Byggnaders underhåll

Vi tar hand om byggnaderna, så att de hålls i skick, det är säkert att vistas i dem och deras värde bibehålls.

Vår lokaltjänst ordnar fastighetsskötseln och underhållsreparationerna i de fastigheter och lokaler som vi äger, samt svarar för uppföljningen och utvecklingen av den tekniska användningen av stadens fastigheter. Våra tekniska disponenter ser till att de lokaler och byggnader som staden använder är i gott skick och att fastighetsskötseln fungerar.   

Det dagliga underhållet av fastigheterna ingår i fastighetsskötselns uppgifter. Typiska uppgifter är arbeten i utomhusområden, såsom renhållning av gårdar och skötsel av grönområden. Under vintrarna ingår snöröjning och sandning av passager enligt serviceavtalet. Den tekniska disponenten ser till att fastigheten underhålls på avtalat sätt. Dessutom kontrollerar disponenten fastighetens skick och beställer nödvändiga underhållsreparationer.  

Fastighetsskötsel är ett långsiktigt arbete som bygger på livscykeltänkande. För oss är det viktigt att lokalerna är användningsdugliga – att de fungerar samt är sunda och säkra – under hela sin livscykel. Vi utvecklar aktivt bland annat den teknik och de verksamhetssätt som anknyter till energiförbrukningen i stadens fastigheter. 

Fastighetsskötarnas uppgifter varierar med årstiderna. Till arbetsuppgifterna under vintern hör exempelvis snöröjning på gårdar, passager och parkeringsplatser, halkbekämpning, avlägsnande av snösörja och slask, uppföljning av mängden snö på taken samt avlägsnande av snö och istappar från taken. Vintersäsongen börjar vecka 44 och slutar vecka 16.

Våra fastighetsskötare sköter automatiskt vintersäsongens uppgifter enligt fastighetens underhållsprogram och avtal om fastighetsskötsel. De områden för vilka vinterunderhåll avtalats har markerats på fastighetens vinterunderhållskarta, som är tillgänglig för verksamhetsställets chef.

Alla områden kan inte underhållas innan verksamhetsstället öppnar. I avtalen anges tider då arbetet ska vara utfört. För exempelvis daghem, skolor och lekparker har det i regel avtalats att vinterunderhållsarbetena ska ske på vardagar före kl. 9.

Vid behov kan verksamhetsstället meddela fastighetsskötarna om behov av underhåll. För lokaler som ägs av staden görs anmälan genom BEM-serviceboken. Om underhållet av gården inte fungerar som avtalat, meddelas det som en servicebegäran i BEM-serviceboken till fastighetens tekniska disponent.

Vid fara bör man genast meddela om det till fastighetens disponent. Om snö eller istappar hänger ner från taket bör man utan dröjsmål informera lokalens personal om detta. Personalen ska ringa till disponenten vid akuta farliga situationer.

För hyres- och aktielokaler har staden i regel inte avtal om fastighetsskötsel, utan fastighetsskötseln hör till byggnadens ägares eller exempelvis husbolagets ansvar.

Snöfall, halka och varierande väderförhållanden är normala fenomen under vintern, och vi inom fastighetsskötseln är beredda på dem. Vi följer med snösituationens utveckling med hjälp av väderprognoser.

Ibland blir förhållandena så utmanande att de resurser som reserverats för normalt vinterunderhåll inte räcker och fastighetsskötseln inte hinner med. Det kan hända exempelvis om det snöar väldigt mycket på kort tid, eller om föret snabbt blir halt.

Under exceptionella förhållanden tvingas vi prioritera fastigheter och uppgifter. Det betyder att vinterunderhålletav en fastighet kan behöva vänta tills vissa andra fastigheters viktigaste passager och räddningsvägar har plogats.

Om ni märker att det är halt ber vi er röra er försiktigt. Om fastigheten har ett sandningskärl kan man ta sand därifrån för att bekämpa halkan. I regel hör sandningen dock inte till uppgifterna för den personal som arbetar i lokalerna.

Efter att snön har smält bort börjar vår fastighetsservice städa bort sandningsmakadam från gårdarna för stadens verksamhetsställen. Sandningsmakadamen och dammet städas från marken under april–maj. Arbetet hör till fastighetsservicens avtalsuppgifter och kräver inte åtgärder av lokalanvändare.

Om sandningsmakadamen inte städas bort före utgången av maj eller om man har något att anmärka på städningen, bör verksamhetsstället kontakta verksamhetsställets tekniska disponent via BEM-serviceboken.

Efter att sandningsmakadamen har städats bort byter fastighetsservicen även ventilationsmaskinernas filter i byggnaderna under våren. Dessutom ställer fastighetsservicen de gungsitsar och möbler som eventuellt avlägsnats från gårdarna för vintern tillbaka på gårdarna.

Under våren och sommaren sköter vi gårdarna, växtligheten och träden, vid behov lägger till flis på gårdarna och klipper gräsmattorna.