Utredning av problem med inomhusluften

På den här sidan finns anvisningar för vad du ska göra, om du misstänker att det finns ett problem med inomhusluften i byggnader som ägs av staden. Vi berättar även om stadens verksamhetsmodell för utredning av problem med inomhusluft.

På den här sidan

Gör så här, när du misstänker problem med inomhusluften vid någon av stadens verksamhetsställen

Om du misstänker att inomhusluften vid en av stadens verksamhetsställen ger dig symtom eller du upplever att kvaliteten på inomhusluften är dålig ska du följa anvisningarna nedan.  

Stadens personal

Berätta om dina misstankar om inomhusluftens kvalitet för chefen för enheten, till exempel skolans rektor eller någon annan närmaste chef. 

Informera även företagshälsovården om dina symtom. Informationen som kommit in till företagshälsovården sammanställs för bedömning av statusen på inomhusluften på arbetsplatsen. 

Kontakta företagshälsan

Vårdnadshavare för elev eller daghemsbarn

Berätta om dina misstankar om inomhusluftens kvalitet för chefen för enheten, till exempel skolans rektor. Om ditt barn har symtom ska du informera chefen för enheten om det och kontakta antingen skolans hälsovårdare eller, för barn i daghemsåldern, barnets hälsovårdsenhet. 

Skolhälsovårdaren för bok över hur vanliga eventuella symtom på grund av inomhusluften är och hänvisar vid behov eleven till ytterligare undersökningar på hälsostationen.  

Hitta din hälsostation

Mer information om skolhälsovården

Verksamhetsmodell ifall en elev eller ett daghemsbarn misstänks ha symtom på grund av inomhusluften (pdf)

Verksamhetsmodell ifall en studerande misstänker sig ha symptom på grund av inomhusluften (pdf)

Övriga användare av lokalerna

Berätta om dina misstankar om inomhusluftens kvalitet antingen för chefen för lokalen eller via stadens responssystem(Länk leder till extern tjänst)

Ge respons om byggnader(Länk leder till extern tjänst)

Gör så här, när du misstänker problem med inomhusluften i en av stadens lägenheter

Om du misstänker problem med inomhusluften eller fuktproblem i din bostad eller ditt husbolag kan du fråga om råd vid Helsingfors stads miljötjänsters rådgivning i frågor om boendehälsa.

Kontakta rådgivningen för boendehälsa

Verksamhetsmodell för att utreda problem med inomhusluften

Helsingfors stad har ett etablerat koncept för att utreda problem med inomhusluften i sina verksamhetsställen. För att lösa problemen samarbetar vi över yrkesgränserna. Nedan beskrivs i korthet hur utredningen av problem med inomhusluften framskrider i stadens servicebyggnader.  

 1. Upptäcka problemet

  • En anställd/användare av lokalen upptäcker problem i lokalerna eller misstänker att inomhusluften orsakar symtom. 
  • Den anställda/användaren av lokalen meddelar chefen om detta. 
  • Chefen informerar vidare om saken till disponenten. 
  • Den anställda/användaren av lokalen som har symtom kontaktar företagshälsan. 
 2. Kontrollera grundläggande saker

  • Disponenten kontrollerar byggnaden tillsammans med fastighetsskötaren. 
  • Om man hittar tydliga brister i undersökningen, åtgärdas de. Bristerna kan gälla till exempel städningens kvalitet eller ventilationens funktion. 
  • Om inga orsaker hittas kontaktar disponenten teamet för inomhusluft. 
  • Om problemet får en lösning i det här skedet slutar processen här. 
 3. Förutredning

  • En expert på inomhusluft, disponenten och chefen för objektet gör en inledande syn. Ibland kan problemet lösas redan genom detta besök, och inga undersökningar behövs. 
  • Experten på inomhusluft beställer de undersökningar som behövs av en konsult. 
 4. Undersökning

  • Experten på inomhusluft förser undersökningskonsulten med utgångsdata om undersökningen (ritningar över objektet, tidigare rapporter om konditionsbedömningar och undersökningar samt dokument om renoveringshistorien). 
  • Tillsammans med chefen för objektet kommer konsulten överens om tidpunkten för när undersökningarna ska utföras. Vid behov intervjuar hen eller experten på inomhusluft en representant för personalen samt fastighetsskötaren och disponenten. Det är även möjligt att genomföra en webbenkät till en större respondentgrupp i lokalerna. 
  • Konsulten utför undersökningarna och utarbetar en utredningsrapport. 
  • Experten på inomhusluft redogör för resultaten av undersökningen för chefen för objektet och disponenten. 
  • Teamet för inomhusluft skriver ett meddelande om undersökningsresultaten för servicebyggnaderna och om vidare åtgärder. Meddelandet och rapporten om konditionsundersökningen publiceras i tjänsten Talotiedot (hel.fi/talotiedot). 
  • Chefen för verksamhetsstället förmedlar informationen och meddelandena som hen har fått vidare till personalen och kunderna, till exempel barnens vårdnadshavare. Hen är även kontaktperson för de som underhåller fastigheten. 

  Läs mer om inomhusluft.

 5. Genomföra reparationer

  • När orsakerna till problemen med inomhusluften har utretts, beslutar man hur byggnaden ska repareras. 
  • I samband med planeringen av reparationerna kommer man överens om hur resultatet av dem ska följas upp. 
  • Ett meddelande om reparationerna utarbetas till användarna av lokalerna. 
 6. Följa upp och avsluta processen

  • Situationen följs upp på överenskommet sätt. Användarna av lokalerna underrättas om de fortsatta åtgärderna så snart som möjligt. 

Rollerna hos andra aktörer vid lösningen av problem med inomhusluften 

Frågor om inomhusluften kräver hantering av helheter och samarbete. Utöver chefen och de tekniska experterna för objektet deltar ett stort antal andra experter i lösningen av problem med inomhusluften.

 • Företagshälsovården sammanställer information om symtomen, hjälper till att bedöma hälsoriskerna i lokalen samt genomför vid behov en enkät om inomhusklimatet bland användarna.  
 • Skolhälsovården sammanställer information om elevernas symtom. 
 • Arbetarskyddsorganisationen inom branschen hjälper bland annat genom att ge instruktioner och konsultation, för att försöka se till så att det i arbetsmiljön inte finns faktorer som äventyrar arbetstagarnas hälsa. Arbetarskyddet deltar också i bland annat inomhusluftsgruppen för sektorn, genomgången av utredningsrapporten och i informationsträffar.  
 • I egenskap av hälsoskyddsmyndighet övervakar miljötjänsterna att bostäder, skolor, daghem och motsvarande lokaler inte orsakar sådan sanitär olägenhet som avses i hälsoskyddslagen och -förordningen.  
 • De mest problematiska objekten kan anmälas för behandling av inomhusluftsgruppen. I inomhusluftsgruppen kan man komma överens om att till exempel låta genomföra en symtomenkät bland personalen. 

Inomhusluftsgrupper

Helsingfors stad har en inomhusluftsgrupp på stadsnivå, vars uppgift är bland annat att  

 • utveckla lösningsprocesser för problem med inomhusluften 
 • dra upp riktlinjerna för gemensamma verksamhetssätt och en gemensam arbetsfördelning 
 • övervaka utvecklingen av undersökningar och verksamhetssätt visavi problem med inomhusluften samt informera om dem.

Inomhusluftsgruppen på stadsnivå grundades år 2007. Ordförande för stadens inomhusluftsgrupp är lokalchefen Sari Hildén.  

 • Sari Hildén (ordf.), lokalchef
  stadsmiljösektorn 
 • Anna Saarinen (vice ordf.), teamchef
  stadsmiljösektorn/teamet för inomhusluft 
 • Petra Heinola (sekreterare), projektplanerare
  stadsmiljösektorn/teamet för inomhusluft 
 • Päivi Etelämäki, enhetschef
  stadsmiljösektorn/enheten för kundrelationer 1 
 • Teemu Holmén, arbetarskyddschef
  stadsmiljösektorn 
 • Aila Hyvönen, arbetarskyddschef
  social-, hälsovårds- och räddningssektorn 
 • Taija Hämäläinen, arbetarskyddschef
  stadskansliet 
 • Mauno Kemppi, lokalservicechef
  fostrans- och utbildningssektorn 
 • Matti Kuusela, lokalservicechef
  kultur- och fritidssektorn 
 • Toni Lyyski, teamchef
  stadsmiljösektorn/miljötjänster 
 • Pasi Lönnberg,  enhetschef
  stadsmiljösektorn/enheten för byggd egendom 
 • Jari Mäenmaa, arbetarskyddschef
  fostrans- och utbildningssektorn 
 • Katri Olli, projektchef
  stadsmiljösektorn/projektenhet 1 
 • Petri Perkiömäki, husteknikenhetens chef
  stadsmiljösektorn/byggnadstillsynstjänster
 • Marjaana Saarela, företagsläkare
  Företagshälsan Helsingfors 
 • Josefiina Salmén, arbetarskyddsfullmäktig
  stadskansliet 
 • Tuula Salmivaara-Pesonen, chef för skolhälsovården
  social-, hälsovårds- och räddningssektorn 
 • Markus Terämaa, arbetarskyddschef
  kultur- och fritidssektorn
 • Herkko Vehkalahti, ingenjör
  social-, hälsovårds- och räddningssektorn 

Utöver inomhusluftsgruppen på stadsnivå har staden även sektorspecifika inomhusluftsgrupper, vars uppgift är att följa upp att processerna för att lösa problem med inomhusluften i enskilda objekt framskrider på överenskommet sätt. De sektorspecifika inomhusluftsgrupperna är: 

 • Inomhusluftsgruppen för fostrans- och utbildningssektorn (ordf. Mauno Kemppi
 • Inomhusluftsgruppen för kultur- och fritidssektorn (ordf. Markus Terämaa).