Ambitiöst klimatansvar och naturskydd

I stadsstrategin har man satt upp ett kolneutralitetsmål för 2030 och utöver det ska staden ska sätta upp ett mål för noll koldioxidutsläpp före 2040. I arbetet för att dämpa klimatförändringen koncentrerar vi oss särskilt på byggande, trafik och energilösningar. 

Riktlinjerna om att stävja klimatförändringen och anpassa sig till den genomförs genom åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors som för närvarande uppdateras, riktlinjerna för anpassning till klimatförändringen(Länk leder till extern tjänst) och delvis genom dagvattenprogrammet(Länk leder till extern tjänst)

Ett ambitiöst klimatansvar är ett av Helsingfors stadsfullmäktiges fyra strategiska sektorsövergripande program i stadsstrategins genomförandebeslut (4.4.2022). Programmet säkerställer tillräckligt ambitiösa och riktade åtgärder i enlighet med strategin för att uppnå klimatmålen. 

Mål: Vi tidigarelägger Helsingfors kolneutralitetsmål till 2030

I stadsstrategin har man satt upp kolneutralitetsmålet för 2030. Målet är att Helsingfors koldioxidutsläpp minskar till 702 000 CO2e före 2030. Helsingfors sammanlagda koldioxidutsläpp 2020 var 2 360 000 CO2e. 

Koldioxidutsläppen har minskat avsevärt jämfört med utgångsnivån 1990, men uppnåendet av kolneutralitetsmålet kräver större utsläppsminskningar under de följande tio åren än vad som åstadkommits under de senaste 30 åren. 

Utveckling av utsläpp per sektorn.

Mål: Alla Helsingforsbor har nära till naturen även i fortsättningen

Under strategiperioden ser vi till att alla Helsingforsbor har nära till naturen även i fortsättningen. I enlighet med naturskyddsprogrammet (2015–2024) skyddas Helsingfors värdefullaste områden och under strategiperioden utarbetas ett nytt naturskyddsprogram för 2025–2034. 

Målet är att inrätta minst fem nya naturskyddsområden per år under strategiperioden. Beredningen av förslagen om inrättande av naturskyddsområden framskrider enligt tidsplanen och minst fem förslag om inrättande av naturskyddsområden förutspås genomföras 2022. 

En uppföljningsmätare som beskriver tillgången till närliggande natur utarbetas för närvarande.