Fastighetsägarnas ansvar och anvisningar om gatuunderhåll

Ansvaret för gatuunderhåll fördelas mellan staden och fastighetsägarna. Ansvaren fördelas på olika sätt i centrum och övriga områden.

Fastighetsägarnas ansvar i centrum 

Centrum avser följande stadsdelar: Åshöjden, Eira, Främre Tölö (Runebergsgatans västra sida), Hermanstad, Gardesstaden, Brunnsparken, Berghäll, Kampen, Skatudden, Gloet, Kronohagen, Västra hamnen, Rödbergen, Gräsviken, Sörnäs, Ulrikasborg, Vallgård. 

 • Plogning och sandning av gångbanan vid fastigheten. 
 • Avlägsnande av snövallar som bildats på gångbanan eller bredvid den (snön ska transporteras till snötippar, om det inte finns plats för snön på tomten). 
 • Rengöring av sandningskross från gångbanan. (Krosstenen kan sopas ner från gångbanan till kanten av körbanan, varifrån staden sopar bort det. Det är inte tillåtet att sopa ner krossten på en städad körbana eller på spårvagnsspåren. För att hindra damm ska krosstenen vätas och det är inte tillåtet att använda lövblåsare.) 
 • Tömning av sopkärl vid gångbanan. 
 • Plogning och sandning av buss- eller spårvagnshållplats på gångbanan. 
 • Tömning av sopkärl vid buss- eller spårvagnshållplats på gångbanan. 
 • Avlägsnande av smuts, skräp, löv och ogräs samt lösa föremål fram till gatuområdets mittlinje. 
 • Rensning av stuprännor och dagvattenbrunnar. 
 • Underhåll av körvägen in till tomten. 
 • Meddelande om skador i gatan till staden. 

Se diagram om fastighetsägarens ansvar (på finska, pdf)

Fastighetsägarnas ansvar i övriga områden 

 • Avlägsna snön vid infarterna till fastighetstomterna efter plogningen. 
 • Halkbekämpning av gångbanan, om smältvatten som runnit från tomten fryser på gångbanan. 
 • Underhåll av körvägen in till tomten. 
 • Meddelande om skador i gatan till staden. 

Se gränserna för centrum och övriga områden på kartan (pdf, 10 MB)