Smarta trafiklösningar utgör grunden för en smidig vardag

Trafiken i det växande Helsingfors planeras alltid i samarbete med markanvändningen. Markanvändningen utvecklas i Helsingfors så att trafiken kan ordnas på ett hållbart sätt, såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt. Målet är att öka andelen resor som görs med kollektivtrafiken, till fots eller med cykel.

Mål: Vi ökar andelen resor som görs med kollektivtrafiken, till fots eller med cykel

Nästan 80 procent av resorna som görs i Helsingfors görs till fots, med cykel eller med kollektivtrafiken. Coronatiden ökade särskilt andelen resor till fots. En anmärkningsvärd förändring som skedde under coronatiden gäller pendeltrafikens andel av resorna, då andelen resor som gjordes med bil ökade avsevärt. 

Fördelning av färdsätt enligt det huvudsakliga färdsättet.