Hur säljer man till staden?

Helsingfors stad är en attraktiv handelspartner för många leverantörer. Vi får ofta frågan om hur man kan bli avtalspartner till staden.

Hur blir man avtalsleverantör till Helsingfors stad?

Det enkla svaret är att du kan bli avtalsleverantör till staden genom att följa upphandlingsannonserna och delta i upphandlingsförfarandet. Det finns ingen direkt väg för att bli avtalsleverantör. 

Staden verkar enligt gällande lagstiftning och stadens egna upphandlingsanvisningar. Detta innebär att upphandlingar som överskrider tröskelvärdet i upphandlingslagen konkurrensutsätts i enlighet med upphandlingslagen. Dessa upphandlingsannonser publiceras i tjänsten Hilma.

Staden kan konkurrensutsätta småskaliga upphandlingar öppet eller begränsat, eller köpa in dem direkt från den mest lämpliga leverantören i enlighet med stadens upphandlingsanvisningar. 

Tips för leverantörer

Som en del av beredningen av upphandlingar kan staden offentliggöra begäran om information och förhandsmeddelanden om kommande upphandlingar eller en kallelse till att delta i en marknadsdialog. Att svara på begäran om information och delta i marknadsdialoger är effektiva sätt att påverka stadens planerade upphandlingar. 

 • Delta i begäran om information och marknadsdialoger genom att följa anvisningarna i annonsen. Ofta ombeds du att svara på en enkät, lämna svar via Anbudstjänsten eller anmäla dig per e-post. 

 • Observera att en begäran om information eller en marknadsdialog samt svar som anges i dessa inte förbinder någondera part. Staden förbinder sig inte att genomföra en upphandling baserat på en begäran om information eller en marknadsdialog, och de beskrivningar eller definitioner som presenteras i en begäran om information eller en marknadsdialog är inte heller bindande för staden. 

 • Läs noggrant igenom anbudsförfrågan och dess bilagor. Upphandlingsenheten kan inte i efterhand göra väsentliga ändringar i avtalsvillkor eller krav som satts upp för upphandlingen. Om en anbudsförfrågan väcker frågor, ber vi dig ställa dem via Anbudstjänsten. Upphandlingsenheten svarar i regel inte på frågor som ställs per telefon eller e-post. 
 • Observera att upphandlingsenheten kan rätta en anbudsförfrågan med en annons om rättelse. När en anbudsförfrågan rättas kan inga anbud lämnas. Publicering av en annons om rättelse kan ta några dagar. 
 • Svara på alla obligatoriska frågor och punkter.
 • Skicka inga extra dokument om sådana inte begärs separat (till exempel prospekt, bilagor och/eller följebrev). 
 •  Lämna anbud i god tid. Du kan redigera anbudet i Anbudstjänsten fram till den angivna tidsfristen.

Värt att observera om leverantörssammanslutningar och underleverantörer

 • Ifall ditt företag inte själv kan uppfylla kraven, är det möjligt att göra ett anbud som en sammanslutning. 

 • Om anbudsförfrågan använder sig av ESPD-blanketten och du i anbudet drar nytta av resursunderentreprenad, ska du i synnerhet reservera tid för att få uppgifterna till resursunderleverantörens ESPD-blankett. 

 • Förbered dig på att omedelbart leverera de upplysningar som anbudsförfrågan kräver både för anbudsföretaget och för eventuella underleverantörer. 

 • Vid konkurrensutsättningar som överskrider EU-tröskelvärdet begär man ut straffregisterutdrag för de utvalda anbudsgivarna. Mer information om beställning av straffregisterutdrag finns på Rättsregistercentralens webbplats(Länk leder till extern tjänst)

När anbudstiden upphört öppnar upphandlingsenheten anbuden och inleder behandlingen av dem. Under behandlingen kan upphandlingsenheten be om preciseringar av anbudsgivarna. 

 • Observera att beslutsfattandet kan ta sin tid, i synnerhet om beslutet behandlas i förtroendeorgan.
 • Du bör vara medveten om att upphandlingsbeslutet delges alla parter samtidigt. Därefter inleds tiden för ändringssökande. Anvisningar för ändringssökande bifogas beslutet. 
 • Kom ihåg att avtalet inte kan undertecknas förrän upphandlingsenheten har fått alla upplysningar som krävs av anbudsgivaren och eventuella underleverantörer. 
   

Ska du skicka en faktura till staden?

Helsingfors stad tar emot fakturor elektroniskt som e-fakturor. Betalningsvillkoret för fakturor som riktas till staden är minst 21 dagar.
Sektorernas och affärsverkens adresser för e-fakturor, det vill säga EDI-koder, har formen 003702012566 + sektorspecifik identifierare. Lista över faktureringsadresser för stadens sektorer och affärsverk.

Helsingfors stads FO-nummer

Helsingfors stads FO-nummer är 0201256-6.