Ett Helsingfors som är attraktivt för personalen

Helsingfors stad bedriver en god personalpolitik som strävar efter att personalen ska må bättre och trivas i arbetet. Samtidigt strävar vi efter en ökning av produktiviteten och konkurrenskraften. God ledning har valts som en av Helsingfors stads strategiska prioriteringar. Dessutom är målet att förbättra Helsingfors stads attraktions- och hållkraft som arbetsgivare.

Mål: Helsingfors stad vill bedriva en god personalpolitik

Kvaliteten på ledarskapet följs upp med en mätare med frågor som mäter verkställandet av hörnstenarna för stadens ledning. Mätarens värde följs upp under hela strategiperioden och dess resultat utnyttjas när vi utvecklar ledningen. I den första mätningen hösten 2021 var mätarens värde 7,4. 

Chefernas ledningskompetens utvecklas ständigt vid Helsingfors stad. I Stadin Akatemias coachningar och utbildningar för ledningen och cheferna deltar drygt 3 000 personer varje år. I strategiperiodens program för arbetshälsa har man med olika åtgärder fäst särskild uppmärksamhet vid chefernas ork i arbete. 

Personalens upplevelse av ledarskapets kvalitet: fördelning av skolvitsord.

Mål: Helsingfors stad vill vara en attraktiv arbetsgivare

Helsingfors stad och hela stadskoncernen agerar i en stad som utvidgas och mängden personal inom Helsingfors stads serviceproduktion förutses öka. Samtidigt är det mer utmanande än tidigare att rekrytera nya anställda till staden. 

 En central del av att förbättra attraktionskraften är att stadens nuvarande personal trivs i sitt arbete, har förbundit sig till staden som arbetsgivare och rekommenderar staden som arbetsgivare. Den nuvarande personalen är som bäst utmärkt på att locka nya medarbetare till staden. 

Denna helhet mäts med ett rekommendationsindex som visar hur stor andel av personalen skulle rekommendera Helsingfors stad som arbetsgivare. Data som beskriver rekommendationsviljan samlas varje år. 

Enligt enkäten Fiilari från 2021 skulle 82 procent av medarbetarna som svarade på enkäten rekommendera Helsingfors stad. Inom branscher med personalbrist var rekommendationsindexets motsvarande värde 80 procent. 

Skulle rekommendera Helsingfors stad som arbetsgivare.