Skogsvård

Vi sköter stadens skogar så att deras mångfald ökar, landskaps- och naturvärden tryggas samt hållbarhet förbättras. Dessutom ser vi till att skogarna är trivsamma och säkra att röra sig i.
Bild: Jussi Hellsten

Så här sköter vi skogarna 

Helsingfors skogar är avsedda för friluftsliv och rekreation.  Helsingfors har inga ekonomiskogar och det finns inga ekonomiska mål för vården av skogarna. I en del av skogarna utför vi inga vårdåtgärder, utan låter dem utvecklas mot ett naturtillstånd

Metoderna för skogsvård är: 

  • gallring av trädbestånd, som ökar mångfalden av olika gamla träd och arter 
  • gallring av överflödigt sly och vård av plantbestånd 
  • fällande av enskilda försvagade träd 
  • ökning av antalet rötträd 
  • naturenlig förnyelse av trädbeståndet, det vill säga vi skapar utrymme för de trädplantor som redan finns i skogen att växa genom att ta bort äldre och svagare träd 
  • förnyelse av trädbestånd genom att plantera trädplantor i små områden på högst 0,3 hektar

Klimatförändringen har lett till allt torrare somrar och starkare vindar än tidigare och på grund av detta har i synnerhet gamla granar dött och fallit. För att träd som faller inte ska orsaka fara, fäller vi försvagade träd kontrollerat och säkert i närliggande skogar och i friluftsskogar. 

Principer för skogsvård 

Skogsvården styrs av riktlinjerna för naturvård. Vi uppdaterar för närvarande riktlinjerna och vi börjar med att förnya riktlinjerna för skogsvården. Det viktigaste målet är att öka skogarnas mångfald. Vi förbereder oss för inverkan av klimatförändringen och stadens tillväxt genom att förbättra skogarnas hållfasthet. 

Utifrån de uppdaterade principerna för skogsvård upprättar vi åtgärdsprogram för allmänna områden, planer för naturvård samt vård- och utvecklingsplaner. 

Planer och riktlinjer 

Känner du till allemansrätten? 

Du kan vistas i Helsingfors skogar enligt allemansrätten. Du får till exempel plocka bär och svamp. I naturskyddsområden gäller inte allemansrätten som sådan, till exempel kan rörelsefriheten vara begränsad. 

Läs mer om allemansrätten på webbplatsen Utinaturen.fi (Länk leder till extern tjänst)