Helsingforsbornas hälsa och välfärd blir bättre

I Helsingfors strävar man efter att man ska kunna leva ett bra liv oavsett ålder och hälsotillstånd. Tjänsterna utvecklas så att de blir mer kundorienterade och så smidiga som möjligt.

Mål: Tillgången till vård inom primärvården och munhälsovården är smidig

Helsingfors mål är en smidigare tillgång till primärvårdens och munhälsovårdens tjänster. Kötiderna har blivit långa delvis på grund av coronapandemin. 

Av målen för hälsostationernas vårdgaranti har målet för icke-brådskande vård och brådskande vård av sjukskötare utfallit väl under första delen av 2022. Även omedelbar kontakt med munhälsovården har i början av 2022 varit nära målnivån. Däremot har vård vid den första kontakten på hälsostationerna och icke-brådskande vård av läkare inte genomförts i enlighet med målet under början av året. 

Genomförande av hälsostationernas vårdgaranti och omedelbar kontakt med munhälsovården förverkligas.

Mål: Vi ökar tillgången till och tillgängligheten på mentalvårdstjänster och kortvarig psykoterapi i tidigt skede

Försämringen av barns och ungas psykiska hälsa har observerats redan före coronapandemin och accelererat ytterligare under coronaåren. Coronatiden har varit påfrestande även för de vuxnas psykiska hälsa. Särskilt till barns och ungas mentalvårdstjänster har köerna varit långa och bristen på experter inom mentalvården har ytterligare försvårat tillgången till tjänster i rätt tid. Helsingfors ökar tillgången till tjänster i tidigt skede och utvidgar mentalvårdstjänsterna med låg tröskel. Dessa åtgärder syftar till att lösa denm ökning av servicebehovet som coronapandemin orsakat och till att bättre förebygga psykisk ohälsa i fortsättningen. 

Uppföljningsdata för detta mål kommer att fås ur det nya klient- och patientdatasystemet Apotti. Integrationen av Apotti är fortfarande under utveckling, så uppföljningsdata ännu inte är tillgängliga. 

Mål: Bostadslösheten avskaffas före 2025

Helsingfors mål är att halvera antalet bostadslösa före 2023 och avskaffa bostadslösheten helt före 2025. 

Staden har utarbetat en åtgärdsplan för åren 2020–2022 för att förebygga och minska bostadslöshet. Åtgärdsplanen innehåller olika åtgärder för att förebygga och minska bostadslösheten. 

Antalet bostadslösa har minskat jämfört med 2019. Bostadslösheten bland ensamstående Helsingforsbor har minskat med 28 procent och bland familjer och par med 32 procent. I Helsingfors fanns 501 långtidsbostadslösa i slutet av februari. Även antalet långtidsbostadslösa har minskat. 

Antal långtidsbostadslösa.

Mål: Vi förebygger att antalet klienter i barnskyddet börjar öka

Antalet klienter inom barnskyddets öppenvård har minskat flera redan i flera år. Coronatiden orsakade en tillfällig liten ökning på antalet klientskap men dent har nu gått ner. Antalet barn som placerats utom hemmet har varit relativt jämnt under åren. Barnskyddets största utmaning är att barnen som placerats utom hemmet har stora vårdbehov, vilket innebär höga kostnader och längre placeringsperioder. Till barnskyddets vård utom hemmet kommer många unga som i första hand skulle behöva vård inom ungdomspsykiatrin. 

Uppföljningsdata för detta mål kommer att fås ur det nya klient- och patientdatasystemet Apotti. Integrationen av Apotti är fortfarande under utveckling, så uppföljningsdata ännu inte är tillgängliga.