Kottby lågstadieskola

I Kottby lågstadieskola finns årskurserna 1-6. Skolan har allt som allt 182 elever läsåret 2022-2023.  Vi jobbar i tillfälliga utrymmen på Lyckovägen 18 under läsåret 2022-23.  I Arabiastranden finns vår kvartersskola sedan hösten 2009. Där jobbar årskurserna 1A och 2A.

Kottby lågstadieskola värnar om elevernas basfärdigheter. Eleverna arbetar konkret och praktiskt med det undervisningsstoff som behandlas. 

Förutom ämnesmålen som finns i skolans läroplan, strävar vi i Kottby lågstadieskola till att skapa en god inlärningsmiljö och trevlig stämning i skolan, en "Kottby anda".

Elevernas sociala utveckling och deras samarbetsförmåga är också en viktig del av skolans verksamhet.

Vår skola

Helsingfors kommunala läroplan och skolspecifika läroplaner har utarbetats utifrån de nationella grunderna för läroplanen. Undervisningen i vår skola styrs av skolans läroplan. Skolans läroplan innehåller målen för skolarbetet, vilka läroämnen som studeras i skolan, hur man arbetar i skolan och hur eleverna kan stödjas. 

Undervisningen i grundskolan styrs av skolans läroplan. I läroplanen tar man upp målen för skolarbetet, vilka ämnen man läser i skolan, hur man arbetar i skolan och hur man kan stödja eleverna.

Målet är att undervisningen ska vara så nära skolelevens vardag som möjligt. Varje klass har en egen lärare som undervisar under de flesta lektionerna. Vid sidan av den egna läraren kan det finnas en speciallärare, en lärare för barn med invandrarbakgrund eller en skolassistent.

Eleverna får läroböckerna och annat skolmaterial gratis från skolan. Skolorna väljer själva vilka läromedel de använder.

Lyckovägen 18 Bild: Karin Fougstedt
Lyckovägen 18 Bild: Karin Fougstedt

I årskurserna 1–6 läser eleverna ett eller två språk vid sidan av sitt modersmål. A1-språket är det obligatoriska språk som man nu börjar läsa i årskurs 1. Studierna i det frivilliga A2-språket inleds i årskurs 3.

Språkutbudet i Kottby lågstadieskola
A1-språk Finska
A2-språk Engelska eller tyska

I åk 1och 2 läser alla elever samma kurs i finska. Från och med åk 3läser eleverna finska för nybörjare eller modersmålsinriktad finska. Läraren, i samråd med föräldrarna och specialläraren, avgör i vilken grupp eleven studerar finska.

I samråd med föräldrarna väljer eleverna A2-språket i sluet av åk 2. För att få resurser för att arrangera två A2-språkgrupper krävs minst 10 elever i vardera.

Sista skolveckans (v. 22) lektionstider: 
Arabia åk 1-2 må-fre kl. 8.15-12.15 

Kottby åk 1-2 må-fre kl. 8.15-12.15 
Kottby åk 3-6 må-to kl. 8.15-13.15, fre kl. 8.15-12.15  
Våravslutning lö 3.6. kl. 9.00 i Lycko-parken på Lyckovägen 18.

Nästa läsår
Planerna för nästa läsår börjar vara klara, flyttlasset går i juni från Lyckovägen till Backasgatan 84. Bytet av hus kommer att innebära små justeringar i skolans arbetstider, mer om dem senare. Vi inleder skolåret i augusti med följande tider:

To-fre 10-11.8.2023
Arabia kl. 9.00 - 12.15, morgonklubb på fredag kl. 8.15

åk 1-2 Kottby kl. 8.30 - 12.30, morgonklubb på fre 8 - 8.30
åk 3-6 kl. 8.30 - 12.20

Eleverna på Backasgatan träffar lärarna i Kimmo-parken bakom skolhuset på torsdagen.

 

Lov- och arbetstider 2022-2023

Höstterminen 11.8.2022 (tor) – 22.12.2022 (tor)
Höstlovet 17.10.2022 (må) – 21.10.2022 (fre)
Jullovet 23.12.2022 (fre) – 8.1.2023 (sö)
Vårterminen 9.1.2023 (må) – 3.6.2032 (lö)
Sportlovet 20.2.2023 (må) – 24.2.2023 (fre)
Ledig dag 6.4.2023 skärtorsdag
Arbetsdag 20.5.2023 Stafettkarnevalen

Lov- och arbetstider 2023-2024

Höstterminen 10.8.2023 (tor) – 22.12.2023 (fre)
Höstlovet 16.10.2023 (må) – 20.10.2023 (fre)
Jullovet 23.12.2023 (lör) – 7.1.2024 (sön)
Vårterminen 8.1.2024 (må) – 1.6.2024 (lö)
Sportlovet 19.2.2024 (må) – 23.2.2024 (fre)

Skärtorsdag 28.3.2024 ledig dag.

Lördag 18.5.2024 Staffettkarneval skoldag.

Narcisser Bild: Marie Lehtonen
Narcisser Bild: Marie Lehtonen

För vårdnadshavarna
Samarbetet mellan hem och skola är en del av skolans verksamhet som fastställs i läroplanen. Skolan kommer överens om verksamhetsformerna i samarbete med föräldrarna.

Samtliga skolor i Helsingfors har en direktion med representanter för föräldrarna. Direktionen beslutar om skolans verksamhetsplan, väljer de ordinarie lärarna, godkänner budgeten och framlägger ett förslag till läroplan för utbildningsnämndens svenska sektion.

Föräldrarna får en chans att bekanta sig med varandra genom tillställningar som ordnas av skolan eller vid evenemang som ordnas av klassföräldrarna.

För samarbetet mellan hem och skola har man utvecklat det elektroniska systemet Wilma, som fungerar som en informationskanal mellan vårdnadshavarna och skolorna. Genom Wilma får vårdnadshavarna aktuell information om sitt barns skolgång. Om du har problem med inloggningen eller behöver nya nyckel koder kontakta skolsekretare Karin Fougstedt, karin.fougstedt(at)hel.fi.

Skolan informerar hemmen om frågor som gäller eleven och skolan. På motsvarande sätt förväntas det att vårdnadshavarna informerar skolan om frågor som gäller barnet, till exempel frånvaro.

Klasslärarna informerar vårdnadshavarna genom Wilma, veckobrev, skoldagboken eller via telefonsamtal. Den ömsesidiga kommunikationen mellan vårdnadshavare och lärare bör ske på ett uppbyggande sätt.

Föräldraföreningen
Föräldraföreningen är frivillig verksamhet för skolans och elevernas bästa. Föräldraföreningen ordnar evenemang och program i samarbete med skolan. Föreningen kan också fungera som extra stöd för skolans officiella beslutande organ, direktionen. Samarbete med andra föräldrar kan också vara ett stöd i olika uppfostringsfrågor.

Vid Kottby lågstadieskola fungerar Kottby Hem och Skola rf. Som medlem i riksföreningen Hem och Skola samt medlem i föreningen Norr om stan presenterar föreningen sig på nätet och i tidningar.

Kottby Hem och Skola rf styrelses ordförande är Elina Mattson. Som lärarrepresentant fungerar lärare Catharina Sjölund.

Hjärta av växter Bild: Marie Lehtonen
Hjärta av växter Bild: Marie Lehtonen

Personalens kontaktuppgifter

Kottby lågstadieskola

Besöksadress: 
Lyckovägen 18, Kottby
Parisgränden 2 A 2, Arabia kvartersskola, (ingång från gården)

Postadress:
PB 60301, 00099 Helsingfors stad (Kottby)
PB 55301, 00099 Helsingfors stad (Arabias kvartersskola)

Skolsekreterare

Karin Fougstedt
tfn 040 334 8559, karin.fougstedt@hel.fi

Kansliet är öppet må kl. 8–14, ti 8-15.

Rektor

Heidi Dufva 
tfn 040 536 4397
heidi.dufva@hel.fi

Platsschef 

Satu Wendell, tfn 040 531 4061
satu.wendell@edu.hel.fi

Direktionens ordförande

Krister Ax
krister.ax@gmail.com

Lärarrummet

tfn 09 310 82310, 040 334 8558

Lärarrummet Arabias kvartersskola

tfn 040 336 2294

Skolvärd

tfn 040 922 4642

Skolrestaurangen Kottis

tfn 09 310 84055

Regional koordinator för eftermiddagsverksamheten

tfn 09 310 87103

Åk 1 A : Hanna Krogius 
Åk 1K:  Greta Wirén
Åk 2A:  Camilla Kaila  
Åk 2K:  Gunilla Palmén
Åk 3:     Sandra Lind, Catharina Sjölund
Åk 4:     Marianne Ranki,
Åk 5:     Nico Mäkinen
Åk 6A:  Marie Lehtonen
Åk 6B:  Kent Ketomäki

Speciallärare:       Madeleine Arinze, Linn Autere
Musiklärare:         Petra Eklund-Saloheimo, Satu Wendell
Resurslärare:        Erika Avara, Anna Nylund,  Sonja Sjöholm Arabia

Ortodox religion: Kristian Ahonen
Katolsk religion: Marko Pitkäniemi
Assistent:             Niina Tavast 

E-post: förnamn.efternamn@edu.hel.fi

Skolpsykolog

Andrea Holm
tfn 09 3102 6048/040 638 9034 eller via Wilma

Skolkurator

Linda Huhtamäki och Lina Stenman
nås enklast via Wilma

Skolhälsovårdare

Charlotte Augustin
nås enklast via Wilma   

Morgon- och eftermiddagsverksamhet, klubbar och hobbyer

Eleverna har möjlighet att delta i frivilliga, ledda aktiviteter av mångahanda slag före och efter skoldagen – meningsfulla aktiviteter och kul samvaro i en trygg miljö.

Morgonverksamheten, som ordnas på morgonen före lektionerna, är avgiftsfri. Den är avsedd för elever i årskurserna 1 och 2 samt för elever med särskilt stöd i årskurserna 3 och 4. 

Vi ordnar morgonverksamhet varje skoldag kl. 8.15–9.50. Verksamhet ordnas utomhus om vädret tillåter. Du kan be platschefen satu Wendell om mer information om skolans morgonverksamhet per telefon på numret 09 310 38781. 

Mer information om skolornas morgonverksamhet hittar du på våra sidor för den grundläggande utbildningen.

Eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen är avgiftsbelagd och riktar sig till elever i årskurserna 1 och 2 samt elever med särskilt stöd. 

Läs mer om eftermiddagsverksamheten och dess avgifter på våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen

Du kan söka platser med eftermiddagsverksamhet i vårt område på Servicekartan . På Servicekartan kan du skriva in din hemadress i hemadressfältet. 

I vår skola ordnas avgiftsfria hobbyer och klubbar för eleverna, både genom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och som skolans klubbverksamhet. På våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen hittar du mer information om klubb- och hobbyverksamhet. 

Nedan finns information om vår skolas klubbar och hobbyer. 

Anmälan till grupper enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet ska ske direkt till hobbyarrangören. Anmälan är bindande. Hobbyverksamheten förverkligas om det finns tillräckligt med deltagare. Om du är tvungen att annullera din anmälan, kontakta den som arrangerar hobbyverksamheten så fort som möjligt. Arrangören informerar också om eventuella återbudsplatser och ytterligare grupper. 

Skolans klubbverksamhet läsåret 2022-2023 

Avgiftsfria hobbygrupper enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet från och med 26.1.2023:

ONSDAGAR

Bildis (obs! Bara för åk 3-6)
Tid: kl. 13.30-15
Plats: Bildkonstsalen
Beskrivning av hobbyn: Välkomna att lära sig bildkonst! Vi ritar, målar och testa ut olika bildkonsttekniker. Vi gör grundläggande övningar med hjälp av perspektiv, kompositioner och olika material. Klubben lämpar sig för nybörjare men också för längre hunna. Målet med klubben är att hålla uppe nyfikenheten och skaparglädjen i en trygg gemenskap med nya utmaningar.
Anmälning: https://lasifaasi.fi/kuviskerhot
Kontaktperson: Laura Aalto-Setälä, info@lasifaasi.fi , tfn. 0456779171
Ordnare: Studio Lasifaasi / harrastamisen Suomen malli

Vår skolas direktion

Varje skola har en direktion som leder och utvecklar skolans verksamhet. Direktionen består av företrädare för vårdnadshavarna, eleverna och personalen. Direktionsledamöterna väljs av fostrans- och utbildningsnämnden för en fyraårsperiod. De nuvarande direktionernas mandattid är 2021–2025. Bland annat godkänner direktionen årligen skolans verksamhetsplan

Direktionsledamöterna
Direktionens sammansättning 2021-2025

Krister Ax, ordf., krister.ax@gmail.com   
Peter Kanerva, vice ordf.   
Anna Ahto
Johan Vestin
Helena Piksilä

Lärar representant
Marianne Ranki

Personal representant
Karin Fougstedt

Sekreterare
Heidi Dufva

Två elevrepresentanter

HELSINGFORS STAD            Protokoll 1/23
KOTTBY LÅGSTADIESKOLA 
DIREKTIONEN            28.3.2023

________________________________________

Tidpunkt        28.3.23
Plats        Kottby ls, Lyckovägen 18
Närvarande        Krister Ax, ordf.
        Heidi Dufva, sekr.
        Helena Piksilä
        Anna Ahto
        Marianne Ranki
        Peter Kanerva
        Karin Fougstedt
        xx, elevrepresentant
        xx, elevrepresentant

ÄRENDEN:

§ 1    MÖTETS ÖPPNANDE

    Förslag:     Ordförande förklarar mötet öppnat kl. 08.00
    Beslut:    Ordförande förklarar mötet öppnat kl. 08.04

§ 2    MÖTETS LAGLIGHET

    Förslag:     Ordförande konstaterar mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
Beslut:     Ordförande konstaterar mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 3    FÖREDRAGNINGSLISTANS FASTSTÄLLELSE

    Förslag:     Direktionen fastställer föredragningslistan.
    Beslut:     Direktionen fastställer föredragningslistan.

§ 4    VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE    

    Förslag:     Direktionen utser två medlemmar till protokolljusterare. 
    Beslut:     Direktionen utser Anna Ahto och Karin Fougstedt till protokolljusterare.

§ 5    REKRYTERING SAMT UTRYMMEN OCH PLANERING AV LÄSÅRET 23-24, KOTTBY

    Rektor presenterar hur rekryteringen förlöper samt ger en inblick i planeringen av nästa läsår.

§ 6    Fastställande av Kottby ls användningsplan för budgeten för år 2023.  

Fostrans- och utbildningsnämnden godkände 13.12.2022 (§ 303) resultatbudgeten för år 2023. Sektorchefen beslutade 8.2.2023 (§ 12) vilka som ansvarar för användningsplanen för budgeten för år 2023 samt var och ens anslag och beräknade inkomster. 
Genom sitt beslut 5.12.2022 har stadsstyrelsen gett anvisningar om hur budgeten ska följas. De för anslagen ansvariga personerna ansvarar för att budgetmålen uppnås, eurobeloppen följs och de beräknade inkomsterna och uppbörden av inkomster förverkligas samt för andra åtgärder som krävs för att resultatbudgeten ska genomföras i enlighet med anvisningarna. 
Chefen för den grundläggande utbildningen är den som ansvarar för anslagen för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen. Rektorn är den som ansvarar för anslagen för skolan och läroinrättningen. 
Chefen för den grundläggande utbildningen har beslutat i enlighet med målen och principerna för resultatbudgeten ramarna för enskilda skolor.
Den föredragande konstaterar att skolans användningsplan för budgeten har beretts inom den beviljade ramen för direktionens godkännande. I resultatbudgeten för fostrans- och utbildningssektorn finns verksamhetsmål för år 2023. Målen är bindande för den grundläggande utbildningen.
Budgetramen för Kottby lågstadieskola är sammanlagt 1 643 325 euro. Användningsplanen bygger på det uppskattade elevantalet som för våren 2023 är 182 elever och för hösten 2023 är 186 elever.
Som bilaga till föredragningslistan finns skolans användningsplan, en inkomst- och utgiftsspecifikation per utgiftsslagsgrupp och per verksamhet.
I användningsplanen har man reserverat anslag för en engångspremie på 0,6 % av personalens lönesumma för ordinarie arbetstid.

Förslag: Direktionen för Kottby lågstadiet beslutar att godkänna användningsplanen för budgeten i enlighet med den föredragandes förslag.

Dessutom beslutar direktionen att rektorn har rätt att omfördela anslagen i den användningsplan som det har beslutats om vid detta möte mellan kontogrupperna och verksamhetsområdena, om verksamheten i skolan kräver det.
Beslut: Direktionen för Kottby lågstadiet beslutar att godkänna användningsplanen för budgeten i enlighet med den föredragandes förslag.

Dessutom beslutar direktionen att rektorn har rätt att omfördela anslagen i den användningsplan som det har beslutats om vid detta möte mellan kontogrupperna och verksamhetsområdena, om verksamheten i skolan kräver det.

 

§ 7 RÖSTNING OM ERSÄTTANDE LEDIG DAG LÄSÅRET 2023-24

    Lärarkår och elever har röstat om ersättande ledig dag läsåret 23-24. Stafettkarnevalslördagen i maj 2024 önskar skolan att är obligatorisk skoldag för alla elever. Istället hålls en annan ledig dag under läsåret.

Alternativen:  

    22.12
    Skärtorsdag 28.3
    Kristi Himmelsfärdsfredag 10.5
    

Majoriteten av lärarna röstade på alternativ 2, röstningen bland eleverna: skärtorsdag

 
•    Alternativ 1: Fredag 22.12.2023: 4 st 
o    1A: 1 röst 
o    2A: 3 röster 
o    4: 4 röster 
o    5: 3 röster 
•    Alternativ 2: Skärtorsdag 28.3.2024: 5 st 
o    1A: 1 röst 
o    2A: 4 röster 
o    4: 6 röster 
o    5: 2 röster 
•    Alternativ 3: Kristihimmelfärdsdag 10.5.2024: 2 st 
o    1A: 12 röster 
o    2A: 3 röster 
o    4: 13 röster 
o    5: 15 röster 

Beslut:    Direktionen beslutar att skärtorsdag är ersättande ledig dag och Stafettkarnevalslördagen är obligatorisk skoldag.

§ 8    Läroplansförändring för ett valfritt ämne för Kottby ls, Månsas ls och Staffansby ls

Tillägg i läroplanen för Kottby ls, Månsas ls och Staffansby ls.

Direktionen har behandlat läroplansförändringen i mars 2023.
Eftersom beslutanderätten gällande ändringar av läroplanen för enskilda skolor
ligger hos direktören för den svenska servicehelheten, sänder direktionen ändringen
vidare för direktörens godkännande.
Ändringen föreslås träda i kraft från och med läsåret 2023-2024.

Beslutsmotivering
Läroplanstillägget gäller byte av utbud av ett valfritt ämne i samtliga skolor.
Att inleda språkstudierna tidigt under den grundläggande utbildningen är
pedagogiskt motiverat och ger eleverna möjlighet att lära sig språk när de är som
mest mottagliga för inlärning. Vi vill erbjuda eleverna en inblick i möjliga språk de
eventuellt kan studera senare i skolan, samt uppmuntra dem att se den språkliga
mångfalden i närmiljön.
Genom att erbjuda språkdusch istället för studier i ett språk kan man dels bättre
utnyttja den språkmångfald som redan finns i lärarkollegiet samt främja nyfikenhet
för olika språk och kulturer på ett lekfullt sätt utgående från elevernas eget intresse.

Delaktighet i den skolvisa läroplansprocessen
Kollegiet, skolans elevkår och direktion har hörts i ärendet.
De skolvisa förändringarna för samtliga skolor har utarbetats av en arbetsgrupp där
representanter för alla skolor varit delaktiga. Alla skolor fungerar under en rektor och
har också i övrigt tätt samarbete. De förändringar som föreslås i den skolvisa
läroplanen är bifogade.

Bedömning av hur det påverkar barnen
Eleverna får mera valmöjligheter och större inverkan på läroämnets innehåll och
arbetsmetoder.
Läroplanförändringen samt beskrivningen av de valfria ämnena som helhet finns
bifogat i beredningen.

Beslut: Direktionen i Kottby ls understöder läroplansförändringen

§ 9    ELEVÄRENDEN

    Elevrepresentanterna presenterar sina ärenden.

 

§ 10    ÖVRIGA ÄRENDEN

    Nästa möte: enligt skild kallelse. 

 

§ 11    MÖTETS AVSLUTANDE

    Beslut: Ordförande avslutar mötet kl. 8.42.

Ordf.             Sekr.

Protokolljust.            Protokolljust. 

    

HELSINGFORS STAD 
KOTTBY LÅGSTADIESKOLA
DIREKTION

MÖTESTID:    Tisdagen den 16 maj 2023 08.00

MÖTESPLATS:    Lyckovägen 18

Närvarande:    

        Krister Ax, ordf.
        Heidi Dufva, sekr.
        Helena Piksilä
        Johan Vestin
        Anna Ahto
        Marianne Ranki
        Peter Kanerva
        Karin Fougstedt
        xx, elevrepresentant
        xx, elevrepresentant

ÄRENDEN:
§12     MÖTETS ÖPPNANDE

    Förslag:     Ordförande öppnar mötet kl. 08.00
    Beslut:     Ordförande öppnar mötet kl. 08.03
    

§ 13    MÖTETS LAGLIGHET

    Förslag:     Ordförande konstaterar mötet vara lagenligt
        sammankallat och beslutfört.
    Beslut:     Ordförande konstaterar mötet vara lagenligt
        sammankallat och beslutfört.

§ 14    FÖREDRAGNINGSLISTANS FASTSTÄLLELSE

    Förslag:     Direktionen fastställer föredragningslistan.
    Beslut:     Direktionen fastställer föredragningslistan.

§ 15    VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE    

    Förslag:     Direktionen utser två medlemmar till protokolljusterare. 
    Beslut:     Direktionen utser Marianne Ranki och Helena Piksilä till protokolljusterare.

§ 16    VERKSAMHETSBERÄTTELSEN  2022-2023

Enligt förvaltningsstadgan kapitel 15 §3 skall direktionen årligen godkänna en plan för verksamhet, den så kallade verksamhetsplanen. Verksamhetsberättelsen har skrivits av rektor och lärarkår och lärarkollegiet har godkänt berättelsen den 2.5.2023

Förslag:    Antecknas till kännedom.
Beslut:    Antecknas till kännedom.

    

§17    ÖVRIGA ÄRENDEN
§18    Nästa möte

Förslag:    Hösten 2023 enligt skild kallelse.
Beslut:    Hösten 2023 enligt skild kallelse.

§19    Mötets avslutas.

    Mötet avslutades kl. 8.42

    Krister Ax, ordf.            Heidi Dufva, sekr.

    Marianne Ranki, protokolljust.        Helena Piksilä, protokolljust.

    
    
 

 

Vår skola på sociala medier

Följ oss på sociala medier!

Plats

Lyckovägen 18, 00600 Helsingfors
Öppna kartan i nytt fönster

Rutten till huvudingången

 • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Vid ingången finns 3 trappsteg efter varandra.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

I lokalen

 • Verksamhetsstället har 2 våningsplan.
 • I lokalen finns en hiss med plats för en rullstol med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.
 • I verksamhetsstället finns en tillgänglig toalett på samma plan som ingången.
 • Vid servicepunkten finns en fast induktionsslinga i föreläsningssal samt en mobil induktionsslinga.

Ingången "Gymnastiksalens ingång"

 • Bilplatserna för huvudingången kan användas även för den här ingången. Avståndet från bilplatser till ingången är över 10 m.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Verksamhetsstället ligger på samma plan som denna ingången.