Ramen för Helsingfors nästa års budget godkänd

Beredningen av Helsingfors budget för år 2025 framskrider. Stadsstyrelsen godkände den 10 juni en ram och anvisningar för utarbetandet av budgeten för nästa år och ekonomiplanen för åren 2025–2027.
På basis av den ram som stadsstyrelsen godkänt bereder och godkänner nämnderna och direktionerna sina egna budgetförslag senast den 10 september. Bild: Beatrice Bucht
På basis av den ram som stadsstyrelsen godkänt bereder och godkänner nämnderna och direktionerna sina egna budgetförslag senast den 10 september. Bild: Beatrice Bucht

Budgetramen baserar sig på den ansvarsprincip för driftsekonomin som fastställts i stadsstrategin samt på målen för dimensioneringen av de totala investeringarna. Ansvarsprincipen innebär att ökningen av driftsutgifterna förbinds till förändringen av kostnadsnivån och befolkningstillväxten samt till det produktivitetsmål som uppställts i stadsstrategin.

I helhetsramen på stadsnivå ökar omkostnaderna enligt ansvarsprincipen för driftsekonomin 2025 med 3,1 procent jämfört med budgeten 2024. Inom ramen är årsbidraget för kommun-Helsingfors 2025–2027 ca 600 miljoner euro per år. Investeringsnivån för åren 2025–2027 uppgår årligen i genomsnitt till över en miljard euro. Under de kommande åren måste Helsingfors finansiera sina investeringar till en betydligt större del än under de senaste åren med hjälp av lånefinansiering.

Helsingfors stad leds med en gemensam strategi och mål. Vid finansiering av tjänster delas Helsingfors stad in i den statligt finansierade social-, hälsovårds- och räddningssektorn samt kommun-Helsingfors, som omfattar sektorn för fostran och utbildning, kultur och fritid respektive stadsmiljö samt stadskansliet och affärsverken.

Investeringar skapar förutsättningar för stark stadsekonomi

Enligt stadsstrategin har Helsingfors under de senaste åren modigt ökat sina investeringar. Även i fortsättningen skapar den djärva tillväxten och investeringarna förutsättningar för en stark stadsekonomi. Utöver stadens investeringsprogram genomför staden omfattande investeringar i kollektivtrafik och affärslokaler i balansräkningarna för de dottersammanslutningar som hör till stadskoncernen och vars verksamhet huvudsakligen finansieras av staden. Investeringarna finansieras genom lån som staden borgar. Stadens borgensansvar ökade 2023 och tillväxten kommer att fortsätta kraftigt under de följande åren i takt med att genomförandet av Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab:s spårprojekt, Varikkokiinteistöt Oy och bl.a. Helsingfors lokaler Ab:s skol- och välfärdscenterprojekt framskrider.

Med beaktande av den allmänna ekonomiska utvecklingen ska den kommande utvecklingen av stadens totala ansvar (lånestocken, borgen och långfristiga hyresavtal) och stadens finansiella ställning bedömas noggrant årligen i samband med budgetberedningen samt när beslut fattas om igångsättandet och tidpunkten för stora investeringsprojekt.

Så här framskrider beredningen av budgeten på hösten

På basis av den ram som stadsstyrelsen godkänt bereder och godkänner nämnderna och direktionerna sina egna budgetförslag senast den 10 september.

Stadsstyrelsens partier inleder den politiska behandlingen av budgetberedningen i oktober. När stadsstyrelsegruppernas gemensamma förhandlingar inleds offentliggör Helsingfors stadens viktigaste parametrar och de centrala bakgrundsvariabler som påverkar ekonomin, såsom tillväxtprognoser, skatteprognoser och kostnadsindex. Dessutom offentliggör staden i nämndernas budgetpropositioner en sammanlagd och jämkad kalkyl över hur mycket stadens driftsutgifter ökar inom respektive sektor, om tillväxten är förenlig med ansvarsprincipen.  

Stadsstyrelsen behandlar den budgetproposition för år 2025 för borgmästaren som uppkommit vid förhandlingarna i ingången av november. Borgmästarens budgetförslag offentliggörs på torsdagen en vecka innan stadsstyrelsens möte. Budgetpropositionen framskrider senare i november för godkännande av stadsfullmäktige.