Vinterunderhåll av gator

Vi håller gatorna i skick med plogning och bekämpar halka med sand och salt. Ansvaret för vinterunderhåll fördelas mellan staden och fastighetsägarna.

På den här sidan

När plogas bilvägarna? 

Vi börjar ploga när det har snöat mer än fem centimeter eller när det finns över tre centimeter snömodd. Vi plogar bostadsgatorna när det finns över sju centimeter snö eller över fem centimeter snömodd. 

Vi plogar först huvudgatorna och kollektivtrafikens rutter. Bostadsgatorna står i tur först efter dem. När det snöar mycket och länge måste huvudgatorna och gatorna med kollektivtrafik plogas hela tiden, vilket fördröjer snöröjningen på bostadsgatorna. 

Tidtabeller för plogning av bilvägar på kartan 

 • Huvudgator = röd (klass I): plogade senast kl. 7 på morgonen. Klockan 4–18 plogar vi dessutom rutten inom 3 timmar från att snöfallet upphört.  
 • Kollektivtrafikens gator = orange (klass II): plogade senast kl. 7 på morgonen. Klockan 4–17 plogar vi dessutom rutten inom 4 timmar från att snöfallet upphört. 
 • Bostadsgator = gul (klass III): plogade inom 3 vardagsdygn. 
Tidtabeller för plogning av bilvägar på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

När plogas gång- och cykelvägar? 

Vi börjar ploga gång- och cykelvägar när snötäcket överskrider fem centimeter. Efter plogningen sandar vi lederna efter behov. 

Under kontinuerligt snöfall riktar vi oss först in på leder med klass A och B, och försöker hålla dem i framkomligt skick. När snöfallet upphört, plogar vi även leder med klass C. 

Tidtabell för plogning av gång- och cykelvägar på kartan 

 • Klass A (röd): plogad senast kl. 7 på morgonen 
  Klockan 3–17 plogar vi dessutom rutten inom 4 timmar från att snöfallet upphört. 
 • Klass B (orange): plogad senast kl. 10 på morgonen 
  Klockan 6–17 plogar vi dessutom rutten inom 4 timmar från att snöfallet upphört. 
 • Klass C (gul): plogad senast kl. 12 på dagen 
  Klockan 4–13 plogar vi dessutom rutten inom 8 timmar från att snöfallet upphört. 

Under exceptionell snöyra kan det samlas så mycket snö på gatorna att vi måste avvika från den utsatta tidtabellen. På ljusblå leder utförs inget vinterunderhåll.  

Jalkakäytävien ja pyöräteiden hoitoluokat kartalla  - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Både staden och fastigheterna ansvarar för vinterunderhållet 

Ansvaret om gatornas vinterunderhåll fördelas mellan staden och fastigheterna. Ansvaren fördelas på olika sätt i centrum och övriga områden.   

Ansvarsfördelning i centrum 

 • Stadens ansvar: Plogning, sandning och saltning av bilvägar. 
 • Fastighetens ansvar: Plogning och sandning av gångbanor vid fastigheten. 
 • Centrum: Åshöjden, Eira, Främre Tölö (Runebergsgatans västra sida), Hermanstad, Gardesstaden, Brunnsparken, Berghäll, Kampen, Skatudden, Gloet, Kronohagen, Västra hamnen, Rödbergen, Gräsviken, Sörnäs, Ulrikasborg, Vallgård 

Ansvarsfördelning i övriga områden 

 • Stadens ansvar: Staden ansvarar för vinterunderhållet av bilvägar och gångbanor i sin helhet. 
 • Fastighetens ansvar: Avlägsna snön vid infarterna till fastighetstomterna efter plogningen. 

Staten ansvarar för att underhålla huvudvägarna. Huvudvägar är exempelvis Västerleden, Tavastehusleden, Tusbyleden, Lahtisleden och ringvägarna.  

Läs mer om fastighetsägarnas ansvar 

Vanliga frågor och svar om gatornas vinterunderhåll

Om den dåligt underhållna gångbanan finns i centrum, lönar det sig att kontakta ägaren av den fastighet som ligger vid gångbanan, eftersom fastighetsägarna har ansvaret för vinterunderhållet av gångbanorna i centrum.  

Om fastighetsägaren inte rättar till bristen trots din begäran, kan du meddela om bristen till stadsmiljösektorns kundtjänst, till exempel med responsblanketten, så kan vi anmärka detta till fastighetsägaren. 
 

Om den dåligt underhållna gångbanan finns någon annanstans än i centrum, ansvarar staden för dess underhåll och du kan lämna respons via responsblanketten. Om det har snöat länge eller mycket, kan plogningen av bostadsgatorna ta längre tid än målet på tre vardagsdygn.  

Ge respons(Länk leder till extern tjänst)

Stadsmiljösektorns kundtjänst

 

Vi bekämpar halka på gångvägar och gångbanor huvudsakligen med sandningskross. Saltning använder vi på rutterna med effektiviserat vinterunderhåll, när gångbanan ligger i anslutning till en cykelväg. På övriga rutter undviker vi användning av salt, eftersom det skadar hundarnas tassar, hamnar in i trappuppgångar och är dessutom dyrare än krossten. 

Sandningskross består av krossad sten från berg. Tack vare sin kantiga yta hindrar den fotgängare och cyklister från att falla på ett mer effektivt sätt än sand. Dessutom är krossten förmånligare än sand och den orsakar inte heller lika mycket gatudamm på våren som vanlig sand. Produktion av sand från naturgrusförekomster är även problematiskt ur miljösynpunkt. 

Observera också att halkbekämpning av gångbanor och övrigt vinterunderhåll är fastighetens ansvar i största delen av centrum. 

Vi ansvarar för fotgängarnas säkerhet på alla de leder som är avsedda för vinterbruk. Om man sandar en del av gångbanan, skulle sandningskrosset ändå spridas över hela gångbanan. Å andra sidan kan vi inte heller garantera att fotgängare endast går på den sandade delen av gatan eller gångbanan. Därför har staden bestämt att hela gångbanan sandas och att man inte lämnar någon osandad remsa för pulkor. 

Vi bekämpar i regel halka på körbanor med saltning. På så sätt kan vi minska vårens gatudamm märkbart. Krossten använder vi när vi bedömer att saltet inte bekämpar halkan tillräckligt – saltets effekt försämras vid sträng kyla. 

Den krossten som vi använder består av krossad sten från berg. Tack vare sin kantiga yta ger den ett bättre grepp än sand. Dessutom är krossten förmånligare än sand och den orsakar inte heller lika mycket gatudamm på våren som vanlig sand. Produktion av sand från naturgrusförekomster är även problematiskt ur miljösynpunkt. 

Plogförarna har i viss mån möjlighet att vända sina plogar vid tomtanslutningarna för att minimera plogvallar, men det går inte att undvika vallar helt. 

Avlägsnande av plogvallar framför portar eller tomtanslutningar är enligt lagen tomtinnehavarens ansvar som en del av vinterunderhållet på tomtens gångväg. 

Undantag till regeln är dock avlägsnande av tunga isvallar som uppstått vid hyvling av packad snö och is, vilket är stadens ansvar. Vi avlägsnar isvallarna strax efter hyvlingen, men man bör dock förbereda sig för några timmars fördröjning. 

Läs mer i lagen om underhåll i tjänsten Finlex (Länk leder till extern tjänst)

Vi tar bort sandningskross och tvättar gatorna på våren, när nattfrosten har upphört och det inte längre finns något behov för halkbekämpning. Exakta tidtabellen för vårrengöring av gatorna beror alltså på vädret. 

Läs mer om gatornas vårrengöring 

I Helsingfors finns nio snötippar och vid en av dem, på Ärtholmen, hälls snön i havet. Därutöver är Viks och Byholmens snötippar smältbassänger, varifrån smältvattnet rinner ner i havet. 

Ärtholmen är stadens största snötipp sett till snöhanteringsmängd och i närområdet finns inte plats för att skapa en ersättande snötipp. Transport av snön till snötipparna som ligger längre bort skulle öka koldioxidutsläppen, skapa trafikstockning och fördröja rengöringen av gatorna. 

Vi strävar efter att minska nedskräpningen av havet med hjälp av bubbelgardin. Bubbelgardinen skapas av en 50 meter lång slang med rör genom vilka en kompressor blåser bubblor ut i vattnet. Luftbubblorna håller skräpet i närheten av stranden, varifrån en trålare, som omvandlats till en snösmältnings- och rengöringsenhet, öser skräp och snö in i en apparat på däck som smälter snön och avskiljer skräpet från den. 

Om skräpet kommer förbi bubbelgardinen, stoppas det av en oljebom som är monterad längre bor – eller av isen. Om försöket lyckas, kommer vi att montera slangen på en över tio gånger längre sträcka under kommande vintrar. 

Vi har tidigare testat en täckbom för att hindra spridningen av skräp, men täckbommen fungerade inte på en så här blåsig plats. 

Staden strävar efter att på lång sikt avstå från att hälla snö i havet med hänsyn till den totala miljöpåverkan (stadsmiljönämndens beslut 29.10.2019, på finska(Länk leder till extern tjänst)).  

Ärtholmens havsmottagningsplats är föreslagen i den kommande detaljplanen, vilket innebär att den inte behöver ett åtgärdstillstånd. Helsingfors stad ansökte dock om miljötillstånd för platsen från NTM-centralen i Nyland (på finska) hösten 2022. På så sätt skulle man kunna fastställa miljökriterier oberoende av staden för snötippen, genom vilka man i fortsättningen skulle kunna följa snöhanteringens miljöpåverkan. 

Enligt en utredning som miljöministeriets lät göra år 2020 är de mest betydande negativa effekterna av att hälla snö i havet sannolikt kopplade till ökad nedskräpning. Enligt utredningen är det osannolikt att snötippningen skulle bilda en märkbar vandringsväg för skadliga ämnen ut i havsmiljön. Snötippningen fungerar å andra sidan som en väg för mikroplaster att komma ut i havet. Miljöministeriet har även konstaterat att det inte finns något skäl till att med lag förbjuda tippning av snö i havet. 

Vi söker aktivt efter sätt att minska de miljöolägenheter som snöhanteringen orsakar. Våra åtgärder för att minska miljöbelastningen under vintersäsongen 2022–2023: 

 • Vi städar bort det skräp som samlats på snötipparna när snön smält, så att skräpet inte sprider sig ut i miljön. 
 • Vi strävar efter att hålla transportsträckorna för snön så korta som möjligt och även förkorta dem ännu mer än tidigare med hjälp av snösmältningsapparater, för att minska transportutsläppen. 
 • På Ärtholmens havsmottagningsplats testar vi att hindra spridningen av skräp med en bubbelgardin. Dessutom kommer vi att muddra havsbottnen. 
 • På Magnuskärrs snötipp har vi monterat ett vassfiltreringssystem för att filtrera skräp som rinner ut i vattendrag och havet, inklusive mikroplaster. 
 • Vi har förbundit oss att tillsammans med Åbo skydda Östersjön genom Östersjöutmaningen(Länk leder till extern tjänst), som innehåller uppemot 120 åtgärder för att skydda vattendragen. Även Helsingfors dagvattenprogram stöder målsättningarna för att skydda vattendragen. 

Dessutom testar vi snösmältningsapparater, som i framtiden delvis skulle kunna ersätta transporten av snö till snötippar. Vi testar två olika slags snösmältningsapparater på Busholmen: Utterkajens apparat smälter snö med hjälp av fjärrvärme och Ärtholmens apparat drar huvudsakligen nytta av havsvattnets värme. Med hjälp av apparaterna kan man avskilja merparten av skräpet, såsom plast, sand och krossten. 

Enligt principerna för Helsingfors snöhantering kan man använda snösmältning, om det är ett mer kostnads- och energieffektivt alternativ än transport av snö, eller om snösmältning behövs som hjälp vid ovanligt snörika lägen. 

Tills vidare är snösmältning inte en storskalig lösning för snöhantering i Helsingfors, eftersom koldioxidavtrycket är stort för de metoder som är tillgängliga. År 2015 gjorde vi en utredning där vi jämförde olika slags alternativ för snöhantering i framtiden. Enligt utredningen var kombinationen av nuvarande snötippar ett bättre alternativ än snösmältning sett till koldioxidutsläpp. 

Kaupunkiympäristön toimitalo katutasosta kuvattuna.

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Besöksadress:
Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors
Öppettider:

Gäller tills vidare:
- mån 12.00-15.00 - tis-ons 8.30-12.00 - tor-fre 12.00-15.00 - lör-sön - Stängt

Telefontjänsten +358 931022111 är öppen må-to kl. 8.30-16.00, fr 12-15.

Observera att du tidigast kan få ett nummer i kön klockan 11.00 på måndagar, torsdagar och fredagar.
I byggnadstillsynens arkiv tas kunder emot med tidsbokning på fredagar.

Anmälan om farliga vägskador utanför öppettiderna tas emot på tfn +358 9 310 39310 (ej respons gällande vinterunderhåll eller information om flyttning av bilar).

Parkeringsövervakningen (jour) tfn +358 9 310 70014 må-to 16-20 fr 8.15-12 och 15-20 lö 10-15.30 sö 11-17

Se detaljer

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/sno.