Naturen som en del av planeringen

Den mångsidiga naturen är en väsentlig del av Helsingfors attraktionskraft. Grönområdena spelar en viktig roll också i städernas anpassning till klimatförändringen. Enligt stadens linjeringar anvisas byggande inte till de mest värdefulla naturområdena, och antalet skogs- och trädområden bör vara ungefär en tredjedel av stadens markyta. Alla Helsingforsbor ska också i fortsättningen ha ett kort avstånd till den närliggande naturen.

På den här sidan

Haaganpuro virtaa vehreiden puiden alitse auringonpaisteessa.
Bild: Raine Huvila

Grönområden erbjuder invånarna rekreation och bevarar mångfalden i stadsnaturen. Grönområdena förblir dock inte attraktiva i sig själva, utan det gröna nätverket i den tätare Helsingfors måste systematiskt utvecklas.

Biologisk mångfald

År 2021 godkändes ett nytt verksamhetsprogram för tryggande av den biologiska mångfalden i Helsingfors med mål för bevarandet och förbättringen av grönförbindelser, naturtyper och arternas livsmiljöer. 

Bekanta dig med verksamhetsprogrammet för att trygga naturens mångfald

Bedömning av konsekvenserna för miljön 

Genom utredning och bedömning av konsekvenserna för miljön fås även miljösynpunkter med i planeringen och beslutsfattandet. Syftet är att förhindra och lindra skadliga konsekvenser för miljön.