Mobbningsförebyggande verksamhet vid yrkesinriktad utbildning

Vi accepterar inte mobbning i våra läroanstalter. Vi arbetar på många olika sätt för att förebygga och ingripa i mobbning.

Alla ska ha en säker miljö att växa och lära sig i. Vid Yrkesinstitutet Stadin AO arbetar vi aktivt och på många olika sätt för att förebygga och ingripa i mobbning.

Alla verksamhetsställen vid Yrkesinstitut Stadin ammattiopisto har verksamhetsmodeller för kris- och mobbningssituationer. Vi har sammanställt Stadin AOs arbete till ett mobbningsförebyggande program med 13 åtgärder. Du kan bekanta dig med programmet nedan.

1. En positiv skolkultur förebygger mobbning

Vid yrkesinstitutet Stadin AO följer vi regelbundet studerandes vardag och ork med hjälp av skolhälsoenkäten och välbefinnandeprofilen. Vi använder resultaten till att förebygga mobbning och ingripa i den. 

Vi övar regelbundet på socioemotionella färdigheter. I undervisningen använder vi tillförlitliga och forskningsbaserade material som produceras av organisationer och universitet. Vi upprätthåller kompetensen hos lärare och andra yrkesgrupper i skolan.

Varje grupp utarbetar regler tillsammans. Reglerna hjälper oss att förebygga och identifiera mobbning och hjälper oss att veta hur vi ska ingripa när problemen redan har börjat.

Vi stöder kontinuerligt sammanhållningen i klassen även då vi bildar olika grupper. Studerande jobbar i olika par och grupper i skolvardagen och vi beaktar gruppbildningen i synnerhet då den nya gruppen börjar tillsammans, vid skolbyte, efter loven, då någon lämnar gruppen eller då en ny sturedande börjar i gruppen.

I början av läsåret träffar personal från studerandevården de studerande som börjat på andra stadiet och diskuterar bland annat mental hälsa och saker som förebygger de studerandes välbefinnande och stöder skolgemenskapen.  

Vi utvecklar tutorverksamheten genom att utbilda handledare och tutorerna i mobbningsförebyggande arbete i samarbete med Folkhälsan eller Mannerheims Barnskyddsförbund. 

Även om ansvaret för att ingripa i mobbning ligger hos yrkesinstitutets vuxna, behövs studerande för att skapa gemensam och trygg atmosfär och för att upprätthålla av normer mot mobbning.

Tutorverksamheten bidrar till att förebygga, upptäckta och ingripa i mobbning. Tutorerna stöder även hen som blivit mobbad. 

2. Vi identifierar mobbning och ingriper

Vi ingriper i mobbning systematiskt och enligt en viss modell. Vi utreder mobbningssituationerna och dokumenterar utredningarna i Wilma.

Mobbning kan även ske utan att vuxna märker det, till exempel i sociala medier. Inget fall av mobbning får bli undangömt. De studerande kan även göra en anmälan om mobbning via en elektronisk blankett för mobbningsanmälan. Anmälan kan göras anonymt eller under eget namn.

Vi använder metoder som rättar till mänskliga relationer, det vill säga restorativa metoder, i konfliktsituationer i skolan. Restorativitet handlar om att mötas, lyssna på varandra, bli sams och att förstärka sociala färdigheter. Våra kuratorer och en del av våra psykologer är utbildade i att använda metoderna.

För att få stopp på långvarig mobbning i skolan behövs all tillgänglig hjälp. Ibland kan en utomstående part ge nya perspektiv i problemsituationer. En utomstående part beaktar helhetssituationen i inflammerade fall. Detta kallas för M-0-verksamhet och har utvecklats av Stationens Barn rf.

Vi tar vid behov med utomstående aktörer i det mobbningsrelaterade arbetet. Sådana aktörer kan vara exempelvis ungdomsväsendet, aktörer inom den tredje sektorn, barnskyddet eller polisen.

3. Stöd för återhämtning

Då en elev blivit mobbad utser hen en trygg person som hjälper och stöder studeranden att gå vidare.

Kamratgrupperna erbjuder en möjlighet att berätta om sin egen erfarenhet för andra personer med samma upplevelser. Vi informerar om de kamratstödsgrupper som Mannerheims Barnskyddsförbund erbjuder för barn och unga som blivit mobbade samt deras vårdnadshavare.