En funktionell och vacker stad

Helsingfors utvecklas som en stad för nätverk av spårtrafik, och resultatet är ett intressant och livskraftigt nätverk av olika slags stadsdelar som medger tillväxt och förtätning.

Mål: Bostadsproduktionens tillväxt påskyndas i enlighet med BM-programmet

Bostadsbyggandet har under de senaste åren varit rekordaktivt i Helsingfors. År 2021 färdigställdes i Helsingfors sammanlagt 7 105 nya bostäder och medeltalet för de senaste tre åren överskrider målet, som är 7 000 nya bostäder. 

Målet för den innevarande strategiperioden är att tillväxten i bostadsproduktion påskyndas i enlighet med genomförandeprogrammet för boende och dhärmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet). I BM-programmet som godkändes 2020 är Helsingfors bostadsproduktionsmål för 2022 minst 7 000 nya bostäder och minst 8 000 bostäder från och med 2023. 

Under det första kvartalet 2022 beviljades bygglov för 1 501 bostäder, vilket klart överskrider nivån under de två föregående åren. Också antalet byggstarter inom bostadsproduktionen var större än året innan. Antalet färdigställda bostäder var dock mindre än tidigare år. 

Byggstarter inom bostadsbyggande från början av året.

Mål: Ökningen av boendekostnader stävjas

Bostadspriserna har stigit i Helsingfors under hela 2000-talet och ökningen har varit särskilt snabb på 2010-talet. Priset för boende är betydligt högre i Helsingfors stadskärna och dess närområden än i förortszonen eller annanstans i Finland. Å andra sidan finns det i Helsingfors fortfarande områden där bostadspriserna ligger närmare nivån i förmånligare kommuner. Den regionala differentieringen av priserna har eskalerat från och med 2010-talet. 

Utvecklingen av hyresnivån i Helsingfors har varit stabilare än prisutvecklingen. Ökningen av medelhyran såg ut att ha stannat av under det sista kvartalet 2021, men på längre sikt har även bostadshyrorna stigit och differentierats regionalt. De dyraste hyrorna finns i dyrhetsområdena 1 och 2. Däremot är hyrorna i förortszonernas dyrhetsområden 3 och 4 betydligt lägre. Hyresnivån i Helsingfors har differentierats kraftigt mellan fritt finansierade bostäder och ARA-hyresbostäder. 

Utveckling av priserna på gamla aktielägenheter i Helsingfors dyrhetsområden.

Mål: Vi skapar balanserade stadsdelar

En balanserad utveckling i områdena främjas genom satsningar på stadsförnyelse, mångsidig bostadsproduktion och stadsmiljöns trivsamhet. Anvisade stadsförnyelseområden är Malmgård–Gamlas, Malm och Mellungsby samt Nordsjö. I enlighet med målen i BM-programmet strävar man efter att i stadsförnyelseområdena bygga en tredjedel fler bostäder före 2035 så att fördelningen av förvaltnings- och finansieringsformerna i områdenas bostadsbestånd utvecklas mot stadens mål för förvaltnings- och finansieringsformer. Målet är att bostadsbeståndet i stadsförnyelseområdena växer med minst två procent per år under den innevarande strategiperioden. 

Bostadsbeståndets tillväxt i stadsförnyelseområdena.

Mål: Boendetätheten ökar

I Helsingfors bor människorna klart tätare än i det övriga landet. Befolkningstätheten i hela stadens område är 3 034 invånare per kvadratkilometer land och i bostadsområdena naturligtvis ännu högre (4 805 invånare/km²). Förtätningen av stadsstrukturen ökar befolkningstätheten i bostadsområdena. 

Befolkningstätheten i bostadsområdena på hela stadens nivå har varit oförändrad redan i ett par år. Detta har påverkats av att befolkningstillväxten har varit lägre jämfört med tidigare år. Under det första kvartalet 2022 har stadens befolkningstäthet i bostadsområdena ökat med en invånare per kvadratkilometer. 

Befolkningstäthet i Helsingfors dyrhetsområden kvartalsvis.