Nordsjö lågstadieskola

Nordsjö lågstadieskola ligger i allaktivitetshuset Rastis. I skolan jobbar ca 140 elever i årskurserna 1-6.

I huset fungerar också Rastis daghem och förskola, Ungdomgsgården Rastis och Folkhälsans eftis. 
Skolverksamhet inleddes i Nordsjö år 1883 men den nuvarande byggnaden, allaktivitetshuset, stod färdig för invigning 1997. Skolan är belägen nära metrostationen. På promenadavstånd från skolan finns bl.a. bibliotek, idrottshus, idrottsplaner, skog och strand.

Vår skola

Helsingfors kommunala läroplan och skolspecifika läroplaner har utarbetats utifrån de nationella grunderna för läroplanen. Undervisningen i vår skola styrs av skolans läroplan. Skolans läroplan innehåller målen för skolarbetet, vilka läroämnen som studeras i skolan, hur man arbetar i skolan och hur eleverna kan stödjas. 

I årskurserna 1–6 läser eleverna två språk vid sidan av svenska. A1-språket är det språk som man börjar läsa i årskurs 1. Studierna i A2-språket inleds i årskurs 3.

Språkutbudet i Nordsjö lågstadieskola:

 • A1-språk: finska (nybörjarfinska eller modersmålsinriktad finska)
 • A2-språk: engelska eller tyska

Vi kan erbjuda tyska enbart om vi får ihop en grupp. 

Arbetstiderna läsåret 2022–2023 i de svenska grundskolorna och                gymnasierna i Helsingfors är följande:

 Höstterminen 11.8.2022 (tor) - 22.12.2022 (tor)                                                             Höstlovet 17.10.2022 (mån) - 21.10.2022 (fre)                                                                 Jullovet 23.12.2022 (fre) - 8.1.2023 (sön)

Vårterminen 9.1.2023 (mån) - 3.6.2023 (lör)                                                                  Sportlovet 20.2.2023 (mån) - 24.2.2023 (fre)

 

Fredag 28.4 Våryra och vappenlunch

Stafettkarnevalen går av stapeln fredagen 19 maj. Alla elever i åk 3-6 kommer att delta, antingen som publik, löpare eller hejarklack.

Vi har vårfest och skolavslutning den 3.6 kl. 9.00.

Samarbetet mellan hemmet och skolan är en viktig del av vår verksamhet. Vi strävar till att ha en öppen kommunikation och ge ut tydlig information.
Vår huvudsakliga kommunikationskanal är Wilma. 

Föräldramöten
Föräldrarmöten ordnas i början av höstterminen. Lärandesamtal hålls med elever och vårdnadshavare i början av vårterminen. Informationsmöten för nya ettor hålls i maj. Klassläraren kan vid behov sammankalla till möte om så behövs.

NoRa - Nordsjö Rastis föräldraföreing rf

Föräldraföreningen vid Nordsjö lågstadieskola, NoRa, är gemensam för skolan och daghemmet Rastis. Syftet med föreningen är att föräldrarna ska lära känna varandra samt att öka känslan av trivsel och trygghet i skolan. 

Föreningen samarbetar bl.a. med föräldrarna, skolans personal och direktion, ungdomsgården på Rastis samt Folkhälsans eftis. 

NoRa ordnar olika evenemang under skolåret samt håller fast vid olika traditioner. Föreningen stöder också skolan och klasserna finansiellt.

Föreningen leds av en styrelse som med stöd av klassombuden samordnar och koordinerar evenemang samt sköter kommunikationen med föräldrarna.

NoRas ordförande heter Susanna Björkell 

Ta kontakt: 
hosnora@gmail.com    

NoRas hemsida

facebook.com/nordsjorastis

 

Godkänd av direktionen i oktober 2017

NORDSJÖ LÅGSTADIESKOLAS ORDNINGSREGLER 

Varje elev har rätt till undervisning enligt läroplanen. Varje elev är skyldig att delta i undervisningen, ifall hen inte tillfälligt befriats från den. 

 

1§ Jag uppför mig vänligt, jag är rättvis och ärlig 

Var och en har rätt att känna sig psykiskt och fysiskt trygg. I skolan godkänner vi varken mobbning eller psykiskt och fysiskt våld. Vi berättar genast om mobbning för lärarna.  

Var och en främjar skolans trygghet och trivsel genom sitt eget beteende. Vi hjälper, berömmer och uppmuntrar varandra. 

I skolan hälsar vi på varandra och vi använder ett sakligt språk. Skolans gäster bemöter jag vänligt. 

Jag uppträder enligt givna specialinstruktioner under skolans gemensamma tillställningar och då jag representerar skolan. Under olika tillställningar uppför jag mig speciellt väl.  

I skolan klär jag mig sakligt. I klassrum och i matsalen använder jag inte huvudbonad. Ytterkläderna lämnar jag på knaggarna när det är lektion.  

 

§2 Jag säkrar arbetsron i skolan 

Jag kommer i tid till lektionerna, jag har med arbetsredskapen och mina hemuppgifter är utförda.  

Var och en har rätt att få jobba ostört: eleverna för inlärning, lärarna för undervisning, övrig personal för att göra sitt jobb.  

Läraren har rätt att beslagta ett föremål eller ett ämne, som eleven stör undervisningen eller inlärningen med.  

Lektionerna slutar enligt tidtabellen i schemat. Det är läraren som avslutar lektionen.  

 

3§ Jag respekterar min egen, andras och skolans egendom 

 Var och en har rätt till att deras egendom lämnas i fred.  

Privat egendom är på ägarens eget ansvar i skolan.  

Alla är skyldiga att handskas varsamt med skolbyggnaden samt med skolans inredning, utrustning och möbler. 

Jag håller läroböckerna och skolredskapen i gott skick. Läroböckerna är skolans egendom. 

När en lektion tagit slut, sköter vi om att klassrummet är snyggt inför följande lektion.  

Jag meddelar genast rektor, biträdande rektor eller en lärare om skador som uppstått. 

Var och en är ersättningsskyldig för avsiktligt förorsakad skada.  

 

4§ Jag gör rasterna till trevliga pauser 

Jag rör mig lugnt inne i skolan och ute på skolgården.  

Jag åker inte med cykel eller annat fortskaffningsmedel under skoldagen. Jag låter cyklarna stå ifred under skoldagen.  

Skolan och skolområdet hålls snyggt. Jag håller mig på rastområdet under rasterna.  

Jag går raskt och utan skild uppmaning ut på rast.  

Jag uppehåller mig inte på toaletterna i onödan.  

 

5§ Jag hämtar inte farliga ämnen eller föremål till skolan 

Det är förbjudet att inneha och använda förbjudna eller farliga föremål i skolan.  

Det är förbjudet att ta med sig kränkande tryck- eller multimediaprodukter till skolan. 

Föremål som är en säkerhetsrisk eller som är mot ordningsreglerna ska överlåtas till skolan.  

Vid behov har rektor eller lärare rätt att beslagta förbjudna eller farliga föremål samt rätt att genomsöka elevens saker för att hitta dem. Beslagtagna ämnen och föremål överlåts åt elevens vårdnadshavare.  

 

6§ Min telefon, kamera eller andra apparater stör inte 

Jag håller telefonen och liknande apparater på ljudlöst läge i min skolväska under skoldagen.  

Det är enbart tillåtet att fotografera/filma och publicera bilder ifall bildmaterialet ingår i skolarbetet och förutsatt att alla som finns med på bilden eller i filmen gett sitt tillstånd.  

Skolan ersätter inte elevens egna apparater om de går sönder eller försvinner.  

7§ Jag äter lugnt och snyggt 

Jag tar tillräckligt mat för att orka.

Jag tar så mycket mat som jag orkar äta.

Jag talar positivt om maten.  

Jag har ett gott bordsskick. 

När jag ätit klart, för jag tallriken och mina bestick till återlämningskärran och ser till att jag lämnar matbordet snyggt efter mig. 

Ifall läraren har gett skilt lov, får eleverna äta i klassen.  

 

8§ Jag gör skolresan trygg och ostörd 

Jag följer trafikregler och andra givna anvisningar både under skolvägen och under skoldagen då vi rör oss till idrottsplatser och utflyktsmål utanför skolområdet. 

I kollektivtrafiken uppför jag mig sakligt och artigt.  

Jag förvarar min cykel och liknande (t.ex. rullbräden) på skolgården i de cykelställ som anvisats för ändamålet.  

 

9§ Förutom redan nämnda regler följer jag lärarnas och den övriga personalens instruktioner  

Rektor, lärare eller en annan skolmyndighet kan vid behov precisera reglerna eller ge tilläggsinstruktioner. 

 

10§ I disciplinära ärenden följer vi gällande lag 

Enligt grundskollagen (§37) kan en elev som inte följer skolordningen eller som uppför sig olämpligt tillrättavisas genom disciplinära medel. Fostrande samtal, kvarsittning, skriftlig varning samt tidsbegränsad relegering är exempel på disciplinära förfaranden.  

I enighet med de fostrande åtgärderna samt de egentliga disciplinära åtgärderna  

 • kan lärare eller annan personal säga till eller korrigera eleven om olika saker 
 • kan läraren kräva att eleven stannar kvar efter skoldagen under högst en timme för att utföra skoluppgifter  
 • kan lärare avlägsna eleven från klassen eller annan gemensam tillställning för högst resten av lektionen 
 • kan eleven kallas till fostrande samtal med sin lärare  
 • kan eleven ges kvarsittning för högst två timmar 
 • kan eleven ges en skriftlig varning  
 • kan rektor eller biträdande rektor avstänga eleven från skolan för resten av skoldagen 
 • kan skolans direktion avstänga/relegera eleven för högst en månad, ifall eleven trots kvarsittning eller skriftlig varning fortsätter att allvarligt bryta mot reglerna.

Personalens kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till de personer som jobbar i vår skola. Skolans allmänna telefonnummer är 040-6734230 .  

Skolans allmänna telefonnummer är 040-6734230 .  

Nordsjö lågstadieskola

Besöksadress: Fjärdstråket 6, 00980 Helsingfors 98
PB 98301, 00099 Helsingfors stad

Skolsekreterare

Ulla Bäckström
040-6734230   09 310 86831 ulla.backstrom@hel.fi

Rektor

Heidi Lithén
09 31071728 , 040 821 1669
heidi.lithen@hel.fi

Biträdande rektor

Ann-Sofi Gull
09 31088023
ann-sofi.gull@edu.hel.fi

Skolvärd

Tuomo Mäntylahti  050-3162568

Skolrestaurangen

09 310 86827

 

Personalen i Nordsjö lågstadieskola detta läsår:

epost: förnamn.efternamn@edu.hel.fi

Åk 1 Emilia Sundvall                    
Åk 2 Nelli Bengts                   
Åk 3 a Marina Magnusson
Åk 3 b Eivor Johansson           
Åk 4  Andreas Laurent               
Åk 5 Sofie Grönroos                
Åk 6 a Ann-Sofie Gull                      
Åk 6 b Sonja Autio  
Specialklasslärare Linnéa Törnqvist  09-31080324
Speciallärare Anette Appel-Klemt  040-6527656
Musiklärare Olli Ylikotila
Tyska Tiia Mäenpää
Ortodox religion Kristian Ahonen
Resurslärare Björn Elmgren
S2- lärare Isak Hannus
Lärare i förberedande undervisning Susanne Pessi

Skolgångshandledare

Susann Thuring
Ulla Bäckström
Leena Kalk

Flerspråkig handledare Vera Lindén

Skolmormor Nina

Skolfarmor Haje

Skolpsykolog

Minna Sirelius
0505539694
minna.sirelius@edu.hel.fi

Skolkurator

Åk 1-3

Linda Huhtamäki, 
0406249113    Telefontider: ti: kl.15-16 och to: kl.12-13
linda.huhtamaki@edu.hel.fi

Åk 4-6

Michaela Rask 
050 401 3207 
michaela.rask@hel.fi

Skolhälsovårdare

Tiina Liimatainen
0403546430 tiina.liimatainen@hel.fi

Morgon- och eftermiddagsverksamhet, klubbar och hobbyer

Eleverna har möjlighet att delta i frivilliga, ledda aktiviteter av mångahanda slag före och efter skoldagen – meningsfulla aktiviteter och kul samvaro i en trygg miljö.

Morgonverksamheten, som ordnas på morgonen före lektionerna, är avgiftsfri. Den är avsedd för elever i årskurserna 1 och 2 samt vid behov för elever med särskilt stöd i årskurserna 3 och 4. 

Nordsjö lågstadieskola ordnar morgonverksamhet kl. 8.30-9.15 de morgnar det finns behov. Verksamhet ordnas utomhus om vädret tillåter.

Du kan be rektorn om mer information om skolans morgonverksamhet per telefon på numret 09 31071728 .

Mer information om skolornas morgonverksamhet hittar du på våra sidor för den grundläggande utbildningen

Anmälan och närmare information om verksamheten

Elever i årskurs 1–2 och specialelever kan ansöka om en plats i den lagstadgade eftermiddagsverksamheten. Barnen antas till eftermiddagsverksamheten för ett år i taget. Antagningen grundar sig på stadens gemensamma urvalsprinciper. För verksamheten tas en fast månadsavgift. Nedsatt avgift eller befrielse från avgiften kan beviljas på basis av familjens inkomster.

Eftermiddagsverksamheten erbjuder barnet meningsfull verksamhet efter skoldagens slut. För verksamheten ansvarar utbildade ledare. Barnen får mellanmål under eftermiddagen.

Eftermiddagsverksamheten ordnas i skolorna eller i lokaler i närheten av dem. Verksamheten ordnas av skolorna, olika föreningar, församlingar, daghem och privata aktörer. Verksamheten börjar efter skoldagen slut och pågår senast till klockan 17.

I Nordsjö lågstadieskola ordnas eftermiddagsverksamheten av Folkhälsan.

Nordsjö ls Folkhälsan Syd Ab
Adress: Fjärdstråket 6
Telefon: 050 409 0048, 050 304 4677

https://www.folkhalsan.fi/vardochservice/servicetjanster/eftis/eftis-i-nordsjo/

Mer information om skolornas morgonverksamhet hittar du på våra sidor för den grundläggande utbildningen.

I vår skola ordnas såväl avgiftsfria hobbyer och klubbar samt klubbar med en liten avgift för eleverna.  Samarbetspartners är bland annat: Finlandsmodellen för hobbyverksamhet, föräldraföreningen NoRa rf och Matteus församling.

På stadens gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen hittar du mer information om klubb- och hobbyverksamhet. 

Skolans klubbverksamhet läsåret 2022-2023:

Avgiftsfria hobbygrupper enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet:

- Streetdance

- Yoga

- Parkour

Avgiftsfria klubbar ordnade av Matteus församling:

-  Bollklubb

-  Pysselklubb

-  Barnkör

Klubbar ordnade av NoRa:

- Legoklubb

- Parkour

- Musikklubb mm.

Anmälan till grupper enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet ska ske direkt till hobbyarrangören. Anmälan är bindande. Hobbyverksamheten förverkligas om det finns tillräckligt med deltagare. Om du är tvungen att annullera din anmälan, kontakta den som arrangerar hobbyverksamheten så fort som möjligt. Arrangören informerar också om eventuella återbudsplatser och ytterligare grupper. 

 

Vår skolas direktion

Varje skola har en direktion som leder och utvecklar skolans verksamhet. Direktionen består av företrädare för vårdnadshavarna, eleverna och personalen. Direktionsledamöterna väljs av fostrans- och utbildningsnämnden för en fyraårsperiod. De nuvarande direktionernas mandattid är 2021–2025. Bland annat godkänner direktionen årligen skolans verksamhetsplan

Direktionsledamöter 2021-2024

Marie Lund, ordförande  marie.lund.fi@gmail.com
suppleant: Rhonda Lindqvist

Anna Alenius, viceordförande
suppleant: Ann-Sofie Forssten

Siw Handroos-Kelekay
suppleant: Susanna Björkell

John Morelius
suppleant Daniela Björklund

Kristoffer Lindell
suppleant: Lena Zapolskaya

Ulla Bäckström, personalrepresentant
suppleant: Marjo Koskinen

Sonja Autio, lärarrepresentant
suppleant:

Heidi Lithén, sekreterare

 

 

Vår skola på sociala medier

Följ oss på sociala medier!

instagram.com/nordsjols

facebook.com/nordsjorastis

 

Plats

Fjärdstråket 6, 00980 Helsingfors
Öppna kartan i nytt fönster

Rutten till huvudingången

 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

 • Ingången är belägen i en nisch och belyst.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. För att öppna dörren ska du trycka på en dörrsummer varefter dörren är lätt att öppna för hand.

I lokalen

 • Verksamhetsstället har 2 våningsplan.
 • I lokalen finns en hiss med plats för en rullstol med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.
 • I verksamhetsstället finns en tillgänglig toalett på samma plan som ingången.