Naturminnesmärken

Det finns sammanlagt 31 naturminnesmärken i Helsingfors. Största delen av dem är skyddade träd eller trädgrupper, men bland dem finns också jättegrytor, en bergsskreva och ett flyttblock.
Ulkoilijat syysillassa paksun tammen vierellä
Bild: Mira Lainiola

Enligt naturvårdslagen är det möjligt att skydda enskilda naturformationer såsom träd, dungar eller flyttblock som naturminnesmärken. Skyddet kan grunda sig på sällsynthet, betydelse i landskapet, vetenskapligt värde, skönhet eller annan motsvarande betydelse.

Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion fattar beslut om fredande av naturminnesmärken.

En sevärdhet av nationell betydelse kan avses vara jättegrytorna i Rönnbacka varav den största är störst i hela landet. Enligt geologiska undersökningar har grytorna uppstått genom urholkning när stenar bragts i rotation av smältvatten under den näst senaste istiden.

Helsingfors naturminnesmärken

Ormgran, Norra Haga

Läge: En park sydost om Skådespelarvägen och Krämarvägen i Norra Haga
Ägare: Helsingfors stad
Fredningsbeslut: Stadsstyrelsen, 16.02.1956 (§ 498)
Typ av minnesmärke: Träd
Beskrivning av objektet: Ormgran (Picea abies f. virgata) är en av de många varianterna av vanlig gran. Ormgranens grenar är långa, krokiga, nästan kvistfria och riktar sig neråt. Ormgranen är sällsynt, men förekommer naturligt som enstaka träd i hela landet.

Denna fredade gran är ovanligt reslig, år 2003 mättes dess omkrets till 164 cm och höjd till 25,5 meter. I regel växer ormgranen inte högre än 15 meter.

Ormgran, Domarby

Läge: På gården vid Domarby gård i Domarby
Ägare: Helsingfors stad
Fredningsbeslut: Stadsstyrelsen, 27.03.1958 (§ 1044)
Typ av minnesmärke: Trädgrupp
Beskrivning av objektet: Ormgran (Picea abies f. virgata) är en av de många varianterna av vanlig gran. Ormgranens grenar är långa, krokiga, nästan kvistfria och riktar sig neråt. Ormgranen är sällsynt, men förekommer naturligt som enstaka träd i hela landet.

Denna fredade gran är större än vanligt, år 1957 mättes dess omkrets till 240 cm och höjd till 22,5 meter. År 2003 var granens omkrets 325 cm och höjd svindlande 27 meter. I regel växer ormgranen inte högre än 15 meter. Trädet har gärdats in och markerats med en fredningsskylt.

Knöltall, Turholm

Läge: Vid en friluftsled i änden av gränden Hangedet som viker av österut från Henrik Borgströms väg i Turholm
Ägare: Helsingfors stad
Fredningsbeslut: Länsstyrelsen i Nylands län, 20.09.1956 (LH Nr 8805)
Typ av minnesmärke: Träd
Beskrivning av objektet: Knöltall (Pinus sylvestris f. gibberosa) är en sällsynt, masuraktig variant av vanlig tall. Dess stam, grenar och rötter är knöliga. Knöltallen förekommer i Södra och Mellersta Finland. I regel växer trädet inte högre än tio meter men detta fredade exemplar var år 2003 19 meter högt och stammens omkrets var 175 cm (vid en knöl 225 cm).

Tall, Hertonäs

Läge: Innanför båtklubbens stängsel på Skepparvikens strand i Hertonäs
Ägare: Helsingfors stad
Fredningsbeslut: Stadsstyrelsen, 27.03.1958 (§ 1044)
Typ av minnesmärke: Träd
Beskrivning av objektet: År 1957 hade denna stora tall en omkrets på 260 cm. År 2003 hade den ökat till 320 cm och höjden till cirka 20 meter. Trädet har skyddats med en ram och markerats med en fredningsskylt.

Tall, Degerö, badstrand

Läge: Vid badstranden vid Rävsundsvägen lite före Vårdö brygga på Degerö
Ägare: Helsingfors stad
Fredningsbeslut: Stadsstyrelsen, 16.02.1956 (§ 498)
Typ av minnesmärke: Träd
Beskrivning av objektet: Denna fredade tall är en av de största i Helsingforsregionen, kanske till och med den största. Halvvägs från roten delar trädet sig i två stammar. År 1957 mättes trädets omkrets till 290 cm och höjden till 24 meter. År 2003 var omkretsen vid roten 365 cm och stammarna 26 respektive 28 meter långa.

Tall, Degerö

Läge: På en privat tomt vid Österängsvägen 1 på Degerö
Ägare: Privat
Fredningsbeslut: Länsstyrelsen i Nylands län, 09.12.1974 (LH Nr 10628)
Typ av minnesmärke: Träd
Beskrivning av objektet: År 2003 var denna ståtliga tall cirka 25 meter hög och omkretsen vid roten var 305 cm.

Tall och myrstack, Fölisön

Läge: På Jusupoffska stallets bakgård på Fölisön
Ägare: Helsingfors stad
Fredningsbeslut: Stadsstyrelsen, 16.02.1956 (§ 498)
Typ av minnesmärke: Träd
Beskrivning av objektet: Enligt registeruppgifter är trädet den näst tjockaste, oförgrenade tallen i Helsingforsregionen. År 1956 då tallen fredades var dess omkrets vid roten 280 cm. År 2003 mättes omkretsen till 307 cm och trädet var då cirka 20 meter högt. Speciellt i trädets historia är myrstacken vid roten. Myrorna har byggt stacken ända upp till sprickor i trädet. Även en björkplanta har slagit rot i en urgröpning på cirka fem meters höjd.

Tall vid vägen, Mejlans

Läge: Alldeles intill vägen på strandens sida vid Fölisövägen 11 i Mejlans
Ägare: Helsingfors stad
Fredningsbeslut: Stadsstyrelsen, 16.02.1956 (§ 498)
Typ av minnesmärke: Träd
Beskrivning av objektet: Denna ståtliga tall tycks ha undkommit de värsta olägenheterna från trafiken även om den växer alldeles intill vägen. Den har blivit allt tjockare med åren, från 205 cm år 1956 till 259 cm år 2003.

Tallgrupp, Staffansby

Läge: På en privat tomt vid Aapovägen 2 i Staffansby
Ägare: Privat
Fredningsbeslut: Länsstyrelsen, 28.11.1980 (LH Nr 8787)
Typ av minnesmärke: Trädgrupp
Beskrivning av objektet: Gruppen, som består av 13 stora och gamla tallar, har fredats på grund av sin särskilda karaktär, med stöd av 9 och 12 § i naturskyddslagen.

Ärvings tall, Ärvings

Läge: På en parktomt i närheten av korsningen av Humikkalavägen och Fornforskarvägen i Ärvings
Ägare: Helsingfors stad
Fredningsbeslut: Miljönämnden, 2000 (§ 453)
Typ av minnesmärke: Träd
Beskrivning av objektet: Denna ståtliga tall i gott skick är cirka 250 år gammal och år 2003 var dess omkrets 346 cm och höjd cirka 23 meter.

Silverpoppel, Degerö
 

Läge: Vid Holmgårdsstigen i området mellan idrottsplanerna på Degerö
Ägare: Helsingfors stad
Fredningsbeslut: Stadsstyrelsen, 16.02.1956 (§ 498)
Typ av minnesmärke: Träd
Beskrivning av objektet: Silverpoppeln (Populus alba) är i regel ett 10–25 meter högt träd som trivs bäst i fuktig och näringsrik jord. Silverpoppel förekommer naturligt i Mellan- och Sydeuropa samt på stränder och i lövskogar i Asien. I Finland växer den främst i parker.
Barken är grönaktigt grå, i nedre delen av stammen mörkgrå och tjockare. Bladen påminner om asplöv, men är sågtandade i kanterna. År 1956 hade denna silverpoppel en omkrets på 315 cm. År 2003 mättes omkretsen till 455 cm och höjden till 22,5 meter.

Två björkar, Brändö


Läge: På en privat tomt vid Marskalkens väg 8 på Brändö
Ägare: Privat
Fredningsbeslut: Länsstyrelsen i Nylands län, 12.07.1973 (LH Nr 5749)
Typ av minnesmärke: Trädgrupp
Beskrivning av objektet: Tomtens ägare berättar att björkarna är nästan 200 år gamla. Det är kanske inte längre så lätt att se hur ståtliga björkarna var på 1970-talet då de fredades och det inte fanns andra resliga träd i närheten.

Kungseken, Södra Kårböle


Läge: På gården vid en fastighet som ägs av Vattenverket vid Kungseksgränden nära Långforsen i Södra Kårböle
Ägare: Helsingfors stad
Fredningsbeslut: Länsstyrelsen i Nylands län, 20.09.1956 (LH Nr 8805)
Typ av minnesmärke: Träd
Beskrivning av objektet: Det berättas att kungseken planterades av Sverige-Finlands konung på 1700-talet. År 2003 var trädets omkrets som tjockast 404 cm och höjd 20 meter.

Grupp av vresalmar, Tomtbacka


Läge: Vid en utvidgning av fåran under forsen i området kring Grotens fors i Tomtbacka
Ägare: Helsingfors stad
Fredningsbeslut: Länsstyrelsen i Nylands län, 10.05.1984 (LH Nr 2313)
Typ av minnesmärke: Trädgrupp
Beskrivning av objektet: Gruppen av vresalmar består nu av sex stammar, varav den tjockaste är 178 cm i omkrets och 14,5 meter hög (år 2003). Trädgruppen ligger inom ett naturskyddsområde. Objektet har markerats med en fredningsskylt.

Manchurisk valnöt, Malm


Läge: På en privat tomt vid Astervägen 1 i Malm
Ägare: Privat
Fredningsbeslut: Länsstyrelsen i Nylands län, 30.10.1980 (LH Nr 8065)
Typ av minnesmärke: Träd
Beskrivning av objektet: Manchurisk valnöt (Juglans mandchurica) är ett vackert och krävande träd som i Europa oftast endast växer i trädgårdar med speciella trädarter. Den trivs bäst i lite fuktig, humushaltig och näringsrik jord och behöver mycket ljus. På grund av sina stora blad är den känslig för hård vind. Bladen är parbladiga och kan bli upp till 70 cm långa. Trädet är 6–15 meter högt. Det blommar i juni och bildar en ätbar frukt lika stor som ett plommon.

Skogslind, Turholm


Läge: Mittemot vägskälet till gården vid Henrik Borgströms väg på Turholm
Ägare: Helsingfors stad
Fredningsbeslut: Stadsstyrelsen, 16.02.1956 (§ 498)
Typ av minnesmärke: Träd
Beskrivning av objektet: Denna ståtliga skogslind sträcker sig mot himlen med två stammar. Stammarna har förankrats ihop med en vajer för att hindra att trädet spricker. År 2003 mättes trädets omkrets vid roten till 450 cm, stammarna var då 22 respektive 25 meter höga.

Trädaktig havtorn, Eira


Läge: Mittemot Flisholmen på Havshamnens strand i Eira
Ägare: Helsingfors stad
Fredningsbeslut: Miljönämnden, 1999 (§ 445)
Typ av minnesmärke: Träd
Beskrivning av objektet: Havtorn (Hippophae rhamnoides) är en taggig buske som är känd för sina hälsosamma bär som innehåller rikligt med vitamin C. Havtornen i Havshamnen är till sitt växtsätt exceptionellt trädartad. I regel är havtorn 0,5–3 meter höga, men detta exemplar har mätts vara cirka sju meter högt, med en omkrets på 110 cm vid roten.

Grupp av jätteaspar, Kottby


Läge: På tomten av den tidigare samskolan Käpylän Yhteiskoulu vid Månskensvägen i Kottby
Ägare: Helsingfors stad
Fredningsbeslut: Stadens fastighetsnämnd, 15.05.1950
Typ av minnesmärke: Trädgrupp
Beskrivning av objektet: Jätteasp (Populus tremula f. gigas) är en sällsynt variant av den vanliga aspen. Den är en så kallad triploid, det vill säga har en tredubbel kromosomuppsättning. Bladen på jätteaspen är i regel större än på vanlig asp. Normalt är bladskivan 3–5 cm lång, men på jätteaspen är den 7–10 cm. Trots namnet blir trädet i regel inte högre än 15 meter. I Finland har jätteaspar påträffats i Nyland, Södra Karelen, Koillismaa och Enare i Lappland.

Denna grupp av jätteaspar består av tio träd. Omkretsen på det tjockaste var 110 cm på 1,3 meters höjd år 1985, trädet var då cirka 16 meter högt. Träden är stamträd för Stiftelsen för rasförädling av skogsträd.

Knäckepil, Kronohagen


Läge: I Bokparken vid Bokarbetaregatan 12 i Kronohagen
Ägare: Helsingfors stad
Fredningsbeslut: Helsingfors stads drätselkammare, 02.04.1924 (§ 1288)
Typ av minnesmärke: Träd
Beskrivning av objektet: Knäckepil (Salix fragilis) hör till familjen videväxter och kallas även skörpil. Knäckepilen är ett i regel 6–15 meter högt träd eller buske med tjock stam. Bladen är spetsiga, kala och cirka 10–12 cm långa. Trädet blommar strax efter att bladen har slagit ut.

I Finland växer knäckepilen inte ursprungligen vilt, men har nuförtiden förvildats och förekommer på stränder vid vattendrag. Naturligt förekommer knäckepil på våta, näringsrika platser i Mellan- och Sydeuropa.

Ek, Turholm


Läge: På en gräsplan vid herrgården nära korsningen av Henrik Borgströms väg på Turholm
Ägare: Helsingfors stad
Fredningsbeslut: Länsstyrelsen, 20.09.1956 (LH Nr 8805)
Typ av minnesmärke: Träd
Beskrivning av objektet: Trädkronan på denna ståtliga ek är mycket vid och några tunga, horisontellt växande grenar vilar mot marken. År 2003 mättes trädets omkrets vid roten till 382 cm och höjd till 17 meter. Eken föll under en storm år 2020. Stammen lämnades kvar som en fredad låga.

Ek, Tali


Läge: Golfbanan bakom klubbhuset på herrgårdens marker i Tali
Ägare: Helsingfors stad
Fredningsbeslut: Länsstyrelsen i Nylands län, 21.08.1958 (LH Nr 6996)
Typ av minnesmärke: Träd
Beskrivning av objektet: Redan år 1957 mättes denna tjocka och gamla ek till 440 cm i omkrets och år 2003 till respektabla 598 cm. Höjden mättes till 22 meter.

Lönn, Rönninge


Läge: På gården vid lågstadieskolan Pihlajiston ala-aste i Rönninge
Ägare: Helsingfors stad
Fredningsbeslut: Miljönämnden, 1998 (§ 453)
Typ av minnesmärke: Träd
Beskrivning av objektet: Denna storslagna lönn utsågs till den vackraste lönnen i Helsingfors år 2000, stadens 450-årsjubileum till ära.

Gammal skogslind, Turholm


Läge: På en liten sluttning i en skogsdunge cirka 100 meter väster om vägskälet till herrgården, söder om Henrik Borgströms väg i Turholm
Ägare: Helsingfors stad
Fredningsbeslut: Länsstyrelsen, 20.09.1956 (LH Nr 8805)
Typ av minnesmärke: Träd
Beskrivning av objektet: Den gamla linden skiljer sig respektingivande ståtligt från sin omgivning även om dess skick och hållning redan har försämrats. År 1956 då trädet fredades mättes dess omkrets till 300 cm. År 2003 var trädets omkrets vid roten 400 cm och höjd 17 meter.

Grupp av fem ekar, Mejlans


Läge: På båda sidorna av vägen vid Ekuddsvägen 3 och 4 i Mejlans
Ägare: Helsingfors stad
Fredningsbeslut: Länsstyrelsen i Nylands län, 20.09.1956 (LH Nr 8805)
Typ av minnesmärke: Trädgrupp
Beskrivning av objektet: Enligt en mätning år 2003 var omkretsen på det tjockaste trädet i trädgruppen som tjockast 332 cm och höjden 25 meter. En av ekarna växer alldeles intill vägen.

Monoik asp, Mejlans


Läge: I en liten park vid hörnet av Valborgsvägen och Rönnvägen i Mejlans
Ägare: Helsingfors stad
Fredningsbeslut: Stadsstyrelsen, 04.02.1954
Typ av minnesmärke: Träd
Beskrivning av objektet: Asp (Populus tremula) är ett mycket vanligt lövträd i hela Finland. Vad som gör denna asp så speciell är att den till skillnad från vanliga aspar är monoik, vilket innebär att den har både hon- och hanblommor på samma träd. Detta gamla träd är redan i ganska dåligt skick, men man ämnar ta sticklingar av trädet och plantera dem i samma lilla park.
 

Jättegryta, Kottby


Läge: I Kottby, på en klippa på norra sidan av enhetsskolan, bredvid den gamla hoppbacken
Ägare: Helsingfors stad
Fredningsbeslut: Nylands länsstyrelse, 21.08.1958 (LS nr 6996)
Typ av minnesmärke: Geologiskt objekt
Beskrivning av objektet: Diametern på jättegrytan i Kottby uppgår till 170 x 140 cm och grytan ansågs länge vara den största i Helsingfors tills man på 1990-talet hittade en ännu större jättegryta i Rönnbacka. Jättegrytan omges av ett metallräcke och den har försetts med en fridlysningsskylt.

Jättegryta, Fölisön


Läge: På Fölisön, på södra kanten av festplanen
Ägare: Helsingfors stad
Fredningsbeslut: Stadsstyrelsen, 20.10.1960
Typ av minnesmärke: Geologiskt objekt
Beskrivning av objektet: Jättegrytan på Fölisön är liten, 74 x 77 cm i diameter och låg, men har en vacker rund form. Objektet omges av trappor och högre upp finns en annan gryta i begynnelsestadium. Objektet har försetts med en fridlysningsskylt.

Två jättegrytor, Kasberget


Läge: I Kasberget, på adressen Rödluvans väg 16, i en park på östra sidan av huset
Ägare: Helsingfors stad
Fredningsbeslut: Stadsstyrelsen, 20.10.1960
Typ av minnesmärke: Geologiskt objekt
Beskrivning av objektet: Jättegrytorna är små, men vackert runda och ligger alldeles bredvid varandra. Objektet har försetts med en fridlysningsskylt och omges av ett metallräcke.

Två jättegrytor, Rönnbacka


Läge: I Rönnbacka, vid Örstensvägen
Ägare: Helsingfors stad
Fredningsbeslut: Miljönämnden, 28.03.1995
Typ av minnesmärke: Geologiskt objekt
Beskrivning av objektet: Dessa jättegrytor är de äldsta jättegrytorna som någonsin hittats i Finland. De uppstod före den sista istiden. Grytorna hittades först på 1990-talet i samband med byggarbeten. Den ena av grytorna är en av de största i Finland. Den är 8,45 meter djup och dess diameter uppgår till 6,9 meter. Den mindre grytan är 3,2 meter djup och 1,6 meter i diameter.

Bergsravin, Brunnsparken


Läge: På nordvästra kanten av klippan som finns mitt i Brunnsparken
Ägare: Helsingfors stad
Fredningsbeslut: Helsingfors stads drätselkammare, 30.05.1922 (§1591)
Typ av minnesmärke: Geologiskt objekt
Beskrivning av objektet: Ravinen rymmer just och just en vuxen människa, den är cirka 50–70 cm bred. I botten av ravinen finns trappor av sten.

Flyttblock av rapakivi samt blottad migmatit, Brunnsparken


Läge: I södra änden av Brunnsparken, på norra sidan av Ehrenströmsvägen vid Stora Räntans kaj
Ägare: Helsingfors stad
Fredningsbeslut: Nylands länsstyrelse, 12.04.1964 (LS nr 2134)
Typ av minnesmärke: Geologiskt objekt
Beskrivning av objektet: Flyttblocket har försetts med en fast metallplatta och bergsblottningen finns bredvid blocket. Migmamit är veckig gnejs med ådror av granit som är typisk för berggrunden i Södra Finland. Stenmaterialet är nästan två miljarder år gammalt.

Naturminnesmärken på kartan

Helsingfors naturminnesmärken på kartan. - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)