Helsingfors är attraktivt för proffs och företag

Helsingfors har vidtagit flera åtgärder för att utveckla sin attraktions- och dragningskraft. Genomförandet av kommunförsöket, som är väsentligt för att förbättra sysselsättningsmöjligheterna, fortsätter. Samtidigt har staden aktivt förberett sig på reformen av ansvaret för ordnande av sysselsättningshanteringen. 

Mål: Vi ökar vår ekonomiska aktivitet och strävar efter att näringsgrenar och yrken blir mångsidigare

Helsingfors stads främjar den ekonomiska aktiviteten med sitt utvecklingsarbete i anslutning till sysselsättning och ny innovativ företagsverksamhet. Till exempel Maria 01 är Nordens ledande uppstartscampus med ungefär 1 400 medlemmar, 180 uppstartsföretag, 23 partnerföretag och 22 lokala och internationella medlemmar i investerarnätverk. 

Den ackumulerade lönesumman som indikcerar den ekonomiska verksamheten minskade i Helsingfors i januari–februari jämfört med läget vid årsskiftet men ökade återigen till årsskiftets nivå i mars. Trots svackan har den ackumulerade lönesumman varit betydligt större än vid samma tidpunkt för ett år sedan. 

Lönesumma, indexerat glidande halvårsmedelvärde.

Mål: Vårt mål är att vara en stad som ökar sannolikheten för att hitta sysselsättning när sysselsättningstjänsterna överförs till kommunerna

Helsingfors sysselsättningsgrad är högre än i hela landet. Den skulle dock kunna vara ännu högre, särskilt vad gäller sysselsättningsgraden för personer över 60 år. Andelen för personer som omfattas av TE-tjänsterna av det totala antalet arbetslösa arbetssökande och personer som omfattas av TE-tjänsterna (s.k. aktiveringsgrad) minskade från 30 procent till omkring 20 procent när coronapandemin började våren 2020, men under förra hösten och vintern har den ökat till den nuvarande nivån på ungefär 25 procent. Också Helsingfors sysselsättningsläge förbättrades under hösten och vintern, men särskilt långtidsarbetslösheten ligger fortfarande på en hög nivå. 

Sysselsättningsgrad (20-64 åringar), %.