Invasiva arter

Invasiva arter är organismer som inte hör till ett visst område, där människor medvetet eller av oaktsamhet har bidragit till deras spridning. Vi bekämpar på olika sätt spridningen av skadliga växt- och djurarter.
Vildkaninen är också känd som citykanin.  Bild: Päivi Leikas
Vildkaninen är också känd som citykanin. Bild: Päivi Leikas

Så här bekämpar vi skadliga invasiva arter

Vi strävar efter att begränsa olägenheterna från skadliga invasiva arter för Helsingfors natur och för stadsbornas välbefinnande samt att förhindra spridningen av invasiva arter annanstans i Finland. Vi bekämpar invasiva arter systematiskt och på lång sikt, och vi har en uppdaterad databas med positionsdata över invasiva arter. Vi strävar efter att öka medvetenheten om invasiva arter och på sätt minska olägenheterna de orsakar. Tar hänsyn till invasiva arter även vid byggande: när vi förflyttar jord, är vi noggranna med att den inte hämtar invasiva arter med sig.

Olika slags invasiva arter

Invasiva arter att bekämpa fastställs av lagen om främmande arter. Mest skadliga av arterna som påträffas i Helsingfors har visat sig vara Heracleum, jättebalsamin, vresros, lupin och stort bovete. Vi har bekämpat dessa i flera år på värdefulla naturplatser, i samband med skötseln av parker och övriga grönområden samt vid talkon.

Mink, mårdhund, vildkanin och spansk skogssnigel är de mest skadliga arterna bland djur. Vi bekämpar dem på olika sätt, beroende på miljön och årstiden. Vi bekämpar invasiva arter med all hänsyn till djurskyddet.

 

Delta i att bekämpa invasiva arter

Det är viktigt att invånarna inte främjar spridningen av främmande arter. Se således till att det till exempel på din gård eller odlingslott inte växer sådana prydnadsväxter som tidigare odlades allmänt, såsom vresros, blomsterlupin eller Heracleum.

Till exempel spansk skogssnigel och vildkanin är välbekanta skadedjur för mången köksträdgårdsodlare. Vi stödjer invånarna i att bekämpa invasiva arter, bland annat med att ge information kring temat. Djurskyddslagen reglerar att man inte får orsaka djur onödigt lidande. Detta gäller även ryggradslösa djur respektive arter som klassificeras som skadedjur.

Webbplatsen Vieraslajit.fi (Länk leder till extern tjänst)har bra anvisningar för bekämpning av invasiva arter och att identifiera dem.

Talkon mot främmande arter

Du kan också delta i talkon för bekämpning av invasiva arter, eller anordna med ett eget talko – staden ger dig råd och stöd kring detta. Talkona bekämpar främmande arter i allmänhet, men de har också ordnats för att bekämpa till exempel spansk skogssnigel. Det finns närmare uppgifter på webbplatsen för frivillig verksamhet. 

Delta i talkon mot invasiva arter(Länk leder till extern tjänst)