Biodling

Biodling är med vissa förutsättningar tillåten i Helsingfors parker och andra allmänna områden. För att grunda en bigård i ett allmänt område behöver du tillstånd från Helsingfors stad. Målet är stadsbornas och binas trygga samvaro. På denna sida hittar du anvisningar för hur man grundar en liten bigård i stadens allmänna områden.
Mehiläistarhuri esittelee mehiläiskennoa puistossa.
Bild: Aleksi Poutanen

Innan du ansöker om tillstånd

Biodlaren ansvarar för säkerhetsfrågor med anknytning till bigården, bigårdens och dess omgivnings skick, binas hälsa och välfärd samt livsmedelssäkerheten – även när det gäller kostnaderna.

I urbana miljöer är det särskilt väsentligt att förebygga svärmande. Det är väsentligt för säkerheten att välja rätt plats för bigården och en biras som lämpar sig för urban biodling samt att ta bra och aktivt hand om kuporna. Ett bisamhälle som mår bra har sällan behov att svärma. För urban biodling ska man helst välja en blid biras med svag böjelse för svärmning.

Biodlaren ska sätta sig in i urban biodling samt iaktta god biodlingspraxis. Information om urban biodling finns till exempel i 
Stadin tarhaajien opas(Länk leder till extern tjänst) (på finska).

Det rekommenderas att avlägga grundkursen för biodlare. Mer information om kurserna finns på 
Finlands Biodlares Förbunds webbplats(Länk leder till extern tjänst) (på finska).

Det lönar sig att reservera tid för att sätta dig in i ämnet, leta efter en god plats och ansöka om tillstånd. Den bästa tiden för att ansöka om tillstånd är på vintern.

I stadsmiljön ska man noga planera var bigården ska placeras, eftersom gården kan orsaka säkerhetsrisker. Människornas välfärd är prioriteten när staden utvärderar ditt platsförslag.

Det behövs inget tillstånd från Helsingfors stad för att placera en bigård på ens egen gård eller tomt eller på stadens arrendetomt. Det är en bra idé att fråga om grannarnas åsikt. Om du vill biodla på en enskild koloniträdgårdstomt, ska du förhandla med områdets förening. Anmälningarna till djurhållarregistret ska alltid göras enligt Livsmedelsverkets anvisningar. Primärproduktionsplatsen och livsmedelslokalen ska vid behov anmälas till Helsingfors stad.

Platser för bigård i stadens allmänna områden kan vara till exempel:

 • Parker
 • Landskapsåkrar och stadsängar
 • Allmänna områden inom koloniträdgårdar och odlingslotter. Du behöver även samtycke från den förening som ansvarar för verksamheten inom området.
 • Tak och terrasser på byggnader som ägs av staden. 

Information om valet av plats för bigård hittas till exempel i Stadin tarhaajats praktiska råd för urban biodling(Länk leder till extern tjänst) (på finska). I Helsingfors stads allmänna områden ska man dessutom beakta:

 • Kupor får inte placeras i närheten av daghem, skolor och lekparker.
 • Bigården placeras diskret i terrängen för att undvika illdåd.
 • Om bigården finns på en öppen plats, ska man varna om bina med skyltar. Kom överens om skyltarna med staden. Biodlaren ansvarar för skyltarna.
 • Kuporna ska placeras minst 10 meter från allmänna trafikleder. Kupans ingång ska i första hand riktas bort från gångleder. Om detta inte låter sig göras, ska ett staket eller en buske placeras framför kupan så bina styrs uppåt.

Att ansöka om tillstånd

Helsingfors stad fattar beslut om att hyra ut ett markområde för en bigård på den plats som den sökande föreslagit.
Ingen hyra tas ut för platsen för en bigård.

Vid behov kan det bifogas särskilda villkor till beslutet, till exempel angående stängsel omkring kuporna. Staden kan även föreslå en alternativ plats.

Den sökande kan själv föreslå en önskad hyrestid. Tillstånd beviljas för högst fem år. Uppsägningstiden är tre månader.

Verksamheten ska vara hobbyverksamhet, inte produktionsbiodling. En bigårdsplats kan innehålla högst fem kupor.

Tillståndet ansökas av den biodlare som ansvarar för bina. Den sökande kan inte vara till exempel en förening.

Förutsättningen för tillståndet är att den sökande gör de nödvändiga anmälningarna till djurhållarregistret enligt Livsmedelsverkets anvisningar.

Fyll i en ansökning om arrende av markområde

Till ansökningen bifogas en karta över platsen eller platserna som föreslås för bigården (bilaga 3). Andra bilagor som nämns i ansökningen behövs inte.

Lämpligheten av den plats som föreslås i ansökningen bedöms i en besiktning på plats. Besiktningen arrangeras på förhand per telefon.

Staden kontaktar den sökande angående besiktningen när tillståndsansökan handläggs. Om besiktningen äger rum efter att tillståndet har beviljats, ska den sökande kontakta Helsingfors stads enhet för användning och bevakning av områden angående arrangemanget av besiktningen per e-post: luvat@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Besiktningen ska ordnas innan biodlingen inleds.

När tillståndet har beviljats

Biodling och platsen där den drivs ska anmälas till djurhållarregistret enligt Livsmedelsverkets anvisningar. På grund av registreringen beviljas djurhållningsplatsen ett individuellt djurhållningsplatssignum. Det är viktigt att myndigheterna vet var bikuporna finns bland annat för att kunna förebygga spridningen av smittsamma djursjukdomar.

Livsmedelsverket: Märkning och registrering av djur(Länk leder till extern tjänst)

Biodlaren ansvarar för sin honungs livsmedelssäkerhet.

Honungsproduktion samt centrifugering och förpackning av honung är primärproduktion av livsmedel, där man ska iaktta kraven i primärproduktionsförordningen. Förordningen ger lättnader för årlig honungsproduktion av under 2 500 kg.

Sätt dig in i kraven på primärproduktion och honungs livsmedelssäkerhet på Livsmedelsverkets webbplats(Länk leder till extern tjänst).

Finlands Biodlares Förbund har utarbetat en anvisning för god praxis vid honungsproduktion, som har även utvärderats av Livsmedelsverket. Anvisningen har information om livsmedelshygien samt till exempel vård av bin och hur man skyddar djurhållningsplatsen mot djursjukdomar. Anvisningar för god praxis vid biodling(Länk leder till extern tjänst) (pdf, på finska).

Du ska göra en anmälan om primärproduktionsplats till Helsingfors stads enhet för livsmedelssäkerhet, om

 • du överlåter eller säljer honung utanför din egen familj eller
 • din bigård är i ett allmänt område och har fler än två kupor.

Gör en anmälan om primärproduktionsplats

Dessutom ska du göra en anmälan till Helsingfors stads enhet för livsmedelssäkerhet om livsmedelslokalen, om

 • du årligen säljer mer än 2 500 kg honung direkt till konsumenter eller
 • du köper honung av en annan producent för att centrifugera och förpacka den och återlämnar inte den centrifugerade och förpackade honungen till producenten eller
 • du förädlar honung till livsmedel eller tillsätter ingredienser till honung.

Gör anmälan om en livsmedelslokal

Markera platsen för bigården och kuporna tydligt med biodlarens kontaktuppgifter.

Håll kuporna, bigården och omgivningen omkring dem rena.

Avlägsna avfall och döda bin från bigårdsplatsen i samband med rengöringen av kuporna.

Utrustning som används vid biodling och eventuell insamling av honung får inte förvaras på bigårdsplatsen.

Efter att biodlingen upphört ansvarar biodlaren för att kuporna och utrustningen avlägsnas från platsen och att området rengörs.

Bin är husdjur och omfattas av djurskyddslagen. Biodlaren ansvarar för binas hälsa och välfärd.

Biodlaren har enligt lagen om djursjukdomar förpliktelse att skydda platsen där djuren hålls mot djursjukdomar. Om du misstänker en djursjukdom som enligt lagstiftningen ska bekämpas, är du förpliktad att anmäla saken till 
Helsingfors stads enhet för livsmedelssäkerhet eller Regionförvaltningsverket i Södra Finland(Länk leder till extern tjänst).

Mer information om djursjukdomar på Livsmedelsverkets webbplats: 
Bisjukdomar(Länk leder till extern tjänst).

Biodlaren har i första hand ansvaret för att fånga en bortflugen bisvärm. Information om hur man fångar svärmar och hjälp med att fånga en bortflugen svärm:

Upphörande av biodling ska anmälas till Helsingfors stad samt djurhållarregistret enligt Livsmedelsverkets anvisningar: