Kottby lågstadieskola

Kottby lågstadieskola består av årskurserna 1-6.
Backasgatan 84
Bild: Karin Fougstedt

Kontaktuppgifter

Backasgatan 84, 00610 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska svenska
PB 60301, 00099 Helsingfors stad

Biträdande rektor
Satu Wendell
+358 9 310 38781
satu.wendell@edu.hel.fi

Skolsekreterare
Karin Fougstedt
+358 9 310 28401
karin.fougstedt@hel.fi

Rektor
Heidi Dufva
+358 9 310 36785
heidi.dufva@hel.fi

Läsåret 2024-2025

Språkstudier

finska
engelska, tyska

Tillgänglig: sal

I Kottby lågstadieskola finns årskurserna 1-6. Skolan har allt som allt 183 elever läsåret 2024-2025.  Vi är enligt planen i utrymmena på Backasgatan 84 vån 3, tills den nya skolbyggnaden på Pohjolagatan 45 färdigställs i augusti 2025. I Arabiastranden, Parisgränden 2 A 2, finns vår kvartersskola sedan hösten 2009. Där jobbar årskurserna 1A och 2A. 

Läs mer om de förändringar som berör vår skola under de närmaste åren under rubriken "Förändringar som berör Åshöjdens grundskola, Zacharias Topeliusskolan och Kottby lågstadieskola".

Kottby lågstadieskola värnar om elevernas basfärdigheter. Eleverna arbetar konkret och praktiskt med det undervisningsstoff som behandlas. 

Förutom ämnesmålen som finns i skolans läroplan, strävar vi i Kottby lågstadieskola till att skapa en god inlärningsmiljö och trevlig stämning i skolan, en "Kottby anda".

Elevernas sociala utveckling och deras samarbetsförmåga är också en viktig del av skolans verksamhet.

Vår skola

Helsingfors kommunala läroplan(Länk leder till extern tjänst) och skolspecifika läroplaner har utarbetats utifrån de nationella grunderna för läroplanen. Undervisningen i vår skola styrs av skolans läroplan. Skolans läroplan(Länk leder till extern tjänst) innehåller målen för skolarbetet, vilka läroämnen som studeras i skolan, hur man arbetar i skolan och hur eleverna kan stödjas. 

Undervisningen i grundskolan styrs av skolans läroplan. I läroplanen tar man upp målen för skolarbetet, vilka ämnen man läser i skolan, hur man arbetar i skolan och hur man kan stödja eleverna.

Målet är att undervisningen ska vara så nära skolelevens vardag som möjligt. Varje klass har en egen lärare som undervisar under de flesta lektionerna. Vid sidan av den egna läraren kan det finnas en speciallärare, en lärare för barn med invandrarbakgrund eller en skolassistent.

Eleverna får läroböckerna och annat skolmaterial gratis från skolan. Skolorna väljer själva vilka läromedel de använder.

Backasgatan 84
Backasgatan 84, våning 3 Bild: Karin Fougstedt

I årskurserna 1–6 läser eleverna ett eller två språk vid sidan av sitt modersmål. A1-språket är det obligatoriska språk som man nu börjar läsa i årskurs 1. Studierna i A2-språket inleds i årskurs 3.

Språkutbudet i Kottby lågstadieskola:
A1-språk Finska
A2-språk Engelska eller tyska

För att en grupp i tyska skall bildas behövs minst 12 intresserade elever. Ett samarbete kan etableras med ett närliggande svenskspråkigt lågstadium, ifall timresurserna ger vika, för att bilda en grupp.

Skolan börjar hösten 2024

Skolan börjar torsdagen den 8.8.2024 kl. 8.45 på Backasgatan (vi samlas i Kimmoparken) 
och kl. 9.00 i Arabia kvartersskola (vi samlas på skolgården). 

Höstens föräldramötet är to 22.8 kl. 17. Välkommna!

Lov- och arbetstider 2024-2025

Höstterminen 8.8.2024 (tor) – 20.12.2024 (fre)
Höstlovet 14.10.2024 (må) – 18.10.2024 (fre)
Jullovet 21.12.2024 (lör) – 6.1.2025 (mån)
Vårterminen 7.1.2025 (ti) – 31.5.2025 (lö)
Sportlovet 17.2.2025 (må) – 21.2.2025 (fre)

Lördag 17.5.2025 Staffettkarneval är en skoldag.

Narcisser Bild: Marie Lehtonen
Narcisser Bild: Marie Lehtonen

För vårdnadshavarna

Samarbetet mellan hem och skola är en del av skolans verksamhet som fastställs i läroplanen. Skolan kommer överens om verksamhetsformerna i samarbete med föräldrarna.

Samtliga skolor i Helsingfors har en direktion med representanter för föräldrarna. Direktionen beslutar om skolans verksamhetsplan, väljer de ordinarie lärarna, godkänner budgeten och framlägger ett förslag till läroplan för utbildningsnämndens svenska sektion.

Föräldrarna får en chans att bekanta sig med varandra genom tillställningar som ordnas av skolan eller vid evenemang som ordnas av klassföräldrarna.

För samarbetet mellan hem och skola har man utvecklat det elektroniska systemet Wilma, som fungerar som en informationskanal mellan vårdnadshavarna och skolorna. Genom Wilma får vårdnadshavarna aktuell information om sitt barns skolgång. Om du har problem med inloggningen eller behöver nya nyckel koder kontakta skolsekretare Karin Fougstedt, karin.fougstedt(at)hel.fi.

Skolan informerar hemmen om frågor som gäller eleven och skolan. På motsvarande sätt förväntas det att vårdnadshavarna informerar skolan om frågor som gäller barnet, till exempel frånvaro.

Klasslärarna informerar vårdnadshavarna genom Wilma, veckobrev, skoldagboken eller via telefonsamtal. Den ömsesidiga kommunikationen mellan vårdnadshavare och lärare bör ske på ett uppbyggande sätt.

Föräldraföreningen

Föräldraföreningen är frivillig verksamhet för skolans och elevernas bästa. Föräldraföreningen ordnar evenemang och program i samarbete med skolan. Föreningen kan också fungera som extra stöd för skolans officiella beslutande organ, direktionen. Samarbete med andra föräldrar kan också vara ett stöd i olika uppfostringsfrågor.

Vid Kottby lågstadieskola fungerar Kottby Hem och Skola rf. Som medlem i riksföreningen Hem och Skola samt medlem i föreningen Norr om stan presenterar föreningen sig på nätet och i tidningar.

Kottby Hem och Skola rf styrelses ordförande är Elina Mattson. Som lärarrepresentant fungerar lärare Catharina Sjölund.

Hjärta av växter Bild: Marie Lehtonen
Hjärta av växter Bild: Marie Lehtonen

Under de kommande åren kommer specialklasserna för elever med förlängd läroplikt, alltså Toiniverksamheten, att flytta från Zacharias Topeliusskolan till Åshöjdens grundskola. Samtidigt flyttar årskurs 7–9 samt musikklasserna från Åshöjdens grundskola till den nya skolbyggnaden i Kottby.  

Innan Toniverksamheten flyttar till Åshöjdens grundskola renoveras de utrymmen de kommer att flytta till. Renoveringen av Zacharias Topeliusskolan inleds efter att Toniverksamheten flyttat ut. Projekten genomförs under åren 2024–2027.  

Via denna responskanal(Länk leder till extern tjänst) har du möjlighet att framföra dina synpunkter till de arbetsgrupper och tjänstemän som arbetar med förändringarna. Vi läser kontinuerligt den inkomna responsen, och tar hänsyn till den i det fortsatta arbetet.  

Du hittar en mer exakt beskrivning av förändringarna som kommer att ske och tidtabellen för projekten i tidslinjen nedan.  

Tidtabell för flytt, renoveringar och nybygge

Tidtabellen för de förändringar som berör Zacharias Topeliusskolan, Åshöjdens grundskola och Kottby lågstadieskola.

 1. Augusti 2025

  • Kottby lågstadieskolas nya skolbyggnad på adressen Pohjolagatan 45 är klar. Kottby lågstadieskola flyttar tillbaka till skolan från tillfälliga lokaler.  
  • Årskurs 7–9 i Åshöjdens grundskola flyttar till den nybyggda skolan i Kottby. 
  • Den intensifierade musikundervisningen flyttar från Åshöjdens grundskola till den nya skolbyggnaden i Kottby.  
  • Renoveringen av utrymmen för Toiniverksamheten inleds i Åshöjdens grundskola.  
 2. Januari 2026

  • Toiniverksamheten inleds i Åshöjdens grundskola.  
  • Renoveringen av Zacharias Topeliusskolan inleds. Zacharias Topeliusskolan flyttar till tillfälliga lokaler. Exakt adress meddelas senare. 
 3. Augusti 2027

  Renoveringen av Zacharias Topeliusskolan är klar. Eleverna inom allmänundervisningen flyttar tillbaka till den nyrenoverade skolan.

Personalens kontaktuppgifter

Lärarna kontaktas i första hand via Wilma-programmet eller per e-post fornamn.efternamn@edu.hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Kottby lågstadieskola

Besöksadress: 
Backasgatan 84, 3 våningen Kottby

Parisgränden 2 A 2, Arabia kvartersskola, (ingång från gården)

Postadress:
PB 60301, 00099 Helsingfors stad (Kottby)
PB 56301, 00099 Helsingfors stad (Arabias kvartersskola)

Skolsekreterare

Karin Fougstedt
tfn 040 334 8559, karin.fougstedt@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Kansliet är öppet må kl. 8–14, ti 8-15.

Rektor

Heidi Dufva 
tfn 040 536 4397
heidi.dufva@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Platsschef 

Satu Wendell, tfn 040 531 4061
satu.wendell@edu.hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Direktionens ordförande

Krister Ax
krister.ax@gmail.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Lärarrummet

tfn 09 310 82310, 040 334 8558

Lärarrummet Arabias kvartersskola

tfn 040 336 2294

Skolvärd

tfn 040 922 4642

Skolrestaurangen Kottis

tfn 09 310 84055

Regional koordinator för eftermiddagsverksamheten

tfn 09 310 87103

Läsåret 2024-25

Åk 1 A:  Hanna Krogius  
Åk 1K:   Kent Ketomäki 
Åk 2A:  Sanna Sunell-Aalto
Åk 2K:  Anita Karlsson 
Åk 3:     Catharina Sjölund 
Åk 4:    Joanna Back & Nico Mäkinen 
Åk 5:     Nicolina Gull & Sandra Lind
Åk 6:     Susanne Selin-Dargin 

Biträdande rektor & resurs: Satu Wendell
Speciallärare:       Madeleine Arinze
Specialklasslärare: Marianne Ranki             

Musiklärare:         Rasmus Mellberg 
Resurslärare:       Erika Avara, Gunilla Palmén

Ortodox religion: Kristian Ahonen
Katolsk religion:  Marko Pitkäniemi
Assistent:             Niina Tavast 

E-post: förnamn.efternamn@edu.hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Skolpsykolog

Andrea Holm
tfn 09 3102 6048/040 638 9034 eller via Wilma

Skolkurator

Linda Huhtamäki 
nås enklast via Wilma

Skolhälsovårdare

Charlotte Augustin
nås enklast via Wilma   

Morgon- och eftermiddagsverksamhet, klubbar och hobbyer

Eleverna har möjlighet att delta i frivilliga, ledda aktiviteter av mångahanda slag före och efter skoldagen – meningsfulla aktiviteter och kul samvaro i en trygg miljö.

Morgonverksamheten, som ordnas på morgonen före lektionerna, är avgiftsfri. Den är avsedd för elever i årskurserna 1 och 2 samt för elever med särskilt stöd i årskurserna 3 och 4. 

Vi ordnar morgonverksamhet varje skoldag kl. 8.15–9.50. Verksamhet ordnas utomhus om vädret tillåter. Du kan be platschefen satu Wendell om mer information om skolans morgonverksamhet per telefon på numret 09 310 38781. 

Mer information om skolornas morgonverksamhet hittar du på våra sidor för den grundläggande utbildningen.

Eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen är avgiftsbelagd och riktar sig till elever i årskurserna 1 och 2 samt elever med särskilt stöd.  Läs mer om anmälan till eftermiddagsverksamheten och avgifterna på våra sidor för den grundläggande utbildningen. 

Använd vår sökmotor för att ta reda på var det ordnas eftermiddagsverksamhet. Du kan exempelvis skriva in skolans adress i sökfältet.

 

I vår skola ordnas avgiftsfria hobbyer och klubbar för eleverna, både genom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och som skolans klubbverksamhet. På våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen hittar du mer information om klubb- och hobbyverksamhet. 

Nedan uppdateras information om vår skolas klubbar och hobbyer. 

Skolans klubbverksamhet

I samband med skoldagen arrangeras klubbverksamhet åt Helsingforsiska grundskoleelever. Eleverna kan delta i planeringen och utvecklingen av klubbverksamheten bland annat via skolornas elevkårer. Skolans klubbverksamhet kan antingen arrangeras med den egna personalen, eller genom en utomstående inköpt aktör (avgiftsfri för deltagarna). Dessutom kan det i skolan finnas annan klubbverksamhet som arrangeras av en aktör utanför staden (med skäliga kostnader för deltagande).

Informationen om skolans klubbar uppdateras när höstterminen har börjat.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 2024-2025

Avgiftsfria hobbyer inom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet erbjuds för elever i årskurs 3–9 i varje grundskola i Helsingfors. Den nya hobbyperioden börjar den 2 september 2024.

Hobbyerna läsåret 2024–2025 publiceras på webbplatsen Hobbyer och på den här sidan i slutet av augusti. Gå till Hobbyer-webbplatsen(Länk leder till extern tjänst)

Hobbyerna är i första hand avsedda för eleverna i den egna skolan. Du kan också välja en hobby som ordnas i en annan skola. Deltagarna är försäkrade under hobbyverksamheten.

Till grupperna inom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet anmäler du dig direkt till arrangören av hobbyn. Hobbygrupperna fylls i anmälningsordning. Du är välkommen att bekanta dig med hobbyn utan anmälan om det finns plats i gruppen. Kontakta hobbyarrangören så snabbt som möjligt om du är tvungen att avboka din anmälan. Hobbyarrangören informerar om eventuella annulleringsplatser och tilläggsgrupper.

Vår skolas direktion

Varje skola har en direktion som leder och utvecklar skolans verksamhet. Direktionen består av företrädare för vårdnadshavarna, eleverna och personalen. Direktionsledamöterna väljs av fostrans- och utbildningsnämnden för en fyraårsperiod. De nuvarande direktionernas mandattid är 2021–2025. Bland annat godkänner direktionen årligen skolans verksamhetsplan

Direktionsledamöterna
Direktionens sammansättning 2021-2025

Krister Ax, ordf., krister.ax@gmail.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)   
Peter Kanerva, vice ordf.   
Anna Ahto
Johan Vestin
Helena Piksilä

Lärar representant
Marianne Ranki

Personal representant
Karin Fougstedt

Sekreterare
Heidi Dufva

Två elevrepresentanter

HELSINGFORS STAD            Protokoll 1/24
KOTTBY LÅGSTADIESKOLA 
DIREKTIONEN            26.3.2024
________________________________________

Tidpunkt        26.3.24
Plats        Kottby ls, Backasgatan 84
Närvarande        Krister Ax, ordf.
    Heidi Dufva, sekr.
    Helena Piksilä
    Anna Ahto
   Johan Vestin
    Marianne Ranki
    Peter Kanerva
    Karin Fougstedt    
    xx , elevrepresentant
    xx, elevrepresentant

ÄRENDEN:

§ 1    MÖTETS ÖPPNANDE

   Förslag:     Ordförande förklarar mötet öppnat kl. 08.00
    Beslut:    Ordförande förklarar mötet öppnat kl. 08.00

§ 2    MÖTETS LAGLIGHET

   Förslag:     Ordförande konstaterar mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
Beslut:     Ordförande konstaterar mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 3    FÖREDRAGNINGSLISTANS FASTSTÄLLELSE

   Förslag:     Direktionen fastställer föredragningslistan.
    Beslut:     Direktionen fastställer föredragningslistan.

§ 4    VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE    

   Förslag:     Direktionen utser två medlemmar till protokolljusterare. 
    Beslut:     Direktionen utser Johan Vestin och Peter Kanerva till protokolljusterare

§ 5    REKRYTERING SAMT UTRYMMEN OCH PLANERING AV LÄSÅRET 24-25, KOTTBY

    Rektor presenterar hur rekryteringen förlöper samt ger en inblick i planeringen av nästa läsår.

§ 6    Fastställande av Kottby ls användningsplan för budgeten för år 2024.  

Fostrans- och utbildningsnämnden godkände 12.12.2023 (§ 275) resultatbudgeten för år 2024. Sektorchefen beslöt 30.1.2024 (§ 9) vilka som ansvarar för användningsplanen för budgeten för år 2024 samt var och ens anslag och beräknade inkomster. 
Genom sitt beslut 11.12.2023 har stadsstyrelsen gett anvisningar om hur budgeten ska följas. De för anslagen ansvariga personerna ansvarar för att budgetmålen uppnås, eurobeloppen följs och de beräknade inkomsterna och uppbörden av inkomster förverkligas samt för andra åtgärder som krävs för att resultatbudgeten ska genomföras i enlighet med anvisningarna. Chefen för den grundläggande utbildningen är den som ansvarar för anslagen för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen. Rektorn är den som ansvarar för anslagen för skolan och läroinrättningen. 
Chefen för den grundläggande utbildningen har beslutat i enlighet med målen och principerna för resultatbudgeten ramarna för enskilda skolor.
Den föredragande konstaterar att skolans användningsplan för budgeten har beretts inom den beviljade ramen för direktionens godkännande. I resultatbudgeten för fostrans- och utbildningssektorn finns verksamhetsmål för år 2024. Målen är bindande för den grundläggande utbildningen.
Budgetramen för Kottby ls är sammanlagt …1 690 282 euro. Användningsplanen bygger på det uppskattade elevantalet som för våren 2024 är 181 elever och för hösten 2024 184 elever.
Som bilaga till föredragningslistan finns skolans användningsplan, en inkomst- och utgiftsspecifikation per utgiftsslagsgrupp och per verksamhet.
I användningsplanen har man reserverat anslag för en engångspremie på 1,1 % av personalens lönesumma för ordinarie arbetstid.
Förslag: Direktionen för Kottby ls.  beslutar att godkänna användningsplanen för budgeten i enlighet med den föredragandes förslag.
Dessutom beslutar direktionen att rektorn har rätt att omfördela anslagen i den användningsplan som det har beslutats om vid detta möte mellan kontogrupperna och verksamhetsområdena, om verksamheten i skolan kräver det. Rektorn delger direktionen eventuella ändringar på direktionens följande möte.

Beslut: Enligt förslag

§ 7    ELEVÄRENDEN

    Elevrepresentanterna presenterar sina ärenden.

§ 8    ÖVRIGA ÄRENDEN

    Nästa möte: enligt skild kallelse.

§ 9    MÖTETS AVSLUTANDE

    Beslut: Mötet avslutas kl. 8.40

Krister Ax, ordf.            Heidi Dufva, sekr.

Johan Vestin, protokolljust.            Peter Kanerva, protokolljust.

    

    

MÖTESTID    :    Tisdag den 28 maj 2024 08.00

MÖTESPLATS:    Backasgatan 84

Närvarande:        

       Krister Ax, ordf.
        Heidi Dufva, sekr.
        Helena Piksilä
        Johan Vestin
        Anna Ahto
        Marianne Ranki
        Peter Kanerva
        Karin Fougstedt
        xx, elevrepresentant
        xx, elevrepresentant

ÄRENDEN:

§10     MÖTETS ÖPPNANDE

   Förslag:     Ordförande öppnar mötet kl. 08.00
Beslut:     Ordförande öppnar mötet kl. 08.00

   

§ 11    MÖTETS LAGLIGHET

   Förslag:     Ordförande konstaterar mötet vara lagenligt
        sammankallat och beslutfört.
    Beslut:     Ordförande konstaterar mötet vara lagenligt
        sammankallat och beslutfört.

§ 12    FÖREDRAGNINGSLISTANS FASTSTÄLLELSE

   Förslag:     Direktionen fastställer föredragningslistan.
    Beslut:     Direktionen fastställer föredragningslistan.

§ 13    VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE    

   Förslag:     Direktionen utser två medlemmar till protokolljusterare. 
Beslut:     Direktionen utser Anna Ahto och Peter Kanerva till protokolljusterare.

§ 14    VERKSAMHETSBERÄTTELSEN  2023-2024

Enligt förvaltningsstadgan kapitel 15 §3 skall direktionen årligen godkänna en plan för verksamhet, den så kallade verksamhetsplanen. Verksamhetsberättelsen har skrivits av rektor och lärarkår och lärarkollegiet har godkänt berättelsen den 14.5.2024

Förslag:    Antecknas till kännedom.
Beslut:    Antecknas till kännedom.

  

§15    ÖVRIGA ÄRENDEN

§16    Nästa möte

Förslag    Hösten 2024 enligt skild kallelse.
Beslut    Hösten 2024 enligt skild kallelse.

§17    Mötets avslutas.

   
    Mötet avslutas kl. 8.30

    Krister Ax, ordf.        Heidi Dufva, sekr.

    Anna Ahto, protokolljust.        Peter Kanerva, protokolljust.    
 

HELSINGFORS STAD            Protokoll 3/23
KOTTBY LÅGSTADIESKOLA 
DIREKTIONEN            26.9.2023

________________________________________

Tidpunkt        26.9.2022 kl. 8
Plats        Backasgatan 84

Närvarande:    

        Krister Ax, ordf.
        Heidi Dufva, sekr.
        Helena Piksilä
        Anna Ahto
        Marianne Ranki
        Laura Saarinen
        Karin Fougstedt
        xx, elevrepresentant
        xx, elevrepresentant    

    
§ 20
Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet och val av protokolljusterare 

Beslutsförslag 
Direktionen torde konstatera att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört. Direktionen torde välja samtidigt ledamöterna xx  och xx till protokolljusterare och xx och xx till ersättare för dessa.
Beslut
Direktionen torde konstatera att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört. Direktionen torde välja samtidigt ledamöterna Anna Ahto och Helena Piksilä till protokolljusterare och inga ersättare för dessa. Mötet inleds kl. 8.02.

§ 21
Elevrepresentanters närvarorätt vid direktionsmöten 

Beslutsförslag     
Direktionen diskuterar elevrepresentanternas närvaro- och yttranderätt vid direktionens möte. Direktionen besluter bevilja xx och xx närvaro- och yttranderätt vid direktionens möten.

Beslut    
Direktionen diskuterar elevrepresentanternas närvaro- och yttranderätt vid direktionens möte. Direktionen besluter bevilja xx och xx närvaro- och yttranderätt vid direktionens möten.

§ 22
Verksamhetsplanen för läsåret 2023-24

    Om direktionernas uppgifter stadgas i förvaltningsstadgan kapitel 15, § 3.
Direktionen godkänner årligen en plan som baserar sig på läroplanen, utom de årliga arbetstiderna. Planen är ett dokument genom vilket skolan drar upp sina riktlinjer för verksamheten enligt läroplanen och målen utgående från de ekonomiska resurser skolan tilldelats. Verksamhetsplanen utgör även en stomme för utvärdering i slutet av läsåret, verksamhetsberättelsen. Skolan utvärderar dock verksamheten kontinuerligt.

Direktionen har fått tillgång till arbetsprocessen kring verksamhetsplanen genom det webbaserade programmet Wilma.

Beslutsförslag:     Direktionen godkänner verksamhetsplanen enligt förslaget.

Beslut    Direktionen godkänner verksamhetsplanen enligt förslaget.

§23
Till direktionen                    4.9.2023

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM ARBETSTIDER OCH LOVDAGAR I HELSINGFORS STADS SVENSKA GRUNDSKOLOR LÄSÅRET 2024 - 2025

I den grundläggande utbildningen börjar läsåret den 1 augusti och avslutas den 31 juli. Läsåret har 190 arbetsdagar. Läsårets arbetsdagar minskas med självständighetsdagen, trettondagen och första maj när dessa infaller på en annan vardag än lördag (23 § i lagen om grundläggande utbildning).

Läsåret 2024 – 2025 infaller självständighetsdagen, trettondagen och första maj på en annan vardag än lördag, varför antalet arbetsdagar är tre dagar mindre. Skolarbete ska sålunda utföras under 187 arbetsdagar.

Fostrans- och utbildningssektorn begär att direktionen avger ett utlåtande om de alternativ som finns nedan och som rör arbetstiderna och lovdagarna i de svenska grundskolorna läsåret 2024 - 2025.

Alternativ 1

På hösten inleds arbetet 8.8.2024 (tor.) och avslutas 20.12.2024 (fre.).
Höstlovet infaller vecka 42, dvs 14.10.2024 (mån.) - 18.10.2024 (fre).
Jullovet infaller 21.12.2024 (lör.) - 6.1.2025 (mån.).
På våren inleds arbetet 7.1.2025 (tis.) och avslutas 31.5.2025 (lör.).
Sportlovet infaller vecka 8, dvs. 17.2.2025 (mån.) - 21.2.2025 (fre.).

I det här alternativet skulle jullovet vara två veckor långt, varvid vårterminen skulle börja efter trettondagen. I oktober skulle man ha en veckas höstlov och i februari en veckas sportlov.

Alternativ 2

På hösten inleds arbetet 12.8.2024 (mån.) och avslutas 20.12.2024 (fre.).
Höstlovet infaller vecka 42, dvs. 14.10.2024 (mån.) - 18.10.2024 (fre.).
Jullovet infaller 21.12.2024 (lör.) - 1.1.2025 (ons.).
På våren inleds arbetet 2.1.2025 (tor.) och avslutas 31.5.2025 (lör.).
Sportlovet infaller vecka 8, dvs. 17.2.2025 (mån.) - 21.2.2025 (fre.).

I det här alternativet skulle jullovet vara drygt en vecka och vårterminen skulle börja före trettondagen. I oktober skulle man ha en veckas höstlov och i februari en veckas sportlov.

Ifall direktionen vill, kan den komma med ett eget förslag.

Innan direktionen sammanträder ska ärendet behandlas tillsammans med lärarna och den övriga personalen i syfte att utreda deras åsikt. Elevkåren ska ombes avge ett eget utlåtande, som fogas till direktionens utlåtande.

Enligt 47 a § i lagen om grundläggande utbildning ska utbildningsanordnaren dessutom se till att skolans alla elever har möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågor som gäller deras ställning. Det här innebär att skolans alla elever ska ha möjlighet att uttrycka sin åsikt om alternativen ovan t.ex. genom omröstning. Ett sammandrag av elevernas åsikter ska fogas till de utlåtanden som begärs ovan.

Nämnda handlingar ska skickas till Mariella Michelsson, svenska servicehelheten, PB 58300, 00099 Helsingfors stad, mariella.michelsson@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post), senast fredagen den 29 oktober 2023.

Närmare upplysningar:
Henrik Hirviniemi, jurist, tfn (09) 310 26 086 eller henrik.hirviniemi@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Niclas Grönholm
direktör för den svenska servicehelheten
 
     Alternativ 1      Alternativ 2     Ledig dag 5.12.2024     Ledig dag 17.4.2025 
Lärarna 
     16/16          7/16     8/16 
Åk 1A     12/16     1/16     5/16     9/16 
Åk 1K     15/24     4/24     7/24     9/24 
Åk 2A     13/14     1/14     3/14     10/14 
Åk 2K     11/13     2/13     9/13     4/13 
Åk 3     21/29     2/29     2/29     22/29 
Åk 4     26/33     7/33     4/33     29/33 
Åk 5     25/25     0/25     10/25     15/25 
Åk 6     21/24     0/24     12/24     9/24 

Beslut: Direktionen väljer alternativ 1 och skärtorsdag som ersättande ledig dag för Stafettkarnevalslördagen 2025.  

§24 Nästa möte 

Beslutsförslag: Mötestid enligt skild kallelse
Beslut Mötestid enligt skild kallelse

§25 Mötets avslutande

Beslut: Mötet avslutades kl. 8.35.

Krister Ax, ordf.        Heidi Dufva, sekr.

, protokolljust.            , protokolljust. 
 

Plats

Backasgatan 84, 00610 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Vid ingången finns 3 trappsteg efter varandra.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

Ingången "Gymnastiksalens ingång"

 • Bilplatserna för huvudingången kan användas även för den här ingången. Avståndet från bilplatser till ingången är över 10 m.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Verksamhetsstället ligger på samma plan som denna ingången.

I lokalen

 • Verksamhetsstället har 2 våningsplan.
 • I lokalen finns en hiss med plats för en rullstol med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.
 • I verksamhetsstället finns en tillgänglig toalett på samma plan som ingången.
 • Vid servicepunkten finns en fast induktionsslinga i föreläsningssal samt en mobil induktionsslinga.