En ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar tillväxt

Kostnadsökningen inom driftsekonomin i Helsingfors styrs och verksamhetens och investeringarnas penningflöde följs upp i enlighet med budgetprognosprocessen. Staden har under början av året initierat flera planer och projekt med syfte att förbättra effektiviteten och lönsamheten.

Coronapandemin orsakar dock fortfarande kostnader och inkomstbortfall. Också åtgärdandet av vård- och serviceskulden samt kunskaps- och välfärdsunderskottet till följd av pandemin samt den övriga återhämtningen orsakar kostnader. 

Rysslands anfallskrig mot Ukraina har i början av året har skapat en ny betydande osäkerhetsfaktor för ekonomin. Kostnader uppstår bland annat av de tjänster som ordnas för personer som kommer från Ukraina. Krisen i Ukraina har också medfört instabilitet i ekonomin och prishöjningstryck, vilket orsakar större utgiftstryck för staden än vad som förutspåtts. 

Utvecklingen av stadens ekonomi rapporteras närmare tre gånger om året i uppföljningsrapporterna om ekonomin, som är tillgängliga på stadens webbplats.