Nordsjö lågstadieskola

Nordsjö lågstadieskola ligger i allaktivitetshuset Rastis. I skolan jobbar ca 140 elever i årskurserna 1-6.
Nordsjö lågstadieskola
Bild: Tiina Piri

Kontaktuppgifter

Fjärdstråket 6, 00980 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska svenska
PB 98301, 00099 Helsingfors stad

Biträdande rektor
Andreas Laurent
andreas.laurent@edu.hel.fi

Biträdande rektor
Sofie Grönroos
+358 9 310 88023
sofie.gronroos@edu.hel.fi

Skolsekreterare
Ulla Bäckström
+358 9 310 86831
ulla.backstrom@hel.fi

Rektor
Heidi Lithén
heidi.lithen@hel.fi

Läsåret 2024-2025

Språkstudier

finska
engelska, tyska

Tillgänglig: sal

I huset fungerar också Rastis daghem och förskola, Ungdomgsgården Rastis och Folkhälsans eftis. 
Skolverksamhet inleddes i Nordsjö år 1883 men den nuvarande byggnaden, allaktivitetshuset, stod färdig för invigning 1997. Skolan är belägen nära metrostationen. På promenadavstånd från skolan finns bl.a. bibliotek, idrottshus, idrottsplaner, skog och strand.

Vår skola

Helsingfors kommunala läroplan(Länk leder till extern tjänst) och skolspecifika läroplaner har utarbetats utifrån de nationella grunderna för läroplanen. Undervisningen i vår skola styrs av skolans läroplan. Skolans läroplan(Länk leder till extern tjänst) innehåller målen för skolarbetet, vilka läroämnen som studeras i skolan, hur man arbetar i skolan och hur eleverna kan stödjas. 

I årskurserna 1–6 läser eleverna två språk vid sidan av svenska. A1-språket är det språk som man börjar läsa i årskurs 1. Studierna i A2-språket inleds i årskurs 3.

Språkutbudet i Nordsjö lågstadieskola:

 • A1-språk: finska (nybörjarfinska eller modersmålsinriktad finska)
 • A2-språk: engelska eller tyska

Vi kan erbjuda tyska enbart om vi får ihop en grupp. 

Läsårets arbetstider 

Höstterminen: 10.8.2023 (to) - 22.12.2023 (fre)
Höstlov vecka 42, 16.10 (må) -20.10 (fre)
Jullov 23.12 .2023 (lö) - 7.1.2024 (sö)

Vårterminen: 8.1.2024 (må) - 1.6.2024 (lö)
Sportlov vecka 8, 19.2.2024  (må) - 23.2.2024 (fre)

Ledig dag fredag 10.5
Skoldag lördag 18.5

Samarbetet mellan hemmet och skolan är en viktig del av vår verksamhet. Vi strävar till att ha en öppen kommunikation och ge ut tydlig information.
Vår huvudsakliga kommunikationskanal är Wilma. 

Föräldramöten

Föräldrarmöten ordnas i början av höstterminen. Lärandesamtal hålls med elever och vårdnadshavare i början av vårterminen. Informationsmöten för nya ettor hålls i maj. Klassläraren kan vid behov sammankalla till möte om så behövs.

NoRa - Nordsjö Rastis föräldraföreing rf

Föräldraföreningen vid Nordsjö lågstadieskola, NoRa, är gemensam för skolan och daghemmet Rastis. Syftet med föreningen är att föräldrarna ska lära känna varandra samt att öka känslan av trivsel och trygghet i skolan. 

Föreningen samarbetar bl.a. med föräldrarna, skolans personal och direktion, ungdomsgården på Rastis samt Folkhälsans eftis. 

NoRa ordnar olika evenemang under skolåret samt håller fast vid olika traditioner. Föreningen stöder också skolan och klasserna finansiellt.

Föreningen leds av en styrelse som med stöd av klassombuden samordnar och koordinerar evenemang samt sköter kommunikationen med föräldrarna.

NoRas ordförande heter Susanna Björkell 

Ta kontakt: 

hosnora@gmail.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)   

NoRas hemsida(Länk leder till extern tjänst)

facebook.com/nordsjorastis(Länk leder till extern tjänst)

Nordsjö lågstadieskolas ordningsregler

Skolans ordningsregler gäller under skoldagen, på skolans område, på tillställningar som skolan ordnar och under skolutfärder. I frågor som inte nämns skilt, följer vi allmän lagstiftning och god sed. 

Varje elev har rätt till undervisning enligt läroplanen samt rätt att bli behandlad enligt de mänskliga rättigheterna. Varje elev är skyldig att delta i undervisningen, ifall hen inte tillfälligt befriats från den.  

1§ Jag uppför mig vänligt, jag är rättvis och ärlig  

Var och en har rätt att känna sig psykiskt och fysiskt trygg. I skolan godkänner vi varken mobbning eller psykiskt och fysiskt våld.  

Jag använder inte kränkande eller diskriminerande språk eller handlingar. 

Var och en främjar skolans trygghet och trivsel genom sitt eget beteende

Jag uppträder enligt givna specialinstruktioner under skolans gemensamma tillställningar och då jag representerar skolan. 

§2 Jag säkrar arbetsron i skolan  

Jag kommer i tid till lektionerna, jag har med arbetsredskapen och mina hemuppgifter är utförda.   

Var och en har rätt att få jobba ostört: eleverna för inlärning, lärarna för undervisning, övrig personal för att göra sitt jobb.   

Läraren har rätt att beslagta ett föremål eller ett ämne, som eleven stör undervisningen eller inlärningen med. Föremålet återlämnas i slutet av skoldagen.  

Lektionerna slutar enlig överenskommelse. Det är läraren som avslutar lektionen.   

3§ Jag respekterar min egen, andras och skolans egendom  

 Var och en har rätt till att deras egendom lämnas i fred.   

Privat egendom är på ägarens eget ansvar i skolan. 

Alla är skyldiga att handskas varsamt med skolbyggnaden samt med skolans inredning, utrustning och möbler.  

Jag håller läroböckerna och skolredskapen i gott skick. Läroböckerna är skolans egendom.  

Det är förbjudet att avsiktligt förorsaka skada på skolans eller andras egendom. 

4§ Jag gör rasterna till trevliga pauser  

Jag rör mig lugnt inne i skolan. 

Jag åker inte med cykel eller annat fortskaffningsmedel på skolgården under skolans öppethållningstider.  

Skolan och skolområdet hålls snyggt. Jag håller mig på det överenskomna rastområdet och rastreglerna under rasterna.   

5§ Jag hämtar inte farliga ämnen eller föremål till skolan  

Det är förbjudet att inneha och använda förbjudna eller farliga föremål i skolan.  Föremål som kan upplevas som en säkerhetsrisk eller som är mot ordningsreglerna ska överlåtas till skolan.   

Det är förbjudet att ta med sig tryck- eller multimediaprodukter till skolan som kränker de mänskliga rättigheterna. 

  Vidbehov har rektor eller lärare rätt att beslagta förbjudna eller farliga föremål samt rätt att vid behov genomsöka elevens saker för att beslagta dem. Beslagtagna ämnen och föremål överlåts åt elevens vårdnadshavare eller polis. 

6§ Min telefon, kamera eller andra apparater stör inte  

Jag ser till att min telefon och andra liknande apparater inte stör undervisningen. 

Telefonerna används i skolan endast i undervisningssyfte eller enligt andra överenskommelser med läraren.  

Skolan ersätter inte elevens egendom som går sönder eller försvinner. 

7§ Förutom redan nämnda regler följer jag lärarnas och den övriga personalens instruktioner   

Rektor, lärare eller en annan skolmyndighet kan vid behov precisera reglerna eller ge tilläggsinstruktioner.  

8§ I disciplinära ärenden följer vi gällande lag  

Enligt grundskollagen (§37) kan en elev som inte följer skolordningen eller som uppför sig olämpligt tillrättavisas genom disciplinära medel. Fostrande samtal, kvarsittning, skriftlig varning samt tidsbegränsad relegering är exempel på disciplinära förfaranden.   

I enighet med de fostrande åtgärderna samt de egentliga disciplinära åtgärderna

 •  kan lärare eller annan personal säga till eller korrigera eleven om olika saker 
 • kan läraren kräva att eleven stannar kvar efter skoldagen under högst en timme för att utföra skoluppgifterkan
 • kan lärare avlägsna eleven från klassen eller annan gemensam tillställning för högst resten av lektionenkan
 • kan eleven kallas till fostrande samtal med en lärare   
 • kan eleven ges kvarsittning för högst två timmar
 • kan eleven ges en skriftlig varning   
 • kan rektor avstänga eleven från skolan för resten av skoldagen  
 • kan skolans direktion avstänga/relegera eleven för högst en månad, ifall eleven trots kvarsittning eller skriftlig varning fortsätter att allvarligt bryta mot reglerna. 

Personalens kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till de personer som jobbar i vår skola. 

Skolans allmänna telefonnummer är 040 6734230(Link startar ett telefonsamtal).  

Personalen i Nordsjö lågstadieskola läsåret 2023-2024

epost: förnamn.efternamn@edu.hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Åk 1 Sonja Autio                 
Åk 2 Emilia Ahokas              
Åk 3 Ann-Sofi Gull
Åk 4a Nelli Bengts  
Åk 4b Eivor Johansson               
Åk 5 Andreas Laurent             
Åk 6 Sofie Grönroos           

Specialklasslärare Linnéa Törnqvist  09 31080324(Link startar ett telefonsamtal)
Speciallärare Anette Appel-Klemt  040 6527656(Link startar ett telefonsamtal)
Resurslärare Jennika Holmbäck
Musiklärare Jessica Söderholm
Tyska Tiia Mäenpää
Ortodox religion Kristian Ahonen
Lärare i Islam och S2 Isak Hannus
Lärare i S2 och förberedande undervisning Susanne Pessi

Skolgångshandledare

Ulla Bäckström
Emil Sundman 

Flerspråkig handledare 

Jenny Nyman 
0408652380(Link startar ett telefonsamtal)

Skolmormor Nina

Skolfarmor Haje

Morgon- och eftermiddagsverksamhet, klubbar och hobbyer

Eleverna har möjlighet att delta i frivilliga, ledda aktiviteter av mångahanda slag före och efter skoldagen – meningsfulla aktiviteter och kul samvaro i en trygg miljö.

Morgonverksamheten, som ordnas på morgonen före lektionerna, är avgiftsfri. Den är avsedd för elever i årskurserna 1 och 2 samt vid behov för elever med särskilt stöd i årskurserna 3 och 4. 

Nordsjö lågstadieskola ordnar morgonverksamhet kl. 8.30-9.15 de morgnar det finns behov. Verksamhet ordnas utomhus om vädret tillåter.

Du kan be rektorn om mer information om skolans morgonverksamhet per telefon på numret 09 31071728(Link startar ett telefonsamtal).

Mer information om skolornas morgonverksamhet hittar du på våra sidor för den grundläggande utbildningen

Elever i årskurs 1–2 och elever med särskilt stöd kan ansöka om en plats i eftermiddagsverksamheten. Barnen antas till eftermiddagsverksamheten för ett år i taget. Verksamheten är avgiftsbelagd. Nedsatt avgift eller befrielse från avgiften kan beviljas på basis av familjens inkomster. Läs mer om anmälan till eftermiddagsverksamheten och avgifterna på våra sidor för den grundläggande utbildningen.

Eftermiddagsverksamheten erbjuder barnet meningsfull verksamhet efter skoldagens slut. För verksamheten ansvarar utbildade ledare. Barnen får mellanmål under eftermiddagen.

I Nordsjö lågstadieskola ordnas eftermiddagsverksamheten av Folkhälsan.

Nordsjö ls Folkhälsan Syd Ab
Adress: Fjärdstråket 6
Telefon: 050 409 0048, 050 304 4677

Läs mer om eftermiddagsverksamheten som ordnas i vår skola.

I vår skola ordnas avgiftsfria hobbyer och klubbar för eleverna, både genom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och som skolans klubbverksamhet. På våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen hittar du mer information om klubb- och hobbyverksamhet. 

Nedan uppdateras information om vår skolas klubbar och hobbyer. 

Anmälan till grupper enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet ska ske direkt till hobbyarrangören. Anmälan är bindande. Hobbyverksamheten förverkligas om det finns tillräckligt med deltagare. Om du är tvungen att annullera din anmälan, kontakta den som arrangerar hobbyverksamheten så fort som möjligt. Arrangören informerar också om eventuella återbudsplatser och ytterligare grupper. Deltagarna är försäkrade under hobbyverksamheten.  

Skolans klubbverksamhet läsåret 2023-2024

I samband med skoldagen arrangeras klubbverksamhet åt Helsingforsiska grundskoleelever. Eleverna kan delta i planeringen och utvecklingen av klubbverksamheten bland annat via skolornas elevkårer. Skolans klubbverksamhet kan antingen arrangeras med den egna personalen, eller genom en utomstående inköpt aktör (avgiftsfri för deltagarna). Dessutom kan det i skolan finnas annan klubbverksamhet som arrangeras av en aktör utanför staden (med skäliga kostnader för deltagande).

Informationen om skolans klubbar uppdateras när höstterminen har börjat.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 2023-2024

Avgiftsfri hobbyverksamhet enligt Finlandsmodellen inleds den 4 september 2023. Det är också möjligt att registrera sig i hobbyer som anordnas på andra skolor.

Måndag

Klättring (årskurs 3.-6.)   

Tid: Måndagar kl. 14:50 – 15:50 

Plats: REDI, Kiipeilyareena   

 

Kiipeilyareena arrangerar ledd klättring för ivriga unga. Vi övar i grupper på ca 15 personer och deltagarna får låna Kiipeilyareenas klättringsskor under hobbyverksamheten. 

 
Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst) 

Mer information:  Lisätietoa: Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post) tai Olli Antikainen, olli.antikainen@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)   

Ordnare: KiipeilyAreena/Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 

 

Tisdag

Klättring (årskurs 3.-6.)  

Tid: Tisdagar kl. 14:50 – 15:50

Plats: REDI, Kiipeilyareena  

 

Kiipeilyareena arrangerar ledd klättring för ivriga unga. Vi övar i grupper på ca 15 personer och deltagarna får låna Kiipeilyareenas klättringsskor under hobbyverksamheten.


Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)

Vid frågor: Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post) tai Olli Antikainen, olli.antikainen@kiipeilyareena.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)  

Ordnare: KiipeilyAreena/Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

 

Parkour (årskurs 3.-6.)

Tid: Tisdagar kl 14:30 – 15:30

Plats: Gymnastiksalen

 

Parkour är en spännande och mångsidig funktionell träning. Inom parkour är målet att förflytta sig så smidigt, flytande eller snabbt som möjligt från en plats till en annan genom att utnyttja omgivningens strukturer och utrustning. I övningarna rör sig alla i sin egen takt och stil – huvudsaken är att det är roligt! Inga onödiga risker tas i parkour och utbildningen fokuserar starkt på säkerhet. En av de bästa sakerna med att öva den här grenen är att den inte är tävlingsinriktad och inte innehåller begränsande regler för hur det ska göras. Parkour är mycket mångsidig som sport, och att utöva den utvecklar t.ex. styrka, kreativitet, uthållighet, smidighet, rymduppfattning, precision och kroppslig rörelse.

Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)

Vid frågor: Olli Väätäinen (olli@jalkipoltto.com(Länk öppnar standardprogram för e-post) / 0440755664) & Anna Mäkelä (0505477224)

Ordnare: Jälkipoltto Oy / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

 

Onsdag

Film (årskurs 3.-6.)

Tid: Onsdagar kl 13:30 – 15

Plats: Lera & Måla

 

I filmhobbyn lär du dig allt möjligt nytt om filmer och hur de blir till! Vi ser på filmexempel, hittar på våra egna berättelser och provar tillsammans på filmskapandets olika steg. Du får bekanta dig med bl.a. skådespeleri, filmning och klippning. Välkommen med!

 

Anmälan: Anmäl dig här(Länk leder till extern tjänst)
Vid frågor: saara.konttinen@koulukino.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post), p.0445680219 
Ordnare: Koulukino / Harrastamisen Suomen malli

Vår skolas direktion

Varje skola har en direktion som leder och utvecklar skolans verksamhet. Direktionen består av företrädare för vårdnadshavarna, eleverna och personalen. Direktionsledamöterna väljs av fostrans- och utbildningsnämnden för en fyraårsperiod. De nuvarande direktionernas mandattid är 2021–2025. Bland annat godkänner direktionen årligen skolans verksamhetsplan

Direktionsledamöter 2021-2024

Marie Lund, ordförande  marie.lund.fi@gmail.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)
suppleant: Rhonda Lindqvist

Anna Alenius, viceordförande
suppleant: Ann-Sofie Forssten

Siw Handroos-Kelekay
suppleant: Susanna Björkell

John Morelius
suppleant Daniela Björklund

Kristoffer Lindell
suppleant: Lena Zapolskaya

Ulla Bäckström, personalrepresentant
suppleant: Marjo Koskinen

Sonja Autio, lärarrepresentant
suppleant:

Heidi Lithén, sekreterare

 

 

MÖTESTID:                              Tisdag 06.06 kl. 17:00-18:30

 MÖTESPLATS:                        Nordsjö lågstadieskola

 NÄRVARANDE:                      
Marie Lund
ordförande
Anna Alenius      viceordförande
Susanna Björkell  ersättare
John Morelius     medlem
Kristoffer Lindell      medlem
Sonja Autio        lärarrepresentant
Ulla Bäckström   personalrepresentant

Heidi Lithén         föredragande, sekreterare                                                     
XX
                           elevrepresentant

§ 1                    MÖTETS ÖPPNANDE SAMT BESLUTFÖRHET

 Ordförande öppnade mötet kl. 17:05 och det konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och beslutsfört.

 § 2                    VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Beslut:             Direktionen valde Anna Alenius och Ulla Bäckström till
                           protokolljusterare.

 § 3                    FÖREDRAGNINGSLISTAN FASTSTÄLLS

 Beslut:             Föredragningslistan fastställdes i förelagd form

 § 4                    GODKÄNNANDE AV VERKSAMHETSBERÄTTELSEN FÖR LÄSÅRET 2022-2023

 Direktionen får verksamhetsberättelsen via epost senast 2.6

Beslut:             Direktionen godkände verksamhetsberättelsen enligt förslaget.

§5                     FASTSTÄLLANDE AV ÖSTERSUNDOM SKOLA ANVÄNDNINGSPLAN FÖR BUDGETEN FÖR ÅR 2023

Fostrans- och utbildningsnämnden godkände 13.12.2022 (§ 303) resultatbudgeten för år 2023. Sektorchefen beslöt 8.2.2023 (§ 12) vilka som ansvarar för användningsplanen för budgeten för år 2023 samt var och ens anslag och beräknade inkomster.

Genom sitt beslut 5.12.2022 har stadsstyrelsen gett anvisningar om hur budgeten ska följas. De för anslagen ansvariga personerna ansvarar

för att budgetmålen uppnås, eurobeloppen följs och de beräknade inkomsterna och uppbörden av inkomster förverkligas samt för andra åtgärder som krävs

för att resultatbudgeten ska genomföras i enlighet med anvisningarna. Chefen för den grundläggande utbildningen är den som ansvarar för anslagen för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen. Rektorn är den som ansvarar för anslagen för skolan och läroinrättningen.

Chefen för den grundläggande utbildningen har beslutat i enlighet med målen och principerna för resultatbudgeten ramarna för enskilda skolor.

Den föredragande konstaterar att skolans användningsplan för budgeten har beretts inom den beviljade ramen för direktionens godkännande. I

resultatbudgeten för fostrans- och utbildningssektorn finns verksamhetsmål för år 2023. Målen är bindande för den grundläggande utbildningen.

Budgetramen för Nordsjö lågstadieskola är sammanlagt 1 270 987 euro. Användningsplanen bygger på det uppskattade elevantalet

som för våren 2023 är 133 elever och för hösten 2023 är 122 elever.

Som bilaga till föredragningslistan finns skolans användningsplan, en inkomst- och utgiftsspecifikation per utgiftsslagsgrupp och per verksamhet.

I användningsplanen har man reserverat anslag för en engångspremie på 0,6 % av personalens lönesumma för ordinarie arbetstid.

 

 Beslut: Direktionen i Nordsjö lågstadieskola beslöt att godkänna användningsplanen för budgeten i enlighet med den föredragandes förslag. Dessutom beslöt direktionen att rektorn har rätt att omfördela anslagen i den användningsplan som det har beslutats om vid detta möte mellan kontogrupperna och verksamhetsområdena, om verksamheten i skolan kräver det. Rektorn delger direktionen eventuella ändringar på direktionens följande möte.

§ 6                    GODKÄNNANDE AV SKOLANS NYA ORDNINGSREGLER

Skolans personal har omarbetat skolans ordningsregler för göra dem kortare och tydligare och för att de bättre gå att skilja mellan ordningsregler (som kan leda till disciplinära åtgärder) och trivselregler. De nya ordningsreglerna godkändes av personalen och av elevkårsstyrelsen i maj. Dokumenten med ordningsreglerna skickas som bilaga med möteskallelse

Beslut: Direktionen godkände de nya ordningsreglerna enligt förslaget.

§ 7                    ÖVRIGA ÄRENDEN

 Inga övriga ärenden.

 § 8                    MÖTET AVSLUTAS

 Ordförande avslutade mötet kl. 18:30

MÖTESTID:                              Tisdag 3.10 kl.17.30- 19:00

MÖTESPLATS:                         Nordsjö lågstadieskola, klassrummet Kalabaliken i andra våningen

NÄRVARANDE:                       Marie Lund      ordförande

                                                    Ann-Sofie Forssten  ersättare

                                                    Siw Handroos-Kelekay    medlem
                                                    John Morelius    medlem

                                                    Kristoffer Lindell   medlem

                                                    Sonja Autio lärarrepresentant

                                                    Ulla Bäckström  personalrepresentant

                                                    Heidi Lithen   föredragande, sekreterare                                 

                                                  elevrepresentanter

§ 1                    MÖTETS ÖPPNANDE SAMT BESLUTFÖRHET

Beslut              Ordförande öppnade mötet kl. 17:30 och konstaterade att mötet är lagenligt sammankallat och beslutsfört.                                                 

§ 2                    VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Beslut              Direktionen valde Kristoffer Lindell och Sonja Autio till
                                                    protokolljusterare.
                                                

§ 3                    FÖREDRAGNINGSLISTAN FASTSTÄLLS

Beslut:             Föredragningslistan fastställdes i förelagd form

§4                     REKTORNS OCH ELEVKÅRENS HÄLSNINGAR

Elevkårsstyrelsens två ordförande berättade om elevkårens versksamhet.   

Rektorn presenterade resultat från Hälsa i skolan- enkäten som elever i åk 4 och 5 fyllt i under våren 2023.

§ 5                    GODKÄNNANDE AV VERKSAMHETSPLANEN FÖR LÄSÅRET 2023-2024

 Direktionen får verksamhetsplanen via epost på fredag 29.10.

Beslut              Direktionen godkände verksamhetsplanen enligt förslaget

§ 6                    BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM LOVEN OCH ARBETSTIDERNA I HELSINGFORS STADS SVENSKA GRUNDSKOLOR OCH GYMNASIER LÄSÅRET 2022-2023

Till direktionen  4.9.2023

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM ARBETSTIDER OCH LOVDAGAR I HELSINGFORS STADS SVENSKA GRUNDSKOLOR LÄSÅRET 2024 - 2025

Alternativ 1

På hösten inleds arbetet 8.8.2024 (tor.) och avslutas 20.12.2024 (fre.).

Höstlovet infaller vecka 42, dvs 14.10.2024 (mån.) - 18.10.2024 (fre).

Jullovet infaller 21.12.2024 (lör.) - 6.1.2025 (mån.).

På våren inleds arbetet 7.1.2025 (tis.) och avslutas 31.5.2025 (lör.).

Sportlovet infaller vecka 8, dvs. 17.2.2025 (mån.) - 21.2.2025 (fre.).

I det här alternativet skulle jullovet vara två veckor långt, varvid vårterminen skulle börja efter trettondagen. I oktober skulle man ha en veckas höstlov och i februari en veckas sportlov.

Alternativ 2

På hösten inleds arbetet 12.8.2024 (mån.) och avslutas 20.12.2024 (fre.).

Höstlovet infaller vecka 42, dvs. 14.10.2024 (mån.) - 18.10.2024 (fre.).

Jullovet infaller 21.12.2024 (lör.) - 1.1.2025 (ons.).

På våren inleds arbetet 2.1.2025 (tor.) och avslutas 31.5.2025 (lör.).

Sportlovet infaller vecka 8, dvs. 17.2.2025 (mån.) - 21.2.2025 (fre.).

I det här alternativet skulle jullovet vara drygt en vecka och vårterminen skulle börja före trettondagen. I oktober skulle man ha en veckas höstlov och i februari en veckas sportlov.

Ifall direktionen vill, kan den komma med ett eget förslag.

Innan direktionen sammanträder ska ärendet behandlas tillsammans med lärarna och den övriga personalen i syfte att utreda deras åsikt. Elevkåren ska ombes avge ett eget utlåtande, som fogas till direktionens utlåtande.

Enligt 47 a § i lagen om grundläggande utbildning ska utbildningsanordnaren dessutom se till att skolans alla elever har möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågor som gäller deras ställning. Det här innebär att skolans alla elever ska ha möjlighet att uttrycka sin åsikt om alternativen ovan t.ex. genom omröstning. Ett sammandrag av elevernas åsikter ska fogas till de utlåtanden som begärs ovan.

Beslut:  Direktionen beslöt att föreslå för svenska sektionen för fostran och
 utbildning att lov- och arbetstiderna fastställs enligt alternativ 1.

 Direktionen fick före sitt beslut ta del av personalens och elevernas
  önskemål. Både personalen och elevkårens röstade på alternativ 1.

 Direktionens utlåtande finns som bilaga.

§ 7                    ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden

§ 8                    MÖTET AVSLUTAS

Ordförande avslutade mötet kl. 18:40.

Plats

Fjärdstråket 6, 00980 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

 • Ingången är belägen i en nisch och belyst.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. För att öppna dörren ska du trycka på en dörrsummer varefter dörren är lätt att öppna för hand.

I lokalen

 • Verksamhetsstället har 2 våningsplan.
 • I lokalen finns en hiss med plats för en rullstol med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.
 • I verksamhetsstället finns en tillgänglig toalett på samma plan som ingången.