Planering av ekonomi

När vi planerar och fattar beslut om Helsingfors stads ekonomi fästs uppmärksamheten vid såväl det kommande som det pågående och även det gångna året.

Ett år i stadens ekonomiska cykel innefattar följande element:

  1. Ett förslag upprättas för årets budget och för en ekonomisk plan för de följande tre åren.
  2. Mål som angetts i det innevarande årets budget förverkligas.
  3. Förverkligandet av budgeten rapporteras till stadsstyrelsen.
  4. Det föregående årets ekonomiska och funktionella resultat utvärderas i bokslutet.

Förutom den ekonomiska cykeln verkställer sektorerna och affärsverken Helsingfors stadsstrategi som stadsfullmäktige har satt upp för den fyraåriga mandatperioden. Staden planerar investeringar på tio års sikt. Det tioåriga investeringsprogrammet finns i budgeten.
 

Vad händer i stadens ekonomi under varje månad?

Beredningen av stadens bokslut börjar.

Utarbetandet av bokslutet fortsätter.

Bokslutet färdigställs i mars och stadsstyrelsen behandlar den senast den sista dagen i mars.

Efter behandlingen skickar stadsstyrelsen föregående års bokslut till revisorerna för granskning. Behandlingen av bokslutet fortsätter i stadsfullmäktige i juni.

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse färdigställs senast i slutet av april. I utvärderingsberättelsen bedömer revisionsnämnden huruvida de verksamhets- och ekonomiska mål som stadsfullmäktige har satt upp för föregående år har uppnåtts.

I april färdigställs även stadens och koncernsammanslutningarnas uppföljningsrapport 1/3.

I maj ger stadsstyrelsen sitt utlåtande om revisionsnämndens utvärderingsberättelse. Stadsstyrelsens utlåtande innehåller nämndernas och direktionernas svar på observationerna som gjorts i utvärderingsberättelsen.

Fullmäktigeledamöterna har årligen möjlighet att lämna in budgetmotioner senast den 31 maj.

I juni behandlar stadsfullmäktige bokslutet för föregående år samt noterar revisionsnämndens utvärderingsberättelse och utlåtanden om den.

I juni för stadsfullmäktige även remissdebatt om följande års budget. Remissdebatten ger stadens tjänstemän riktlinjer för hur följande års budget bör beredas.
 

I månadsskiftet juli-augusti färdigställs mellanbokslutet om stadens ekonomi. Mellanbokslutet gäller för januari-juni.

 

I stadsstyrelsen genomförs en lägesrapport om budgetberedningen. På stadsstyrelsens ärendelista i augusti finns dessutom budgetförslagets ram och anvisningar för arbetet på förslaget.

I augusti färdigställs även stadens och koncernsammanslutningarnas uppföljningsrapport 2/3.
 

Beredningen av följande års budgetförslag fortsätter.

Nämndernas budgetförslag färdigställs huvudsakligen i september.

Budgetförslaget för följande år publiceras i oktober eller i november.

I oktober färdigställs även stadens och koncernsammanslutningarnas uppföljningsrapport 3/3.

Stadsstyrelsen och stadsfullmäktige behandlar budgetförslaget i november-december. Vid den första behandlingen bestämmer fullmäktige kommunal- och fastighetsskattesatserna för följande år och vid den andra behandlingen godkänner de budgeten.

Vid budgetbehandlingen kan fullmäktigegrupperna och stadsfullmäktiges ledamöter framföra förslag till ändring i budgetförslaget samt hemställningsklämmar. Fullmäktige röstar om hemställningsklämmarna under budgetbehandlingen.

Utredningen om åtgärder som genomförts med anledning av utvärderingsberättelsen behandlas i stadsstyrelsen.

Anvisningar för hur följande års budget ska iakttas publiceras.

Sektorerna upprättar sina resultatbudgetar och verksamhetsplaner enligt riktlinjerna i den godkända budgeten.

I december färdigställs även stadens bokslutsprognos.