Nationell intressebevakning och internationellt samarbete i utvecklingen av Helsingfors

Helsingfors övervakar stadens och stadsbornas intressen på ett målinriktat sätt både på nationella och internationella forum. Målet är ett Helsingfors som globalt är större än sin storlek och ett Helsingfors som är en aktiv riksomfattande opinionsbildare. Vad gäller den internationella intressebevakningen, intressebevakningen på EU-nivå och den nationella intressebevakningen kommer man att under fullmäktigeperioden att genomföra en intern bedömning av hur intressebevakningen lyckas och vilka utvecklingsbehov som förknippas med den (den högsta ledningen och experter).

Mål: Helsingfors stad är en aktiv internationell aktör

I den internationella intressebevakningen, särskilt på EU-nivå, fokuserar vi på åtgärder som stödjer och främjar Helsingfors ekonomiska återhämtning, utvecklingen av offentliga tjänster, digitaliseringen, bekämpningen av klimatförändringen och regionala innovationsekosystem. Helsingfors för en aktiv metropolpolitisk dialog internationellt och på EU-nivå, förebyggande och med hjälp av konkreta förslag. När EU-finansiering tas hem säkerställer vi, utöver beloppet, att EU-projekten bidrar till att Helsingfors kan uppnå sina strategiska mål. Helsingfors vill också främja en ansvarsfull användning av EU-medel. 

Uppdateringen av riktlinjerna och tyngdpunkterna för den internationella verksamheten för åren 2022–2025 pågår (färdigställs 06/2022). I uppdateringen beaktas den nya stadsstrategin och förändringarna i verksamhetsmiljön. Särskilt beaktas hur krisen i Ukraina påverkar tyngdpunkterna och det internationella samarbetet. 

Uppdateringen av tyngdpunkterna för intressebevakningen på EU-nivå pågår (färdigställs (05/2022) med beaktande av stadsstrategin och förändringarna i verksamhetsmiljön. 

Helsingfors internationella partner- och nätverkssamarbete utvecklas vidare. Under 2022 kartläggs Helsingfors stads internationella nätverk genom att identifiera de nätverk som man kommer att lämna samt eventuella nya behov. 

Mål: Helsingfors är en aktiv riksomfattande opinionsbildare

Den nationella intressebevakningens tyngdpunkter under den innevarande fullmäktigeperioden är i synnerhet tillgång på kompetent arbetskraft, sysselsättning och tryggandet av stadens ekonomiska förutsättningar, särskilt genom att säkerställa en tillräcklig finansiering av social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet. Tillsammans med staten främjar staden en ökning av utbildningsutbudet i huvudstadsregionen, särskilt i branscher som lider av brist på arbetskraft.  

Tyngdpunkterna för den nationella intressebevakningen har uppdaterats utifrån stadsstrategin och förändringarna i verksamhetsmiljön 2022. Utarbetandet av intressebevaknings- och kommunikationsplaner för de tyngdpunkter för intressebevakningen som fastställs i strategin pågår, liksom även planeringen och beredningen av målen för regeringsprogrammet och arbetet för att påverka regeringsprogrammet för riksdagsvalet 2023.