Anmälan om miljöolägenhet

Om du upptäcker en verksamhet som orsakar miljöförstöring eller miljöföroreningar lönar det sig att vända dig direkt till den person eller aktör på vars område olägenheten inträffat. Till exempel lönar det sig att ge respons på en dammig eller bullrig arbetsplats direkt till arbetsplatsen eller på en nedskräpad gård till ifrågavarande bostadsaktiebolag.

Om det inte hjälper att kontakta den som orsakar olägenheten kan du anmäla miljöolägenheten till staden via en responsblankett.

Anmälan kan till exempel gälla - buller - utsläpp i vatten eller mark - rökföroreningar - damm på byggarbetsplats - nedskräpning.

Om din anmälan kräver behandling av en miljöskyddsmyndighet hänvisar vi den till miljötillsynen. Om anmälan gäller stadens egen verksamhet hänvisar vi anmälan till den stadsenhet som ansvarar för verksamheten.

I regel behandlar vi anmälningar som lämnas in till miljötillsynen i ankomstordning och bedömer behovet av behandling från fall till fall. Vid en uppenbart ogrundad anmälan kan vi ta ut en avgift i enlighet med miljöskyddsmyndighetens taxa.

Ju noggrannare du beskriver olägenheten, dess orsak och plats, desto större är chansen att vi kan lösa frågan. Om möjligt, bifoga gärna ett fotografi eller en ljudinspelning av olägenheten. Vänligen ange ditt namn och dina kontaktuppgifter, så att vi kan kontakta dig vid behov. Miljötillsynen behandlar vanligtvis inte anonyma anmälningar.

Rapportera en miljöolägenhet

Använd responsblanketten för att rapportera en miljöolägenhet.

Ytterligare upplysningar

Observera att anmälningar i regel är offentliga handlingar och att anmälarens uppgifter lagras i miljötjänsternas databas, om anmälan behandlas av miljötjänsterna.

Länkar

Uträtta ärenden på webben

Gör så här om miljön eller din hälsa är i fara

  • Om en miljöolägenhet kräver omedelbara åtgärder, till exempel på grund av miljöföroreningar eller hälsorisker, till exempel vid en miljöolycka, ring nödcentralen på numret 112.
  • Om möjligt, förhindra spridning av miljöskadliga ämnen till miljön.
  • Om möjligt, rapportera miljöolägenheten till ägaren av fastigheten eller tomten på vars område olägenheten inträffat.
     

Om du misstänker ett miljöbrott, anmäl det till polisen

Om miljöolägenheten är ett resultat av uppsåtlig eller ovarsam verksamhet kan det vara ett miljöbrott. Anmäl sådan verksamhet till polisen. De vanligaste miljöbrotten är dumpning av avfall i naturen, förstöring av fridlysta djur eller växter, samt olika otillåtna utsläpp i miljön.

Läs mer om miljöbrott på polisens webbplats.(Länk leder till extern tjänst)