Likvärdiga och internationella Helsingfors

Helsingfors vill vara en bra och trygg stad för alla som bor i och besöker staden och en stad där alla människors lika rättigheter förverkligas och där alla livsstilar och åsikter är tillåtna. I Helsingfors får alla leva sitt liv som de vill så länge de inte begränsar andras motsvarande rättigheter.

Mål: Helsingfors är en bra stad för sina invånare och besökare, där trygghet och lika rättigheter uppnås för var och en

Utvecklingen av stadsbornas upplevda livskvalitet följs upp med enkätundersökningen Helsingforsbarometern två gånger om året. Utifrån enkätmaterialet har man utarbetat en mätare som visar hur stor del av stadsborna som upplever sig ha en god livskvalitet. 

Enligt barometermaterialet som samlades in våren 2022 upplevde 87 procent av svarspersonerna att deras livskvalitet är bra eller mycket bra. I resultaten för män och kvinnor fanns ingen betydande skillnad. Resultatet har förbättrats med åtta procentenheter från våren 2021. 

Andel svarspersonerna som upplever sin livskvalitet vara bra eller mycket bra.

Mål: Helsingfors främjar tryggheten i offentliga rum för alla

Med Helsingforsbarometern mäts också den upplevda tryggheten och otryggheten två gånger om året. I enkäten tillfrågas svarspersonerna om de känner sig trygga under en promenad ensam sent på en veckoslutskväll i sitt bostadsområde.  Procentandelen som används som mätare beskriver andelarna av dem som svarat att de är helt eller delvis av samma åsikt. Enligt enkäten från våren 2022 upplever 86 procent av svarspersonerna att deras område är tryggt sent på veckoslutskvällarna.  Männen (92 %) känner sig tryggare än kvinnorna (81 %). 

Andel av svartpersoner som upplever sitt bostadsområde vara tryggt på veckoslutskvällarna.