstånd på minst tre meter. 
 •  Från och med den 1 oktober är den tillåtna krokstorleken vid sikfiske 6 mm mätt från krokens ända till stommen. 

Spinnfiske (jämna dagar)

 • Fiske är tillåtet endast med redskap för spinnfiske. 
 • En trekrok eller tre (3) enkelkrokar tillåts. 
 • Den största tillåtna krokstorleken mätt från stommen till krokens ända är 8 mm. 
 • 1.12–30.4 är det obligatoriskt att använda krokar utan hullingar. 
 • Vadningsförbud 1.9.–15.6.
 • Fiskarna ska hålla ett säkerhetsavstånd på minst tre meter. 
 • Från och med den 1 oktober är den tillåtna krokstorleken vid sikfiske 6 mm mätt från krokens ända till stommen. 

Gemensamma regler för båda fiskesätt i forsområdet 

 • Det är förbjudet att fiska från broar eller båtar. 
 • Tillståndet berättigar till användning av ett spö åt gången. 
 • Revar och skräp ska ovillkorligen slängas i soptunnan. 
 • Fiskarnas minimimått: lax 60 cm, öring 60 cm och gös 42 cm (maximimått 70 cm). 
 • Fångstkvoter: sik, lax, öring, regnbågslax, asp, gädda och gös: totalt tre fiskar per fisketur, varav en får vara fettfeneklippt öring eller lax eller asp. 
 • Vraklaxar (laxar/öringar som vandrar ned mot havet efter leken, både fettfeneklippta och med intakt fettfena) ska släppas tillbaka 1.12–30.4. 
 • Lax, öring och sik är fridlysta 1.9–30.11. Då gäller det ett totalt fiskeförbud i den övre forsen. Under sikfisket finns inga särskilda dagar för flugfiske eller spinnfiske. 
 • I forsen gäller vadningsförbud 1.9–15.6, under övriga tider rekommenderas det att man undviker vadning. 
 • Man får förfoga över en fiskeplats i 15 minuter, rörelseriktning nedströms. 
 • Metning och pimpelfiske är förbjudna i forsen! 
 • Ryckfiske, det vill säga fiske där fiskarna krokas från utsidan, är förbjudet! 
 • Fiskar som krokats från utsidan ska släppas tillbaka omedelbart oavsett fiskens kondition! 
 • Forsområdets och fredningsområdets gränser anges med skyltar i terrängen. 
 • Vi rekommenderar användning av skyddsglasögon. 

 

Koskipaikka ja muutamia kalastajia.
Bild: Konsa Linkola

Du behöver ett lugnvattentillstånd för spinnfiske 

 • Lugnvattentillståndet är Helsingforsbornas spöfisketillstånd för Gammelstadsforsens lugnvatten.  Lugnvattentillståndet berättigar till fiske med endast ett spö med ett drag/en krok. 
 • Alla vuxna behöver lugnvattentillstånd, även äldre fiskare. Endast personer under 18 år får fiska utan tillståndet.  
 • Utöver lugnvattentillståndet behöver 18–69-åringar också statens fiskevårdsavgift när de fiskar i lugnvatten. 

Se anvisningar och köp tillstånd på sidan Fisketillstånd och priser

Att meta i lugnvatten 

 • Metning med spö utan rulle och metanordning (rev, flöte, vikter och underst en krok) är avgiftsfritt för både vuxna och barn. 
 • Du får inte både meta och spinnfiska samtidigt i lugnvatten.  

Var och när du kan fiska 

 • Fiske i lugnvatten är förbjudet på natten kl. 00.00–06.00. 
 • Lugnvattnets gränser har markerats med skyltar på stranden. 
 • Fiske är förbjudet i fredningsområdet nedanför dammen. Fredningsområdets gränser har markerats med gula skyltar på strandterrasserna. 
 • Fiske från bro, båt och flytring är förbjudet. 
 • Vid fiske ska du hålla ett säkerhetsavstånd på minst tre meter till nästa fiskare. 
 • Det är förbjudet att använda agnnät i lugnvatten. 

Mer detaljerade regler för spinnfiske 

 • Draget kan vara en spinnare, sked, wobbler, fluga eller jigg eller ett bete + krok om du använder ett spö med rulle. Det största tillåtna krokgapet är 10 mm mätt från stommen till krokens ända, vid jiggfiske 15 mm. Vid spinnfiske är extra krokar och extra tafsar förbjudna. 
 • Det är förbjudet att spinnfiska utan drag. Bara vikter, muttrar och krokar samt lurviga trekrokar är inte drag, utan redskap som används för ryckfiske. 
 • Ryckfiske, det vill säga fiske där fiskarna krokas från utsidan, är förbjudet. Fisken ska vara fast från munnen (inte huvudområdet, gälarna, sidan eller stjärten, endast munnen). Fiskar som krokats från utsidan ska släppas tillbaka omedelbart oavsett fiskens kondition. 

Fiskekvoter, fiskarnas mått och fiskar som ska släppas tillbaka 

Fisken som fångas ska omedelbart bedövas och avlivas! 

 • Kvoten för sik som fiskats med håv är 3 st./dygn, regnbågslaxkvoten är 1 st./dygn och göskvoten är 3 st./dygn. 
 • Kvoten för nors som fiskats med håv är 15 liter/fiskare/dygn. Att fiska nors med håv är tillåtet endast under lektiden. Lektiden varar i cirka 1–2 veckor. Det exakta datumet då lektiden startar är inte känt i förväg. Övriga arter ska släppas tillbaka. 
 • Kvoten för lax, öring, gädda och asp är 1 fisk/dygn. Vraklaxar (lax/öring som vandrar ned mot havet efter leken) ska alltid släppas tillbaka. 
 • Öring och lax som fångats när man fiskat sik (1.9–31.12) och nors med håv vid lektiden på våren eller som fångats genom metning ska släppas tillbaka omedelbart. 
 • Fettfeneklippt lax och öring med mått behöver inte släppas tillbaka (med undantag för vraklaxar). Öringar med intakt fettfena ska släppas tillbaka. En öring med intakt fettfena kostar dig 3 260 euro! 
 • Fiskarnas minimimått: lax 60 cm, öring 60 cm, gös 42 cm 
 • Gösar som är längre än 70 cm och gäddor som är längre än 80 cm ska släppas tillbaka oberoende av om de lever eller är döda. 

Karta över Helsingfors fiskevatten

De blå områdena på kartan är Helsingfors fiskevatten. Du kan se tillståndsuppgifter och fiskebegränsningar genom att klicka på det önskade vattenområdet. 

Karta över Helsingfors fiskevatten. - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)