Staffansby lågstadieskola

I Staffansby lågstadieskola finns årskurserna 1-6. Skolan har 194 elever.

Fakta om skolan:

 • Årskurs: 1-6
 • Elevantal: 194
 • Klasslärare: 9
 • Timlärare:  4
 • Speciallärare:1
 • Resurslärare: 3

I Staffansby lågstadieskola tycker vi att det är viktigt med en trygg och trivsam miljö där eleverna känner sig uppskattade och respekterade. Stor vikt läggs vid baskunskaper i alla ämnen, digitalt kunnande, ämnesövergripande undervisning och samlärarskap samt svenska språket. Skolans värden är trygghet, respekt och inlärningsglädje.

Skolan är byggd 1989–90 och renoverad 2013 och 2019.

Vår skola

Helsingfors kommunala läroplan och skolspecifika läroplaner har utarbetats utifrån de nationella grunderna för läroplanen. Undervisningen i vår skola styrs av skolans läroplan. Skolans läroplan innehåller målen för skolarbetet, vilka läroämnen som studeras i skolan, hur man arbetar i skolan och hur eleverna kan stödjas. 

Undervisningen i grundskolan styrs av skolans läroplan. I läroplanen tar man upp målen för skolarbetet, vilka ämnen man läser i skolan, hur man arbetar i skolan och hur man kan stödja eleverna.

I Staffansby är en stor del av undervisningen helhetsskapande. Detta innebär att samma tema eller fenomen behandlas via de olika ämnena i skolan för att skapa en helhet. Vi använder oss till en del Storylinemetoden, som är en undervisningsmetod med rötter i Skottland. Målet är att undervisningen ska vara så nära skolelevens vardag som möjligt.

I Staffansby strävar vi efter att komma bort från den traditionella klassrumsundervisningen och använder hela skolan, samt närmiljön som undervisningsutrymme.Varje klass har en egen lärare som undervisar under de flesta lektionerna. Vid sidan av den egna läraren kan det finnas en speciallärare, en lärare för barn med invandrarbakgrund eller en skolassistent.

Eleverna får läroböckerna och annat skolmaterial gratis från skolan. Skolorna väljer själva vilka läromedel de använder.

I grundskolan arbetar eleverna i sina egna klasser under största delen av lektionerna. I gruppen kan finnas elever i olika åldrar och från olika klasser. Klassen kan vara indelad i mindre grupper under en del av lektionerna.

Antalet veckotimmar för undervisningen i skolan är fastslaget. I årskurserna 1–2 ska antalet veckotimmar vara minst 20 h, i årskurs 3  22 h , årskurs 4 24 h och i årskurserna 5–6 26 h.

I årskurserna 1–6 läser eleverna ett eller två språk vid sidan av sitt modersmål. A1-språket är det obligatoriska språk som man inleder i åk 1. A2-språket inleds i årskurs 3 från och med läsåret 2019-2020.

Språkutbudet i Staffansby lågstadieskola:

 • A1-språk finska  
 • A2-språk engelska eller tyska  
 • Spanska som valfri kurs i åk 4-6.

Personalens kontaktuppgifter

Staffansby lågstadieskola

Besöksadress: Trastvägen 20, 00780 Helsingfors
PB 78301, 00099 Helsingfors stad
Öppet skoldagar kl. 8.00-15.30

Cirkulerande skolvärd

040 922 4643

Skolsekreterare

Eva Lindholm
tfn 09 310 82562

Till skolsekreteraren anmäls namn-, adress-, telefonnummerförändringar samt förändringar i mantalsskrivningsuppgifterna.

Rektor

Heidi Dufva
tfn 09 310 36785, 040 5364397 
heidi.dufva(at)hel.fi

Biträdande rektor 

Lina Pearce
tfn 09 310 82562, lina.pearce(at)edu.hel.fi

Direktionens ordförande 

Eva Persson 
eva.persson(at)gmail.com

Lärarrummet

tfn 09 310 82562

Koordinator för eftermiddagsverksamheten

Lärare i åk 1
tfn 09 310 82562

Skolköket 

tfn 09 310 82563

Ida Nordman, Lina Pearce och Piita Lehtinen, klasslärare åk 1

Linda Back, klasslärare åk 2

Madeleine Gustavsson, klasslärare åk 3

Camilla Hurskainen och Patrik Mäkelä, klasslärare åk 4

Rhonda Lindkvist och Anna Tuliainen, klasslärare åk 5

Pernilla Venäläinen och Ella Vainio, klasslärare åk 6

Martina Silola, resurslärare

Leticia Mabinda, resurslärare

Madeleine Gustavsson, resurslärare 

Johnny Granvik, teknisk slöjd

Myrna Eklund, musiklärare

Lina Nygård, speciallärare

Heidi Dufva, rektor

Ronja Saaresaho, S2, svenska som andra språk

Skolassistenter

Annika Nikander och Endireas Aklilu

Flerspråkig handledare

Vera Lindén 0408652380

 

Hälsovårdare

Ansa Kokljuschkin
tfn 050 436 2019 Mottagning i skolan på tisdagar 8-15

Skolpsykolog

Andrea Holm tfn 0931026048

Morgon- och eftermiddagsverksamhet, klubbar och hobbyer

Eleverna har möjlighet att delta i frivilliga, ledda aktiviteter av mångahanda slag före och efter skoldagen – meningsfulla aktiviteter och kul samvaro i en trygg miljö.

Morgonverksamheten, som ordnas på morgonen före lektionerna, är avgiftsfri. Den är avsedd för elever i årskurserna 1 och 2 samt för elever med särskilt stöd i årskurserna 3 och 4. 

Vi ordnar morgonverksamhet varje skoldag kl. 8.15–9.50. Verksamhet ordnas utomhus om vädret tillåter. Du kan be rektorn om mer information om skolans morgonverksamhet per telefon på numret 09 310 XXXXX. 

Mer information om skolornas morgonverksamhet hittar du på våra sidor för den grundläggande utbildningen.

Eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen är avgiftsbelagd och riktar sig till elever i årskurserna 1 och 2 samt elever med särskilt stöd. 

Läs mer om eftermiddagsverksamheten och dess avgifter på våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen

Du kan söka platser med eftermiddagsverksamhet i vårt område på Servicekartan . På Servicekartan kan du skriva in din hemadress i hemadressfältet. 

I vår skola ordnas avgiftsfria hobbyer och klubbar för eleverna, både genom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och som skolans klubbverksamhet. På våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen hittar du mer information om klubb- och hobbyverksamhet. 

Nedan finns information om vår skolas klubbar och hobbyer. 

Anmälan till grupper enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet ska ske direkt till hobbyarrangören. Anmälan är bindande. Hobbyverksamheten förverkligas om det finns tillräckligt med deltagare. Om du är tvungen att annullera din anmälan, kontakta den som arrangerar hobbyverksamheten så fort som möjligt. Arrangören informerar också om eventuella återbudsplatser och ytterligare grupper. 

Skolans klubbverksamhet läsåret 2022-2023 

Avgiftsfria hobbygrupper enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet från och med 24.1.2022:

Vår skolas direktion

Varje skola har en direktion som leder och utvecklar skolans verksamhet. Direktionen består av företrädare för vårdnadshavarna, eleverna och personalen. Direktionsledamöterna väljs av fostrans- och utbildningsnämnden för en fyraårsperiod. De nuvarande direktionernas mandattid är 2021–2025. Bland annat godkänner direktionen årligen skolans verksamhetsplan

Plats

Trastvägen 20 00780 Helsingfors

Öppna kartan i nytt fönster

Rutten till huvudingången

 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. För att öppna dörren ska du trycka på en dörrsummer varefter dörren kan öppnas men är tung.

I lokalen

 • Verksamhetsstället har 3 våningsplan.
 • I lokalen finns en hiss med plats för en rullstol med en dörr som är lätt att öppna för hand. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja. Glasdörrarna har kontrastmarkeringar.
 • I verksamhetsstället finns en tillgänglig toalett på plan 1.