Fåglar

Fåglar är en väsentlig del av Helsingfors marina stadsbild för många. Det är trevligt att observera våra bevingade vänner, men samlevnaden mellan människor och fåglar är inte alltid enkel. På den här sidan hittar du nyttig information om fåglar i stadsmiljön.

På den här sidan

En mås observerar landskapet på Busholmen. Bild: Yiping Feng ja Ling Ouyang
En mås observerar landskapet på Busholmen. Bild: Yiping Feng ja Ling Ouyang

Får man mata fåglar?

Om matning av fåglar inte separat har förbjudits är det tillåtet, såvida det inte orsakar olägenheter. Fåglar har mest nytta av matningen under vintersäsongen, då det finns störst behov av tillskottsnäring. Matning sommartid är inte nödvändig för att de ska klara sig, och för att bevara fåglarnas naturliga skygghet är det bra att matning görs med eftertanke.

Staden, privata markägare och husbolag har rätt att förbjuda matning av fåglar i sitt område. Man blir tvungen att anlita förbud när fåglarnas tamhet orsakar olägenheter.

Enligt stadens beslut är matning av fåglar förbjuden i sammanlagt tio områden:

  • Esplanadparken
  • Hagnäs torg
  • Sandvikstorget
  • Medborgartorget
  • Salutorget
  • Narinken
  • Järnvägstorget
  • Revalsplanen
  • Tölö torg
  • Övre Malms torg

Varför är stadsmåsar och -kråkor aggressiva?

Kråkor och måsar försvarar sina ungar genom att ge ifrån sig kraftiga ljud och göra skenattacker. Ofta blir skenattacker dock egentliga attacker där fågeln rör en människa.

För måsar räcker det ofta med att snudda vid människan med vingen eller benet, men kråkor kan slå människan i huvudet med näbben så att människan får ett sår. Om detta sker bör man rengöra såret omsorgsfullt och säkerställa att vaccinationsskyddet mot stelkramp är i kraft.

Fågelhonor attackerar mest då deras ungar som ännu inte kan flyga rör sig på marken. Hos kråkor varar fasen endast i några dagar, medan hos måsar den kan vara i flera veckor under vilka ungarna dock oftast själv flyttar sig till en lugnare miljö.

Hur ska man förhålla sig till fåglar som attackerar?

Om en mås- eller kråkunge ligger längs din rutt, är det förnuftigt att iaktta vissa försiktighetsåtgärder. Du kan anta att det finns ungar nära om fågelhonor kretsar, även om du inte kan se ungarna.

Redan en huvudbonad tryggar att du inte får ett sår om fågeln pickar ditt huvud. Att lyfta handen ovanför huvudet hindrar fågeln från att flyga nära huvudet. Ett borstskaft, paraply eller något annat föremål som är längre än handen är ett ännu effektivare skydd. I särskilt svåra situationer kan man överväga att flytta ungarna.

Enligt naturvårdslagen och jaktlagen är det förbjudet att röra fridlysta djur, men enligt djurskyddslagen ska vilda djur i hjälplöst tillstånd hjälpas, om det är möjligt. Långvarigt försvar av ungar i stadsförhållanden är utan tvekan stressigt för båda parter.

Om man beslutar sig att flytta ungarna, är det bra att detta görs av en person som har erfarenhet av att hantera fåglar. Huvudregeln är att man inte ska röra djurens ungar.

Hur kan man hindra måsar från att häcka i byggnader?

Måsarna är fridlysta under häckningssäsongen, så hindrandet av häckningen infaller på hösten. Måsar söker jämna hörn för sina bon på snedtak till gamla stenhus. Man kan lägga hinder såsom metallnät eller -pinnar på dessa.

 Konstruktionerna får inte vara skarpa eller sådana att fåglarna fastnar i dem.

 Det lönar sig för husbolag att förbjuda matning av fåglar i sitt område och man bör fästa uppmärksamhet vid omsorgsfull hantering av matavfall.

Vilka fågelarter finns i Helsingfors?

I Helsingfors finns många olika fågelarter, eftersom miljön i staden varierar och passar bra för fåglar.

I staden häckar över 150 olika fågelarter, och dessutom finns det övervintrande och genomflyttande arter. Många av de häckande arterna är utrotningshotade eller nära hotade. Många av de här arternaI finns i synnerhet i områdena Gammelstadsviken–Vik, Kallviksudden–Rastböle och Svarta backen.