Hoppa till huvudinnehåll

Planering av ekonomi

När vi planerar och fattar beslut om Helsingfors stads ekonomi fästs uppmärksamheten vid såväl det kommande som det pågående och även det gångna året.

Ett år i stadens ekonomiska cykel innefattar följande element:

  1. Ett förslag upprättas för årets budget och för en ekonomisk plan för de följande tre åren.
  2. Mål som angetts i det innevarande årets budget förverkligas.
  3. Förverkligandet av budgeten rapporteras till stadsstyrelsen.
  4. Det föregående årets ekonomiska och funktionella resultat utvärderas i bokslutet.

Förutom den ekonomiska cykeln verkställer sektorerna och affärsverken Helsingfors stadsstrategi som stadsfullmäktige har satt upp för den fyraåriga mandatperioden. Staden planerar investeringar på tio års sikt. Det tioåriga investeringsprogrammet finns i budgeten.
 

Vad händer i stadens ekonomi under varje månad?

Beredningen av stadens bokslut börjar.

Stäng

Utarbetandet av bokslutet fortsätter.

Stäng

Bokslutet färdigställs i mars och stadsstyrelsen behandlar den senast den sista dagen i mars.

Efter behandlingen skickar stadsstyrelsen föregående års bokslut till revisorerna för granskning. Behandlingen av bokslutet fortsätter i stadsfullmäktige i juni.

Fullmäktigeledamöterna har årligen möjlighet att lämna in budgetmotioner senast den 15 mars. Motionerna skickas till nämnder och direktioner för utlåtande.

Stäng

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse färdigställs senast i slutet av april. I utvärderingsberättelsen bedömer revisionsnämnden huruvida de verksamhets- och ekonomiska mål som stadsfullmäktige har satt upp för föregående år har uppnåtts.

I april färdigställs även stadens och koncernsammanslutningarnas uppföljningsrapport 1/3.

Stäng

I maj ger stadsstyrelsen sitt utlåtande om revisionsnämndens utvärderingsberättelse. Stadsstyrelsens utlåtande innehåller nämndernas och direktionernas svar på observationerna som gjorts i utvärderingsberättelsen.

Stäng

I juni behandlar stadsfullmäktige bokslutet för föregående år samt noterar revisionsnämndens utvärderingsberättelse och utlåtanden om den.

I juni för stadsfullmäktige även remissdebatt om följande års budget. Remissdebatten ger stadens tjänstemän riktlinjer för hur följande års budget bör beredas.
 

Stäng

I månadsskiftet juli-augusti färdigställs mellanbokslutet om stadens ekonomi. Mellanbokslutet gäller för januari-juni.

 

Stäng

I stadsstyrelsen genomförs en lägesrapport om budgetberedningen. På stadsstyrelsens ärendelista i augusti finns dessutom budgetförslagets ram och anvisningar för arbetet på förslaget.

I augusti färdigställs även stadens och koncernsammanslutningarnas uppföljningsrapport 2/3.
 

Stäng

Beredningen av följande års budgetförslag fortsätter.

Nämndernas budgetförslag färdigställs huvudsakligen i september.

Stäng

Budgetförslaget för följande år publiceras i oktober eller i november.

I oktober färdigställs även stadens och koncernsammanslutningarnas uppföljningsrapport 3/3.

Stäng

Stadsstyrelsen och stadsfullmäktige behandlar budgetförslaget i november-december. Vid den första behandlingen bestämmer fullmäktige kommunal- och fastighetsskattesatserna för följande år och vid den andra behandlingen godkänner de budgeten.

Vid budgetbehandlingen kan fullmäktigegrupperna och stadsfullmäktiges ledamöter framföra förslag till ändring i budgetförslaget samt hemställningsklämmar. Fullmäktige röstar om hemställningsklämmarna under budgetbehandlingen.

Utredningen om åtgärder som genomförts med anledning av utvärderingsberättelsen behandlas i stadsstyrelsen.

Stäng

Anvisningar för hur följande års budget ska iakttas publiceras.

Sektorerna upprättar sina resultatbudgetar och verksamhetsplaner enligt riktlinjerna i den godkända budgeten.

I december färdigställs även stadens bokslutsprognos.

Stäng