Helsingfors värnar om stadsdelarnas karaktär och trygghet

Helsingfors har som mål att vara en stad där bostadsområdena inte segregeras och där man kan leva ett tryggt och trevligt liv, överallt i de positivt egenartade stadsdelarna. Förnyelser planeras och genomförs i samarbete med invånarna och med beaktande av särdragen i de olika områdena.

Mål: Bostadsområdena segregeras inte

Utvecklingen av bostadsområdenas segregation följs upp med ett socioekonomiskt summaindex. Indexet kombinerar information om en låg inkomstnivå, arbetslöshet och låg utbildningsnivå i områdena. Mätaren visar hur mycket den socioekonomiskt svagaste tiondedelen av delområdena skiljer sig från stadens medeltal (=100) och i vilket riktning utvecklingen sker. 

Mätarens värde har stigit, vilket innebär att skillnaderna mellan områden hart ökat. I praktiken har områdena i den lägsta tiondedelen hamnat allt längre efter stadens medeltal. 

Utveckling av bostadsområdenas i Helsingfors.

Mål: Invånarna kan leva ett tryggt och trivsamt liv överallt i de positivt egenartade stadsdelarna

Stadsdelarnas trivsamhet följs upp i Helsingforsbarometern två gånger om året. Om trivsamheten frågades för första gången i enkäten hösten 2021. Mätaren visar hur många av svarspersonerna är helt eller delvis av samma åsikt om att det egna bostadsområdet är trivsamt. 

Enligt enkätmaterialet som samlades in våren 2022 tycker drygt 90 procent av svarspersonerna att det egna bostadsområdet är trivsamt. 

Man kan leva ett tryggt och trevligt liv överallt i de positivt egenartade stadsdelarna.

Mål: Helsingfors tillämpar positiv särbehandling och motverkar segregation sektorsövergripande

Helsingfors stad har riktat tilläggsfinansiering till tjänsterna i de områden där servicebehovet är störst. Denna finansiering till positiv särbehandling har utnyttjats särskilt inom fostrans- och utbildningssektorn, biblioteks- och ungdomstjänsterna inom kultur- och fritidssektorn samt tjänsterna för barnfamiljer inom social- och hälsovårdssektorn. Principerna för allokering av anslagen till positiv särbehandling vidareutvecklas under strategiperioden. 

Segregation förebyggs också genom att skapa stadsdelar där det råder jämvikt mellan olika former av bostadsinnehav. I områden som domineras av hyresbostäder strävar man efter att öka produktionen av ägarbostäder och bostadsrättsbostäder. Framskridandet av detta mål följs upp med en mätare som visar utvecklingen av beståndet av ägarbostäder och bostadsrättsbostäder. 

I Helsingfors finns flera hyresbostadsdominerade områden där ägar-och bostadsrättsbostädernas andel av bostadsbeståndet är klart under hälften. I de områden som valts till uppföljningen är den sammanlagda andelen av ägar- och bostadsrättsbostäder för närvarande cirka 52 procent. 

Utveckling av beståndet av ägarbostäder och bostadsrättsbostäder i hyresbostadsdominerade områden.