Hur upphandlar staden?

Hur upphandlingarna ska genomföras styrs i Helsingfors av lagstiftningen om offentliga upphandlingar samt kommunallagen, förvaltningslagen, beställaransvarslagen och offentlighetslagen. Stadens upphandlingsstrategi sätter å sin sida upp riktlinjer för vilka slags strategiska mål man vill främja med upphandlingarna. Separata anvisningar definierar också vad som ska beaktas vid upphandlingar.

Målsättningar för Helsingfors stads upphandlingar

Helsingfors upphandlingsstrategi är indelad i tre teman. Vart och ett av dessa innehåller mål och åtgärder för upphandlingar med hjälp av vilka Helsingfors främjar genomförandet av sin stadsstrategi och utvecklar sina tjänster för att allt bättre kunna uppfylla stadsbornas och företagens behov. I de temaspecifika huvudvalen sammanfattas vad Helsingfors vill uppnå med sina upphandlingar.

Helsingfors upphandlingsstrategi (pdf, på finska)

Temat Fungerande marknader och främjande av innovationer innehåller mål och åtgärder med hjälp av vilka staden genomför kostnadseffektiva upphandlingar på ett sätt som främjar marknadens livskraft och innovationsvänlighet. Helsingfors är en stor marknadspåverkare som med sin efterfrågan och verksamhet kan skapa nya marknader och ny slags affärsverksamhet.

Målet och åtgärderna för temat Effektivitet och ansvarsfullhet hjälper Helsingfors att uppnå sina stadsstrategiska mål, som staden har satt upp för att skapa en ekonomiskt, miljömässigt och socialt mer hållbar stad. Helsingfors är en föregångare inom många delar av temat. I framtiden kommer en förutsättning för framgång vara att förbättra denna ställning. Genom ansvarsfulla upphandlingar byggs grunden för en ansvarsfullt agerande huvudstad.

Läs till exempel om följande program:

Kolneutralt Helsingfors 2035(Länk leder till extern tjänst) 

Hållbara Helsingfors: Ansvarsfull upphandling och cirkulär ekonomi(Länk leder till extern tjänst)

Genom förverkligandet av de mål och åtgärder som samlas under temat Ledning av upphandlingar och upphandlingsfärdigheter styr staden sin organisation mot mer enhetliga och professionella upphandlingar. För att upphandlingen ska kunna stödja stadens kärnverksamhet på rätt sätt ska den vara en strategiskt ledd helhet, där kompetensen ständigt utvecklas.

Fokusområden i Helsingfors upphandlingsstrategi

Helsingfors upphandlingschef Jorma Lamminmäki berättar om fokusområdena i Helsingfors upphandlingsstrategi.

Upphandlingsbeslut

Du kan söka bland stadens upphandlingsbeslut utgående från beslutsfattare i beslutsförteckningarna på följande webbsidor:

Tjänsteinnehavarnas beslut(Länk leder till extern tjänst)

Nämndernas och direktionernas beslut(Länk leder till extern tjänst)