Servicerådgivningen för fostran och utbildning ger allmän rådgivning per telefon mån–fre kl. 10–12 och 13–15 samt på tisdagar och torsdagar kl. 10–12 och 13–15 på adressen Verkstadsgatan 8.

Ansökan om småbarnspedagogik

Ansök om plats inom småbarnspedagogiken senast fyra månader innan ditt barn behöver platsen, även ifall du fortfarande söker arbete, studieplats eller bostad i Helsingfors.

På den här sidan

Ansökan till småbarnspedagogiken sker i första hand i e-tjänsten Asti, som kräver stark identifiering.

Ansökan om plats inom småbarnspedagogik i e-tjänsten Asti

Vårdnadshavare kan ansöka om plats till sitt barn inom Helsingfors stads småbarnspedagogik och förskoleundervisning i e-tjänsten Asti.

Ansökan om plats till klubbverksamhet sker via ärendemappen i e-tjänsterna.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider

I ansökningsformuläret finns instruktioner om hur du ska fylla i formuläret. Uppgifter som saknas eller är felaktiga visas i röd text på den sida där informationen fattas.  

Du kan gå vidare i ansökningsprocessen när alla fält i formuläret är ifyllda. Ansökan kan sparas som utkast och utkastet går att redigera senare. Utkastet försvinner när ansökan skickas in. Efter att ansökan skickas in kan den redigeras tills den är låst, tre månader innan behovet börjar och snabbare i en brådskande situation. 

Den inskickade ansökan sparas automatiskt i e-tjänsten Asti. Du får en avisering när ansökan kommit fram. Den sökande kan följa med ansökningens status i Asti. Status för en inskickad ansökan som väntar på behandling är Skickad. Ansökan kan redigeras tills den är låst. När behandlingen av ansökan börjar ändras status till I behandling.  

Beslut om ansökan om småbarnspedagogik fattas från och med det datum man önskar att småbarnspedagogiken ska inledas och i mån av möjlighet enligt familjens önskemål. 

Barnets vårdnadshavare kan se beslutet om en plats inom småbarnspedagogiken i Asti.

Du kan radera ansökan innan beslutet har fattats. Status för en raderad ansökan är Annullerad. Då finns ansökan inte längre i systemet.  

Under behandlingstiden kan du meddela om ändringar i ansökan genom att ringa till servicehandledningen.

Handläggningstid

Behandlingstiden för ansökan är högst fyra mån, om du inte själv har meddelat ett senare startdatum för småbarnspedagogiken. Behandlingen av ansökan börjar ungefär tre månader före önskat startdatum.

Giltighetstid

Ansökan är i kraft ett år efter det att den skickats in.

Notera ärendemappen för kundavgiftsbeslutet.

Avgiftsbeslut skickas till en annan ärendemapp i Helsingfors stads e-tjänster på adressen asiointi.hel.fi till den vårdnadshavare som har lämnat in ansökan. Kundavgiftsbeslutet och beslutet om småbarnspedagogik skickas alltså till olika e-tjänster.   

Ytterligare upplysningar

Ansökan om småbarnspedagogik kan göras tidigast ett år före det önskade startdatumet. 

Också personer som bor utanför Helsingfors kan ansöka om en plats inom småbarnspedagogik. För att få en plats i småbarnpedagogiken måste familjen ändå bo i Helsingfors när barnet inleder småbarnspedagogiken. 

Länkar

Uträtta ärenden på webben

Ansökan om småbarnpedagogik

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag
Kräver identifiering.

Ansökan till klubbverksamhet

Genom ansökan kan vårdnadshavaren ansöka om en plats för sitt barn i Helsingfors stads avgiftsfria klubverksamhet.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider

I ansökningsformuläret finns anvisningar för hur det ska fyllas i. Saknade eller felaktiga uppgifter markeras med rött i navigationen till vänster och på sammanfattningssidan. Skicka-knappen visas först när alla obligatoriska fält i formuläret har fyllts i. När formuläret har skickats in kan det inte längre redigeras, men den inskickade ansökan kan användas exempelvis som mall för ansökningar för syskon.

Vårdnadshavaren kan spara ansökan som utkast och senare redigera utkastet i ärendemappen. Utkastet försvinner när ansökan skickas in.

Den inskickade ansökan sparas i den sökandes ärendemapp, i arkiveringssystemet för e-tjänsterna samt i fostrans- och utbildningssektorns klientdatasystem för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Tjänsten meddelar att anmälan har skickats och ger ett ärendenummer, med vilket den sökande kan följa ansökans status i ärendemappen. En ansökan som skickats in och väntar på behandling har statusen Sänd. När ansökan tas upp till behandling ändras dess status till Behandlas.

När ett beslut fattas om ansökan beaktas alltid klientens önskemål i mån av möjlighet. En klubbplats beviljas när det finns lediga platser i den önskade klubben.

Beslutet skickas elektroniskt till de vårdnadshavare som bor i samma hushåll som barnet. Beslutet skickas via vårdnadshavarnas personliga ärendemappar, om de har sådana. Beslutet skickas elektroniskt även till en eventuell vårdnadshavare som bor tillsammans med barnet på en annan adress, om det är fråga om gemensam vårdnad och den gemensamma vårdnadshavaren har en personlig ärendemapp.

Avgiftsbeslut skickas elektroniskt via ärendemappen till den vårdnadshavare som ansvarar för avgifterna enligt anmälan till klientavgiftsenheten.

Man kan ta bort en ansökan innan ett beslut fattats genom att kontakta servicehandledaren. En ansökan som tagits bort har statusen Annullerad.

Man kan meddela om eventuella förändringar som man vill göra i ansökan under handläggningstiden genom att ringa till servicehandledaren.

Handläggningstid

Handläggningstiden för en ansökan är högst fyra månader, om den sökande inte meddelar ett senare startdatum för tjänsten. Behandlingen av ansökan inleds ungefär två månader före det önskade startdatum

Giltighetstid

Ansökan är i kraft i ett år från det datum den lämnats in.

Ytterligare upplysningar

Ansökan kan lämnas in tidigast ett år innan startdatumet.

Även personer som inte bor i Helsingfors kan lämna in en ansökan. En förutsättning för att få tjänsten är att familjens hemort är Helsingfors när tjänsten börjar.

Länkar

Uträtta ärenden på webben

Elektronisk ärendehantering

Öppet varje dag
Kräver identifiering.

Ansökan om plats inom småbarnspedagogik med pappersblankett

Om du/din familj inte har finsk personbeteckning, du/din familj inte har finska bankkoder, någon i din familj har spärrmarkering eller om du/din familj på grund av andra skäl inte har möjlighet att ansöka elektroniskt kan du ansöka om plats inom småbarnspedagogikens tjänster med en pappersblankett.

Skicka pappersansökan i första hand per post till adressen Småbarnspedagogikens servicehandledning, Verkstadsgatan 8, PB 58300, 00099 Helsingfors stad. Lekparkerna tar också emot pappersansökningar (förutom lekparkerna Seppä, Loru och Santahamina).

Då du söker med pappersblankett kan en plats beviljas tidigast fyra månader från det datum pappersansökan anländer till småbarnspedagogikens servicehandledning.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider

Internationella sökanden/sökanden från andra kommuner: Om du håller på att flytta till Helsingfors är det bra att ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken redan från utlandet eller från en annan kommun. Du behöver inget finsk personnummer eller adress i Helsingfors - dina uppgifter kan uppdateras senare.

Fyll i blankett

Ansökning med en blankett

Ansökan

Ansök om plats inom småbarnspedagogiken senast fyra månader innan ditt barn behöver platsen, även om du för tillfället bara håller på att ansöka om arbete, studieplats eller bostad i Helsingfors.

Du kan lämna in ansökan tidigast ett år innan det finns behov för platsen. Din ansökan är i kraft i ett år. Om ditt behov av småbarnspedagogik för ditt barn är oförutsägbart, ansök om plats så snabbt som möjligt, dock senast två veckor innan behovet. Då måste du bevisa att ditt behov är oförutsägbart.

Du kan ansöka om plats inom småbarnspedagogiken för ditt barn tidigast från början av den kalendermånad då barnet fyller nio månader. Ett barn under ett år behöver mer personalresurser än ett barn som redan fyllt ett år. Om barnet är under ett år gammalt är det bra att vara beredd på att det kan vara mer utmanande än vanligt att få en plats inom småbarnspedagogiken från det önskade verksamhetsstället .

Du kan ansöka om småbarnspedagogik även om du inte bor i Helsingfors. Förutsättningen för att få en plats är att er familj bor i Helsingfors när småbarnspedagogiken börjar.  

Lagen om småbarnspedagogik förpliktar kommunen att erbjuda alla barn en plats inom småbarnspedagogik. Helsingfors vill erbjuda barn en plats enligt vårdnadshavarnas önskemål, men i vissa områden och daghem finns det endast få platser i förhållande till antalet sökande. Situationen ändras varje vecka ja varje månad.   

Om vi inte kan erbjuda er en plats enligt er familjs önskemål ebjuder vi er den närmaste lediga platsen i Helsingfors. Om ni enbart ansökt om småbarnspedagogik på svenska erbjuder vi närmaste lediga plats på ett svenskspråkigt verksamhetsställe inom småbarnspedagogik. Om ni enbart ansökt om småbarnspedagogik på finska erbjuder vi er närmaste lediga plats på ett finskspråkigt verksamhetsställe. Om det i ansökan finns både svensk- och finskspråkiga önskemål erbjuder vi er den närmaste lediga plats i staden, oberoende av språk.

En ansökan till småbarnspedagogiken ska alltid lämnas in 4 månader innan behovet börjar eller så snart du planerar att söka jobb, studera eller flytta. I e-tjänsten Asti låses ansökan ungefär 3 månader före önskat startdatum, och efter detta kan inga ytterligare ändringar göras i den.

Om behovet är akut och oförutsett (från 2 veckor till 4 månader före behov), ska ansökan göras så snart som möjligt och senast 2 veckor före önskat startdatum. Båda vårdnadshavarnas intyg ska bifogas ansökan när den lämnas in. En vårdnadshavares intyg ska ange den oförutsedda situationen. Ansökan behandlas först efter att de nödvändiga bilagorna har lämnats in. Om inga godtagbara intyg har lämnats in, kan ett nekande beslut fattas gällande ansökan.

Den oförutsedda situationen kan vara

 • en arbets- eller studieplats som anges av TE-byrån
 • en studieplats från reservplats
 • slutet av permitteringen
 • en annan liknande situation.

I en oförutsedd situation måste man förete arbetsgivarens separata intyg om oförutsedd anställning eller ett intyg från läroanstalten om antagning från reservplats. Ett arbetsavtal eller ett studieintyg i sig räcker inte. 

Den oförutsedda situationen kan inte vara

 • upphörande av familjeledigheten
 • flytt från en annan kommun till Helsingfors (om inte arbetsgivaren kräver det).
 • I händelse av ett akut och oförutsett vårdbehov är det bra för familjen att vara beredd på att den tillgängliga platsen inom småbarnspedagogik kan ligga längre bort än vanligt.

Instruktioner för vårdnadshavare om ansökan om plats inom småbarnspedagogiken i Asti.

Instruktioner för vårdnadshavare om ansökan om plats inom småbarnspedagogiken i Asti.

Grunderna för att beviljas plats

Platserna inom småbarnspedagogiken beviljas utifrån de grunder som fostrans- och utbildningsnämndens sektion har fastställt. 

 1. Om det är möjligt, beviljas ditt barn en plats inom småbarnspedagogiken enligt ert förstahandsval.
 2. Ditt barn beviljas, med beaktande av platssituationen, en plats inom småbarnspedagogiken vid ett verksamhetsställe som ligger nära hemmet. Vi tar hänsyn till startdatumet för ditt barns behov av småbarnspedagogiken när platsen beviljas. Vid handläggning av ansökningar beaktas startdatumet i perioder av två veckor, så att vi följer den lagstadgade tidsfristen på fyra månader.
 3. Vi tar också hänsyn till omfattningen av ditt barns vårdbehov är när vi beviljar platser. När det finns fler sökande än platser: 
 • Platserna ges i första hand till barn som har ett syskon i samma daghem. Syskongrunden gäller syskon som redan deltar i småbarnspedagogiken, men inte ett syskon i förskoleundervisningen. Om barnet inleder förskoleundervisningen i augusti 2023 upphör syskongrunden för ett yngre syskon att gälla 30.7.2023.
 • Om två sökande har samma startdatum och syskonprincipen är uppfylld ges den lediga platsen till det barn som bor närmast verksamhetsstället enligt HRT:s ruttguide. 
 • Startdatumet påverkar möjligheten att få platsen.

Vad händer efter ansökan?

Beslutet och information skickas till dig cirka en månad innan du behöver platsen. Småbarnspedagogiken och faktureringen av den börjar från och med det datum som anges i beslutet. Beslutet skickas till e-tjänsten Asti. 

Information om småbarnspedagogik som börjar i augusti skickas i juni. 

Om du är missnöjd med platsen som ditt barn har fått kan du ansöka om intern förflyttning i e-tjänsten Asti. (Länk leder till extern tjänst)(öppnas i ny flik)

Ta emot platsen om:

 • Ditt barn börjar inom småbarnspedagogiken i enlighet med beslutet.
 • Verksamhetsstället du ansökte om plats på inte kunde erbjuda plats, men behovet av småbarnspedagogik börjar från det datum du angivit. Efter att du tagit emot platsen kan du vid behov ansöka om intern förflyttning till det verksamhetsställe du ursprungligen önskade få plats på.
 • Du vill göra en begäran om omprövning. Anvisningar för begäran om omprövning finns i beslutet.

Tacka nej till platsen om:

 • Du inte behöver den plats som erbjuds i beslutet. Vid behov kan du lämna in en ny ansökan, som behandlas inom fyra månader i enlighet med lagen.

Om familjen inte tar emot platsen ska du meddela staden detta så fort som möjligt, dock inom en vecka efter att du fått beslutet. Mer information om hur du tackar nej får du i samband med beslutet.

Ta emot en plats inom småbarnspedagogiken i e-tjänsten Asti eller meddela om mottagande till daghemsföreståndaren om du fick beslutet på papper. Ifall du inte tar emot den anvisade platsen ska du meddela om det i e-tjänsten Asti så fort som möjligt och senast två veckor innan småbarnspedagogiken börjar. 

Småbarnspedagogiken och faktureringen av den börjar från och med det datum som anges i beslutet. Om du inte tar emot den erbjudna platsen, ska du meddela detta via e-tjänsten Asti så snart som möjligt och senast två veckor innan småbarnspedagogiken inleds. Om du inte tackar nej till platsen faktureras du för hälften av månadsavgiften för småbarnspedagogiken och beslutet om småbarnspedagogik upphör att gälla en vecka efter startdatumet för småbarnspedagogiken. 

Du kan ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken igen. Då inleds en ny behandlingstid på högst fyra månader.