Staffansby lågstadieskola

I Staffansby lågstadieskola finns årskurserna 1-6. Skolan har 194 elever.
Staffansby lågstadieskola
Bild: Tiina Piri

Kontaktuppgifter

Trastvägen 20, 00780 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska svenska
PB 78301, 00099 Helsingfors stad

Biträdande rektor
Lina Pearce
lina.pearce@edu.hel.fi

Skolsekreterare
Ann-Christine Eskman
ann-christine.eskman@hel.fi

Rektor
Heidi Dufva
+358 9 310 36785
heidi.dufva@hel.fi

Läsåret 2024-2025

Språkstudier

finska
engelska, tyska

Fakta om skolan

 • Årskurs: 1-6
 • Elevantal: 180
 • Klasslärare: 9
 • Timlärare:  4
 • Speciallärare:1
 • Resurslärare: 4

I Staffansby lågstadieskola tycker vi att det är viktigt med en trygg och trivsam miljö där eleverna känner sig uppskattade och respekterade. Stor vikt läggs vid baskunskaper i alla ämnen, digitalt kunnande, ämnesövergripande undervisning och samlärarskap samt svenska språket. Skolans värden är trygghet, respekt och inlärningsglädje.

Skolan är byggd 1989–90 och renoverad 2013 och 2019.

Vår skola

Helsingfors kommunala läroplan(Länk leder till extern tjänst) och skolspecifika läroplaner har utarbetats utifrån de nationella grunderna för läroplanen. Undervisningen i vår skola styrs av skolans läroplan. Skolans läroplan(Länk leder till extern tjänst) innehåller målen för skolarbetet, vilka läroämnen som studeras i skolan, hur man arbetar i skolan och hur eleverna kan stödjas. 

Undervisningen i grundskolan styrs av skolans läroplan. I läroplanen tar man upp målen för skolarbetet, vilka ämnen man läser i skolan, hur man arbetar i skolan och hur man kan stödja eleverna.

I Staffansby är en stor del av undervisningen helhetsskapande. Detta innebär att samma tema eller fenomen behandlas via de olika ämnena i skolan för att skapa en helhet. Vi använder oss till en del Storylinemetoden, som är en undervisningsmetod med rötter i Skottland. Målet är att undervisningen ska vara så nära skolelevens vardag som möjligt.

I Staffansby strävar vi efter att komma bort från den traditionella klassrumsundervisningen och använder hela skolan, samt närmiljön som undervisningsutrymme.Varje klass har en egen lärare som undervisar under de flesta lektionerna. Vid sidan av den egna läraren kan det finnas en speciallärare, en lärare för barn med invandrarbakgrund eller en skolassistent.

Eleverna får läroböckerna och annat skolmaterial gratis från skolan. Skolorna väljer själva vilka läromedel de använder.

I grundskolan arbetar eleverna i sina egna klasser under största delen av lektionerna. I gruppen kan finnas elever i olika åldrar och från olika klasser. Klassen kan vara indelad i mindre grupper under en del av lektionerna.

Antalet veckotimmar för undervisningen i skolan är fastslaget. I årskurserna 1–2 ska antalet veckotimmar vara minst 20 h, i årskurs 3  22 h , årskurs 4 24 h och i årskurserna 5–6 26 h.

I årskurserna 1–6 läser eleverna ett eller två språk vid sidan av sitt modersmål. A1-språket är det obligatoriska språk som man inleder i åk 1. A2-språket inleds i årskurs 3 från och med läsåret 2019-2020.

Språkutbudet i Staffansby lågstadieskola:

 • A1-språk finska  
 • A2-språk engelska eller tyska  
 • Spanska som valfri kurs i åk 4-6.

Lov- och arbetstider 2024-2025

Höstterminen 8.8.2024 (tor) - 20.12.2024 (fre)
Höstlovet 14.10.2024 (mån) - 18.10.2024 (fre)
Jullovet 21.12.2024 (lör) - 6.1.2025 (mån)
Vårterminen 7.1.2025 (tis) – 31.5.2025 (lör)
Sportlovet 17.2.2025 (mån) - 21.2.2025 (fre)

Samarbetet mellan hem och skola är en del av skolans verksamhet som fastställs i läroplanen. Skolan kommer överens om verksamhetsformerna i samarbete med föräldrarna.

Samtliga skolor i Helsingfors har en direktion med representanter för föräldrarna. Direktionen beslutar om skolans verksamhetsplan, väljer de ordinarie lärarna, godkänner budgeten och framlägger ett förslag till läroplan för utbildningsnämndens svenska sektion.

Föräldrarna får en chans att bekanta sig med varandra genom tillställningar som ordnas av skolan eller vid evenemang som ordnas av klassföräldrarna.

För samarbetet mellan hem och skola har man utvecklat det elektroniska systemet Wilma, som fungerar som en informationskanal mellan vårdnadshavarna och skolorna. Genom Wilma får vårdnadshavarna aktuell information om sitt barns skolgång. 

Skolan informerar hemmen om frågor som gäller eleven och skolan. På motsvarande sätt förväntas det att vårdnadshavarna informerar skolan om frågor som gäller barnet, till exempel frånvaro.

Klasslärarna informerar vårdnadshavarna genom Wilma, veckobrev, skoldagboken eller via telefonsamtal. Den ömsesidiga kommunikationen mellan vårdnadshavare och lärare bör ske på ett uppbyggande sätt.

Syfte

Enligt lagen för grundläggande utbildning §35 ska eleven delta i utbildningen, utföra sina uppgifter samvetsgrant och uppträda korrekt. I skolan innebär ett korrekt beteende att eleven följer skolans ordnings- och trivselregler.

Skolan har utarbetat ordnings- och trivselregler i samarbete mellan personal, elevkår och vårdnadshavare. Trivselreglerna betonar alla rätt till trivsel i skolan och finns till för att alla skall må bra.

Eleverna och deras vårdnadshavare skall vara informerade om skolans ordnings- och trivselsegler, samt om konsekvenserna vid brott mot dem. Varje vuxen i skolan har ett ansvar för elevernas beteende och skall reagera om man märker något avvikande. Skolan strävar till att snabbt reagera då något inträffat.

Regler gäller under skoltid, lägerskolor, studiebesök, resor och andra tillställningar som skolan ordnat.

Elevernas rättigheter

Eleven har rätt

 • till läroplansenlig undervisning
 • till avgiftsfri grundskola
 • att bli sakligt och jämlikt behandlad
 • till en trygg skoldag och vara skyddade mot våld, trakasserier och mobbning

Elevens skyldigheter

 • Skyldig att delta i undervisningen
 • Att utföra sin uppgifter samvetsgrant och uppträda korrekt

Ordningsregler

 • Kom i tid
 • Ge arbetsro och matro
 • Respektera andras och skolans egendom
 • Ta inte med farliga saker
 • Använd inte telefon utan lov
 • Använd inte cykel, sparkcykel, skateboard eller dylikt på skolgården mellan kl. 7:30-16:30
 • Skräpa inte
 • Lämna inte skolgården utan lov
 • Kasta inte snöbollar, stenar eller annat som kan skada andra
 • Vi mobbar inte. Vi visar hänsyn, retar inte och stör inte andra.

Trivselregler

 • Visa respekt och hänsyn mot alla, och säg inte elaka saker
 • Lyssna på varandra och respektera varandras åsikter
 • Använd ord som tack, hej, varsågod och förlåt
 • Hjälp varandra och vänta på din tur
 • Håll snyggt och rent i skolan
 • Hjälp och stöd varandra om ni märker att någon blir felbehandlad
 • Var en god kamrat och lämna inte någon utanför
 • På rasten är det viktigt att röra på sig
 • Rör dig lugnt i skolan

Personalens kontaktuppgifter

Staffansby lågstadieskola

Besöksadress: Trastvägen 20, 00780 Helsingfors
PB 78301, 00099 Helsingfors stad
Öppet skoldagar kl. 8.00-15.30

Cirkulerande skolvärd

040 922 4643

Skolsekreterare

Ann-Christine Eskman
tfn 09 310 15937
ann-christine.eskman@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Till skolsekreteraren anmäls namn-, adress-, telefonnummerförändringar samt förändringar i mantalsskrivningsuppgifterna.

Rektor

Heidi Dufva
tfn 09 310 36785, 040 5364397 
heidi.dufva@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Biträdande rektor 

Lina Pearce
tfn 09 310 82562
lina.pearce@edu.hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Direktionens ordförande 

Eva Persson 
eva.persson@gmail.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Lärarrummet

tfn 09 310 82562

Koordinator för eftermiddagsverksamheten

Lärare i åk 1
tfn 09 310 82562

Skolköket 

tfn 09 310 82563

 • Linda Back, klasslärare åk 1
 • Martina Silola och Ella Vainio, klasslärare åk 2
 • Marlene Lindroos och Ida Nordman, klasslärare åk 3
 • Jessi Hutukka, klasslärare åk 4
 • Pernilla Venäläinen, klasslärare åk 5
 • Camilla Hurskainen och Patrik Mäkelä, klasslärare åk 6
 • Lina Pearce, biträdande rektor och resurslärare
 • Anna Tuliainen, resurslärare
 • Rhonda Lindkvist, resurslärare 
 • Jonny Granvik, teknisk slöjd
 • Myrna Eklund, musiklärare
 • Lina Nygård, speciallärare
 • Marko Pitkäniemi, lärare i katolsk religion
 • Heidi Dufva, rektor
 • Ronja Saaresaho, S2, svenska som andra språk

Skolassistenter

Annika Nikander och Endireas Aklilu

Flerspråkig handledare

Jenny Nyman

Hälsovårdare

Ansa Kokljuschkin
tfn 050 436 2019 
Mottagning i skolan på tisdagar 8-15

Skolpsykolog

Andrea Holm 
tfn 0931026048

Skolkurator

Linda Huhtamäki, nås enklast via Wilma

Morgon- och eftermiddagsverksamhet, klubbar och hobbyer

Eleverna har möjlighet att delta i frivilliga, ledda aktiviteter av mångahanda slag före och efter skoldagen – meningsfulla aktiviteter och kul samvaro i en trygg miljö.

Morgonverksamheten, som ordnas på morgonen före lektionerna, är avgiftsfri. Den är avsedd för elever i årskurserna 1 och 2 samt för elever med särskilt stöd i årskurserna 3 och 4. 

Vi ordnar morgonverksamhet varje skoldag kl. 8.15–9.50. Verksamhet ordnas utomhus om vädret tillåter. Du kan be rektorn om mer information om skolans morgonverksamhet per telefon på numret 09 310 XXXXX. 

Mer information om skolornas morgonverksamhet hittar du på våra sidor för den grundläggande utbildningen.

Eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen är avgiftsbelagd och riktar sig till elever i årskurserna 1 och 2 samt elever med särskilt stöd. 

Läs mer om anmälan till eftermiddagsverksamheten och avgifterna på våra sidor för den grundläggande utbildningen.

Läs mer om eftermiddagsverksamheten som ordnas i vår skola under läsåret 2024–2025.

I vår skola ordnas avgiftsfria hobbyer och klubbar för eleverna, både genom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och som skolans klubbverksamhet. På våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen hittar du mer information om klubb- och hobbyverksamhet. 

Nedan uppdateras information om vår skolas klubbar och hobbyer. 

Skolans klubbverksamhet läsåret 2023-2024

I samband med skoldagen arrangeras klubbverksamhet åt Helsingforsiska grundskoleelever. Eleverna kan delta i planeringen och utvecklingen av klubbverksamheten bland annat via skolornas elevkårer. Skolans klubbverksamhet kan antingen arrangeras med den egna personalen, eller genom en utomstående inköpt aktör (avgiftsfri för deltagarna). Dessutom kan det i skolan finnas annan klubbverksamhet som arrangeras av en aktör utanför staden (med skäliga kostnader för deltagande).

Informationen om skolans klubbar uppdateras när höstterminen har börjat.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 2024-2025

Avgiftsfria hobbyer inom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet erbjuds för elever i årskurs 3–9 i varje grundskola i Helsingfors. Den nya hobbyperioden börjar den 2 september 2024.

Hobbyerna läsåret 2024–2025 publiceras på webbplatsen Hobbyer och på den här sidan i slutet av augusti. Gå till Hobbyer-webbplatsen(Länk leder till extern tjänst)

Hobbyerna är i första hand avsedda för eleverna i den egna skolan. Du kan också välja en hobby som ordnas i en annan skola. Deltagarna är försäkrade under hobbyverksamheten.

Till grupperna inom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet anmäler du dig direkt till arrangören av hobbyn. Hobbygrupperna fylls i anmälningsordning. Du är välkommen att bekanta dig med hobbyn utan anmälan om det finns plats i gruppen. Kontakta hobbyarrangören så snabbt som möjligt om du är tvungen att avboka din anmälan. Hobbyarrangören informerar om eventuella annulleringsplatser och tilläggsgrupper.

Vår skolas direktion

Varje skola har en direktion som leder och utvecklar skolans verksamhet. Direktionen består av företrädare för vårdnadshavarna, eleverna och personalen. Direktionsledamöterna väljs av fostrans- och utbildningsnämnden för en fyraårsperiod. De nuvarande direktionernas mandattid är 2021–2025. Bland annat godkänner direktionen årligen skolans verksamhetsplan

Direktionens sammansättning 2021-2025

Eva Persson, ordf.

Maria Finström-Haanpää

Niina Stolt

Nina Österholm

Jacob Töringe

Stefan Winiger

Lärar representant

Ida Nordman

Sekreterare

Heidi Dufva

Två elev representanter

 

HELSINGFORS STAD            Protokoll 1/24
STAFFANSBY LÅGSTADIESKOLA 
DIREKTIONEN            25.3.2024
________________________________________

Tidpunkt        25.3.2024 kl. 8.00
Plats        Staffansby ls, Trastvägen 20
Närvarande        Eva Persson, ordf.
       Heidi Dufva. sekr.
       Ida Nordman
       Jacob Töringe 
       Nina Österholm
       Nina Stolt
       Stefan Winiger 
       xx, elevrepr. 
       xx, elevrepr.

ÄRENDEN:

§ 1    MÖTETS ÖPPNANDE

 Förslag:     Ordförande förklarar mötet öppnat kl. 08.00
   Beslut:     Ordförande förklarar mötet öppnat kl. 08.05

§ 2    MÖTETS LAGLIGHET

 Förslag:     Ordförande konstaterar mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
   Beslut:     Ordförande konstaterar mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 3    FÖREDRAGNINGSLISTANS FASTSTÄLLELSE

 Förslag:     Direktionen fastställer föredragningslistan.
   Beslut:     Direktionen fastställer föredragningslistan.

§ 4    VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE    

 Förslag:     Direktionen utser två medlemmar till protokolljusterare. 
   Beslut:     Direktionen utser Jacob Töringe och Stefan Winiger som protokolljusterare.

§ 5    REKRYTERING SAMT UTRYMMEN OCH PLANERING AV LÄSÅRET 24-25, STAFFANSBY
   Rektor presenterar hur rekryteringen förlöper samt ger en inblick i planeringen av nästa läsår.

§ 6    Fastställande av Staffansby lågstadieskolas användningsplan för budgeten för år 2024.

Fostrans- och utbildningsnämnden godkände 12.12.2023 (§ 275) resultatbudgeten för år 2024. Sektorchefen beslöt 30.1.2024 (§ 9) vilka som ansvarar för användningsplanen för budgeten för år 2024 samt var och ens anslag och beräknade inkomster. 
Genom sitt beslut 11.12.2023 har stadsstyrelsen gett anvisningar om hur budgeten ska följas. De för anslagen ansvariga personerna ansvarar för att budgetmålen uppnås, eurobeloppen följs och de beräknade inkomsterna och uppbörden av inkomster förverkligas samt för andra åtgärder som krävs för att resultatbudgeten ska genomföras i enlighet med anvisningarna. Chefen för den grundläggande utbildningen är den som ansvarar för anslagen för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen. Rektorn är den som ansvarar för anslagen för skolan och läroinrättningen. 
Chefen för den grundläggande utbildningen har beslutat i enlighet med målen och principerna för resultatbudgeten ramarna för enskilda skolor.
Den föredragande konstaterar att skolans användningsplan för budgeten har beretts inom den beviljade ramen för direktionens godkännande. I resultatbudgeten för fostrans- och utbildningssektorn finns verksamhetsmål för år 2024. Målen är bindande för den grundläggande utbildningen.
Budgetramen för Staffansby ls är sammanlagt 1609 023 euro. Användningsplanen bygger på det uppskattade elevantalet 
som för våren 2024 är 180 elever och för hösten 2024 178 elever.
Som bilaga till föredragningslistan finns skolans användningsplan, en inkomst- och utgiftsspecifikation per utgiftsslagsgrupp och per verksamhet.
I användningsplanen har man reserverat anslag för en engångspremie på 1,1 % av personalens lönesumma för ordinarie arbetstid.
Förslag: Direktionen för Staffansby ls beslutar att godkänna användningsplanen för budgeten i enlighet med den föredragandes förslag.
Dessutom beslutar direktionen att rektorn har rätt att omfördela anslagen i den användningsplan som det har beslutats om vid detta möte mellan kontogrupperna och verksamhetsområdena, om verksamheten i skolan kräver det. Rektorn delger direktionen eventuella ändringar på direktionens följande möte. 
Beslut: Direktionen för Staffansby ls beslutar att godkänna användningsplanen för budgeten i enlighet med den föredragandes förslag.
Dessutom beslutar direktionen att rektorn har rätt att omfördela anslagen i den användningsplan som det har beslutats om vid detta möte mellan kontogrupperna och verksamhetsområdena, om verksamheten i skolan kräver det. Rektorn delger direktionen eventuella ändringar på direktionens följande möte.

§ 7    ELEVÄRENDEN

 Elevrepresentanterna presenterar sina ärenden.
 

§ 8    ÖVRIGA ÄRENDEN
   Nästa möte: Enligt skild kallelse.

§ 9    Mötet avslutas 8.35
 

HELSINGFORS STAD            Protokoll 2/24
STAFFANSBY LÅGSTADIESKOLA 
DIREKTIONEN            27.5.2024

MÖTESTID    :    Måndagen den 27 maj 2024 kl.08.00

MÖTESPLATS:    Trastvägen 20

Närvarande:        

       Eva Persson, ordf.
        Heidi Dufva. sekr.
        Ida Nordman
        Jacob Töringe
        Nina Österholm
        Nina Stolt
        Stefan Winiger
        xx, elevrepr. 
        xx, elevrepr.

ÄRENDEN:

§9     MÖTETS ÖPPNANDE

   Förslag:     Ordförande öppnar mötet kl. 08.00
Beslut:     Ordförande öppnar mötet kl. 08.06
    

§ 10    MÖTETS LAGLIGHET

   Förslag:     Ordförande konstaterar mötet vara lagenligt
        sammankallat och beslutfört.
    Förslag:     Ordförande konstaterar mötet vara lagenligt
        sammankallat och beslutfört.

§ 11    FÖREDRAGNINGSLISTANS FASTSTÄLLELSE

   Förslag:     Direktionen fastställer föredragningslistan.
    Protokoll:     Direktionen fastställer föredragningslistan.

§ 12    VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE    

   Förslag:     Direktionen utser två medlemmar till protokolljusterare. 
Protokoll:     Direktionen utser Niina Stolt och Nina Österholm till protokolljusterare.

§ 13    VERKSAMHETSBERÄTTELSEN  2023-2024

Enligt förvaltningsstadgan kapitel 15 §3 skall direktionen årligen godkänna en plan för verksamhet, den så kallade verksamhetsplanen. Verksamhetsberättelsen har skrivits av rektor och lärarkår och lärarkollegiet har godkänt berättelsen den 13.5.2024

Förslag:    Antecknas till kännedom.
Beslut:    Antecknas till kännedom

  

§14    ÖVRIGA ÄRENDEN

§15    Nästa möte

Förslag    Hösten 2024 enligt skild kallelse.
Beslut:    Hösten 2024 enligt skild kallelse.

§16    Mötets avslutas.

   Mötet avslutas kl. 8.40

Plats

Trastvägen 20, 00780 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. För att öppna dörren ska du trycka på en dörrsummer varefter dörren kan öppnas men är tung.

I lokalen

 • Verksamhetsstället har 3 våningsplan.
 • I lokalen finns en hiss med plats för en rullstol med en dörr som är lätt att öppna för hand. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja. Glasdörrarna har kontrastmarkeringar.
 • I verksamhetsstället finns en tillgänglig toalett på plan 1.