Om du har frågor om avgifterna för småbarnspedagogiken, skicka e-post till eller ring enheten för klientavgifter inom småbarnspedagogiken. 

Enheten för klientavgifter inom småbarnspedagogik betjänar via e-post på varhaiskasvatus.maksut@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)(Länk öppnar standardprogram för e-post) eller per telefon på 09 310 8600 (växel). 
Telefontjänsten har öppet måndag–fredag kl. 9–11. 

Avgifterna för småbarnspedgogik

Småbarnspedagogiken vid daghem och inom familjedagvården är avgiftsbelagd. På den här sidan hittar du information om hur din avgift fastställs. Du kan även uppskatta vad småbarnspedagogiken kommer att kosta. Meddela enheten för klientavgifter genast om familjens inkomster eller familjestorleken förändras.

På den här sidan

Så bildas avgiften för småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogiken är avgiftsbelagd. Månadsavgiften bestäms utifrån er familjs storlek, servicebehovet och bruttoinkomster. 

Till familjen räknas föräldrarna (makar eller sambor som bor i ett gemensamt hushåll) och deras minderåriga barn som bor i samma hushåll. 

Till familjens bruttoinkomster räknas föräldrarnas (makar eller sambor som bor i ett gemensamt hushåll) inkomster och inkomsterna för de barn räknas till familjen. Som inkomst räknas skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster. Som inkomst räknas även till exempel ränteintäkter och förmåner. På löneinkomsterna tillkommer semesterpenning på cirka 5 %. Som inkomster räknas inte till exempel hemvårdsstöd, barnbidrag, förmåner enligt lagen om handikappförmåner, bostadsbidrag, studiestöd eller vuxenutbildningsstöd. Om du inte meddelar din familjs inkomster debiteras du den högsta avgiften för småbarnspedagogik. 

Det antal timmar småbarnspedagogik per dag som ditt barn behöver påverkar avgiften för småbarnspedagogik. Antalet vårdtimmar slås fast i serviceavtalet som du ingår före barnet börjar småbarnspedagogiken. Avtalet ingås för en period på minst tre månader. Avtalet ändras inte för semestertider. 

I tabellerna nedan framgår det hur avgiften fastställs enligt antalet vårdtimmar per dag.

Småbarnspedagogik på vardagar

Vårdtimmar Avgift
Över 7 timmar per dag 100 %
5–7 timmar per dag 80 %
Högst 5 timmar per dag 60 %

Avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar 

5-åringar har rätt till fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik per dag. Avgiftsfri småbarnspedagogik erbjuds antingen inom småbarnspedagogiken eller under förskoleundervisningsdagen för dem som valts till försöket med tvåårig förskoleundervisning.

Den avgiftsfria småbarnspedagogiken (4 h/dag) för 5-åriga barn födda år 2018 bosatta i Helsingfors började den 1.8.2023 och fortsätter tills förskoleundervisningen börjar. För barn födda år 2019 börjar rätten till avgiftsfri småbarnspedagogik (4 h/dag) den 1.8.2024 och pågår tills barnet börjar förskolan. 

Vårdnadshavare kan välja sammanlagt 7–8 timmar förskoleundervisning och småbarnspedagogik per dag för 6-åringar som deltar i förskoleundervisning och för 5-åringar som deltar i försöket med tvåårig förskola. Avgiften för småbarnspedagogik är då 60 procent av den normala avgiften. Under skollov är klientavgiften för 6-åringar som deltar i förskoleundervisning 90 procent av den normala avgiften. 

Vårdtimmar Avgift
Över 7 timmar per dag 65 %
5–7 timmar per dag 40 %
4–5 timmar per dag 20 %
Högst 4 timmar per dag avgiftsfri

Förskoleundervisning och småbarnspedagogik på vardagar

6-åringar samt 5-åringar som deltar i försöket med tvåårig förskoleundervisning får 4 timmar avgiftsfri förskoleundervisning per dag. Avgiftsfri förskoleundervisning ordnas inte under skollov för 6-åringar. Då tas en full avgift för småbarnspedagogik ut för varje närvarodag. Ett 5-årigt barn som också deltar i försöket med tvåårig förskoleundervisning får fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik också under skollov.

Vårdtimmar Avgift
Över 7 timmar per dag 65 %
7–8 timmar per dag 
(högst 8 timmar)
60 %
5–7 timmar per dag 40 %
Högst 5 timmar per dag  20 %
7–8 timmar per dag,
6-åringar under skollov
90 %

Över 8 timmar per dag,


6-åringar under skollov

100 %

Avgiften för skiftvård 

Skiftvård h/mån Avgift
161– 100 %
101–160 80 %
61–100 60 %

 

Om ditt barns behov av småbarnspedagogik ändras ska du i förväg komma överens om det med chefen för enheten för småbarnspedagogik där barnet är inskrivet. 

Avgiften ändras från och med datumet enligt avtalet och om avgiftsändringen fattas alltid ett nytt beslut. Det nya avtalet ingås för en period av minst tre månader. Servicebehovet kan ändras till exempel på grund av förändringar i arbetet eller studierna. 

Avgiften för småbarnspedagogik tas ut för högst elva kalendermånader under ett verksamhetsår (1.8–31.7). Juli månad är avgiftsfri. Om småbarnspedagogiken har inletts den 1 oktober eller senare tas klientavgiften dock ut  även för nästföljande juli. 

Familjens avgift för småbarnspedagogisk heldagsverksamhet beräknas enligt följande modell:  

  • Den i tabellen angivna lägsta bruttoinkomsten per månad för småbarnspedagogiken enligt familjestorlek dras av från den (genomsnittliga) månatliga bruttoinkomsten.  
Familjestorlek Minimi-/bruttoinkomstgräns €/mån
2 3 874  
3 4 998
4 5 675
5 6 353
5 7 028
Minimi-/bruttoinkomstgräns från och med den 1 mars 2023
  • 10,7 procent av det återstående beloppet = avgiften för heldagsverksamhet för det yngsta barnet 

Familjestorleken, inkomstgränserna och bruttoinkomsten för den lägsta och högsta avgiften från och med den 1 mars 2023: 

Familjestorlek, 
personer 

Bruttoinkomsten för den lägsta avgiften 

28 €/mån. 

Bruttoinkomsten 
för den högsta avgiften 
295 €/mån. 
2 4 136 € 6 627 €
3 5 260 € 7 751 €
4 5 937 € 8 428 €
5 6 615 € 9 106 €
6 7 290 € 9 781 €

Avgifter för småbarnspedagogiken är indexbunden enligt 16 § i lagen om klientavgifter. Indexjusteringar görs vartannat år. Nästa indexjustering görs den 1 augusti 2024. 

Avgiften för småbarnspedagogisk heldagsverksamhet är högst 295 euro för det yngsta barnet och 118 euro för det näst yngsta barnet i småbarnspedagogiken. Avgiften för heldagsverksamhet för de övriga barnen är 20 procent av avgiften för det yngsta barnet, det vill säga högst 59 euro. I alla avgiftskategorier kan det för nästa barn i åldersföljden tas ut en avgift som är högst 40 procent av avgiften för småbarnspedagogik på heltid för det yngsta barnet. 

Avgifter under 28 euro per barn tas inte ut. 

I regel tas månadsavgiften tas även ut för de dagar då barnet är frånvarande, med följande undantag:

  • Om barnet är på grund av sjukdom borta från småbarnspedagogiken alla verksamhetsdagar under en kalendermånad tas ingen avgift ut. 
  • Om barnet är på grund av sjukdom borta från småbarnspedagogiken mer än elva verksamhetsdagar under en kalendermånad tas halva månadsavgiften ut. 
  • Om barnet av någon annan orsak än sjukdom är borta från småbarnspedagogiken alla dagar under en kalendermånad tas halva månadsavgiften ut.  

Om ditt barn regelbundet är frånvarande från småbarnspedagogiken kan du göra ett skriftligt avtal om regelbundna frånvarodagar med barnets daghem. I Helsingfors kan barnet vara regelbundet frånvarande 4–12 dagar per månad. Varje avtalsenlig frånvarodag sänker avgiften för småbarnspedagogik med 4 procent per dag. Av personalskäl ska barnet vara regelbundet frånvarande under samma veckodagar, förutom om frånvaron beror på vårdnadshavarens arbete. 

Avgiftsbeslut, inkomstutredning och säker e-post

Lämna in inkomstuppgifterna senast två veckor efter att ditt barn har börjat i småbarnspedagogiken. 

Om du inte lämnar in inkomstuppgifter tar vi ut den högsta avgiften för småbarnspedagogik. Meddela oss genast när familjens inkomster, eller familjestorleken, förändras.

Du kan uppge vad familjens inkomster är till exempel med en lönespecifikation som visar den ackumulerade lönen, semesterpenningen och naturaförmånerna, ett intyg om moderskapspenning eller föräldrapenning och/eller ett intyg om underhållsbidrag och underhållsstöd. 

Du ska skicka inkomstuppgifterna till enheten för klientavgifter, antingen per post eller via säker e-post som du kan bifoga inkomstintyg till. 

Säker e-post autentiseras med nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett identitetskort med chip. Skicka blanketten för inkomstutredning via säker e-post(Länk leder till extern tjänst). På e-postmeddelandets rubrikrad anger du namnet på barnets daghem. 

 Om du vill skicka inkomstutredningen jämte bilagor per post måste du själv betala portot. 

Du kan också lämna in inkomstutredningen jämte bilagor till daghemmet för vidarebefordran. 

Klienten ansvarar för inskickade ansökningar med bilagor till enheten för klientavgifter (Förvaltningslag 4 kapitel § 17 Avsändarens ansvar)

Hör av dig till enheten för klientavgifter genast då familjens inkomster, eller familjestorleken, förändras. Vid behov justerar staden din familjs klientavgift.

Blankett för utredning över inkomster (pdf) Gäller enbart kommunal småbarnspedagogik.

Nedsättning av eller befrielse från avgiften

Avgiften för småbarnspedagogiken bestäms enligt er familjs bruttoinkomst, storleken på familjen och servicebehovet. När vi slagit fast storleken på avgiften kan du ansöka om nedsättning av, eller befrielse från, avgiften.

Som inkomst beaktas familjens alla nettoinkomster och som utgifter bland annat hyra/vederlag, el- och vattenavgifter, räntor på studie- eller bostadslån samt utkomsttstödets grunddel. Som utgifter beaktas inte exempelvis avbetalningar på lån, försäkringspremier, telefonräkningar, kostnader för hobbyer eller utsökningsavgifter.

Ansökan om prövningsbaserad sänkning av avgift (pdf). Gäller enbart kommunal småbarnspedagogik.

Beslut om klientavgiften för småbarnspedagogiken skickas genom e-tjänsten Edlevo. Du kan logga in i e-tjänsten på adressen hel.fi/vakapalvelu eller genom att ladda ner Edlevo-appen i applikationsbutikerna Google Play eller App Store. Du loggar in i e-tjänsten genom Suomi.fi-identifiering. Om du inte tar i bruk e-tjänsten skickar vi beslutet per post.

Vi skickar även klientavgiftsbeslutet till vårdnadshavare, sambor eller makar som bor i samma hushåll och som tagit i bruk e-tjänsten. En vårdnadshavare, sambo, maka eller make som bor i samma hushåll som inte har tagit i bruk e-tjänsten kan be enheten för klientavgifter att skicka klientavgiftsbeslutet per post.

Instruktioner för hur du använder Edlevo hittar du här

 

Fakturan för småbarnspedagogik som e-faktura 

Gifta eller samboende par som bor i samma hushåll med barnen kan sinsemellan komma överens om vems nätbank e-fakturan ska skickas till. Enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken skickas fakturan endast till den adress där barnet bor tillsammans med vårdnadshavaren/vårdnadshavarna. Som standard är den vårdnadshavare som först nämns på pappersfakturan den som betalar fakturan. Om vårdnadshavarna byter betalare av fakturan, ska ändringen meddelas till klientavgifterna för småbarnspedagogiken via e-post på adressen varhaiskasvatus.maksut@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) innan e-fakturaavtalet ingås. 

Observera att i och med e-fakturaavtalet skickas alla fakturor från Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänst som e-fakturor till nätbanken för den person som ingått avtalet. 

E-fakturaavtalet ingås med nätbankskoderna i den egna nätbanken: 

  1. Logga in i nätbanken. 
  2. Välj Helsingfors stad som fakturautställare och Ekonomiförvaltningstjänsten som faktureringsgrund. 
  3. Ange som identifieringsuppgift fakturamottagarens personbeteckning i formatet ddmmåå-xxxX. 

Uppgift om din beställning av e-faktura i nätbanken överförs inom några dagar till Affärsverket ekonomiförvaltningstjänstens klientregister. Därefter skickas fakturorna i fortsättningen alltid till din nätbank. 

Om du har frågor om fakturering, betalningar, ändring av förfallodatum eller indrivning kan du höra av dig per e-post eller per telefon till ekonomiförvaltningstjänsten. Ekonomiförvaltningstjänsten betjänar via e-post på talpa.asiakaspalvelu@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)  eller per telefon på 09 310 25300 under vardagar kl. 9–15.

Tvåårig förskoleundervisning

De barn som deltar i försöket med tvåårig förskoleundervisning får avgiftsfri småbarnspedagogik (fyra timmar per dag) under förskoleundervisningen. Avgiften för småbarnspedagogik fastställs på samma sätt som avgiftsfriheten på fyra timmar för 5-åringar. 

Helsingfors är en av de kommuner som valts till försöket. Försöket med tvåårig förskoleundervisning inleddes i augusti 2021 med barn födda 2016 och i augusti 2022 med barn födda 2017. De daghem och barn som deltar i försöket väljs ut genom ett urvalsförfarande av undervisnings- och kulturministeriet. 

Avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar  

5-åringar har rätt till fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik per dag.

Avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar (4 timmar per dag) började den 1.8.2023 och omfattar barn bosatta i Helsingfors födda år 2018. Den avgiftsfria småbarnspedagogiken fortsätter tills förskoleundervisningen börjar. För barn födda år 2019 börjar rätten till avgiftsfri småbarnspedagogik (4 h/dag) den 1.8.2024 och pågår tills barnet börjar förskolan.