Budgeten

Ekonomiplanen upprättas för tre år. Den styr stadens verksamhet och ekonomi. Budgeten i anslutning till den upprättas varje år. Fullmäktige ska godkänna budgeten för följande år före utgången av året.

Budgetberedningen

Beredningen av följande års budget har många faser. Stadsstyrelsen beslutar om budgetramen i juni. Därefter fortsätter budgetberedningen vid sektorerna. De politiska budgetförhandlingarna förs i oktober, varefter budgetförslaget offentliggörs. Stadsstyrelsen behandlar budgetförslaget i november och därefter behandlas det i fullmäktige.

Efter social- och hälsovårdsreformen har Helsingfors stads budgetberedning förändrats så att stadens funktioner i budgeten numera fördelas mellan å ena sidan kommun-Helsingfors och å andra sidan det statsandelsfinansierade social-, hälsovårds- och räddningsväsendet. Finansieringen av social- och hälsovården och räddningsväsendet består av finansiering med icke-öronmärkt finansiering från staten samt inkomster av klientavgifter och andra verksamhetsintäkter. Med kommun-Helsingfors avses Helsingfors stad utan utgifter för social-, hälsovårds- och räddningssektorn. Kommun-Helsingfors omfattar fostrans- och utbildningssektorn, stadsmiljösektorn, kultur- och fritidssektorn samt stadskansliet. 

Beredningen av budgetpropositionen 2025

Stadsstyrelsen godkände den 10 juni en ram och anvisningar för utarbetandet av budgeten för nästa år och ekonomiplanen för åren 2025–2027. Läs mera här.
 

Helsingfors budget för 2024

Borgmästare Juhana Vartiainen offentliggjorde budgetpropositionen på en presskonferens den 2 november. Stadsfullmäktige godkände Helsingfors budget för år 2024 vid sitt sammanträde den 22 november.

Mer om ämnet:

Helsingfors stads budget 2024
Sammandrag av budgeten 2024
Pressmeddelande 2.11.: Helsingfors satsar på barn och unga – tilläggsanslag för förebyggande av segregation
Presskonferens: 2.11. på Helsingforskanalen(Länk leder till extern tjänst)

Budgetberedningen 2024

Förhandlingarna mellan grupperna i Helsingfors stadsstyrelse om Helsingfors budget för år 2024 fördes i slutet av oktober. För förhandlingarna utarbetades en samordnad kalkyl över nämndernas budgetförslag, investeringsförslag och skattefinansieringskalkyler. Kalkylen verkställer stadsstrategin Läge för tillväxt. 

Helsingfors budgetberedning.