Kottby lågstadieskola

Kottby lågstadieskola består av årskurserna 1-6.
Backasgatan 84
Bild: Karin Fougstedt

Kontaktuppgifter

Backasgatan 84, 00610 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter
svenska
PB 60301, 00099 Helsingfors stad

Biträdande rektor
Satu Wendell
+358 9 310 38781
satu.wendell@edu.hel.fi

Skolsekreterare
Karin Fougstedt
+358 9 310 28401
karin.fougstedt@hel.fi

Rektor
Heidi Dufva
+358 9 310 36785
heidi.dufva@hel.fi

Läsåret 2023-2024

Språkstudier
finska
engelska, tyska

Tillgänglig: sal

I Kottby lågstadieskola finns årskurserna 1-6. Skolan har allt som allt 181 elever läsåret 2023-2024.  Vi börjar inkommande läsår i nya tillfälliga utrymmen på Backasgatan 84.  I Arabiastranden finns vår kvartersskola sedan hösten 2009. Där jobbar årskurserna 1A och 2A.

Kottby lågstadieskola värnar om elevernas basfärdigheter. Eleverna arbetar konkret och praktiskt med det undervisningsstoff som behandlas. 

Förutom ämnesmålen som finns i skolans läroplan, strävar vi i Kottby lågstadieskola till att skapa en god inlärningsmiljö och trevlig stämning i skolan, en "Kottby anda".

Elevernas sociala utveckling och deras samarbetsförmåga är också en viktig del av skolans verksamhet.

Vår skola

Helsingfors kommunala läroplan(Länk leder till extern tjänst) och skolspecifika läroplaner har utarbetats utifrån de nationella grunderna för läroplanen. Undervisningen i vår skola styrs av skolans läroplan. Skolans läroplan(Länk leder till extern tjänst) innehåller målen för skolarbetet, vilka läroämnen som studeras i skolan, hur man arbetar i skolan och hur eleverna kan stödjas. 

Undervisningen i grundskolan styrs av skolans läroplan. I läroplanen tar man upp målen för skolarbetet, vilka ämnen man läser i skolan, hur man arbetar i skolan och hur man kan stödja eleverna.

Målet är att undervisningen ska vara så nära skolelevens vardag som möjligt. Varje klass har en egen lärare som undervisar under de flesta lektionerna. Vid sidan av den egna läraren kan det finnas en speciallärare, en lärare för barn med invandrarbakgrund eller en skolassistent.

Eleverna får läroböckerna och annat skolmaterial gratis från skolan. Skolorna väljer själva vilka läromedel de använder.

Backasgatan 84
Backasgatan 84, våning 3 Bild: Karin Fougstedt

I årskurserna 1–6 läser eleverna ett eller två språk vid sidan av sitt modersmål. A1-språket är det obligatoriska språk som man nu börjar läsa i årskurs 1. Studierna i det frivilliga A2-språket inleds i årskurs 3.

Språkutbudet i Kottby lågstadieskola
A1-språk Finska
A2-språk Engelska eller tyska

I åk 1och 2 läser alla elever samma kurs i finska. Från och med åk 3läser eleverna finska för nybörjare eller modersmålsinriktad finska. Läraren, i samråd med föräldrarna och specialläraren, avgör i vilken grupp eleven studerar finska.

I samråd med föräldrarna väljer eleverna A2-språket i sluet av åk 2. För att få resurser för att arrangera två A2-språkgrupper krävs minst 10 elever i vardera.

Blivande åk 1 

Möte för vårdnadshavare till blivande åk 1 ordnas i maj 2024.

 

Lov- och arbetstider 2023-2024
Höstterminen 10.8.2023 (tor) – 22.12.2023 (fre)
Höstlovet 16.10.2023 (må) – 20.10.2023 (fre)
Jullovet 23.12.2023 (lör) – 7.1.2024 (sön)
Vårterminen 8.1.2024 (må) – 1.6.2024 (lö)
Sportlovet 19.2.2024 (må) – 23.2.2024 (fre)

Skärtorsdag 28.3.2024 ledig dag.

Lördag 18.5.2024 Staffettkarneval skoldag.

Narcisser Bild: Marie Lehtonen
Narcisser Bild: Marie Lehtonen

För vårdnadshavarna
Samarbetet mellan hem och skola är en del av skolans verksamhet som fastställs i läroplanen. Skolan kommer överens om verksamhetsformerna i samarbete med föräldrarna.

Samtliga skolor i Helsingfors har en direktion med representanter för föräldrarna. Direktionen beslutar om skolans verksamhetsplan, väljer de ordinarie lärarna, godkänner budgeten och framlägger ett förslag till läroplan för utbildningsnämndens svenska sektion.

Föräldrarna får en chans att bekanta sig med varandra genom tillställningar som ordnas av skolan eller vid evenemang som ordnas av klassföräldrarna.

För samarbetet mellan hem och skola har man utvecklat det elektroniska systemet Wilma, som fungerar som en informationskanal mellan vårdnadshavarna och skolorna. Genom Wilma får vårdnadshavarna aktuell information om sitt barns skolgång. Om du har problem med inloggningen eller behöver nya nyckel koder kontakta skolsekretare Karin Fougstedt, karin.fougstedt(at)hel.fi.

Skolan informerar hemmen om frågor som gäller eleven och skolan. På motsvarande sätt förväntas det att vårdnadshavarna informerar skolan om frågor som gäller barnet, till exempel frånvaro.

Klasslärarna informerar vårdnadshavarna genom Wilma, veckobrev, skoldagboken eller via telefonsamtal. Den ömsesidiga kommunikationen mellan vårdnadshavare och lärare bör ske på ett uppbyggande sätt.

Föräldraföreningen
Föräldraföreningen är frivillig verksamhet för skolans och elevernas bästa. Föräldraföreningen ordnar evenemang och program i samarbete med skolan. Föreningen kan också fungera som extra stöd för skolans officiella beslutande organ, direktionen. Samarbete med andra föräldrar kan också vara ett stöd i olika uppfostringsfrågor.

Vid Kottby lågstadieskola fungerar Kottby Hem och Skola rf. Som medlem i riksföreningen Hem och Skola samt medlem i föreningen Norr om stan presenterar föreningen sig på nätet och i tidningar.

Kottby Hem och Skola rf styrelses ordförande är Elina Mattson. Som lärarrepresentant fungerar lärare Catharina Sjölund.

Hjärta av växter Bild: Marie Lehtonen
Hjärta av växter Bild: Marie Lehtonen

Personalens kontaktuppgifter

Lärarna kontaktas i första hand via Wilma-programmet eller per e-post fornamn.efternamn@edu.hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Kottby lågstadieskola

Besöksadress: 
Backasgatan 84, 3 våningen Kottby

Parisgränden 2 A 2, Arabia kvartersskola, (ingång från gården)

Postadress:
PB 60301, 00099 Helsingfors stad (Kottby)
PB 56301, 00099 Helsingfors stad (Arabias kvartersskola)

Skolsekreterare

Karin Fougstedt
tfn 040 334 8559, karin.fougstedt@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Kansliet är öppet må kl. 8–14, ti 8-15.

Rektor

Heidi Dufva 
tfn 040 536 4397
heidi.dufva@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Platsschef 

Satu Wendell, tfn 040 531 4061
satu.wendell@edu.hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Direktionens ordförande

Krister Ax
krister.ax@gmail.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Lärarrummet

tfn 09 310 82310, 040 334 8558

Lärarrummet Arabias kvartersskola

tfn 040 336 2294

Skolvärd

tfn 040 922 4642

Skolrestaurangen Kottis

tfn 09 310 84055

Regional koordinator för eftermiddagsverksamheten

tfn 09 310 87103

Åk 1 A : Camilla Kaila  
Åk 1K:   Gunilla Palmén
Åk 2A:  Hanna Krogius 
Åk 2K:  Catharina Sjölund
Åk 3:    Kent Ketomäki & Joanna Ranta
Åk 4:    Nicolina Gull & Sandra Lind
Åk 5:    Marianne Ranki
Åk 6:    Nico Mäkinen

Biträdande rektor & resurs: Satu Wendell
Speciallärare:       Madeleine Arinze, Linn Autere (Arabia)
Musiklärare:         Rasmus Mellberg 
Resurslärare:       Sonja Sjöholm (Arabia), Erika Avara, Anna Nylund, 

Ortodox religion: Kristian Ahonen
Katolsk religion: Marko Pitkäniemi
Assistent:             Niina Tavast 

 

E-post: förnamn.efternamn@edu.hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Skolpsykolog

Andrea Holm
tfn 09 3102 6048/040 638 9034 eller via Wilma

Skolkurator

Linda Huhtamäki 
nås enklast via Wilma

Skolhälsovårdare

Charlotte Augustin
nås enklast via Wilma   

Morgon- och eftermiddagsverksamhet, klubbar och hobbyer

Eleverna har möjlighet att delta i frivilliga, ledda aktiviteter av mångahanda slag före och efter skoldagen – meningsfulla aktiviteter och kul samvaro i en trygg miljö.

Morgonverksamheten, som ordnas på morgonen före lektionerna, är avgiftsfri. Den är avsedd för elever i årskurserna 1 och 2 samt för elever med särskilt stöd i årskurserna 3 och 4. 

Vi ordnar morgonverksamhet varje skoldag kl. 8.15–9.50. Verksamhet ordnas utomhus om vädret tillåter. Du kan be platschefen satu Wendell om mer information om skolans morgonverksamhet per telefon på numret 09 310 38781. 

Mer information om skolornas morgonverksamhet hittar du på våra sidor för den grundläggande utbildningen.

Eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen är avgiftsbelagd och riktar sig till elever i årskurserna 1 och 2 samt elever med särskilt stöd. 

Läs mer om eftermiddagsverksamheten och dess avgifter på våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen

Du kan söka platser med eftermiddagsverksamhet i vårt område på Servicekartan(Länk leder till extern tjänst). På Servicekartan kan du skriva in din hemadress i hemadressfältet. 

I vår skola ordnas avgiftsfria hobbyer och klubbar för eleverna, både genom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och som skolans klubbverksamhet. På våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen hittar du mer information om klubb- och hobbyverksamhet. 

Nedan uppdateras information om vår skolas klubbar och hobbyer. 

Anmälan till grupper enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet ska ske direkt till hobbyarrangören. Anmälan är bindande. Hobbyverksamheten förverkligas om det finns tillräckligt med deltagare. Om du är tvungen att annullera din anmälan, kontakta den som arrangerar hobbyverksamheten så fort som möjligt. Arrangören informerar också om eventuella återbudsplatser och ytterligare grupper. Deltagarna är försäkrade under hobbyverksamheten.  

Skolans klubbverksamhet läsåret 2023-2024

I samband med skoldagen arrangeras klubbverksamhet åt Helsingforsiska grundskoleelever. Eleverna kan delta i planeringen och utvecklingen av klubbverksamheten bland annat via skolornas elevkårer. Skolans klubbverksamhet kan antingen arrangeras med den egna personalen, eller genom en utomstående inköpt aktör (avgiftsfri för deltagarna). Dessutom kan det i skolan finnas annan klubbverksamhet som arrangeras av en aktör utanför staden (med skäliga kostnader för deltagande).

Informationen om skolans klubbar uppdateras när höstterminen har börjat.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 2023-2024

Avgiftsfri hobbyverksamhet enligt Finlandsmodellen inleds den 4 september 2023. Det är också möjligt att registrera sig i hobbyer som anordnas på andra skolor.

 

Måndag

Klättring (årskurs 3.-6.)  

Tid: Måndagar kl. 14:50 – 15:50

Plats: REDI, Kiipeilyareena  

 

Kiipeilyareena arrangerar ledd klättring för ivriga unga. Vi övar i grupper på ca 15 personer och deltagarna får låna Kiipeilyareenas klättringsskor under hobbyverksamheten.

Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)

Mer information:  Lisätietoa: Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post) tai Olli Antikainen, olli.antikainen@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)  

Ordnare: KiipeilyAreena/Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

 

Tisdag

Programmering och Spelplanering - Kodare (årskurs 3.-6.) *NY*   

Tid: Tisdagar kl. 15:30 – 17:00 (från 14.11.)

Plats: Ode, Helsingfors Centrum biblioteket. 2. våningen, spelrum

 

Hobbygruppen Coders lär ut grundläggande programmeringslogik med hjälp av kodblock. I takt med att kunskaperna utvecklas och gruppen går framåt kodar vi våra egna spel och enkla program, och går vidare till att använda riktiga programmeringsspråk.  

Anmälan: https://www.xroc.gg/koulut/(Länk leder till extern tjänst)

Mer information: harrastuskoordinaattori@xroc.gg(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Ordnare: xRoc/Finlandsmodellen för hobbyverksamhet  

 

Historia (årskurs 3.-6.)

Tid: Tisdagar kl 14:15 – 15:15

Plats: Informeras senare

 

Skolans egen Historieklubb startar!

Följ med på tidsresor och lär känna din hembygds historia och andra spännande stadier i historien och förr i tiden.

I Aikamatkailu-historieklubb planeras programmet tillsammans med instruktören.

Klubben sysslar även med hantverk och bildkonst och man kan åka på små resor.

 

Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)

Ordnare: Kulttuuriperintökasvatuksen seura / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

 

Klättring (årskurs 3.-6.)  

Tid: Tisdagar kl. 14:50 – 15:50

Plats: REDI, Kiipeilyareena  

 

Kiipeilyareena arrangerar ledd klättring för ivriga unga. Vi övar i grupper på ca 15 personer och deltagarna får låna Kiipeilyareenas klättringsskor under hobbyverksamheten.

Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)

Mer information: Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post) tai Olli Antikainen, olli.antikainen@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)  

Ordnare: KiipeilyAreena/Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

 

Onsdag

Bildkonst (årskurs 3.-6.)

Tid: Onsdagar kl 13:15 – 14:45

Plats: Informeras senare 

 

Välkömna att lära sig bildkonst! Vi ritar, målar och testa ut olika bildkonsttekniker. Vi gör grundläggande övningar med hjälp av perspektiv, kompositioner och olika material. Klubben lämpar sig för nybörjare men också för längre hunna. Målet med klubben är att hålla uppe nyfikenheten och skaparglädjen i en trygg gemenskap med nya utmaningar. 

Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst) 

Vid frågor: Laura Aalto-Setälä, info@lasifaasi.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post), tel. 0456779171  

Ordnare: Studio Lasifaasi / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

 

Om du inte kan delta, kom ihåg att avboka din anmälan. Deltagarna är försäkrade under hobbyverksamheten. 

Vår skolas direktion

Varje skola har en direktion som leder och utvecklar skolans verksamhet. Direktionen består av företrädare för vårdnadshavarna, eleverna och personalen. Direktionsledamöterna väljs av fostrans- och utbildningsnämnden för en fyraårsperiod. De nuvarande direktionernas mandattid är 2021–2025. Bland annat godkänner direktionen årligen skolans verksamhetsplan

Direktionsledamöterna
Direktionens sammansättning 2021-2025

Krister Ax, ordf., krister.ax@gmail.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)   
Peter Kanerva, vice ordf.   
Anna Ahto
Johan Vestin
Helena Piksilä

Lärar representant
Marianne Ranki

Personal representant
Karin Fougstedt

Sekreterare
Heidi Dufva

Två elevrepresentanter

HELSINGFORS STAD            Protokoll 1/23
KOTTBY LÅGSTADIESKOLA 
DIREKTIONEN            28.3.2023

________________________________________

Tidpunkt        28.3.23
Plats        Kottby ls, Lyckovägen 18
Närvarande        Krister Ax, ordf.
        Heidi Dufva, sekr.
        Helena Piksilä
        Anna Ahto
        Marianne Ranki
        Peter Kanerva
        Karin Fougstedt
        xx, elevrepresentant
        xx, elevrepresentant

ÄRENDEN:

§ 1    MÖTETS ÖPPNANDE

    Förslag:     Ordförande förklarar mötet öppnat kl. 08.00
    Beslut:    Ordförande förklarar mötet öppnat kl. 08.04

§ 2    MÖTETS LAGLIGHET

    Förslag:     Ordförande konstaterar mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
Beslut:     Ordförande konstaterar mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 3    FÖREDRAGNINGSLISTANS FASTSTÄLLELSE

    Förslag:     Direktionen fastställer föredragningslistan.
    Beslut:     Direktionen fastställer föredragningslistan.

§ 4    VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE    

    Förslag:     Direktionen utser två medlemmar till protokolljusterare. 
    Beslut:     Direktionen utser Anna Ahto och Karin Fougstedt till protokolljusterare.

§ 5    REKRYTERING SAMT UTRYMMEN OCH PLANERING AV LÄSÅRET 23-24, KOTTBY

    Rektor presenterar hur rekryteringen förlöper samt ger en inblick i planeringen av nästa läsår.

§ 6    Fastställande av Kottby ls användningsplan för budgeten för år 2023.  

Fostrans- och utbildningsnämnden godkände 13.12.2022 (§ 303) resultatbudgeten för år 2023. Sektorchefen beslutade 8.2.2023 (§ 12) vilka som ansvarar för användningsplanen för budgeten för år 2023 samt var och ens anslag och beräknade inkomster. 
Genom sitt beslut 5.12.2022 har stadsstyrelsen gett anvisningar om hur budgeten ska följas. De för anslagen ansvariga personerna ansvarar för att budgetmålen uppnås, eurobeloppen följs och de beräknade inkomsterna och uppbörden av inkomster förverkligas samt för andra åtgärder som krävs för att resultatbudgeten ska genomföras i enlighet med anvisningarna. 
Chefen för den grundläggande utbildningen är den som ansvarar för anslagen för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen. Rektorn är den som ansvarar för anslagen för skolan och läroinrättningen. 
Chefen för den grundläggande utbildningen har beslutat i enlighet med målen och principerna för resultatbudgeten ramarna för enskilda skolor.
Den föredragande konstaterar att skolans användningsplan för budgeten har beretts inom den beviljade ramen för direktionens godkännande. I resultatbudgeten för fostrans- och utbildningssektorn finns verksamhetsmål för år 2023. Målen är bindande för den grundläggande utbildningen.
Budgetramen för Kottby lågstadieskola är sammanlagt 1 643 325 euro. Användningsplanen bygger på det uppskattade elevantalet som för våren 2023 är 182 elever och för hösten 2023 är 186 elever.
Som bilaga till föredragningslistan finns skolans användningsplan, en inkomst- och utgiftsspecifikation per utgiftsslagsgrupp och per verksamhet.
I användningsplanen har man reserverat anslag för en engångspremie på 0,6 % av personalens lönesumma för ordinarie arbetstid.

Förslag: Direktionen för Kottby lågstadiet beslutar att godkänna användningsplanen för budgeten i enlighet med den föredragandes förslag.

Dessutom beslutar direktionen att rektorn har rätt att omfördela anslagen i den användningsplan som det har beslutats om vid detta möte mellan kontogrupperna och verksamhetsområdena, om verksamheten i skolan kräver det.
Beslut: Direktionen för Kottby lågstadiet beslutar att godkänna användningsplanen för budgeten i enlighet med den föredragandes förslag.

Dessutom beslutar direktionen att rektorn har rätt att omfördela anslagen i den användningsplan som det har beslutats om vid detta möte mellan kontogrupperna och verksamhetsområdena, om verksamheten i skolan kräver det.

 

§ 7 RÖSTNING OM ERSÄTTANDE LEDIG DAG LÄSÅRET 2023-24

    Lärarkår och elever har röstat om ersättande ledig dag läsåret 23-24. Stafettkarnevalslördagen i maj 2024 önskar skolan att är obligatorisk skoldag för alla elever. Istället hålls en annan ledig dag under läsåret.

Alternativen:  

    22.12
    Skärtorsdag 28.3
    Kristi Himmelsfärdsfredag 10.5
    

Majoriteten av lärarna röstade på alternativ 2, röstningen bland eleverna: skärtorsdag

 
•    Alternativ 1: Fredag 22.12.2023: 4 st 
o    1A: 1 röst 
o    2A: 3 röster 
o    4: 4 röster 
o    5: 3 röster 
•    Alternativ 2: Skärtorsdag 28.3.2024: 5 st 
o    1A: 1 röst 
o    2A: 4 röster 
o    4: 6 röster 
o    5: 2 röster 
•    Alternativ 3: Kristihimmelfärdsdag 10.5.2024: 2 st 
o    1A: 12 röster 
o    2A: 3 röster 
o    4: 13 röster 
o    5: 15 röster 

Beslut:    Direktionen beslutar att skärtorsdag är ersättande ledig dag och Stafettkarnevalslördagen är obligatorisk skoldag.

§ 8    Läroplansförändring för ett valfritt ämne för Kottby ls, Månsas ls och Staffansby ls

Tillägg i läroplanen för Kottby ls, Månsas ls och Staffansby ls.

Direktionen har behandlat läroplansförändringen i mars 2023.
Eftersom beslutanderätten gällande ändringar av läroplanen för enskilda skolor
ligger hos direktören för den svenska servicehelheten, sänder direktionen ändringen
vidare för direktörens godkännande.
Ändringen föreslås träda i kraft från och med läsåret 2023-2024.

Beslutsmotivering
Läroplanstillägget gäller byte av utbud av ett valfritt ämne i samtliga skolor.
Att inleda språkstudierna tidigt under den grundläggande utbildningen är
pedagogiskt motiverat och ger eleverna möjlighet att lära sig språk när de är som
mest mottagliga för inlärning. Vi vill erbjuda eleverna en inblick i möjliga språk de
eventuellt kan studera senare i skolan, samt uppmuntra dem att se den språkliga
mångfalden i närmiljön.
Genom att erbjuda språkdusch istället för studier i ett språk kan man dels bättre
utnyttja den språkmångfald som redan finns i lärarkollegiet samt främja nyfikenhet
för olika språk och kulturer på ett lekfullt sätt utgående från elevernas eget intresse.

Delaktighet i den skolvisa läroplansprocessen
Kollegiet, skolans elevkår och direktion har hörts i ärendet.
De skolvisa förändringarna för samtliga skolor har utarbetats av en arbetsgrupp där
representanter för alla skolor varit delaktiga. Alla skolor fungerar under en rektor och
har också i övrigt tätt samarbete. De förändringar som föreslås i den skolvisa
läroplanen är bifogade.

Bedömning av hur det påverkar barnen
Eleverna får mera valmöjligheter och större inverkan på läroämnets innehåll och
arbetsmetoder.
Läroplanförändringen samt beskrivningen av de valfria ämnena som helhet finns
bifogat i beredningen.

Beslut: Direktionen i Kottby ls understöder läroplansförändringen

§ 9    ELEVÄRENDEN

    Elevrepresentanterna presenterar sina ärenden.

 

§ 10    ÖVRIGA ÄRENDEN

    Nästa möte: enligt skild kallelse. 

 

§ 11    MÖTETS AVSLUTANDE

    Beslut: Ordförande avslutar mötet kl. 8.42.

Ordf.             Sekr.

Protokolljust.            Protokolljust. 

    

HELSINGFORS STAD 
KOTTBY LÅGSTADIESKOLA
DIREKTION

MÖTESTID:    Tisdagen den 16 maj 2023 08.00

MÖTESPLATS:    Lyckovägen 18

Närvarande:    

        Krister Ax, ordf.
        Heidi Dufva, sekr.
        Helena Piksilä
        Johan Vestin
        Anna Ahto
        Marianne Ranki
        Peter Kanerva
        Karin Fougstedt
        xx, elevrepresentant
        xx, elevrepresentant

ÄRENDEN:
§12     MÖTETS ÖPPNANDE

    Förslag:     Ordförande öppnar mötet kl. 08.00
    Beslut:     Ordförande öppnar mötet kl. 08.03
    

§ 13    MÖTETS LAGLIGHET

    Förslag:     Ordförande konstaterar mötet vara lagenligt
        sammankallat och beslutfört.
    Beslut:     Ordförande konstaterar mötet vara lagenligt
        sammankallat och beslutfört.

§ 14    FÖREDRAGNINGSLISTANS FASTSTÄLLELSE

    Förslag:     Direktionen fastställer föredragningslistan.
    Beslut:     Direktionen fastställer föredragningslistan.

§ 15    VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE    

    Förslag:     Direktionen utser två medlemmar till protokolljusterare. 
    Beslut:     Direktionen utser Marianne Ranki och Helena Piksilä till protokolljusterare.

§ 16    VERKSAMHETSBERÄTTELSEN  2022-2023

Enligt förvaltningsstadgan kapitel 15 §3 skall direktionen årligen godkänna en plan för verksamhet, den så kallade verksamhetsplanen. Verksamhetsberättelsen har skrivits av rektor och lärarkår och lärarkollegiet har godkänt berättelsen den 2.5.2023

Förslag:    Antecknas till kännedom.
Beslut:    Antecknas till kännedom.

    

§17    ÖVRIGA ÄRENDEN
§18    Nästa möte

Förslag:    Hösten 2023 enligt skild kallelse.
Beslut:    Hösten 2023 enligt skild kallelse.

§19    Mötets avslutas.

    Mötet avslutades kl. 8.42

    Krister Ax, ordf.            Heidi Dufva, sekr.

    Marianne Ranki, protokolljust.        Helena Piksilä, protokolljust.

    
    
 

HELSINGFORS STAD            Protokoll 3/23
KOTTBY LÅGSTADIESKOLA 
DIREKTIONEN            26.9.2023

________________________________________

Tidpunkt        26.9.2022 kl. 8
Plats        Backasgatan 84

Närvarande:    

        Krister Ax, ordf.
        Heidi Dufva, sekr.
        Helena Piksilä
        Anna Ahto
        Marianne Ranki
        Laura Saarinen
        Karin Fougstedt
        xx, elevrepresentant
        xx, elevrepresentant    

    
§ 20
Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet och val av protokolljusterare 

Beslutsförslag 
Direktionen torde konstatera att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört. Direktionen torde välja samtidigt ledamöterna xx  och xx till protokolljusterare och xx och xx till ersättare för dessa.
Beslut
Direktionen torde konstatera att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört. Direktionen torde välja samtidigt ledamöterna Anna Ahto och Helena Piksilä till protokolljusterare och inga ersättare för dessa. Mötet inleds kl. 8.02.

§ 21
Elevrepresentanters närvarorätt vid direktionsmöten 

Beslutsförslag     
Direktionen diskuterar elevrepresentanternas närvaro- och yttranderätt vid direktionens möte. Direktionen besluter bevilja xx och xx närvaro- och yttranderätt vid direktionens möten.

Beslut    
Direktionen diskuterar elevrepresentanternas närvaro- och yttranderätt vid direktionens möte. Direktionen besluter bevilja xx och xx närvaro- och yttranderätt vid direktionens möten.

§ 22
Verksamhetsplanen för läsåret 2023-24

    Om direktionernas uppgifter stadgas i förvaltningsstadgan kapitel 15, § 3.
Direktionen godkänner årligen en plan som baserar sig på läroplanen, utom de årliga arbetstiderna. Planen är ett dokument genom vilket skolan drar upp sina riktlinjer för verksamheten enligt läroplanen och målen utgående från de ekonomiska resurser skolan tilldelats. Verksamhetsplanen utgör även en stomme för utvärdering i slutet av läsåret, verksamhetsberättelsen. Skolan utvärderar dock verksamheten kontinuerligt.

Direktionen har fått tillgång till arbetsprocessen kring verksamhetsplanen genom det webbaserade programmet Wilma.

Beslutsförslag:     Direktionen godkänner verksamhetsplanen enligt förslaget.

Beslut    Direktionen godkänner verksamhetsplanen enligt förslaget.

§23
Till direktionen                    4.9.2023

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM ARBETSTIDER OCH LOVDAGAR I HELSINGFORS STADS SVENSKA GRUNDSKOLOR LÄSÅRET 2024 - 2025

I den grundläggande utbildningen börjar läsåret den 1 augusti och avslutas den 31 juli. Läsåret har 190 arbetsdagar. Läsårets arbetsdagar minskas med självständighetsdagen, trettondagen och första maj när dessa infaller på en annan vardag än lördag (23 § i lagen om grundläggande utbildning).

Läsåret 2024 – 2025 infaller självständighetsdagen, trettondagen och första maj på en annan vardag än lördag, varför antalet arbetsdagar är tre dagar mindre. Skolarbete ska sålunda utföras under 187 arbetsdagar.

Fostrans- och utbildningssektorn begär att direktionen avger ett utlåtande om de alternativ som finns nedan och som rör arbetstiderna och lovdagarna i de svenska grundskolorna läsåret 2024 - 2025.

Alternativ 1

På hösten inleds arbetet 8.8.2024 (tor.) och avslutas 20.12.2024 (fre.).
Höstlovet infaller vecka 42, dvs 14.10.2024 (mån.) - 18.10.2024 (fre).
Jullovet infaller 21.12.2024 (lör.) - 6.1.2025 (mån.).
På våren inleds arbetet 7.1.2025 (tis.) och avslutas 31.5.2025 (lör.).
Sportlovet infaller vecka 8, dvs. 17.2.2025 (mån.) - 21.2.2025 (fre.).

I det här alternativet skulle jullovet vara två veckor långt, varvid vårterminen skulle börja efter trettondagen. I oktober skulle man ha en veckas höstlov och i februari en veckas sportlov.

Alternativ 2

På hösten inleds arbetet 12.8.2024 (mån.) och avslutas 20.12.2024 (fre.).
Höstlovet infaller vecka 42, dvs. 14.10.2024 (mån.) - 18.10.2024 (fre.).
Jullovet infaller 21.12.2024 (lör.) - 1.1.2025 (ons.).
På våren inleds arbetet 2.1.2025 (tor.) och avslutas 31.5.2025 (lör.).
Sportlovet infaller vecka 8, dvs. 17.2.2025 (mån.) - 21.2.2025 (fre.).

I det här alternativet skulle jullovet vara drygt en vecka och vårterminen skulle börja före trettondagen. I oktober skulle man ha en veckas höstlov och i februari en veckas sportlov.

Ifall direktionen vill, kan den komma med ett eget förslag.

Innan direktionen sammanträder ska ärendet behandlas tillsammans med lärarna och den övriga personalen i syfte att utreda deras åsikt. Elevkåren ska ombes avge ett eget utlåtande, som fogas till direktionens utlåtande.

Enligt 47 a § i lagen om grundläggande utbildning ska utbildningsanordnaren dessutom se till att skolans alla elever har möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågor som gäller deras ställning. Det här innebär att skolans alla elever ska ha möjlighet att uttrycka sin åsikt om alternativen ovan t.ex. genom omröstning. Ett sammandrag av elevernas åsikter ska fogas till de utlåtanden som begärs ovan.

Nämnda handlingar ska skickas till Mariella Michelsson, svenska servicehelheten, PB 58300, 00099 Helsingfors stad, mariella.michelsson@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post), senast fredagen den 29 oktober 2023.

Närmare upplysningar:
Henrik Hirviniemi, jurist, tfn (09) 310 26 086 eller henrik.hirviniemi@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Niclas Grönholm
direktör för den svenska servicehelheten
 
     Alternativ 1      Alternativ 2     Ledig dag 5.12.2024     Ledig dag 17.4.2025 
Lärarna 
     16/16          7/16     8/16 
Åk 1A     12/16     1/16     5/16     9/16 
Åk 1K     15/24     4/24     7/24     9/24 
Åk 2A     13/14     1/14     3/14     10/14 
Åk 2K     11/13     2/13     9/13     4/13 
Åk 3     21/29     2/29     2/29     22/29 
Åk 4     26/33     7/33     4/33     29/33 
Åk 5     25/25     0/25     10/25     15/25 
Åk 6     21/24     0/24     12/24     9/24 

Beslut: Direktionen väljer alternativ 1 och skärtorsdag som ersättande ledig dag för Stafettkarnevalslördagen 2025.  

§24 Nästa möte 

Beslutsförslag: Mötestid enligt skild kallelse
Beslut Mötestid enligt skild kallelse

§25 Mötets avslutande

Beslut: Mötet avslutades kl. 8.35.

Krister Ax, ordf.        Heidi Dufva, sekr.

, protokolljust.            , protokolljust. 
 

Plats

Backasgatan 84, 00610 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Vid ingången finns 3 trappsteg efter varandra.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

Ingången "Gymnastiksalens ingång"

 • Bilplatserna för huvudingången kan användas även för den här ingången. Avståndet från bilplatser till ingången är över 10 m.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Verksamhetsstället ligger på samma plan som denna ingången.

I lokalen

 • Verksamhetsstället har 2 våningsplan.
 • I lokalen finns en hiss med plats för en rullstol med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.
 • I verksamhetsstället finns en tillgänglig toalett på samma plan som ingången.
 • Vid servicepunkten finns en fast induktionsslinga i föreläsningssal samt en mobil induktionsslinga.