Servicerådgivningen för fostran och utbildning ger allmän rådgivning per telefon mån–fre kl. 10–12 och 13–15 samt på tisdagar och torsdagar kl. 10–12 och 13–15 på adressen Verkstadsgatan 8.

Ansökan till förskolan

Förskoleundervisningen ges året innan läroplikten börjar. Den ges fyra timmar per dag under skolterminerna. Då man söker till förskoleundervisning kan man samtidigt ansöka om den småbarnspedagogik som erbjuds utöver förskoleundervisningen.

Ditt barn har rätt till en förskoleplats inom sitt eget elevupptagningsområde, som fastställs enligt barnets adress. När staden anvisar barnet en förskoleplats beaktas barnets adress, barnets elevupptagningsområde och närskola samt på vilket språk barnet ska få förskoleundervisning. 

Barnet får inte nödvändigtvis förskoleundervisning på samma verksamhetsställe där det tidigare fått småbarnspedagogik.

Om ditt barn behöver en förskoleplats för perioden 2023–2024 ska du ansöka om plats i e-tjänsten Asti (Länk leder till extern tjänst).  Du ska ansöka om en förskoleplats om barnet inte har anmälts till förskoleundervisning, om barnet inte deltar i förskoleundervisning som anordnas i ett privat daghem, om du har tackat nej till den plats som anvisats till barnet inom den kommunala förskoleundervisningen eller om du av någon annan anledning ännu inte har ansökt om en förskoleplats åt barnet för perioden 2023–2024.

Barnet anvisas en förskoleplats enligt ansökan om det finns lediga förskoleplatser vid verksamhetsstället. Om det inte finns lediga platser vid de verksamhetsställen som du söker till, anvisas barnet en förskoleplats vid ett verksamhetsställe som ordnar förskoleundervisning inom elevupptagningsområdet enligt barnets hemadress eller vid det verksamhetsställe som ligger närmast hemadressen och har lediga platser. Den förskoleplats som beslutats utifrån ansökan meddelas i beslutet om förskoleundervisning.

Barnet kan endast ha en förskoleplats i en kommun även om barnet bor i två kommuner, till exempel om barnets vårdnadshavare bor i olika kommuner. Barnet kan delta i förskolegruppens verksamhet i en annan kommun, men barnets rätt till kostnadsfri förskoleundervisning gäller endast i en kommun.

I broschyren Välkommen till förskolan finns information om grunderna för förskoleundervisningens elevantagning, anvisandet av en förskoleplats i e-tjänsten Asti samt den småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisningen. Dessutom innehåller broschyren mer information om adressändring under ansöknings- och anmälningstiden för förskoleundervisningen. 

Vid ändringar i omfattningen av den småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisningen samt vid ärenden som rör starttidpunkten för denna ska du kontakta föreståndaren vid det aktuella daghemmet. 

Skiftvård

Om ditt barn är i ett daghem som ordnar skiftvård och du behöver skiftvård för barnet, ska barnet anmälas till förskolan i e-tjänsten Asti (Länk leder till extern tjänst). Om du inte uppgett att barnet behöver skiftvård när du anmält hen till förskoleundervisningen kommer vi att anvisa barnet en plats i det egna elevupptagningsområdet. Du ska verifiera behovet av skiftvård till daghemsföreståndaren inom anmälningstiden.  

Språkbad

Om ditt barn har deltagit i småbarnspedagogiken i språkbad anvisas barnet en plats i förskoleundervisningen enligt språkbadsstigen. Du tar emot platsen inom språkbad i e-tjänsten Asti (Länk leder till extern tjänst).  Om du ansöker om plats i språkbad först till förskoleundervisningen ska du göra en ansökan om förskoleundervisning med pappersblankett. Skriv i uppgifterna att barnet ansöker om förskoleplats i språkbad. Pappersblanketten skickas till adressen Småbarnspedagogikens servicehandledning, PB 51300, 00099 Helsingfors stad. Mer information om språkbad finns på sidorna för förskoleundervisning på olika språk. 

Ansökan om förskoleundervisning med pappersblankett (spärrmarkering eller inget personnummer)

Du kan fylla i en ansökan om förskoleundervisning med pappersblankett om du eller din familj har spärrmarkering, inte har finskt personnummer, finska bankkoder eller om elektronisk ansökan av andra skäl inte är möjlig.

Du kan ansöka om plats med pappersblankett också utanför den egentliga ansökningstiden. Beslut om förskoleplats skickas ut till adressen som du uppgett på anmälningsblanketten.

Blanketten skickas till adressen Småbarnspedagogikens servicehandledning, PB 51300, 00099 Helsingfors stad.

Ansökan till förskoleundervisning, pdf

Ansökan till privat förskoleundervisning görs också med pappersblankett. Skicka ansökan till det privata daghem där du önskar ansöka om förskoleundervisning.

Försöket med tvåårig förskoleundervisning

För barn som deltar i försöket med tvåårig förskoleundervisning fortsätter förskoleundervisningen vid samma verksamhetsställe där barnet inlett förskoleundervisningen. Om du dock ansöker om en ny förskoleplats för barnet från och med augusti 2023, ska förskoleplats för barnet sökas i e-tjänsten Asti (Länk leder till extern tjänst). En plats anvisas i elevupptagningsområdet enligt den gällande hemadressen efter att ansökningstiden har gått ut. Den nya förskoleplatsen finns inte nödvändigtvis i ett daghem som ordnar försöket med tvåårig förskoleundervisning. Då upphör barnets deltagande i försöket. 

Om barnets hemadress ändras efter att du har ansökt om förskoleundervisning eller under förskoleåret 2023–2024, ska du ansöka om en ny förskoleplats för barnet i e-tjänsten Asti (Länk leder till extern tjänst). Du kan ansöka om en ny förskoleplats när den nya adressen har börjat gälla. Om den nya adressen inte uppdateras i ansökan, kan den nya gällande adressen anges på ansökningsblanketten.  

Om du vill ändra ditt barns förskoleplats, till exempel på grund av flytt, ska du ansöka om en ny plats så snart som barnets nya adress gäller.

Du kan ansöka om en förskoleplats inom barnets blivande elevantagningsområde för förskoleundervisningen på grundval av principen för sekundär elevantagning innan den nya adressen börjar gälla. Ansökningar från invånare inom förskoleundervisningens elevantagningsområde har företräde före ansökningar från dem som ansöker om förskoleplats på grundval av principen för sekundär elevantagning.

Om vårdnadshavaren vill ansöka om en ny plats efter att barnet redan har anvisats en förskoleplats, kan hen göra detta genom att lämna in en ansökan i e-tjänsten Asti (Länk leder till extern tjänst). Vårdnadshavaren kan ange två önskemål på ansökan. Om vårdnadshavaren ansöker om en ny plats inom samma elevantagningsområde där familjen redan har sin hemadress och det inte finns plats vid de önskade verksamhetsställena, fattas ett nekande beslut.  I detta fall ändras den befintliga förskoleplatsen inte.

Om barnets hemadress flyttar inom Helsingfors under förskoleåret, får barnet fortsätta vid det befintliga verksamhetsstället fram till skolstarten. Ansökningar som kommer in under det innevarande förskoleåret behandlas två gånger i månaden. På grund av ett stort antal ansökningar behandlas de ansökningar om förskoleundervisning som kommer in under vårens ansökningstid enligt ett separat schema. 

Din familj kan ansöka om en plats inom förskoleundervisningen som ordnas av Helsingfors stad via Asti eller genom att lämna in en ansökan om förskoleundervisning direkt till ett privat daghem. I e-tjänsten Asti (Länk leder till extern tjänst)kan du ange familjens blivande adress, även om familjen ännu inte är skriven i Helsingfors.

Om den nya adressen gäller när ansökan behandlas, beviljas barnet en plats inom det elevantagningsområde för förskoleundervisningen där den nya adressen ligger. Om den nya adressen inte gäller när ansökan behandlas, behandlas ansökan på grundval av principen för sekundär elevantagning. Din familj kan anvisas en plats om det finns lediga platser vid de önskade verksamhetsställena efter att ansökningarna från dem som redan bor inom området har behandlats. Om det inte finns rum vid de önskade verksamhetsställena, fattas ett nekande beslut. 

Helsingfors deltar i riksomfattande försöket med tvåårig förskoleundervisning 2021-2024. I Helsingfors har 44 finskspråkiga och 2 svenskspråkiga daghem valts ut för att delta i försöket. Syftet med försöket är att få information om hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barns förutsättningar för utveckling och lärande samt deras sociala färdigheter och utvecklingen av en sund självkänsla. Därtill utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag ur olika aspekter, utreda kontinuiteten mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen.

Läs mer om försöket med tvåårig förskoleundervisning

I Helsingfors ordnas förskoleundervisning också vid privata daghem och verksamhetsställen. Vid privata daghem och verksamhetsställen kan barnet delta i till exempel förskoleundervisning på ett främmande språk, förskoleundervisning enligt Montessori- eller Steinerpedagogik eller förskoleundervisning som betonar åskådningsfostran. Privata serviceproducenter erbjuder mångsidiga alternativ inom förskoleundervisning. Om du önskar en förskoleplats vid ett privat daghem för ditt barn, ska du kontakta föreståndaren för det aktuella daghemmet. 

Förskoleundervisning som ordnas vid ett privat daghem är avgiftsfri för vårdnadshavaren (fyra timmar om dagen), men den privata serviceproducenten fastställer själv priset för den kompletterande småbarnspedagogik som erbjuds före och efter förskoleundervisningen. Vårdnadshavaren kan hos FPA ansöka om privatvårdsstöd för den kompletterande småbarnspedagogiken.  

Ansökan till förskoleundervisning vid ett privat daghem görs direkt till det aktuella daghemmet på ansökningsblanketten för Helsingfors stads förskoleundervisning. 

Ansökningstiden till förskoleundervisning vid privata daghem är den 9–20 januari 2023. ​   

Vårdnadshavaren skickar in en pappersansökan till det privata daghem där man ansöker om en förskoleplats. Beslutet om förskoleundervisning postas till vårdnadshavarna i februari–mars 2023. ​  ​   

Den privata serviceproducenten ansöker hos staden om tillstånd för ett verksamhetsställe som ordnar förskoleundervisning. För att bilda en förskolegrupp krävs att minst sju barn deltar i undervisningen. Inom förskoleundervisning med en särskild inriktning enligt lärstigen (främmande språk, Montessori- eller Steinerpedagogik, åskådningsfostran) kan gruppen också vara mindre. Om det är osäkert huruvida förskolegruppen blir tillräckligt stor, lönar det sig för vårdnadshavaren att inom tidsfristen också göra en anmälan till den kommunala förskoleundervisningen i e-tjänsten Asti  (Länk leder till extern tjänst)eller ansöka till ett annat privat daghem med en pappersblankett. I samband med anmälan anger du om du i första hand önskar en plats inom den privata förskoleundervisningen.   

Verksamhetsställen för den privata förskoleundervisningen 2023–2024 (pdf)