Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki

Helsingin kaupunki toteuttaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa, jolla tavoitellaan henkilöstön työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden kasvua. Samalla pyritään nostamaan tuottavuutta ja kilpailukykyä. Hyvä johtaminen on valittu Helsingin kaupungin yhdeksi strategiseksi painopisteeksi. Lisäksi tavoitteena on parantaa Helsingin kaupungin veto- ja pitovoimaa työnantajana.

Tavoite: Helsingin kaupunki haluaa olla hyvän henkilöstöpolitiikan toteuttaja

Johtamisen laatua seurataan mittarilla, joka koostuu kaupungin johtamisen kulmakivien toteutumista mittaavista kysymyksistä. Mittarin arvoa seurataan koko strategiakauden ajan ja sen tuloksia hyödynnetään johtamisen kehittämistyössä. Ensimmäisessä mittauksessa syksyllä 2021 mittarin arvo oli 7,4. Seurantatietoa saadaan syksyllä 2023 toteutettavasta kyselystä.  

Henkilöstötutkimusten tuloksista käy ilmi, että lähiesihenkilötyö on hyvää ja esihenkilöt ovat onnistuneet työssään monien haasteiden keskellä. Johtamiseen ja esihenkilötyöhön tehdyt pitkäjänteiset panostukset kantavat hedelmää, kun lähiesihenkilötyö koetaan onnistuneeksi. Myös henkilöstön kokemus valmentavasta johtamisesta on kaupungilla pysynyt hyvällä tasolla. Keskimäärin yli 70 prosenttia Kunta10-kyselyyn vastanneista oli vuoden 2022 kyselyssä samaa mieltä valmentavaa johtamista käsittelevien väitteiden kanssa. Tilanne on pysynyt samanlaisena vuoden 2020 kyselyyn verrattuna. 

Kaavio kuvaa henkilöstön kokemusta johtamisen laadusta. Kuvaamisessa käytetään johtamisen kulmakivet indeksiä, joka vuona 2021 oli 7,4 asteikolla 0-10.

Tavoite: Helsingin kaupunki haluaa olla houkutteleva työnantaja

Helsingin kaupunki ja koko kaupunkikonserni toimivat kasvavassa kaupungissa. Siten myös Helsingin kaupungin palvelutuotannon edellyttämän henkilöstömäärän ennakoidaan kasvavan. Samaan aikaan uusien työntekijöiden rekrytoiminen kaupungille on aikaisempaa haastavampaa. Henkilöstön saatavuudessa on ollut vaikeuksia usealla toimialalla ja lisäksi palkkajärjestelmään liittyvät ongelmat ovat paitsi lisänneet henkilöstön saatavuuteen liittyviä vaikeuksia myös nykyisen henkilöstön kuormittumista.  
  
Keskeinen osa vetovoiman parantamista on, että kaupungin nykyinen henkilöstö viihtyy työssään, on sitoutunut kaupunkiin työnantajana ja suosittelee kaupunkia työnantajana. Nykyinen henkilöstö toimii parhaimmillaan erinomaisena uusien työtekijöiden houkuttelijana kaupungin töihin.  

Tätä kokonaisuutta mitataan suositteluindeksillä, joka kertoo, miten suuri osuus henkilöstöstä suosittelisi Helsingin kaupunkia työnantajana. Suositteluhalukkuutta kuvaava tieto kerätään vuosittain. 

Helsingin kaupunkiin työnantajana on aiempien henkilöstötutkimusten mukaan oltu tyytyväisiä, mutta vuonna 2022 positiivinen kehitys kääntyi laskuun. Vuonna 2022 saatujen tulosten mukaan työnantajan suositteluprosentti on laskenut 64 prosenttiin noin 80 prosentin tasolta, jolla se on ollut kahtena edellisvuonna. Henkilöstön pito- ja vetovoiman vahvistamista onkin syytä jatkaa tavoitteellisesti eri keinoin. 

Kaavio kuvaa, miten suuri osuus kaupungin työntekijöistä suosittelisi Helsingin kaupunkia työnantajana. Osuutta voi tarkastella kaikkien työntekijöiden keskiarvona tai työvoimapula-alojen keskiarvona. Vuonna 2021 kaupungin työntekijöistä 82 prosenttia suosittelisi Helsingin kaupunkia työnantajana. Työvoimapula-aloilla osuus on 80 prosenttia.