Smarta trafiklösningar utgör grunden för en smidig vardag

Trafiken i det växande Helsingfors planeras alltid i samarbete med markanvändningen. Markanvändningen utvecklas i Helsingfors så att trafiken kan ordnas på ett hållbart sätt, såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt. Målet är att öka andelen resor som görs med kollektivtrafiken, till fots eller med cykel.

Mål: Vi ökar andelen resor som görs med kollektivtrafiken, till fots eller med cykel

Nästan 80 procent av resorna som görs i Helsingfors görs till fots, med cykel eller med kollektivtrafiken. Coronatiden ökade särskilt andelen resor till fots. En anmärkningsvärd förändring som skedde under coronatiden gäller pendeltrafikens andel av resorna, då andelen resor som gjordes med bil ökade avsevärt. 

Fördelning av färdsätt enligt det huvudsakliga färdsättet.

Mål: Minska antalet förbränningsmotorbilar i stadsmiljön

Cirka 219 000 personbilar är registrerade i trafik i Helsingfors (den 31 mars 2024). De flesta av dem är fortfarande antingen bensin- eller dieseldrivna. Antalet fordon som använder el (helt eldrivna bilar och laddhybridbilar) har emellertid ökat snabbt under den nuvarande strategiperioden. Deras andel av den totala personbilsflottan var cirka en femtedel i början av 2024, jämfört med knappt 3 procent i början av 2020. Samtidigt har den samlade andelen bensin- och dieselbilar minskat.

Antalet helt eldrivna bilar är ännu mindre än antalet laddhybridbilar, men deras antal ökar för närvarande snabbare än antalet laddhybridbilar. Byggandet av laddplatser för elbilar framskrider. År 2023 inleddes byggandet av över 200 nya laddningsstationer avsedda för allmän användning i Helsingfors. 

Den första av graferna beskriver andelen elbilar registrerade i Helsingfors av alla bilar registrerade i Helsingfors. I slutet av mars 2024 var andelen cirka 18 procent. Det andra diagrammet visar antalet motorregistrerade bilar i Helsingfors, det vill säga antalet elbilar, laddhybridbilar, dieselbilar, bensinbilar m.fl. Det tredje diagrammet beskriver bilarnas andelar efter drivkraft. Majoriteten av bilarna, cirka 81 %, är antingen bensin- eller dieselbilar.