Observationer av råttor

Råttor är skadedjur som kan orsaka skador på konstruktioner, kontaminera livsmedel och sprida smittsamma sjukdomar. Råttan är dock en del av stadens natur.

På den här sidan

Råttor tycker om äppel som fallit från träd. Bild: Jussi Hellsten
Råttor tycker om äppel som fallit från träd. Bild: Jussi Hellsten

Föda lockar till sig råttor

Vanligen kan man se råttor när det finns ordentligt med föda för dem, såsom fågelmat som blivit kvar på marken, äpplen som fallit från träd eller avfall. Råttorna kan också röra sig mer än vanligt när det är störningar i deras livsmiljö till följd av till exempel byggarbete och sprängningsarbete. 

När råttorna har sämre tillgång till föda blir även råttorna färre.

Anmäl observationer av råttor

Ägaren eller innehavaren av fastigheten ansvarar för att hålla råttor och andra skadedjur borta, så det lönar sig att anmäla observationer av råttor till ägaren av tomten eller disponenten.

Observationer av råttor i grönområden och på gator i Helsingfors kan du anmäla direkt till stadsmiljösektorns kundservice (tfn: 09 310 22111) eller i det digitala responssystemet(Länk leder till extern tjänst). I responssystemet kan du bl.a. på en karta markera platsen där du observerade råttan. Därefter skickas responsen till de som ansvarar för att vårda stadens allmänna utrymmen.

Vid behov ger enheten för miljöhälsa råd gällande ansvaret att hålla råttor borta: kymp.rottahavainnot@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Hälsorisk eller inte?

Enheten för miljöhälsa har i uppgift att vid behov bedöma om råttor kan utgöra en hälsorisk. Vid behov gör en representant för enheten för miljöhälsa en undersökning av den anmälda platsen för att bedöma hälsorisken. Man kan också informera fastigheter i området om att antalet observationer av råttor har ökat, och vägleda dem i att lösa problemet.

Om man observerar ovanligt många råttor, det vill säga flera på samma gång och dagligen, kan ägaren eller innehavaren av fastigheten besluta att åtgärder ska inledas för att bekämpa skadedjuren.  Enheten för miljöhälsa utför inte förgiftningar och råder ingen att utföra förgiftningar.

Enskilda observationer av råttor behöver inte anmälas, och i allmänhet leder inte sporadiska observationer av enstaka råttor till åtgärder.
 

Hur kan man förebygga råttproblem?

Vi rekommenderar att ägare eller innehavare av fastigheter säkerställer att skadedjur inte har tillgång till föda och skydd. Fågelmatning ska utföras så att födan inte blir tillgänglig för råttor. Fåglar ska matas till exempel på ett fågelbräde, inte direkt på marken, och frön som fallit till marken ska regelbundet städas bort. Medan marken inte är frusen behöver fåglar inte matas eftersom de hittar sin föda i naturen.

Det lönar sig att så snabbt som möjligt samla upp äpplen från höstens skörd från marken. Överblivna äpplen ska man göra sig av med på rätt sätt. Äpplen kan föras till en Sortti-station till samma pris som trädgårdsavfall. Små mängder kan slängas som bioavfall.

Var extra noga med fastighetens avfallshantering. Avfallshanteringen ska fungera så att djur inte slipper in i sopkärlen. Sopkärlen ska alltid vara stängda och hela. Det lönar sig också att kontrollera sopkärlets botten, eftersom råttorna kan gnaga hål i botten och ta sig in obemärkt för att söka föda.

Bekämpningsåtgärder

Vid behov kan råttor bekämpas med olika fällor och bekämpningsmedel. Det lönar sig att utföra bekämpningsåtgärder vid flera fastigheter samtidigt.

I butiker finns råttfällor till salu för konsumenter. Produkterna ska användas enligt tillverkarens anvisningar. När man placerar ut fällorna ska man se till att dessa inte orsakar fara för barn, husdjur eller andra vilda djur. Fällorna ska kontrolleras dagligen. Döda råttor kan slängas som blandavfall.

I och med den aktuella EU-lagstiftningen kan enbart experter inom branschen för skadedjursbekämpning använda bekämpningsmedel för att bekämpa råttor. Har man mer omfattande problem med råttor lönar det sig att vända sig till en expert inom skadedjursbekämpning.