Hoplaxskolan

Hoplaxskolan är en enhetlig grundskola som består av årskurserna 1-9.
Hoplaxskolan
Bild: Tiina Piri

Kontaktuppgifter

Solnavägen 18-20, 00330 Helsingfors
svenska
PB 33301, 00099 Helsingfors stad

Hoplaxskolan är en enhetlig grundskola som omfattar årskurserna 1–9 och förskola. Skolan har verksamhet på fem olika adresser i västra Helsingfors. Två av enheterna ligger i Munksnäs och de övriga tre i Haga, Kårböle och Sockenbacka. Hoplaxskolan har inlett sin verksamhet 1.8.2014, men enheterna har redan tidigare haft ett tätt samarbete under många år.

Vår skola

Helsingfors kommunala läroplan(Länk leder till extern tjänst) och skolspecifika läroplaner har utarbetats utifrån de nationella grunderna för läroplanen. Undervisningen i vår skola styrs av skolans läroplan.Skolans läroplan(Länk leder till extern tjänst) innehåller målen för skolarbetet, vilka läroämnen som studeras i skolan, hur man arbetar i skolan och hur eleverna kan stödjas. 

Under  grundskolans första år lär sig eleven de grundläggande färdigheter som behövs i skolarbetet. Eleven lär sig att ta hand om sitt eget skolmaterial, att göra läxorna samt att arbeta både i grupp och självständigt. Under de två första skolåren lär sig eleverna baskunskaper och basfärdigheter.

I  årskurs 1 inleds studierna i det i det andra inhemska språket och i årskurs 3 inleds studierna i det första främmande språket.

I årskurserna 7–9 studerar eleverna gemensamma läroämnen och tillvalsämnen i enlighet med skolans timfördelning. Bedömningen av eleven baserar sig på de mål som satts upp i läroplanen.

I årskurs 9 ansöker eleven till fortsatta studier med avgångsbetyget.

 • A1-språk: finska inleds i årskurs 1
 • A2-språk: engelska eller franska inleds i åk 3

Inför årskurs 7 kan eleverna välja ett nytt språk, B2-språket. Tyska, franska och engelska som B2-språk erbjuds i alla skolor. Därutöver har varje område möjlighet att erbjuda undervisning i spanska, ryska, kinesiska eller latin, såvida det finns tillräckligt många intresserade.

I Hoplaxskolan erbjuder vi undervisning i engelska, tyska, franska eller spanska som B2-språk.

Hoplaxskolans ordningsregler
 1. Jag uppför mig korrekt och följer anvisningar. Jag behandlar andra elever, skolans personal och gäster med respekt.
 2. Jag deltar i undervisningen ifall jag inte fått tillstånd till frånvaro. Jag kommer i tid.
 3. Jag ger andra arbetsro och bidrar till att skapa en lugn studiemiljö.
 4. Jag utför mina uppgifter noggrant och har med mig nödvändigt material.
 5. Jag håller mig inom skolområdet under skoldagen ifall jag inte fått tillstånd att lämna det.
 6. Jag hänger upp ytterkläderna och ställer skor och stövlar snyggt på för dem angiven plats (gäller årskurs 0–5). Jag tar av mig ytterkläderna under lektioner, samlingar och i matsalen (gäller årskurs 6–9).
 7. Jag tar inte med mig värdeföremål till skolan. Jag tar inte heller med föremål och ämnen som är farliga eller kan göra skada. 
 8. I matsalen ger jag andra matro, har ett gott bordsskick och uppför mig väl i matkön. Jag varken äter eller dricker under lektioner och samlingar.
 9. Jag tar hand om skolans och min egen egendom och bidrar till en trivsam skolmiljö. Jag ersätter och rengör de skador jag orsakat skolans egendom. Jag använder min mobiltelefon så att den inte stör undervisningen, koncentrationen eller andras trivsel. Detta gäller även under samlingar och i matsalen. 
 10. Jag fotograferar och filmar bara personer som har gett tillstånd till det. I sociala medier och på andra ställen behandlar jag andra med respekt. Jag publicerar endast innehåll som jag har upphovsrätt och behövliga tillstånd för. När jag kopierar text eller bilder anger jag alltid en källa för att undvika plagiat. 

 

Personalens kontaktuppgifter

Hoplaxskolan

Solnavägen 18-20
00330 Helsingfors
PB 33301, 00099 Helsingfors stad

Hoplaxskolan, Haga 1-5 enheten
Stormyrvägen 16 B
00320 Helsingfors
PB 39302, 00099 Helsingfors stad

Hoplaxskolan, Kårböle 1-5
Sorolavägen 2
00420 Helsingfors
PB 42301, 00099 Helsingfors stad

Hoplaxskolan, Munksnäs 0-5
Bredviksvägen 23
00330 Helsingfors
PB 33302, 00099 Helsingfors stad

Hoplaxskolan, Sockenbacka 1-2
Kånalavägen 13
00370 Helsingfors
PB 37301, 00099 Helsingfors stad

Skolsekreterare

Mona Aho
tfn 09 310 80954 (främst i 6-9- enheten)
mona.aho(snabel-a)hel.fi

Skolsekreterare

Fredrik Ramsay
tfn 040 738 3965
fredrik.ramsay(snabel-a)hel.fi

Rektor

Pia Silvander
tfn 09 310 80952, 040 336 0495
pia.silvander(snabel-a)hel.fi

Biträdande rektor

Helga Thrainsdottir
tfn 09 310 20414, 040 687 9832
helga.thrainsdottir(snabel-a)hel.fi

Skolvärd

Munknäs enheterna M1-5; M6-9
Ami Merkkiniemi , tfn 050 596 4940
kv.hoplaxskolan(snabel-a)sol.fi
fastighetsskötsel PHM Liikekiinteistöt oy tfn 020 749 8060

Platschef Haga-enheten

Haga 1-5 Niels Främling
tfn 09 310 86603, 050 592 5656 
niels.framling(snabel-a)hel.fi

Skolvärd, Tuomo Kostet  tfn 050 436 3658
fastighetsskötsel, PHM Liikekiinteistöt oy tfn 020 749 8060

Platschef Kårböle-enheten

Kårböle 1-5 Anna-Maria Rosenqvist
09 310 82879, 040 334 9168
anna-maria.rosenqvist(snabel-a)hel.fi

Skolvärd, Ella Veistiö tfn 050 436 1894
Fastighetsskötsel, PHM Liikekiinteistöt oy tfn 020 749 8060

Platschef Munksnäs 1-5 enheten
 

Marina Stenbäck
tfn 09 310 86677, 040 661 5515
marina.stenback(snabel-a)hel.f

Ami Merkkiniemi , tfn 050 596 4940
kv.hoplaxskolan(snabel-a)sol.fi
Fastighetsskötsel, CBRE

Sockenbacka-enheten 1-2

Sockenbacka 1-2 Pia Silvander (se ovan)
Enhetens kontaktperson tfn 040 334 8303

Skolvärd, Ari-Pentti Pietinen  tfn 050 434 3476
Fastighetsskötsel. PHM Liikekiinteistöt oy tfn 020 749 8060

Direktionens ordförande

Charlotte Granberg-Haakana

Lärarna

Haga 1-5

Ahonen Kristian: ortodox religion

Blomqvist Tom; musik

Castrén Petra; klasslärare åk 3

Enckell Sandor: speciallärare

Främling Niels; platschef

Kairisalo, Katja; speciallärare

Oksanen Katarina; klasslärare åk 1

Mattsson Victor; klasslärare åk 5

Salin Johanna; klasslärare åk 2

Ståhl Kasper; klasslärare åk 4

Silvander Pia; rektor

Kårböle 1-5

Blomqvist Tom; musik

Grönqvist Klaus; klasslärare åk 3

Jaakola Petra; klasslärare åk 1

Kairisalo Katja; speciallärare

Lindholm Robert; klasslärare åk 4-5

Vladimir Nikamo; ortodox religion

Rosenqvist Anna-Maria; platschef, klasslärare åk3

Sjöstrand Gitta; timlärare

Silvander Pia; rektor

 Munksnäs 1-5

Aho Toni; klasslärare 4A

Ahonen Kristian; ortodox religion

Besser Malin; speciallärare

Carlberg Maria; specialklasslärare

Djupsjöbacka Sonja; klasslärare 3B

Ekström Maj; klasslärare 4B

Gylling Pontus; slöjd

Hellstrand Mirjam; klasslärare 5A

Hintze Nina; klasslärare 1B

Johansson Cecilia; klasslärare 3A

Kämäräinen Ville; klasslärare 5B

Mäkelä Evelina; klasslärare 2A

Pitkäniemi Marko; katolsk religion

Rehn-Sirén Paula; klasslärare 3B

Segercrantz-Lindholm Johanna; klasslärare 2B

Selin Anna-Lina klasslärare 4C

Silvander Pia; rektor

Stenbäck Marina; platschef

Vähäkainu Veronica; lärare i svenska som andra språk

Öström Linnea; franska

Munksnäs 6-9

Ahonen Kristian; ortodox religion, åk6

Apter Ira; speciallärare

Buddas Susanna; svenska och litteratur, klassföreståndare 9E

Buzalski Eeva; klasslärare 6D

Carlsson Gun-Marie;  engelska, tyska,

Cederlöf Dan; kodning, elevhandledare

Dahlström Rikhard; ortodox religion åk 7-9

Ekman Karin; elevhandledare

Englund Joakim; biologi, geografi, klassföreståndare 9B

Finell Marianne; historia, samhällslära, klassföreståndare 9C

Forsén Felix; kemi, klasslärare 6C

Forstén Sture; klasslärare 6A,

Grotenfeldt Pia; klasslärare 6E

Grundvall Jonas; bildkonst, klassföreståndare 9A

Gylling Pontus; slöjd, klassföreståndare 7A

Höckerstedt Pirkko; svenska och litteratur klassföreståndare 8D

Kronman Peter; fysik, matematik, klassföreståndare 8C

Larson Peter; religion, historia, klassföreståndare 8A

Lindberg Emilia; klasslärare 6B

Lindfors Tom; gymnastik

Lindroos Margita; huslig ekonomi

Makarova Elena; matematik, klassföreståndare 7F

Mattson Jonatan; hälsokunskap, livsåskådning, klassföreståndare 7D

Mikkola Lotta; finska, geografi, klassföreståndare 8F

Myllyvirta Sampo; historia, företagsamhet

Njålsson Gunnar; specialklasslärare

Nykopp Laura; skolcoach

Nyreen Eva; spanska

Piiroinen Tua; gymnastik, klassföreståndare 8E

Pitkäniemi Marko; katolsk religion

Puurunen Jenni; slöjd

Rahka Janina; finska, engelska

Renvall Gunilla; kemi, matematik, klassföreståndare 9D

Rewell Tomi; engelska, finska, klassföreståndare 7B

Rönnberg Anni; biologi, geografi, klassföreståndare 7E

Savin-Gardberg Simona; matematik

Sjögren Joel; specialklasslärare

Silvander Pia; rektor

Smeds Tora; matematik, klassföreståndare 7C

Vuorio Frida; speciallärare

Vähäkainu Veronica; lärare i svenska som andra språk

Wikström Matilda; musik

Thráinsdóttir Helga; biträdande rektor

Öström Linnea; franska

Sockenbacka 1-2

Kairisalo Katja; speciallärare

Sjöstrand Gitta; klasslärare S1-2

Elevhandledare M7-9 

Karin Ekman, tfn 040 334 9167,  09 310 86663

Skolpsykolog
Skolkurator

Monica Kulmala, tfn 040 660 9808, 09 310 80154

Skolcoach

Laura Nykopp, tfn 09 310 33001,  040 831 3013
 

Skolsköterska

Anna Bergström, Sockenbacka-enheten, Munksnäs-enheten 1-5 och Munksnäs-enheten 6-9, tfn 050 310 5556
Birgitta Karanen, Haga-enheten 1-5 och Kårböle-enheten1-5, tfn 050 3105612

Morgon- och eftermiddagsverksamhet, klubbar och hobbyer

Eleverna har möjlighet att delta i frivilliga, ledda aktiviteter av mångahanda slag före och efter skoldagen – meningsfulla aktiviteter och kul samvaro i en trygg miljö.

Morgonverksamheten, som ordnas på morgonen före lektionerna, är avgiftsfri. Den är avsedd för elever i årskurserna 1 och 2 samt för elever med särskilt stöd i årskurserna 3 och 4. 

Vi ordnar morgonverksamhet varje skoldag kl. 8.15–9.50. Verksamhet ordnas utomhus om vädret tillåter. Du kan be biträdende rektorn om mer information om skolans morgonverksamhet per telefon på numret 09 310 20414. 

Mer information om skolornas morgonverksamhet hittar du på våra sidor för den grundläggande utbildningen

Eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen är avgiftsbelagd och riktar sig till elever i årskurserna 1 och 2 samt elever med särskilt stöd. 

Läs mer om eftermiddagsverksamheten och dess avgifter på våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen

Du kan söka platser med eftermiddagsverksamhet i vårt område på Servicekartan(Länk leder till extern tjänst). På Servicekartan kan du skriva in din hemadress i hemadressfältet.

I vår skola ordnas avgiftsfria hobbyer och klubbar för eleverna, både genom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och som skolans klubbverksamhet. På våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen hittar du mer information om klubb- och hobbyverksamhet. 

Nedan uppdateras information om vår skolas klubbar och hobbyer. 

Anmälan till grupper enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet ska ske direkt till hobbyarrangören. Anmälan är bindande. Elever i åk 7-9 kan gå och prova på verksamheten utan förhandsanmälan. Hobbyverksamheten förverkligas om det finns tillräckligt med deltagare. Om du är tvungen att annullera din anmälan, kontakta den som arrangerar hobbyverksamheten så fort som möjligt. Arrangören informerar också om eventuella återbudsplatser och ytterligare grupper. Deltagarna är försäkrade under hobbyverksamheten.  

Skolans klubbverksamhet läsåret 2023-2024

I samband med skoldagen arrangeras klubbverksamhet åt Helsingforsiska grundskoleelever. Eleverna kan delta i planeringen och utvecklingen av klubbverksamheten bland annat via skolornas elevkårer. Skolans klubbverksamhet kan antingen arrangeras med den egna personalen, eller genom en utomstående inköpt aktör (avgiftsfri för deltagarna). Dessutom kan det i skolan finnas annan klubbverksamhet som arrangeras av en aktör utanför staden (med skäliga kostnader för deltagande).

Informationen om skolans klubbar uppdateras när höstterminen har börjat.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 2023-2024

Avgiftsfria hobbygrupper enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet fortsätter från och med den 4 september 2023.

Hoplax - Haga enheten

Onsdag

Bildkonst (årskurs 3.-6.)

Tid: Onsdagar kl 14 – 15:30

Plats: Årskurs 3 klassrum 

 

Välkömna att lära sig bildkonst! Vi ritar, målar och testa ut olika bildkonsttekniker. Vi gör grundläggande övningar med hjälp av perspektiv, kompositioner och olika material. Klubben lämpar sig för nybörjare men också för längre hunna. Målet med klubben är att hålla uppe nyfikenheten och skaparglädjen i en trygg gemenskap med nya utmaningar. 

Anmälning: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst) 
Vid frågor: Laura Aalto-Setälä, info@lasifaasi.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post), tel. 0456779171 
Ordnare: Studio Lasifaasi / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 

Hoplax - Kårböle enheten

Måndag

Kodning (årskurs 3.-6.)

Tid: Måndagar kl 14:30 – 16

Plats: Gula Rummet

 

I den här hobbyn lär vi oss den grundläggande logiken för kodning med hjälp av visuella kodblock som används i Minecrafts spelmekanik. Vi kodar också våra egna minispel. När vi med tiden lärt oss mera provar vi också på att utveckla större spelprojekt. 

 

Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)

Vid frågor: Nico Ilkanheimo, nico.ilkanheimo@sog.gg(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Ordnare: School of Gaming / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Hoplax - Munksnäs enheten

Tisdag

Klättring (årskurs 6.- 9.)  

Tid: Tisdagar kl. 16 – 17

Plats: Sundholmens idrottscenter, os. Energiakatu 3

 

Kiipeilyareena arrangerar ledd klättring för ivriga unga. Vi övar i grupper på ca 15 personer och deltagarna får låna Kiipeilyareenas klättringsskor under hobbyverksamheten.

Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)

Vid frågor: Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post) tai Olli Antikainen, olli.antikainen@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)  

Ordnare: KiipeilyAreena / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

 

Kör (årskurs 3.-5.)

Tid: Tisdagar kl 14:30 – 16

Plats: Musiksalen

 

Tycker ditt barn om att sjunga? Välkommen med i kören! Kören samlas på tisdagar kl 14.30-16.00 i skolans musiksal. Alla i åk 3-6 med intresse att sjunga lite mera och njuta av att musicera med andra är varmt välkomna till gruppen!

 

Anmälan: eliza@hotmail.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) (Anmäla elevens namn, och försörjarens telefonnummer)

Vid frågor: Eliza Mäkipelto, eliza@hotmail.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Ordnare: Natural Voices / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet  

 

Bildkonst (årskurs 6.-9.)

Tid: Tisdagar kl 14:15 – 15:45

Plats: Bildkonstsalen

 

Välkömna att lära sig bildkonst! Vi ritar, målar och testa ut olika bildkonsttekniker. Vi gör grundläggande övningar med hjälp av perspektiv, kompositioner och olika material. Klubben lämpar sig för nybörjare men också för längre hunna. Målet med klubben är att hålla uppe nyfikenheten och skaparglädjen i en trygg gemenskap med nya utmaningar. 

Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst) 
Vid frågor: Laura Aalto-Setälä, info@lasifaasi.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post), tel. 0456779171 

Ordnare: Studio Lasifaasi / harrastamisen Suomen malli 

 

Onsdag

 

Klättring (årskurs 3.-6.)  

Tid: Onsdagar kl. 14:50 – 15:50

Plats: Sundholmens idrottscenter, os. Energiakatu 3

 

Kiipeilyareena arrangerar ledd klättring för ivriga unga. Vi övar i grupper på ca 15 personer och deltagarna får låna Kiipeilyareenas klättringsskor under hobbyverksamheten.

Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)

Vid frågor: Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post) tai Olli Antikainen, olli.antikainen@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)  

Ordnare: KiipeilyAreena / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

 

 

Klättring (årskurs 3.-6.)  

Tid: Onsdagar kl. 16 - 17

Plats: Sundholmens idrottscenter, os. Energiakatu 3

 

Kiipeilyareena arrangerar ledd klättring för ivriga unga. Vi övar i grupper på ca 15 personer och deltagarna får låna Kiipeilyareenas klättringsskor under hobbyverksamheten.

Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)

Vid frågor: Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post) tai Olli Antikainen, olli.antikainen@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)  

Ordnare: KiipeilyAreena / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Vår skolas direktion

Varje skola har en direktion som leder och utvecklar skolans verksamhet. Direktionen består av företrädare för vårdnadshavarna, eleverna och personalen. Direktionsledamöterna väljs av fostrans- och utbildningsnämnden för en fyraårsperiod. De nuvarande direktionernas mandattid är 2021–2025. Bland annat godkänner direktionen årligen skolans verksamhetsplan

Biträdande rektor
Helga Thrainsdottir
+358 9 310 20414
helga.thrainsdottir@hel.fi

Skolsekreterare
Eva Lindholm (åk 1-5)
+358 9 310 50040
eva.lindholm@hel.fi

Skolsekreterare
Fredrik Ramsay (åk 1-5)
+358 9 310 37484
fredrik.ramsay@hel.fi

Skolsekreterare
Mona Aho (åk 6-9)
+358 9 310 80954
mona.aho@hel.fi

Rektor
Pia Silvander
+358 9 310 80952
pia.silvander@hel.fi

Läsåret 2023-2024

Språkstudier
finska
engelska, franska
engelska
engelska, spanska, franska, tyska

Tillgänglig: sal

grundläggande utbildning på svenska för årskurserna 6-9

Plats

Solnavägen 18-20, 00330 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)