Helsingfors luftvårds- och bullerbekämpningsplan 2024–2029

Utkastet till Helsingfors nya luftvårds- och bullerbekämpningsplan har färdigställts. Luftvårds- och bullerbekämpningsplanen innefattar målen och åtgärderna för luftvården och bullerbekämpningen för de följande fem åren.
Bild: Jussi Hellsten

Luftkvaliteten i Helsingfors har förbättrats under de föregående årtiondena och är ganska god i internationell jämförelse. Avgaserna från trafiken, gatudammet och småpartiklarna från eldstäder i privata hushåll orsakar ändå fortsättningsvis skada för människornas hälsa och trevnad.

Buller försämrar kvaliteten och trivsamheten i levnadsmiljön och långvarigt, kraftigt buller kan också påverka hälsan negativt. I Helsingfors orsakar vägtrafiken mest bullerolägenheter. Av Helsingforsborna bor 39 procent i områden där bullernivån från vägtrafiken dagtid överskrider riktvärdet 55 dB.

Kontakta oss 

Om du vill ha ytterligare information om utarbetandet av planen, kontakta oss via e-post: kymp.ymparistovaikutukset@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)