Åshöjdens grundskola

Åshöjdens grundskola består av årskurserna 1-9.
Åshöjdens grundskola
Bild: Karo Pirkkalainen

Kontaktuppgifter

Sturegatan 6, 00510 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska svenska
PB 51307, 00099 Helsingfors stad

Biträdande rektor
Petra Bergström
+358 9 310 89677
petra.bergstrom@edu.hel.fi

Skolsekreterare
Dolores Olin
+358 9 310 84441
dolores.olin@hel.fi

Rektor
Birgitta Ponthin
+358 9 310 84440
birgitta.ponthin@hel.fi

Läsåret 2024-2025

Språkstudier

finska
engelska, tyska
spanska, kinesiska, latin, franska, tyska, ryska

Intensifierad undervisning

musik
musik

Åshöjdens grundskola är en enhetlig grundskola med årskurserna 1–9. Skolan ansvarar också för den intensifierade musikundervisningen (musikklasserna) på svenska i Helsingfors. Skolan har ca 420 elever. I skolan finns också Åshöjdens förskola. Läs mer om de förändringar som berör vår skola under de närmaste åren under rubriken "Förändringar som berör Åshöjdens grundskola, Zacharias Topeliusskolan och Kottby lågstadieskola".

Åshöjdens grundskola arbetar för en trygg och trivsam miljö. Goda och förtroendefulla relationer mellan lärare och elever är viktiga för att våra mål skall kunna uppnås. Vi är en skola där trygghet, respekt, tolerans, trivsel, glädje och nyfikenhet är viktigt.

Skolans motto är "Att ge eleverna rötter och vingar" (efter en tanke av H. Carter). När vi gett eleverna rötter - baskunskaper, arbetsrutiner en språklig identitet och en stark självkänsla, rötter förankrade i verkligheten och det samhälle som omger skolan - kan vi ge dem vingar - förmåga till estetiska upplevelser, möjligheter att gå egna vägar för att uppnå gemensamma mål, glädje att lyckas med sina uppgifter, förmåga att hantera motgångar och tillfälle att utveckla sin personlighet.

Samhällsorienterad profil

Åshöjdens elever skall vara rustade att möta morgondagen i det samhälle som omger dem. Därför har skolan valt en samhällsorienterande profil.  Profileringen innebär att eleverna uppmuntras att tänka självständigt, ifrågasätta och diskutera.

Samhällsorienteringen ingår i alla läroämnen, periodarbeten över ämnesgränser, samlingar och temadagar. Studiebesöken i huvudstadsregionen är en viktig del av samhällsorienteringen. Under dem bekantar sig eleverna med hur staden fungerar, stadens historia, kulturutbudet och de samhälleliga strukturerna, t.ex. riksdag och tingsrätt. 

Vår skola

Helsingfors kommunala läroplan (Länk leder till extern tjänst) och skolspecifika läroplaner har utarbetats utifrån de nationella grunderna för läroplanen. Undervisningen i vår skola styrs av skolans läroplan. Skolans läroplan (Länk leder till extern tjänst) innehåller målen för skolarbetet, vilka läroämnen som studeras i skolan, hur man arbetar i skolan och hur eleverna kan stödjas. 

I Åshöjdens grundskola verkar Helsingfors stads enda svenskspråkiga musikklasser. Eleverna väljs in efter lämplighetstest till årskurs 3 och årskurs 7. De som läser intensifierad musik har flera timmar musik än elever i närskolklass. Eleverna undervisas i sång, körsång, bandspel, musikteori (åk 3–6), enkel musikteknologi (åk 7–9) och musikkännedom.

För att trivas på musikklassen krävs ett gott gehör och ett särskilt stort intresse för sång och musik. Därtill rekommenderar skolan att eleven spelar ett instrument, även utanför skolan, eftersom det stöder inlärningen i musik. 

Arbetstider och lovdagar under läsåret 2024–2025

Skolan börjar tors 8.8 kl.9.00.

Höstterminen  tors 8.8.2024 -fre 20.12.2024
Höstlov mån 14.10.2024 - sön 20.10.2024
Lov fre 6.12.2024
Jullov lör 21.12-2024 - mån 6.1.2025

Vårterminen tis 7.1.2025 - lör 31.5.2025
Påsklov fre 18.4.2025 - mån 21.4.2025
Lov tors 1.5.2025 - fre 2.5.2025
Skoldag lör 24.5.2025
Lov tors 29.5.2025 

Skolans språkutbud:

 • A1-språk från åk 1 finska (nybörjarfinska eller modersmålsinriktad finska)
 • A2-språk från åk 3 engelska eller tyska
 • B2-språk (valfritt ämne i åk 7–9) tyska, franska, spanska, kinesiska, ryska, latin eller engelska ifall det sistnämnda inte läses som A2-språk. Från och med läsåret 2017–2018 inleds B2-språket i åk 7 enligt den nya läroplanen.

För att undervisningen i ett språk ska kunna ordnas krävs att gruppen blir tillräckligt stor. Detta gäller A2-språket som läses från åk 3, samt B2-språket som läses som ett valfritt ämne i åk 7–9. Direktionen fattar utgående från elevernas val i åk 6 beslut om vilka av skolans valfria ämnen som kan ordnas.

Tycker ditt barn om att sjunga? Skulle han eller hon önska att musiklektionerna i skolan var fler?

Barn med ett speciellt intresse för musik erbjuds en möjlighet att söka till intensifierad musikundervisning i Åshöjdens grundskola från och med årskurs 3. Drygt 10 elever antas årligen.

Eleverna som går i musikklass har fyra timmar musik per vecka. I undervisningen ingår sång, körsång, enkelt instrumentspel, grundläggande musikteori och musikkunskap.

Så här ansöker du till intensifierad undervisning från årskurs 3

Alla elever i årskurs 2 i stadens svenska skolor deltar i januari i ett musikalitetstest som ordnas i den egna skolan. I februari ordnas ett lämplighetstest för intensifierad undervisning. I detta ingår en individuell del och en gruppdel.

Anmälningsblanketten till lämplighetstestet skickas med resultet för musikalitetstestet. Lämplighetstesten till musikklassen anordnas under vecka 6, onsdag 7.2.2024 och torsdag 8.2.2024. I dem ingår en individuell del och en gruppdel. OBS! Anmälan ska vara inlämnad senast fredag 1.2.2024 kl.16.00. Resultaten i lämplighetstesten meddelas måndag 12.2.2024. En bekräftelse på att man vill ta emot en erbjuden plats i musikklassen skall vara Åshöjdens grundskola tillhanda senast måndag 26.2.2024. Alla får en personlig kallelse till lämplighetstestet. Var och en får både en individuell tid och en grupptid och ska delta i bådadera. Under lämplighetstestet får eleven sjunga en valfri sång, härma rytmer och melodier samt delta i gruppstunden då vi musicerar tillsammans. Elever som spelar ett instrument får spela ett kort stycke.

Anmälningsblanketten till lämplighetstestet skickas med musikalitetstestresultaten. Om en elev blir erbjuden en plats kan familjen ta ställning till om hen tar emot platsen eller fortsätter i sin egen skola. Eleverna kan efter åren på åk 3–6 fortsätta i musikklass i samma skola på åk 7–9.

Vi ordnar ett informationsmöte om musikklasserna i Åshöjdens grundskola onsdag 24.1.2024 kl. 18.00. Barnen får då gärna komma med och bekanta sig med skolan. Förfrågningar som gäller musikklasserna kan göras per e-post till anna.schultz@edu.hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Ungdomar med ett speciellt intresse för musik erbjuds en möjlighet att söka till musikklass. Antalet elever som antas till åk 7 varierar, men det maximala antalet per årskull är 18. En informationsvideo om verksamheten i musikklasserna i årskurs 7–9 kommer att visas i de svenskspråkiga skolorna för alla elever i årkurs 6.

Eleverna som går i musikklass i årskurs 7–9 har 67,5 minuter musikundervisningen med klassen två gånger per vecka och 60 minuter körundervisning med klassen en gång per vecka. I undervisningen ingår främst bandspel, sång och körsång i olika stilar från mera klassiskt till pop och rock. Vi deltar i olika projekt både i och utanför skolan. 

Till den intensifierade musikundervisningen åk 7–9 antas elever som

 • har ett stort intresse för sång och spel
 • har intresse för och färdigheter att mucisera i grupp
 • har grundläggande kunskaper i musikkunskap (b.a. notnamn, intervall upp till en oktav, notvärden, vanligaste taktarter)
 • OBS! Alla sökande beaktas.

Så här ansöker du till intensifierad musikundervisning från årskurs 7

Antagningen till musikklassen sker genom ett lämplighetstest som består av ett musikalitetstest och ett prov i musikkunskap som är gemensamt för alla sökande och en individuell del där den sökande visar sina musikaliska färdigheter. Musikklasserna erbjuder platser för elever skrivna i Helsingfors. 

Lämplighetstesten till musikklass åk 7 anordnas torsdag 25.1.2024 i skolans utrymmen. I dem ingår en individuell del och en gemensam del där musikalitet och grunderna i musikkunskap testas. Anmälning till lämplighetstest skall skickas senast fredag 19.1.2024 kl 16.00 via e-post till skolans kansli (dolores.olin@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)) . Om eleven blir erbjuden en plats kan ni ta ställning till om hen vill gå i musikklass eller fortsätta i sin egen närskola. Ett informationsmöte om musikklasserna 7–9 ordnas i Åshöjdens grundskola onsdag 17.1.2024 kl 18.00, i samband med det allmänna informationsmötet för åk 7. Vi presenterar då också musiklassernas verksamhet med några elevuppträdanden. Förfrågningar som gäller musikklasserna kan även göras per e-post till musiklektorn Johanna Perret (johanna.perret@edu.hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)).

Gemensam del

Den gemensamma delen består av ett musikalitetstest (Karma-test) och ett musikkunskapsprov (bl.a. notnamn, intervall). Alla sökande beaktas.

Den individuella delen består av att:

 • Eleven sjunger en självvald sång utan ackompanjemang
 • Eleven ger prov på sina solistiska färdigheter i sitt huvudinstrument. Ifall huvudinstrumentet är sång, uppför man utöver föregående en till självvald kort sång (sammanlagt 2 sånger). Alla sökande sjunger dessutom en av juryn vald enkel barnsång (t.ex. Blinka lilla stjärna) samt en kanonsång.
 • Rytm- och gehörstest. Eleven härmar korta rytmer och melodislingor efter lärarens anvisningar.

Informationstillfälle inför åk 7

Onsdag 17.1.2024 kl.18.00 Informationstillfälle för föräldrarna till elever i åk 6 som önskar anmäla sig till åk 7

Informationstillfälle för musikklassen inför åk 7

Onsdag 17.1.2024 kl.18.00 Informationstillfälle för föräldrarna till elever i åk 6 som önskar ansöka till intensifierad musikundervisning till åk 7

Informationstillfälle för musikklassen inför åk 3

Onsdag 24.1.2024 kl.18.00 Informationstillfälle för föräldrarna till elever i åk 2 som önskar ansöka till intensifierad musikundervisning till åk 3 

Under de kommande åren kommer specialklasserna för elever med förlängd läroplikt, alltså Toiniverksamheten, att flytta från Zacharias Topeliusskolan till Åshöjdens grundskola. Samtidigt flyttar årskurs 7–9 samt musikklasserna från Åshöjdens grundskola till den nya skolbyggnaden i Kottby.  

Innan Toniverksamheten flyttar till Åshöjdens grundskola renoveras de utrymmen de kommer att flytta till. Renoveringen av Zacharias Topeliusskolan inleds efter att Toniverksamheten flyttat ut. Projekten genomförs under åren 2024–2027.  

Via denna responskanal(Länk leder till extern tjänst) har du möjlighet att framföra dina synpunkter till de arbetsgrupper och tjänstemän som arbetar med förändringarna. Vi läser kontinuerligt den inkomna responsen, och tar hänsyn till den i det fortsatta arbetet.  

Du hittar en mer exakt beskrivning av förändringarna som kommer att ske och tidtabellen för projekten i tidslinjen nedan.  

Tidtabell för flytt, renoveringar och nybygge

Tidtabellen för de förändringar som berör Zacharias Topeliusskolan, Åshöjdens grundskola och Kottby lågstadieskola.

 1. Augusti 2025

  • Kottby lågstadieskolas nya skolbyggnad på adressen Pohjolagatan 45 är klar. Kottby lågstadieskola flyttar tillbaka till skolan från tillfälliga lokaler.  
  • Årskurs 7–9 i Åshöjdens grundskola flyttar till den nybyggda skolan i Kottby. 
  • Den intensifierade musikundervisningen flyttar från Åshöjdens grundskola till den nya skolbyggnaden i Kottby.  
  • Renoveringen av utrymmen för Toiniverksamheten inleds i Åshöjdens grundskola.  
 2. Januari 2026

  • Toiniverksamheten inleds i Åshöjdens grundskola.  
  • Renoveringen av Zacharias Topeliusskolan inleds. Zacharias Topeliusskolan flyttar till tillfälliga lokaler. Exakt adress meddelas senare. 
 3. Augusti 2027

  Renoveringen av Zacharias Topeliusskolan är klar. Eleverna inom allmänundervisningen flyttar tillbaka till den nyrenoverade skolan.

Personalens kontaktuppgifter

Åshöjdens grundskola

Besöksadress: Sturegatan 6, 00510 Helsingfors
Postadress: PB 51307, 00099 Helsingfors stad
Öppet under skoldagar klockan 8–15

Rektor

Birgitta Ponthin
tfn 09 310 84440, 050 341 0685
birgitta.ponthin@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Biträdande rektor

Petra Bergström
tfn 09 310 89677, 040 334 9547
petra.bergstrom@edu.hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Direktionens ordförande

Pamela Granskog
pamela.granskog@gmail.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Skolsekreterare

Dolores Olin
tfn 09 310 84441
dolores.olin@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Kansliet är öppet för eleverna kl. 8:30–15
Skolsekreteraren meddelas om ändringar i namn, adress, telefonnummer och hemort.

Lärarrummet

tfn 09 310 84438 (Obs! Använd ej telefonsvararen.)

Ansvarig för eftermiddagsverksamheten

Tove Bergman
tfn 044 788 5992

Skolvärd 

Petri Saarela
tfn 050 406 9263

Skolrestaurang  

tfn 040 334 8755

Lärarna nås via Wilma eller via e-post enligt modellen fornamn.efternamn@edu.hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) 

Lärarkåren läsåret 2024–2025
 

 • Ahlqvist Ann-Charlotte, textilslöjd, huslig ekonomi
 • Ahonen Kristian, ortodox religion, ls
 • Anderson Polly, klasslärare i kl. 5-6M
 • Bergström Petra, bildkonst, biträdande rektor
 • Björkqvist Sanna-Ria, speciallärare, åk 7-9 
 • Björkwall Daniela, historia och samhällskunskap
 • Fogde Richard, fysik, kemi och matematik
 • Granholm Christina, engelska och tyska
 • Granit Tom, religion
 • Granvik Jonny, teknisk slöjd
 • Hägglund Sofia, modersmål
 • Höglund Catharina, klasslärare kl.1N
 • Johansson Nina, historia och livsåskådningskunskap
 • Karsten Johan, matematik och fysik
 • Korsström Fanny, klasslärare kl.5N
 • Kullström Emilia, klasslärare kl.3N
 • Lygdman Camilla, huslig ekonomi
 • Marjamäki Caroline, speciallärare åk 1-6
 • Nikitina Tatjana, ryska som hemspråksundervisning
 • Pawlikowski Pawel, gymnastik
 • Perret Johanna, musik
 • Pitkäniemi Marko, katolsk religion
 • Ponthin Birgitta, rektor
 • Pujol Jenny, tjänstledig
 • Rainio Erika, klasslärare kl.4N
 • Renko-Michelsén Zsuzsanna, engelska
 • Räike Matias, klasslärare
 • Schröder Celina, tjänstledig
 • Schultz Anna, musik, pedagogisk ledare för lärare i åk 1-6
 • Schüller Linnea, specialundervisning åk 7-9 
 • Siggberg Cevia, klasslärare i kl. 2N
 • Silander Rosanna, gymnastik och hälsokunskap
 • Sivén Maria, elevhandledare
 • Uusi-Honko Veronika, finska och franska
 • Valtiala Robin, spanska
 • Åberg Crista, tjänstledig
 • Öhman Kaisa, biologi och geografi, specialundervinsning åk 7-9
Speciallärare 

Caroline Marjamäki för åk 1-6
tfn 040 675 8518
caroline.marjamaki@edu.hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Linnea Schüller för 7-9, specialklass
tfn 040 821 9520
linnea.schuller@edu.hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Sanna-Ria Björkqvist för åk 7-9
tjänstledig

Elevhandledare 

Maria Sivén
tfn 09 310 84436, 040 334 9217

Skolpsykolog

Marie-Estelle Hokkanen
tfn 040-5645754
marie-estelle.hokkanen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Kurator

Lina Stenman
tfn 050 591 7235
lina.stenman@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Hälsovårdare

Charlotte Augustin åk 1-6
tfn 050 349 2098   
Charlotte är anträffbar i skolan tisdagar och onsdagar och tar emot enligt tidbeställning.

Michelle Snårbacka åk 7-9
tfn 040 5429185
Michelle är anträffbar i skolan måndagar, torsdagar och fredagar och tar emot enligt tidbeställning.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet, klubbar och hobbyer

Eleverna har möjlighet att delta i frivilliga, ledda aktiviteter av mångahanda slag före och efter skoldagen – meningsfulla aktiviteter och kul samvaro i en trygg miljö.

Morgonverksamheten, som ordnas på morgonen före lektionerna, är avgiftsfri. Den är avsedd för elever i årskurserna 1 och 2 samt för elever med särskilt stöd i årskurserna 3 och 4. 

Vi ordnar morgonverksamhet varje skoldag kl. 8.15–9.00. Verksamhet ordnas utomhus om vädret tillåter. Du kan be sekreteraren om mer information om skolans morgonverksamhet per telefon på numret 09 310 84441. 

Mer information om skolornas morgonverksamhet hittar du på våra sidor för den grundläggande utbildningen.

Eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen är avgiftsbelagd och riktar sig till elever i årskurserna 1 och 2 samt elever med särskilt stöd. 

Läs mer om anmälan till eftermiddagsverksamheten och avgifterna på våra sidor för den grundläggande utbildningen.

Åshöjdens eftis

Åshöjdens grundskolas eftermiddagsverksamhet arrangeras av Folkhälsan Välfärd Ab.  Åshöjdens eftis är en hälsofrämjande, ledd fritidsverksamhet med betoning på bland annat delaktighet, ansvarstagande och sociala relationer.

Eftermiddagsverksamheten erbjuder barnet meningsfull verksamhet efter skoldagens slut. Verksamheten börjar genast efter skoldagen och pågår senast till klockan 17. För verksamheten ansvarar utbildade ledare. Barnen får mellanmål under eftermiddagen.

Elever och specialelever i grundskolans årskurs 1 – 2 kan ansöka om en plats inom den lagstadgade eftermiddagsverksamheten. Barnen väljs till eftermiddagsverksamheten för ett år i taget. Vid valet iakttas stadens gemensamma urvalsprinciper. För verksamheten uppbärs en fast månadsavgift. Nedsatt avgift eller befrielse från avgiften kan beviljas på basis av familjens inkomster.

Tilläggsuppgifter om eftermiddagsverksamheten av arrangören eller eftiskoordinatorn.

Tove Bergman, eftisledare

Tfn 044 788 5992

ashojdenseftis@folkhalsan.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

I vår skola ordnas avgiftsfria hobbyer och klubbar för eleverna, både genom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och som skolans klubbverksamhet. På våra gemensamma sidor för den grundläggande utbildningen hittar du mer information om klubb- och hobbyverksamhet. 

Nedan uppdateras information om vår skolas klubbar och hobbyer. 

Skolans klubbverksamhet läsåret 2023-2024

I samband med skoldagen arrangeras klubbverksamhet åt Helsingforsiska grundskoleelever. Eleverna kan delta i planeringen och utvecklingen av klubbverksamheten bland annat via skolornas elevkårer. Skolans klubbverksamhet kan antingen arrangeras med den egna personalen, eller genom en utomstående inköpt aktör (avgiftsfri för deltagarna). Dessutom kan det i skolan finnas annan klubbverksamhet som arrangeras av en aktör utanför staden (med skäliga kostnader för deltagande).

Informationen om skolans klubbar uppdateras när höstterminen har börjat.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 2024-2025

Avgiftsfria hobbyer inom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet erbjuds för elever i årskurs 3–9 i varje grundskola i Helsingfors. Den nya hobbyperioden börjar den 2 september 2024.

Hobbyerna läsåret 2024–2025 publiceras på webbplatsen Hobbyer och på den här sidan i slutet av augusti. Gå till Hobbyer-webbplatsen(Länk leder till extern tjänst)

Hobbyerna är i första hand avsedda för eleverna i den egna skolan. Du kan också välja en hobby som ordnas i en annan skola. Deltagarna är försäkrade under hobbyverksamheten.

Till grupperna inom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet anmäler du dig direkt till arrangören av hobbyn. Hobbygrupperna fylls i anmälningsordning. Du är välkommen att bekanta dig med hobbyn utan anmälan om det finns plats i gruppen. Kontakta hobbyarrangören så snabbt som möjligt om du är tvungen att avboka din anmälan. Hobbyarrangören informerar om eventuella annulleringsplatser och tilläggsgrupper.

Vår skolas direktion

Varje skola har en direktion som leder och utvecklar skolans verksamhet. Direktionen består av företrädare för vårdnadshavarna, eleverna och personalen. Direktionsledamöterna väljs av fostrans- och utbildningsnämnden för en fyraårsperiod. De nuvarande direktionernas mandattid är 2021–2025. Bland annat godkänner direktionen årligen skolans verksamhetsplan

Ordinarie medlemmar (Personliga suppleanter)

Pamela Granskog, ordförande (Linda Zilliacus)

Jens Öhman, vice ordförande (Jennie Hamro)

Jani Boström (Anna Bjarland)

Krister Ax (Jeanette Borg)

Malin Wikstedt (Tomas Sun)

Laura Bergvall, lärarrepresentant (Johanna Perret)

Dolores Olin, personalrepresentant (Charlotte Augustin)

Elevrepresentant, lågklasser

Elevrepresentant, högklasser

 

HELSINGFORS STAD PROTOKOLL NR 1/2024

ÅSHÖJDENS GRUNDSKOLA

DIREKTIONEN 21.3.2024

MÖTESTID 21.3.2024 kl. 17.12 – 18.14

MÖTESPLATS Åshöjdens grundskola, Sturegatan 6, andra våningen rum 218

NÄRVARANDE

Ledamöter Jeanette Borg

Jani Boström

Pamela Granskog, ordförande

Dolores Olin

Johanna Perret

Malin Wikstedt

Jens Öhman

Övriga Junie Hamro, elevrepresentant

Birgitta Ponthin, föredragande, sekreterare

§

1

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet och val av protokolljusterare

2

Fastställande av Åshöjdens grundskolas användningsplan för budgeten för år 2024

3

Tillstånd för rektor att använda budgetanslag 2024

4

Meddelanden

5

Lägerskola för åk 7

6

A2-språk fr.o.m. årskurs 3

7

Valfritt ämne i 4n – 6n 2024- 2025

8

Elevfrågor

9

Rektor informerar om aktuellt i skolan

10

Anmälningsärenden

HELSINGFORS STAD PROTOKOLL NR 2/2023
ÅSHÖJDENS GRUNDSKOLA
DIREKTIONEN 12.6.2023

 

MÖTESTID 12.6.2023 kl. 17.02 – 18.01

MÖTESPLATS Åshöjdens grundskola, Sturegatan 6, andra våningen rum 218

 

NÄRVARANDE

Ledamöter:
Krister Ax
Laura Bergvall
Jani Boström
Pamela Granskog, ordförande
Dolores Olin
Malin Wikstedt
Jens Öhman

Övriga:
William Hamro, elevrepresentant
Birgitta Ponthin, föredragande, sekreterare

 

§

5 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet och val av protokolljusterare

6 Verksamhetsberättelsen över läsåret 2022 – 2023

7 Meddelanden

8 Lägerskola för åk 7

9 A2-språk fr.o.m. årskurs 3

10 Valfritt ämne i 4n-6n 2023 - 2024

11 Val av tillvalsämnen för läsåret 2023 – 2024

12 Stipendier

13 Prao för åk 9

14 Dagsverke

15 Skoldag 18.5.2024

16 Skolvis läroplansförändring

17 Elevfrågor

18 Rektor informerar om aktuellt i skolan

19 Anmälningsärenden

 

§ 5

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet och val av protokolljusterare

Beslut: Direktionen konstaterade att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört. Direktionen valde samtidigt ledamöterna Krister Ax och Malin Wikstedt till protokolljusterare.

 

§ 6

Verksamhetsberättelsen över läsåret 2022 – 2023

Beslut: Direktionen tog del av skolans verksamhetsberättelse och godkände den.

 

§ 7

Meddelanden

1. LOV OCH ARBETSTIDER LÄSÅRET 2023 - 2024

Höstterminen 10.8.2023 – 22.12.2023

Höstlovet 16.10.2023 – 22.10.2023

Jullovet 23.12.2023 – 7.1.2024

Vårterminen 8.1.2024 – 1.6.2024

Sportlovet 19.2.2024 – 25.2.2024

2. ANTALET NYA ELEVER I SKOLAN HÖSTEN 2023

Föredragande informerar om antalet elever som anmält sig till åk 1, åk 7 och musikklasserna inför läsåret 2023 - 2024.

3. REKRYTERINGEN

Föredragande redogör för rekryteringen av lärare och assistenter inför läsåret 2023 - 2024.

Beslut: Direktionen antecknade meddelandena för kännedom

§ 8

Lägerskola för åk 7

Beslut: Direktionen godkände att det 23-25.8.2023 ordnas lägerskola för åk 7 i Hyvinge, på Kiljava-lägerområde.

 

§ 9

A2-språk fr.o.m. årskurs 3

Beslut: Direktionen beslutade att endast engelska läses som A2-språk i åk 3 läsåret 2023 - 2024.

 

§ 10

Valfritt ämne i 4n-6n 2023 - 2024

Beslut: Direktionen tog ställning till vilka valfria ämnen som kan ordnas.

 

§ 11

Val av tillvalsämnen för läsåret 2023 – 2024

Beslut: Direktionen tog del av elevernas val och godkände planen för tillvalsämnen som erbjuds eleverna.

 

§ 12

Stipendier

Rektor redogjorde för de utdelade stipendierna till elever i åk 1 - 9.

Beslut: Antecknades till kännedom.

 

§ 13

Prao för åk 9

Beslut: För eleverna i åk 9 ordnas prao vecka 44 och 45 (30.10 – 10.11.2023).

 

§ 14

Dagsverke

Beslut: Direktionen godkände att eleverna i åk 6 - 9 har dagsverksdag 22.9.2023.

 

§ 15

Skoldag 18.5.2024

Beslut: Direktionen godkände att fredagen 10.5 är en ledig dag och lördagen 18.5 är skoldag.

 

§ 16

Skolvis läroplansförändring

Ändring i läroplanen för Åshöjdens grundskola. Direktionen behandlar läroplansändringen på sitt möte 12.6.2023.

Eftersom beslutanderätten gällande ändringar av läroplanen för enskilda skolor ligger hos direktören för den svenska servicehelheten, sänder direktionen ändringen vidare för direktörens godkännande.

Beslut: Läroplansändringen gäller avslutande av det valfria ämnet Science för elever i åk 8 och 9. Ämnet Science har inte intresserat eleverna som ett valfritt ämne och därför är det motiverat att ta bort det här valfria ämnet från läroplanen för Åshöjdens grundskola. Förändringen föreslås träda i kraft från och med 1.8.2023.

Kollegiet, elevkåren och direktionen har hörts i ärendet.

Direktionen förordar förändringen.

 

§ 17

Elevfrågor

Beslut: Fanns inga frågor att behandla.

 

§ 18

Rektor informerar om aktuellt i skolan

1. Toini-klasserna

2. HUX

Beslut: Antecknades till kännedom.

 

§ 19

Anmälningsärenden

Beslut: Fanns inga anmälningsärenden.

 

Direktionen för Åshöjdens grundskola

 

Pamela Granskog

ordförande

 

Birgitta Ponthin

sekreterare

 

Krister Ax

protokolljusterare

 

Malin Wikstedt

protokolljusterare

 

Det underskrivna protokollet finns i skolans kansli

Protokollet har hållits tillgängligt i skolans webbplats 22.6.2023

HELSINGFORS STAD PROTOKOLL NR 3/2023
ÅSHÖJDENS GRUNDSKOLA
DIREKTIONEN 9.10.2023

MÖTESTID 9.10.2023 kl. 17.35 – 18.36

MÖTESPLATS Åshöjdens grundskola, Sturegatan 6, andra våningen rum 218

NÄRVARANDE
Ledamöter: Krister Ax
Jani Boström,
Pamela Granskog, ordförande
Dolores Olin
Johanna Perret, ersättare
Jens Öhman

Övriga: Junie Hamro, elevrepresentant, gick när § 27 behandlades som sista punkt
Leona Gestrin, elevrepresentant, gick när § 27 behandlades som sista punkt
Birgitta Ponthin, föredragande, sekreterare

 

§
20
Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet och val av protokolljusterare

21
Närvaro- och yttranderätt för elevernas representanter läsåret 2023 - 2024

22
Handledande lärare för elevkåren

23
Verksamhetsplanen för läsåret 2023 - 2024

24
Utlåtande om arbetstider och lovdagar läsåret 2024 - 2025

25
Skolstarten

26
Elevfrågor

27
Rektor informerar om aktuellt i skolan

28
Anmälningsärenden

 

§ 20
Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet och val av protokolljusterare

Beslut: Direktionen konstaterade att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört. Direktionen valde samtidigt ledamöterna Johanna Perret och Dolores Olin till protokolljusterare.

 

§ 21
Närvaro- och yttranderätt för elevernas representanter läsåret 2023 - 2024

Beslut: Direktionen beslutade att bevilja Junie Hamro 9b (ordinarie medlem), Kia Saarinen 9b (personlig ersättare), Leona Gestrin 6n (ordinarie medlem) och Salma Sarkola 6m (personlig ersättare), som av elevkåren utsetts till elevernas representanter, närvaro och yttranderätt vid direktionens sammanträden läsåret 2023 - 2024. Eleverna har ändå inte rätt att delta i beslutsfattandet och inte rätt att närvara då ärenden som gäller personal eller avstängning av elever behandlas vid direktionens sammanträde.

 

§ 22
Handledande lärare för elevkåren

Lärarkollegiet har utsett Polly Anderson och Daniela Björkwall till elevkårens handledande lärare för läsåret 2023 - 2024. Polly Anderson handleder åk 1-6 och Daniela åk 7-9.

Beslut: Antecknades till kännedom.

 

§ 23
Verksamhetsplanen för läsåret 2023 - 2024

Beslut: Rektor gick i stora drag igenom läsårets verksamhet. Mål och strategier diskuterades. Direktionen godkände verksamhetsplanen för läsåret 2023 - 2024.

 

§ 24
Utlåtande om arbetstider och lovdagar läsåret 2024 - 2025

Beslut: Direktionen tog ställning till alternativen och avgav sitt utlåtande. Utlåtandet ställs till svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning och skickas till Mariella Michelsson senast 29.10. Bilaga 1.

 

§ 25
Skolstarten

Rektor informerade om skolstarten och lägerskolan för åk 7.

Beslut: Antecknades till kännedom.

 

§ 26
Elevfrågor

Beslut: Fanns inget eleverna ville ta upp.

 

§ 27
Rektor informerar om aktuellt i skolan

1. REKRYTERINGEN
Rektorn redogjorde för rekryteringen hösten 2023.

Beslut: Antecknades till kännedom.

 

§ 28
Anmälningsärenden

1. Precisering i den skolvisa läroplanen för Åshöjdens grundskola
Det valfria ämnet Science för elever i åk 8 och 9 avslutas.

Beslut: Antecknades till kännedom.

 

 

Direktionen för Åshöjdens grundskola

Pamela Granskog
ordförande

 

Birgitta Ponthin
sekreterare

 

Protokollet är justerat

 

Johanna Perret
protokolljusterare

 

Dolores Olin
protokolljusterare

Det underskrivna protokollet finns i skolans kansli.

Protokollet har hållits tillgängligt i skolans webbplats 13.10.2023

Plats

Sturegatan 6, 00510 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Bilplatsen för rörelsehindrade ligger utomhus över 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är under 3,6 m.
 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

I lokalen

 • Verksamhetsstället har 5 våningsplan.
 • I lokalen finns en hiss som är svår att överblicka med en dörr som använder åtkomstkontroll. Hissens nummerknappar kan inte avläsas med fingrarna. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.
 • I verksamhetsstället finns en tillgänglig toalett på plan 0.
 • Vid servicepunkten finns en fast induktionsslinga i festsal.