Kalastusmääräykset

Helsingin vesialueiden kalastusmääräykset ohjaavat kaupungin vesillä tapahtuvaa kalastusta. Määräyksissä kerrotaan kalastusrajoituksista, luvista ja kalastuksen säännöistä vesialueilla.

Helsingin vesialueiden kalastusmääräykset

1. Onkiminen, pilkkiminen ja silakanlitkaus ovat yleiskalastusoikeuksia, joiden harjoittamiseen kalastuslaissa säädetyllä tavalla ei tarvita lupaa (poikkeuksena Vanhankaupunginkosken suvanto. Varsinais-Suomen Ely-keskus/Kalatalouspalvelut, päätös nro 288/5710/2020).

2. Uisteltaessa Helsingin viehekalastusluvalla, Helsinki-Espoo viehekalastusluvalla ja matkailijakalastusluvalla vapamäärää ei ole rajoitettu. Rannalta kalastettaessa saa kalastaa kaupungin luvan lunastettuaan enintään kolmella vavalla.

Poikkeus alkaen 2024: Kaikki kalastus ongintaa lukuun ottamatta on kielletty 15.5.–15.6. Vanhankaupunginlahdella, Vartiokylänlahdella ja Laajalahdella! Vanhankaupunginkoskelle ja suvannolle on erilliset kalastusmääräykset.

3. Tuulastus on sallittua 1.7.–31.12. välisenä aikana tuulastusluvalla kaupungin omistamalla merialueella.

4. Rokastus eli kalojen ulkopuolelta tartuttaminen on aina kielletty kaikilla vesialueilla. Kalastettaessa on huomioitava myös muut rannoilla ja vesialueilla liikkuvat!

5. Seisovat pyydykset
Yhtä henkilöä kohti myönnetään enintään neljä (4) verkkolupaa, yksi (1) sadan koukun pitkäsiimalupa, kymmenen (10) koukkulupaa ja kaksi (2) katiskalupaa. Luvat ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa muille. Pyydykset on merkittävä voimassa olevien säädösten mukaisilla merkeillä (Kalastuslaki § 48, Kalastusasetus § 7 ja § 9). Pyydysmerkki yhteystietoineen on kiinnitettävä pyydyksen lippusalkoon.

6. Verkkokalastus
Pienin sallittu solmuväli 50 mm (v. 2026 nousee 55mm). Määräys ei koske silakka-, kilohaili- ja kuoreverkkoja. Pintaan ja väliveteen laskettujen lohiverkkojen pienin sallittu solmuväli 80 mm. Taimenen pintaverkkopyynti on kielletty. Yksi verkkolupa oikeuttaa enintään 30 metrin pituisen verkon käyttöön. Verkot saa laskea enintään neljän (4) verkon pituiseen jataan (riviin). Vahvemman kuin 0,20 mm (monofiili) havaksesta, punotusta langasta tai vahvasta kuitumateriaalista tehtyjen verkkojen asettaminen pyyntiin 50 metriä lähempänä rantaa on kielletty 1.4.–15.5. ja 1.10.–31.12. vuosina 2024–2030

7. Vantaanjoki
Kalastus on kielletty koski- ja virta-alueilla 1.9.-30.11. Joessa noudatetaan kahden (2) lohensukuisen kalan vuorokausikiintiötä. Lohensukuisiin kaloihin kuuluu mm. taimen, lohi, kirjolohi, harjus ja siika. Taimen, lohi ja siika ovat rauhoitettuja purossa ja mereen laskevassa joessa 1.9.–30.11. Harjus on rauhoitettu 1.4.–31.5.
Rasvaevälliset taimenet ja lohet on aina vapautettava välittömästi.

1.12.–30.4. koski- ja virta-alueilla kalastus on sallittu ainoastaan väkäsettömillä koukuilla varustetuilla vieheillä ja perhoilla, jonka lisäksi kaikki saaliiksi saadut lohet ja taimenet on vapautettava (myös rasvaeväleikatut). Kahlaaminen koski- ja virtapaikoilla on kielletty 1.9.–15.6. Onginta ja pilkkiminen on kielletty koski- ja virta-alueilla. Huom! 15.6. Pitkäkoski on varattu perhokalastuksen SM-karsintakilpailuihin.

Vanhankaupunginkoski toimii omana erityislupa-alueenaan. Vanhankaupunginkosken suvannolla kalastamiseen tarvitaan oma lupansa, joko helsinkiläiselle suvantolupa tai ulkopaikkakuntalaisille matkailijalupa.

8. Alamitat, kiintiöt ja koukut: kuha 42 cm (1.4.2026 alkaen 45 cm), harjus 35 cm ja lohi 60 cm. Rasvaeväleikatun taimenen alamitta on 50 cm. Rasvaevällinen taimen on kokonaan rauhoitettu sekä joki- että merialueella. Vanhankaupunginkosken suvannosta ja koskesta saadun rasvaeväleikatun taimenen alamitta on 60 cm. Kuhan saaliskiintiö alkaen 1.1.2024 on 3 kpl/vrk lukuun ottamatta kaupallista kalastusta ja verkkokalastusta. Meritaimenen viehekalastus on sallittu ainoastaan vieheellä, jossa on yksi enintään kolmihaarainen ja väkäsetön koukku tai kaksi yksihaaraista väkäsetöntä koukkua.

9. Laiva- ja veneliikennettä häiritsevä kalastus laiva- ja veneväylillä ja ankkurointipaikoilla on kielletty. Kalastus uimarannoilla ja venesatamissa on kielletty.

10. Kalastusrajoitusalueet on merkitty kaupungin kalavesien karttaan: Vantaanjoen kalaväylä, Sörnäisten rantatien, Hanasaaren, Merihaan, Sompasaaren ja Tervasaaren välinen alue sekä Siltasaaren salmi, Töölönlahti, Vuosaaren sillan pohjoispuoli, Pikku-Huopalahti ja Iso-Huopalahti: Kalastus seisovilla pyydyksillä (rysä, katiska, verkko, pitkäsiima ja koukut) on kielletty ympäri vuoden.

Kalastus yleiskalastusoikeuksin (onginta, pilkkiminen ja viehekalastus) on kielletty koko vuoden alueen virtaavissa vesissä Mätäjoen, Haaganpuron, Viikinojan, Mustapuron, Mellunkylänpuron ja Krapuojan suvantoalueilla.

Vanhankaupunginlahti, Hopeasalmi, Kaisaniemenlahti, Eläintarhanlahti, Sompasaarensalmi ja Pohjoissatama: Kalastus seisovilla pyydyksillä on kielletty 1.4.–1.1. klo 12.00 asti.

Kruunuvuorenselkä (mukaan lukien Kaitalahti ja Haakoninlahti. Rajoina lännessä Uunisaarensalmi ja Uuninsuu, etelässä Särkänsalmi ja Kustaanmiekka ja idässä Koirasaari - Vasikkasaari) ja Tullisaarenselkä: Kalastus seisovilla pyydyksillä on kielletty 1.5.–30.9. kello 12.00 asti.

Vartiokylänlahti: Kalastus seosovilla pyydyksillä on kielletty 1.4.–1.1. klo 12.00 asti. Vuosaaren sillan pohjoispuolella on kalastus seisovilla pyydyksillä kielletty ympäri vuoden.

Laajalahti: Kalastus seisovilla pyydyksillä on kielletty 1.4.–1.1. klo 12 asti.

11. Sipoon Kaunissaaren, Skogsholmenin, Granön ja Eestiluodon vesialueet, Espoon Laajalahden sekä Kirkkonummen Lähteelän, Inkoon Elisaaren, Hangon Bengtsårin ja Vantaanjoen vesialueet: Voidaan harjoittaa ainoastaan ongintaa, pilkkimistä ja viehekalastusta. Näillä alueilla ovat voimassa samat viehekalastusluvat kuin muillakin vesialueilla.

Kalastettaessa on huomioitava myös muut rannoilla ja vesialueilla liikkuvat. Kireitä siimoja!

Huom.! Luonnonsuojelualueille on säädetty liikkumiseen, maihinnousuun ja kalastukseen liittyviä rajoituksia. Pääsääntöisesti kalastus ja maihinnousu on kielletty linnustonsuojelualueilla 1.4.–15.8. välisenä aikana. Tarkat suojelu­aluekohtaiset tiedot löytyvät Helsingin kaupungin luontotietojärjestelmästä.

Laajalahti: Kaikenlainen kalastus ja liikkuminen on kielletty Laajalahden länsi­osassa olevalla luonnonsuojelualueella. 

Viikki- Vanhankaupunginlahti: Kaikenlainen kalastus on kielletty. Alueella liik­kuminen on kielletty sulan veden aikana, lukuun ottamatta merkittyjä reittejä. Saunalahden alue: liikkuminen kielletty 1.3.–30.11. välisenä aikana. Kalastus sekä liikkuminen veneellä, moottorikäyttöisillä laitteilla ja ajoneuvoilla on kiel­letty ympäri vuoden.

Ruutinkoski: Rannalta kalastus on sallittua osoitetuilla paikoilla. Onginta ja pilkkiminen on kielletty koski- ja virta-alueilla. Maa-alueella liikkuminen on sallittua vain osoitetuilla reiteillä (opastaulu alueella).

Pitkäkoski: Kalastus on kielletty Helsingin omistamalla Pitkäkosken luonnon­suojelualueella. Liikkuminen on sallittu vain osoitettuja polkuja pitkin.

Nuottakari ja Matalahara: Maihinnousu ja lähestyminen 25 metriä lähem­mäksi saaria 1.4.–15.8. välisenä aikana on kielletty. Tällä alueella on kalastus kokonaan kielletty lukuun ottamatta tyrskykalastusta, joka on sallittua 16.8.–31.3. välisenä aikana.

Tiiraluoto: Maihinnousu on kielletty ympäri vuoden.

Rajakupu, Variskari, Seurasaaren eteläpuoliset luodot, Koirapaasi, Puoli­matkansaari, Pormestarinhepo, Norppa, Kuutti, Vuorilahdenpaadet, Prin­sessa, Pihlajaluodonkupu, Välikarit, Madeluoto, Morsianluoto, Pormesta­rinluodot ja Korkeasaarenluoto: Kalastus, maihinnousu ja lähestyminen 25 metriä lähemmäksi saaria 1.4.–15.8. välisenä aikana on kielletty. Poikkeuk­sena Kuutin koillispuolinen (Valaan puoleinen) vesialue, joka on rauhoitettu 10 metrin etäisyydelle ja Vuorilahdenpaadet, joista kahden mannerta lähinnä olevan luodon mantereen puolella vesialuetta ei ole rauhoitettu.

Pikku Niinisaaren rantaniitty ja vesialue: Kalastus ja vesialueella liikkuminen on kielletty 1.4.–15.8. välisenä aikana. Maa-alueella liikkuminen on kielletty osoitettujen reittien ulkopuolella.

Harakan eteläkärki ja Vanha-Räntty: Kalastus, maihinnousu ja lähestyminen itä- ja koillispuolelta seitsemän metriä ja muualta 25 metriä lähemmäksi saa­ria1.4.–15.8. välisenä aikana on kielletty.

Kivisaaren luodot: Maihinnousu, kalastus sekä lähestyminen 25 metriä lä­hemmäksi saaria on kielletty 15.4.–31.7. välisenä aikana.

Särkkäniemi: Kalastus on kielletty muualla kuin kalastukseen osoitetuilla pai­koilla. Liikkuminen polkujen ulkopuolella on kielletty 1.4.–1.8. välisenä aikana.

Loppikari, Kalliosaarenluoto ja Kallioluoto: Kalastus ja maihinnousu luodoil­le on kielletty 1.4.–31.7. välisenä aikana.

Östersundomin lintuvedet: Kalastus sekä moottoriajoneuvoilla ja – veneel­lä liikkuminen on kielletty. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa osoitettujen, maas­toon merkittyjen reittien ulkopuolella liikkuminen on kielletty 1.4.–31.7. väli­senä aikana.

Porvarinlahden itäosa: Kalastus on kielletty. Moottoriajoneuvoilla liikkumi­nen on kielletty 1.4.–15.8. välisenä aikana lintujen pesimärauhan turvaami­seksi.

Topeliusviken: Kalastus ja moottoriajoneuvoilla liikkuminen on kielletty.

Kallahden matalikko: Kallvikin niemen lounaispuolella on liikkumisrajoitus 15.3.–30.4. ja 15.8.–30.9. ja moottoriveneellä ajo ympärivuoden. Kalastus­venettä ei saa ankkuroida ankkuroimiskieltoalueilla. Katso alueen kartta.

Kalastuslupa koskialueelle 2024

Tarvitse koskialueella kalastamiseen Vanhankaupunginkosken koskiluvan. Tietoa luvista ja luvan osto Kalastusluvat ja hinnat -sivulta.

Perhokalastus (parittomat päivät)

 • Kalastus ainoastaan perhokalastusvälineillä.
 • Sallittua käyttää enintään kolmea yksihaarakoukkua tai yhtä kaksi/kolmihaarakoukkua.
 • 1.12.30.4. väkäsettömien koukkujen käyttöpakko
 • Suurin koukun kidan koko on 8 mm mitattuna rungosta koukun kärkeen.
 • Kahluukielto syysrauhoituksesta alkaen, 1.9.15.6.
 • Kalastajien turvaväli vähintään 3 metriä.
 •  1.10. alkaen koukkukoko siiankalastuksessa 6 mm mitattuna koukun kärjestä runkoon.

Uistinkalastus (parilliset päivät)

 • Saa kalastaa ainoastaan uistinvälinein.
 • Saa käyttää yhtä kolmihaarakoukkua tai kolmea (3) yksihaarakoukkua.
 • Suurin koukkukoko 8 mm mitattuna rungosta koukun kärkeen.
 • 1.12.30.4. väkäsettömien koukkujen käyttöpakko
 • Kahluukielto 1.9.15.6.
 • Kalastajien turvaväli vähintään 3 metriä.
 • 1.10. alkaen koukkukoko siiankalastuksessa 6 mm mitattuna koukun kärjestä runkoon.

Molempien kalastusmuotojen yhteiset säännöt koskialueella

 • Silloilta ja veneestä kalastaminen kielletty.
 • Lupa oikeuttaa yhden vavan käyttöön kerralla.
 • Siimat ja roskat on ehdottomasti laitettava roskikseen.
 • Kalojen alamitat: lohi 60 cm, taimen 60 cm ja kuha 42 cm (ylämitta 70cm).
 • Saaliskiintiöt: siika, lohi, taimen, kirjolohi, toutain, hauki ja kuha: 3 kalaa yhteensä / kalastusvuoro, joista yksi saa olla rasvaeväleikattu taimen tai lohi tai toutain.
 • Talvikot (mereen kudulta laskeutuvat lohi/taimen sekä rasvaeväleikkaamaton että rasvaeväleikattu) on vapautettava 1.12.–30.4.
 • Lohi, taimen ja siika on rauhoitettu 1.9.30.11. välisenä aikana, jolloin yläkoski on kokonaan kalastuskiellossa. Siiankalastuksen aikana ei erikseen perho- eikä uistinpäiviä.
 • Koskessa on kahluukielto 1.9.–15.6., muina aikoina suositellaan kahluun välttämistä.
 • Yhtä kalastuspaikkaa saa pitää hallussaan 15 minuuttia, liikkumissuunta alavirtaan.
 • Onginta ja pilkkiminen koskessa on kielletty!
 • Rokastus eli kalojen ulkopuolelta tartuttaminen on kielletty!
 • Ulkopuolelta tarttuneet kalat on välittömästi vapautettava kalan kuntoon katsomatta!
 • Koskialueen ja rauhoitusalueen rajat on merkitty maastoon kyltein.
 • Suosittelemme suojalasien käyttöä.
Koskipaikka ja muutamia kalastajia.
Kuva: Konsa Linkola

Tarvitset viehekalastamiseen suvantoluvan

 • Suvantolupa on helsinkiläisen viehekalastuslupa Vanhankaupunginkosken suvannolle. Suvantolupa oikeuttaa kalastamaan vain yhdellä vavalla, jossa on yksi viehe/yksi koukku.
 • Kaikki aikuiset tarvitsevat suvantoluvan, myös iäkkäämmät kalastajat. Ainoastaan alle 18-vuotiaat eivät tarvitse suvantolupaa.
 • Suvantoluvan lisäksi 18–69-vuotiaat tarvitsevat valtion kalastonhoitomaksun, kun he kalastavat suvannolla.

Katso ohjeet ja osta lupa Kalastusluvat ja hinnat -sivulta.

Onkiminen suvannolla

 • Onkiminen vavalla ilman kelaa ja onkilaitteella (siima, koho, painot ja alimpana yksi koukku) on ilmaista sekä aikuisille että lapsille. 
 • Et saa samanaikaisesti onkia ja viehekalastaa suvannolla. 

Missä ja milloin voit kalastaa

 • Kalastus suvannolla on kielletty yöllä klo 00.00–06.00 välisenä aikana.
 • Suvannon rajat on osoitettu rannalla olevilla kylteillä. 
 • Kalastus on kielletty padon alapuolisella rauhoitusalueella. Rauhoitusalueen raja on merkitty keltaisin kyltein rantapenkereisiin.
 • Sillalta, veneestä ja kelluntarenkaasta on kalastus kielletty.
 • Kalastettaessa noudatetaan vähintään 3 metrin turvaväliä seuraavaan kalastajaan.
 • Täkyverkon käyttö on kielletty suvannolla.

Viehekalastuksen säännöt tarkemmin

 • Vieheenä voi olla lippa, lusikka, vaappu, perho, jigi tai kelaongella syötti + koukku. Suurin sallittu koukun kidankoko on 10 mm rungosta koukun kärkeen mitattuna, jigikalastuksessa 15 mm. Vieheillä kalastettaessa lisäkoukut ja lisätapsit on kielletty.
 • Viehekalastus ilman viehettä on kielletty. Pelkät painot, mutterit ja koukut sekä karvalliset kolmihaarakoukut eivät ole vieheitä vaan rokastusvälineitä.
 • Rokastaminen eli kalan ulkopuolelta tartuttaminen on kielletty. Kalan on oltava suusta kiinni (ei päänalueelta, ei kiduksista, ei kyljestä, pyrstöstä, vaan ainoastaan suusta). Ulkopuolelta tarttuneet kalat on vapautettava välittömästi kalan kuntoon katsomatta.

Kalakiintiöt, kalojen mitat ja vapautettavat kalat

Saaliiksi otettu kala on välittömästi tainnutettava ja lopetettava!

 • Lipposiikakiintiö 3kpl/vrk, kirjolohikiintiö 1kpl/vrk ja kuhakiintiö 3kpl/vrk.
 • Lippokuorekiintiö 15 litraa/kalastava/vrk. Kuoreenlippoaminen on sallittua ainoastaan kudun ajan. Kutuaika kestää noin 1–2 viikkoa aloituksesta, tarkkaa pvm:ää ei etukäteen tiedetä. Muut lajit on vapautettava.
 • Lohi-, taimen-, hauki- ja toutainkiintiö on 1 kala/vrk. Talvikot (kudulta mereen laskeutuvat lohi/taimen) on aina vapautettava.
 • Lippoamalla siikaa (1.9.–31.12.) ja kuoretta kutuaikaan keväällä tai onkimalla saadut taimenet ja lohet on vapautettava välittömästi.
 • Mitalliset rasvaeväleikatut lohet ja taimenet saa ottaa (lukuun ottamatta talvikoita). Eväleikkaamattomat taimenet on vapautettava. Eväleikkaamaton taimen maksaa sinulle 3 260 euroa!
 • Kalojen alamitat: lohi 60 cm, taimen 60 cm, kuha 42 cm
 • Yli 70 cm mittaiset kuhat ja yli 80 cm hauet on vapautettava elävänä tai kuolleena.

Helsingin kalavesien kartta

Siniset alueet kartalla ovat Helsingin kalavesiä. Näet lupatiedot ja kalastusrajoitukset klikkaamalla haluamaasi vesialuetta.

Helsingin kalavesien kartta. - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)