Staffansby lågstadieskola

I Staffansby lågstadieskola finns årskurserna 1-6. Skolan har 194 elever.
Staffansby lågstadieskola
Bild: Tiina Piri

Kontaktuppgifter

Trastvägen 20, 00780 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter
svenska
PB 78301, 00099 Helsingfors stad

Fakta om skolan:

 • Årskurs: 1-6
 • Elevantal: 185
 • Klasslärare: 9
 • Timlärare:  4
 • Speciallärare:1
 • Resurslärare: 4

I Staffansby lågstadieskola tycker vi att det är viktigt med en trygg och trivsam miljö där eleverna känner sig uppskattade och respekterade. Stor vikt läggs vid baskunskaper i alla ämnen, digitalt kunnande, ämnesövergripande undervisning och samlärarskap samt svenska språket. Skolans värden är trygghet, respekt och inlärningsglädje.

Skolan är byggd 1989–90 och renoverad 2013 och 2019.

Vår skola

Helsingfors kommunala läroplan(Länk leder till extern tjänst) och skolspecifika läroplaner har utarbetats utifrån de nationella grunderna för läroplanen. Undervisningen i vår skola styrs av skolans läroplan. Skolans läroplan(Länk leder till extern tjänst) innehåller målen för skolarbetet, vilka läroämnen som studeras i skolan, hur man arbetar i skolan och hur eleverna kan stödjas. 

Undervisningen i grundskolan styrs av skolans läroplan. I läroplanen tar man upp målen för skolarbetet, vilka ämnen man läser i skolan, hur man arbetar i skolan och hur man kan stödja eleverna.

I Staffansby är en stor del av undervisningen helhetsskapande. Detta innebär att samma tema eller fenomen behandlas via de olika ämnena i skolan för att skapa en helhet. Vi använder oss till en del Storylinemetoden, som är en undervisningsmetod med rötter i Skottland. Målet är att undervisningen ska vara så nära skolelevens vardag som möjligt.

I Staffansby strävar vi efter att komma bort från den traditionella klassrumsundervisningen och använder hela skolan, samt närmiljön som undervisningsutrymme.Varje klass har en egen lärare som undervisar under de flesta lektionerna. Vid sidan av den egna läraren kan det finnas en speciallärare, en lärare för barn med invandrarbakgrund eller en skolassistent.

Eleverna får läroböckerna och annat skolmaterial gratis från skolan. Skolorna väljer själva vilka läromedel de använder.

I grundskolan arbetar eleverna i sina egna klasser under största delen av lektionerna. I gruppen kan finnas elever i olika åldrar och från olika klasser. Klassen kan vara indelad i mindre grupper under en del av lektionerna.

Antalet veckotimmar för undervisningen i skolan är fastslaget. I årskurserna 1–2 ska antalet veckotimmar vara minst 20 h, i årskurs 3  22 h , årskurs 4 24 h och i årskurserna 5–6 26 h.

I årskurserna 1–6 läser eleverna ett eller två språk vid sidan av sitt modersmål. A1-språket är det obligatoriska språk som man inleder i åk 1. A2-språket inleds i årskurs 3 från och med läsåret 2019-2020.

Språkutbudet i Staffansby lågstadieskola:

 • A1-språk finska  
 • A2-språk engelska eller tyska  
 • Spanska som valfri kurs i åk 4-6.

Lov- och arbetstider 2023-2024

Höstterminen 10.8.2023 (tor) – 22.12.2023 (fre)
Höstlovet 16.10.2023 (må) – 20.10.2023 (fre)
Jullovet 23.12.2023 (lör) – 7.1.2024 (sön)
Vårterminen 8.1.2024 (må) – 1.6.2024 (lö)
Sportlovet 19.2.2024 (må) – 23.2.2024 (fre)

Fredag 22.12.2023 ledig dag.

Lördag 18.5.2024 Staffettkarneval skoldag.

 

Möte för blivande första klassister hålls i maj 2024. Tidpunkten informeras senare.

 

Lov- och arbetstider 2024-2025

Höstterminen 8.8.2024 (tor) - 20.12.2024 (fre)
Höstlovet 14.10.2024 (mån) - 18.10.2024 (fre)
Jullovet 21.12.2024 (lör) - 6.1.2025 (mån)
Vårterminen 7.1.2025 (tis) – 31.5.2025 (lör)
Sportlovet 17.2.2025 (mån) - 21.2.2025 (fre)

Samarbetet mellan hem och skola är en del av skolans verksamhet som fastställs i läroplanen. Skolan kommer överens om verksamhetsformerna i samarbete med föräldrarna.

Samtliga skolor i Helsingfors har en direktion med representanter för föräldrarna. Direktionen beslutar om skolans verksamhetsplan, väljer de ordinarie lärarna, godkänner budgeten och framlägger ett förslag till läroplan för utbildningsnämndens svenska sektion.

Föräldrarna får en chans att bekanta sig med varandra genom tillställningar som ordnas av skolan eller vid evenemang som ordnas av klassföräldrarna.

För samarbetet mellan hem och skola har man utvecklat det elektroniska systemet Wilma, som fungerar som en informationskanal mellan vårdnadshavarna och skolorna. Genom Wilma får vårdnadshavarna aktuell information om sitt barns skolgång. 

Skolan informerar hemmen om frågor som gäller eleven och skolan. På motsvarande sätt förväntas det att vårdnadshavarna informerar skolan om frågor som gäller barnet, till exempel frånvaro.

Klasslärarna informerar vårdnadshavarna genom Wilma, veckobrev, skoldagboken eller via telefonsamtal. Den ömsesidiga kommunikationen mellan vårdnadshavare och lärare bör ske på ett uppbyggande sätt.

Ordningsregler

Syfte:

Enligt lagen för grundläggande utbildning §35 ska eleven delta i utbildningen, utföra sina uppgifter samvetsgrant och uppträda korrekt. I skolan innebär ett korrekt beteende att eleven följer skolans ordnings- och trivselregler.

Skolan har utarbetat ordnings- och trivselregler i samarbete mellan personal, elevkår och vårdnadshavare. Trivselreglerna betonar alla rätt till trivsel i skolan och finns till för att alla skall må bra.

Eleverna och deras vårdnadshavare skall vara informerade om skolans ordnings- och trivselsegler, samt om konsekvenserna vid brott mot dem. Varje vuxen i skolan har ett ansvar för elevernas beteende och skall reagera om man märker något avvikande. Skolan strävar till att snabbt reagera då något inträffat.

Regler gäller under skoltid, lägerskolor, studiebesök, resor och andra tillställningar som skolan ordnat.

Elevernas rättigheter

Eleven har rätt

o till läroplansenlig undervisning

o till avgiftsfri grundskola

o att bli sakligt och jämlikt behandlad

o till en trygg skoldag och vara skyddade mot våld, trakasserier och mobbning

Elevens skyldigheter

o Skyldig att delta i undervisningen

o Att utföra sin uppgifter samvetsgrant och uppträda korrekt

Ordningsregler

o Kom i tid

o Ge arbetsro och matro

o Respektera andras och skolans egendom

o Ta inte med farliga saker

o Använd inte telefon utan lov

o Använd inte cykel, sparkcykel, skateboard eller dylikt på skolgården mellan kl. 7:30-16:30

o Skräpa inte

o Lämna inte skolgården utan lov

o Kasta inte snöbollar, stenar eller annat som kan skada andra

o Vi mobbar inte. Vi visar hänsyn, retar inte och stör inte andra.

Trivselregler

· Visa respekt och hänsyn mot alla, och säg inte elaka saker

· Lyssna på varandra och respektera varandras åsikter

· Använd ord som tack, hej, varsågod och förlåt

· Hjälp varandra och vänta på din tur

· Håll snyggt och rent i skolan

· Hjälp och stöd varandra om ni märker att någon blir felbehandlad

· Var en god kamrat och lämna inte någon utanför

· På rasten är det viktigt att röra på sig

· Rör dig lugnt i skolan

Personalens kontaktuppgifter

Staffansby lågstadieskola

Besöksadress: Trastvägen 20, 00780 Helsingfors
PB 78301, 00099 Helsingfors stad
Öppet skoldagar kl. 8.00-15.30

Cirkulerande skolvärd

040 922 4643

Skolsekreterare

Ann-Christine Eskman
tfn 09 310 15937,  ann-christine.eskman(at)hel.fi

Till skolsekreteraren anmäls namn-, adress-, telefonnummerförändringar samt förändringar i mantalsskrivningsuppgifterna.

Rektor

Heidi Dufva
tfn 09 310 36785, 040 5364397 
heidi.dufva(at)hel.fi

Biträdande rektor 

Lina Pearce
tfn 09 310 82562, lina.pearce(at)edu.hel.fi

Direktionens ordförande 

Eva Persson 
eva.persson(at)gmail.com

Lärarrummet

tfn 09 310 82562

Koordinator för eftermiddagsverksamheten

Lärare i åk 1
tfn 09 310 82562

Skolköket 

tfn 09 310 82563

Ella Vainio och Martina Silola, klasslärare åk 1

Ida Nordman och Marlene Lindroos, klasslärare åk 2

Linda Back, klasslärare åk 3

Pernilla Venäläinen, klasslärare åk 4

Camilla Hurskainen och Patrik Mäkelä, klasslärare åk 5

Rhonda Lindkvist, klasslärare åk 6

Lina Pearce, resurslärare

Anna Tuliainen, resurslärare

Madeleine Gustavsson, resurslärare 

Onni Ahvonen, resurslärare

Jonny Granvik, teknisk slöjd

Myrna Eklund, musiklärare

Max Forsman, speciallärare

Heidi Dufva, rektor

Ronja Saaresaho, S2, svenska som andra språk

Skolassistenter

Annika Nikander och Endireas Aklilu

Flerspråkig handledare

Vera Lindén 0408652380

 

Hälsovårdare

Ansa Kokljuschkin
tfn 050 436 2019 Mottagning i skolan på tisdagar 8-15

Skolpsykolog

Andrea Holm tfn 0931026048

Morgon- och eftermiddagsverksamhet, klubbar och hobbyer

Eleverna har möjlighet att delta i frivilliga, ledda aktiviteter av mångahanda slag före och efter skoldagen – meningsfulla aktiviteter och kul samvaro i en trygg miljö.

Morgonverksamheten, som ordnas på morgonen före lektionerna, är avgiftsfri. Den är avsedd för elever i årskurserna 1 och 2 samt för elever med särskilt stöd i årskurserna 3 och 4. 

Vi ordnar morgonverksamhet varje skoldag kl. 8.15–9.50. Verksamhet ordnas utomhus om vädret tillåter. Du kan be rektorn om mer information om skolans morgonverksamhet per telefon på numret 09 310 XXXXX. 

Mer information om skolornas morgonverksamhet hittar du på våra sidor för den grundläggande utbildningen.

Eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen är avgiftsbelagd och riktar sig till elever i årskurserna 1 och 2 samt elever med särskilt stöd. 

Läs mer om eftermiddagsverksamheten och dess avgifter på våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen

Du kan söka platser med eftermiddagsverksamhet i vårt område på Servicekartan(Länk leder till extern tjänst). På Servicekartan kan du skriva in din hemadress i hemadressfältet. 

I vår skola ordnas avgiftsfria hobbyer och klubbar för eleverna, både genom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och som skolans klubbverksamhet. På våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen hittar du mer information om klubb- och hobbyverksamhet. 

Nedan uppdateras information om vår skolas klubbar och hobbyer. 

Anmälan till grupper enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet ska ske direkt till hobbyarrangören. Anmälan är bindande. Hobbyverksamheten förverkligas om det finns tillräckligt med deltagare. Om du är tvungen att annullera din anmälan, kontakta den som arrangerar hobbyverksamheten så fort som möjligt. Arrangören informerar också om eventuella återbudsplatser och ytterligare grupper. Deltagarna är försäkrade under hobbyverksamheten.  

Skolans klubbverksamhet läsåret 2023-2024

I samband med skoldagen arrangeras klubbverksamhet åt Helsingforsiska grundskoleelever. Eleverna kan delta i planeringen och utvecklingen av klubbverksamheten bland annat via skolornas elevkårer. Skolans klubbverksamhet kan antingen arrangeras med den egna personalen, eller genom en utomstående inköpt aktör (avgiftsfri för deltagarna). Dessutom kan det i skolan finnas annan klubbverksamhet som arrangeras av en aktör utanför staden (med skäliga kostnader för deltagande).

Informationen om skolans klubbar uppdateras när höstterminen har börjat.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 2023-2024

Avgiftsfri hobbyverksamhet enligt Finlandsmodellen inleds den 4 september 2023. Det är också möjligt att registrera sig i hobbyer som anordnas på andra skolor.

Tisdag

Scoutkunskaper (årskurs 3.-6.)

Tid: Tisdagar kl. 14:15 – 15:15

Plats: Åk 4 klassrum

 

Scoutklubben är fylld av samarbete, lära sig nya saker och så klart skratt och glädjen i att göra! I scoutklubben har vi en rolig ledare och alla får vara sig själv. I scoutklubben gör man samma saker som i scouterna, det viktigaste är vänskap, respekt för naturen och samarbete. Kom med på äventyr i scoutklubben! 

Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)

Vid frågor: Helka Körkkö helka.korkko@leiri.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Ordnare: Leirikesä / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Onsdag

 

Bildkonst (årskurs 3.-6.)

Tid: Onsdagar kl. 13:15 – 14:45

Plats: Åk 3 klassrum

 

Vi provar på flera olika färger, material och konstformer, och lägger tyngden på att experimentera och utforska möjligheterna i varje medie. Varje vecka provar vi på nåt nytt, och gör roligt utmanande uppgifter tillsammans med penna, målfärg, krita eller någonting helt annat!

 

Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)

Vid frågor: Christoffer Isaksson, putte@nsu.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Ordnare: Nylands Svenska Ungdomsförbund och Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

 

Fredag

 

Kodning och spelplanering (årskurs 3.-6.) *NY* 

Tid: Fredagar kl. 13:20 - 14.50 (ny! börjar 17.11.)
Plats: 5C klassrum

I Kursen vi går igenom de grundläggande begreppen programmering och speldesign i visuella programmeringsmiljöer och i programmeringsspråket Python. 
 
Vi löser programmeringspussel i Code.orgs lärmiljö, programmerar 2D-spel med Scratch och lär oss om programmera enheter med Micro:bit-mikrokontroller. 
 
I slutet av kursen tränar vi på att skriva kod i programmeringsspråket Python. För att träna på grunderna i Python använder vi oss av olika utmaningskurser i början, varefter vi kodar en lätt berättelse och ett litet spel i Python. 

Anmälning: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)
Vid frågor: suvi.syrjalainen@kodarit.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post), tfn 0408034625

Ordnare: Kodarit / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Vår skolas direktion

Varje skola har en direktion som leder och utvecklar skolans verksamhet. Direktionen består av företrädare för vårdnadshavarna, eleverna och personalen. Direktionsledamöterna väljs av fostrans- och utbildningsnämnden för en fyraårsperiod. De nuvarande direktionernas mandattid är 2021–2025. Bland annat godkänner direktionen årligen skolans verksamhetsplan

Direktionens sammansättning 2021-2025

Eva Persson, ordf.

Maria Finström-Haanpää

Niina Stolt

Nina Österholm

Jacob Töringe

Stefan Winiger

Lärar representant

Ida Nordman

Sekreterare

Heidi Dufva

Två elev representanter

 

HELSINGFORS STAD                                                  Protokoll 1/23
STAFFANSBY LÅGSTADIESKOLA
DIREKTIONEN                                                              3.4.2023

 

 

Tidpunkt                              3.4.2023 kl. 8.00

Plats                                   Staffansby ls, Trastvägen 20

Närvarande                         Eva Persson, ordf.
                                           Heidi Dufva. sekr.
                                           Ida Nordman
                                           Maria Finström-Haanpää
                                           Nina Österholm
                                           Nina Stolt
                                          

                                           xx, elevrepr.
                                           xx, elevrepr.

 

 

ÄRENDEN:

 

§ 1                      MÖTETS ÖPPNANDE

 

                           Förslag:            Ordförande förklarar mötet öppnat kl. 08.00
                           Beslut:              Ordförande förklarar mötet öppnat kl. 08.04

 

 

§ 2                      MÖTETS LAGLIGHET

 

                           Förslag:            Ordförande konstaterar mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
                           Beslut:              Ordförande konstaterar mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

 

§ 3                      FÖREDRAGNINGSLISTANS FASTSTÄLLELSE

 

                           Förslag:            Direktionen fastställer föredragningslistan.
                           Beslut:              Direktionen fastställer föredragningslistan.

 

 

§ 4                      VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE                     

 

                           Förslag:            Direktionen utser två medlemmar till protokolljusterare.

                           Beslut:              Direktionen utser Maria Finström-Haanpää och Nina Österholm till protokolljusterare.

 

 

§ 5                      REKRYTERING SAMT UTRYMMEN OCH PLANERING AV LÄSÅRET 23-24, STAFFANSBY

Rektor presenterar hur rekryteringen förlöper samt ger en inblick i planeringen av nästa läsår.

 

§ 6                      Fastställande av Staffansby lågstadieskolas användningsplan för budgeten för år 2023.

Fostrans- och utbildningsnämnden godkände 13.12.2022 (§ 303) resultatbudgeten för år 2023. Sektorchefen beslutade 8.2.2023 (§ 12) vilka som ansvarar för användningsplanen för budgeten för år 2023 samt var och ens anslag och beräknade inkomster.

Genom sitt beslut 5.12.2022 Genom sitt beslut 5.12.2022 har stadsstyrelsen gett anvisningar om hur budgeten ska följas. De för anslagen ansvariga personerna ansvarar för att budgetmålen uppnås, eurobeloppen följs och de beräknade inkomsterna och uppbörden av inkomster förverkligas samt för andra åtgärder som krävs för att resultatbudgeten ska genomföras i enlighet med anvisningarna.

Chefen för den grundläggande utbildningen är den som ansvarar för anslagen för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen. Rektorn är den som ansvarar för anslagen för skolan och läroinrättningen.

Chefen för den grundläggande utbildningen har beslutat i enlighet med målen och principerna för resultatbudgeten ramarna för enskilda skolor.

Den föredragande konstaterar att skolans användningsplan för budgeten har beretts inom den beviljade ramen för direktionens godkännande. I resultatbudgeten för fostrans- och utbildningssektorn finns verksamhetsmål för år 2023. Målen är bindande för den grundläggande utbildningen.

Budgetramen för Staffansby lågstadieskola är sammanlagt 1 593 561 euro. Användningsplanen bygger på det uppskattade elevantalet som för våren 2023 är 195 elever och för hösten 2023 är 186 elever.

Som bilaga till föredragningslistan finns skolans användningsplan, en inkomst- och utgiftsspecifikation per utgiftsslagsgrupp och per verksamhet.

I användningsplanen har man reserverat anslag för en engångspremie på 0,6 % av personalens lönesumma för ordinarie arbetstid.

 

Förslag: Direktionen för Staffansby lågstadieskola beslutar att godkänna användningsplanen för budgeten i enlighet med den föredragandes förslag.

Dessutom beslutar direktionen att rektorn har rätt att omfördela anslagen i den användningsplan som det har beslutats om vid detta möte mellan kontogrupperna och verksamhetsområdena, om verksamheten i skolan kräver det.

Beslut: Direktionen för Staffansby lågstadieskola beslutar att godkänna användningsplanen för budgeten i enlighet med den föredragandes förslag.

Dessutom beslutar direktionen att rektorn har rätt att omfördela anslagen i den användningsplan som det har beslutats om vid detta möte mellan kontogrupperna och verksamhetsområdena, om verksamheten i skolan kräver det.

 

 

§7                       RÖSTNING OM ERSÄTTANDE LEDIG DAG LÄSÅRET 2023-24

 

Lärarkår och elever har röstat om ersättande ledig dag läsåret 23-24. Stafettkarnevalslördagen i maj 2024 önskar skolan att är obligatorisk skoldag för alla elever. Istället hålls en annan ledig dag under läsåret.

 

Alternativen:  

 

                           22.12

                           Skärtorsdag

                           10.5

 

Majoriteten av lärarna röstade på 22.12, majoriteten bland eleverna på skärtorsdag.

 

 • Alternativ 1: Fredag 22.12.2023:  
 • Åk 1: 12 
 • Åk 2:0 
 • Åk 3: 0 
 • Åk 4: 1+16 =17 
 • Åk 5: 5 
 • Åk 6: 6A – 5. 6B -3 
 • Alternativ 2: Skärtorsdag 28.3.2024 
 • Åk 1: 18 
 • Åk 2: 19 
 • Åk 3: 18 
 • Åk 4: 12 + 2=14 
 • Åk 5: 14 
 • Åk 6: 6A – 7. 6B - 2 
 • Alternativ 3: Kristihimmelfärdsdag 10.5.2024 
 • Åk 1: 1 
 • Åk 2:2 
 • Åk 3: 3 
 • Åk 4: 4 +3 = 7 
 • Åk 5: 6 
 • Åk 6: 6A – 4. 6B - 12 

 

Beslut: Direktionen bestämmer att 22.12.2023 är ledig dag.

 

 

§ 8                      Läroplansförändring för ett valfritt ämne för Kottby ls, Månsas ls och Staffansby ls

 

Tillägg i läroplanen för Kottby ls, Månsas ls och Staffansbyls.

 

Direktionen har behandlat läroplansförändringen i mars 2023.

Eftersom beslutanderätten gällande ändringar av läroplanen för enskilda skolor

ligger hos direktören för den svenska servicehelheten, sänder direktionen ändringen

vidare för direktörens godkännande.

Ändringen föreslås träda i kraft från och med läsåret 2023-2024.

 

Beslutsmotivering

Läroplanstillägget gäller byte av utbud av ett valfritt ämne i samtliga skolor.

Att inleda språkstudierna tidigt under den grundläggande utbildningen är

pedagogiskt motiverat och ger eleverna möjlighet att lära sig språk när de är som

mest mottagliga för inlärning. Vi vill erbjuda eleverna en inblick i möjliga språk de

eventuellt kan studera senare i skolan, samt uppmuntra dem att se den språkliga

mångfalden i närmiljön.

Genom att erbjuda språkdusch istället för studier i ett språk kan man dels bättre

utnyttja den språkmångfald som redan finns i lärarkollegiet samt främja nyfikenhet

för olika språk och kulturer på ett lekfullt sätt utgående från elevernas eget intresse.

 

Delaktighet i den skolvisa läroplansprocessen

Kollegiet, skolans elevkår och direktion har hörts i ärendet.

De skolvisa förändringarna för samtliga skolor har utarbetats av en arbetsgrupp där

representanter för alla skolor varit delaktiga. Alla skolor fungerar under en rektor och

har också i övrigt tätt samarbete. De förändringar som föreslås i den skolvisa

läroplanen är bifogade.

 

Bedömning av hur det påverkar barnen

Eleverna får mera valmöjligheter och större inverkan på läroämnets innehåll och

arbetsmetoder.

Läroplanförändringen samt beskrivningen av de valfria ämnena som helhet finns

bifogat i beredningen.

 

Beslut: Direktionen beslutar att föreslå språkdusch som läroplansförändring.

 

§ 9                      ELEVÄRENDEN

 

                           Elevrepresentanterna presenterar sina ärenden.

 

§ 10                   ÖVRIGA ÄRENDEN

                           Nästa möte: Enligt skild kallelse.
                          

§ 11                   MÖTETS AVSLUTANDE

                           Mötet avslutades kl. 8.46

 

 

 

                           Ordf.                                                                                                   Sekr.

 

 

                           Protokolljust.                                                                                    Protokolljust.

 

 

 

 

 

 

 

MÖTESTID :                    Måndagen den 22 maj 2023 kl.08.00

 

MÖTESPLATS:               Trastvägen 20

 

 

Närvarande:                       

 

                                    Eva Persson, ordf.
                                    Heidi Dufva. sekr.
                                    Ida Nordman
                                    Jacob Töringe
                                    Nina Österholm
                                    Nina Stolt
                                    Stefan Winiger

                                    xx, elevrepr.
                                    xx, elevrepr.

 

ÄRENDEN:

 

 

§12                MÖTETS ÖPPNANDE

 

                      Förslag:       Ordförande öppnar mötet kl. 08.00
                      Beslut:          Ordförande öppnar mötet kl. 08.02

                     

 

 

§ 13               MÖTETS LAGLIGHET

 

                      Förslag:       Ordförande konstaterar mötet vara lagenligt

                                           sammankallat och beslutfört.
                     

                      Beslut:          Ordförande konstaterar mötet vara lagenligt

                                           sammankallat och beslutfört.

 

 

 

§ 14               FÖREDRAGNINGSLISTANS FASTSTÄLLELSE

 

                      Förslag:       Direktionen fastställer föredragningslistan.
                      Beslut:          Direktionen fastställer föredragningslistan.

 

 

§ 15               VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE                    

 

                      Förslag:       Direktionen utser två medlemmar till protokolljusterare.

                      Beslut:          Direktionen utser Jacob Töringe och Stefan Winiger till protokolljusterare.

 

 

 

 

§ 16               VERKSAMHETSBERÄTTELSEN  2022-2023

 

 

Enligt förvaltningsstadgan kapitel 15 §3 skall direktionen årligen godkänna en plan för verksamhet, den så kallade verksamhetsplanen. Verksamhetsberättelsen har skrivits av rektor och lärarkår och lärarkollegiet har godkänt berättelsen den 3.5.2023

 

Förslag:       Antecknas till kännedom.
Beslut:         Antecknas till kännedom.

 

 

                     

 

§17                ÖVRIGA ÄRENDEN

 

§18                Nästa möte

 

Förslag:       Hösten 2023 enligt skild kallelse.

Beslut:         Hösten 2023 enligt skild kallelse.

 

 

 

 

 

§19                Mötets avslutas.

 

                      Mötet avslutades kl. 8.41

 

 

 

 

 

                      Eva Persson, ordf.                                                         Heidi Dufva, sekr.

                     

 

 

 

                      Stefan Winiger, protokolljust.                Jacob Töringe, protokolljust.

                     

Tidpunkt                             25.9.2023 kl. 8.00

Plats                                   Trastvägen 20

Närvarande:

Eva Persson, ordf.
                      Heidi Dufva. sekr.
                      Ida Nordman
                      Nina Stolt
                      Stefan Winiger

                                           xx, elevrepr.
                                           xx, elevrepr.

                                    

               

                                    

§ 20
Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet och val av protokolljusterare

Beslutsförslag

Direktionen torde konstatera att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört. Direktionen torde välja samtidigt ledamöterna xx  och xx till protokolljusterare och xx och xx till ersättare för dessa.

Beslut:                               Direktionen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört. Direktionen väljer ledamöterna Stefan Winiger och Nina Stolt till protokolljusterare och inga ersättare.

§ 21
Elevrepresentanters närvarorätt vid direktionsmöten

Beslutsförslag                 

Direktionen diskuterar elevrepresentanternas närvaro- och yttranderätt vid direktionens möte. Direktionen besluter bevilja xx och xx närvaro- och yttranderätt vid direktionens möten.

Beslut:        

Direktionen diskuterar elevrepresentanternas närvaro- och yttranderätt vid direktionens möte. Direktionen besluter bevilja xx och xx närvaro- och yttranderätt vid direktionens möte.

§ 22
Verksamhetsplanen för läsåret 2023-24

                      Om direktionernas uppgifter stadgas i förvaltningsstadgan kapitel 15, § 3.

Direktionen godkänner årligen en plan som baserar sig på läroplanen, utom de årliga arbetstiderna. Planen är ett dokument genom vilket skolan drar upp sina riktlinjer för verksamheten enligt läroplanen och målen utgående från de ekonomiska resurser skolan tilldelats. Verksamhetsplanen utgör även en stomme för utvärdering i slutet av läsåret, verksamhetsberättelsen. Skolan utvärderar dock verksamheten kontinuerligt.

Direktionen har fått tillgång till arbetsprocessen kring verksamhetsplanen genom det webbaserade programmet Wilma.

Beslutsförslag:                 Direktionen godkänner verksamhetsplanen enligt förslaget.

Beslut:                               Direktionen godkänner verksamhetsplanen enligt förslaget.

                     

§23 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM ARBETSTIDER OCH LOVDAGAR I HELSINGFORS STADS SVENSKA GRUNDSKOLOR LÄSÅRET 2024 - 2025

I den grundläggande utbildningen börjar läsåret den 1 augusti och avslutas den 31 juli. Läsåret har 190 arbetsdagar. Läsårets arbetsdagar minskas med självständighetsdagen, trettondagen och första maj när dessa infaller på en annan vardag än lördag (23 § i lagen om grundläggande utbildning).

Läsåret 2024 – 2025 infaller självständighetsdagen, trettondagen och första maj på en annan vardag än lördag, varför antalet arbetsdagar är tre dagar mindre. Skolarbete ska sålunda utföras under 187 arbetsdagar.

Fostrans- och utbildningssektorn begär att direktionen avger ett utlåtande om de alternativ som finns nedan och som rör arbetstiderna och lovdagarna i de svenska grundskolorna läsåret 2024 - 2025.

Alternativ 1

På hösten inleds arbetet 8.8.2024 (tor.) och avslutas 20.12.2024 (fre.).

Höstlovet infaller vecka 42, dvs 14.10.2024 (mån.) - 18.10.2024 (fre).

Jullovet infaller 21.12.2024 (lör.) - 6.1.2025 (mån.).

På våren inleds arbetet 7.1.2025 (tis.) och avslutas 31.5.2025 (lör.).

Sportlovet infaller vecka 8, dvs. 17.2.2025 (mån.) - 21.2.2025 (fre.).

I det här alternativet skulle jullovet vara två veckor långt, varvid vårterminen skulle börja efter trettondagen. I oktober skulle man ha en veckas höstlov och i februari en veckas sportlov.

Alternativ 2

På hösten inleds arbetet 12.8.2024 (mån.) och avslutas 20.12.2024 (fre.).

Höstlovet infaller vecka 42, dvs. 14.10.2024 (mån.) - 18.10.2024 (fre.).

Jullovet infaller 21.12.2024 (lör.) - 1.1.2025 (ons.).

På våren inleds arbetet 2.1.2025 (tor.) och avslutas 31.5.2025 (lör.).

Sportlovet infaller vecka 8, dvs. 17.2.2025 (mån.) - 21.2.2025 (fre.).

I det här alternativet skulle jullovet vara drygt en vecka och vårterminen skulle börja före trettondagen. I oktober skulle man ha en veckas höstlov och i februari en veckas sportlov.

Ifall direktionen vill, kan den komma med ett eget förslag.

Innan direktionen sammanträder ska ärendet behandlas tillsammans med lärarna och den övriga personalen i syfte att utreda deras åsikt. Elevkåren ska ombes avge ett eget utlåtande, som fogas till direktionens utlåtande.

Enligt 47 a § i lagen om grundläggande utbildning ska utbildningsanordnaren dessutom se till att skolans alla elever har möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågor som gäller deras ställning. Det här innebär att skolans alla elever ska ha möjlighet att uttrycka sin åsikt om alternativen ovan t.ex. genom omröstning. Ett sammandrag av elevernas åsikter ska fogas till de utlåtanden som begärs ovan.

Nämnda handlingar ska skickas till Mariella Michelsson, svenska servicehelheten, PB 58300, 00099 Helsingfors stad, mariella.michelsson@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post), senast fredagen den 29 oktober 2023.

Närmare upplysningar:

Henrik Hirviniemi, jurist, tfn (09) 310 26 086 eller henrik.hirviniemi@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Niclas Grönholm

direktör för den svenska servicehelheten

Ledig dag förslag, ersätter skollördagen 18.5

 

 

Alternativ 1  

Alternativ 2 

Ledig dag 5.12.2024 

Ledig dag 17.4.2025 

Ledig dag  

2.5.2025 

Exempel 

 

X 

 

X 

 

 

Åk 1E 

x 

 

 

x 

 

Åk 1M 

 

 

 

x 

 

Åk 2I 

X 

 

 

X 

 

Åk 2M 

 

 

 

 

 

Åk 3 

x 

 

 

x 

 

Åk 4 

x 

 

 

x 

 

Åk 5P 

X 

 

 

X 

 

Åk 5C 

 

 

 

 

 

Åk 6 

 

 

 

 

 

Kollegiet 

X 

 

 

X 

 

Beslut: Direktionen väljer alternativ 1 och beslutar att Stafettkarnevalslördagen är obligatorisk skoldag och istället är 17.4 ledig dag.

§24 Nästa möte

Beslutsförslag: Mötestid enligt skild kallelse

Beslut: Mötestid enligt skild kallelse

§25 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 8.45

Biträdande rektor
Lina Pearce
lina.pearce@edu.hel.fi

Skolsekreterare
Ann-Christine Eskman
ann-christine.eskman@hel.fi

Rektor
Heidi Dufva
+358 9 310 36785
heidi.dufva@hel.fi

Plats

Trastvägen 20, 00780 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. För att öppna dörren ska du trycka på en dörrsummer varefter dörren kan öppnas men är tung.

I lokalen

 • Verksamhetsstället har 3 våningsplan.
 • I lokalen finns en hiss med plats för en rullstol med en dörr som är lätt att öppna för hand. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja. Glasdörrarna har kontrastmarkeringar.
 • I verksamhetsstället finns en tillgänglig toalett på plan 1.